Number of found documents: 11938
Published from to

Vliv střižné mezery na rozložení tvrdosti v okolí střižné hrany
David Koreček; vedoucí práce Pavel Solfronk
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti střižné mezery na rozložení tvrdosti v okolí střižné hrany. Cílem práce je připravit metalografické vzorky pro různé střižné mezery a v jednotlivých pásmech střihu změřit mikrotvrdost a následně vyhodnotit závislost tvrdosti na velikosti střižné mezery. Keywords: tváření kovů; stříhání materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Vliv střižné mezery na rozložení tvrdosti v okolí střižné hrany

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti střižné mezery na rozložení tvrdosti v okolí střižné hrany. Cílem práce je připravit metalografické vzorky pro různé střižné mezery a v jednotlivých ...

David Koreček; vedoucí práce Pavel Solfronk
Technická univerzita v Liberci, 2014

Stanovení teplotní závislosti součinitele přestupu tepla do kalícího média pro materiál S355J2
Roman Slanina; vedoucí práce Jaromír Moravec
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá stanovením ochlazovací rychlosti v závislosti na různých podmínkách kalení a při využití různých ochlazovacích médiích. Teoretická část práce se věnuje popisu technologie kalení a uvádí základní způsoby kalení včetně vlastností základních kalících prostředí. Další část práce je zaměřena na rozbor čelní zkoušky prokalitelnosti oceli dle Jominyho, Quench testu a Certifikované metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla do kalícího média. V experimentální části práce je popsán průběh zjišťování ochlazovací rychlosti pro nejčastěji používaná ochlazovací média, tedy vodu, olej a vzduch. Experimenty se věnují jak analýze vlivu použitého ochlazovacího média, tak přítomnosti či nepřítomnosti tepelné izolace. Výsledné naměřené hodnoty jsou graficky zpracovány a porovnávány. Závěr obsahuje shrnutí dané problematiky, včetně uvedení hlavních poznatků, které vyplývají z provedených experimentů. Keywords: kalení oceli Available to registered users in the Library of TUL
Stanovení teplotní závislosti součinitele přestupu tepla do kalícího média pro materiál S355J2

Bakalářská práce se zabývá stanovením ochlazovací rychlosti v závislosti na různých podmínkách kalení a při využití různých ochlazovacích médiích. Teoretická část práce se věnuje popisu technologie ...

Roman Slanina; vedoucí práce Jaromír Moravec
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv teploty tváření na změnu mechanických vlastností oceli
Marek Smutný; vedoucí práce Pavel Solfronk
2014 - Czech
Práce se zabývá tématem vlivu teploty tváření na mechanické vlastnosti oceli. V první části práce se rozebírá základní chování materiálu při tváření. Dále jsou probrány jednotlivé vlastnosti materiálu a jeho zkoušení. Práce je nejvíce zaměřena na nejpoužívanější metodu zjišťování mechanických vlastností, statickou tahovou zkoušku. Měření byla provedena pro konstrukční ocel S355J2. Jednotlivé tahové zkoušky byly realizovány pomocí dvou zařízení, Gleeble 3500 a TIRA test 2300. Keywords: zkoušení mechanických vlastností materiálů; tváření kovů; konstrukční oceli Available to registered users in the Library of TUL
Vliv teploty tváření na změnu mechanických vlastností oceli

Práce se zabývá tématem vlivu teploty tváření na mechanické vlastnosti oceli. V první části práce se rozebírá základní chování materiálu při tváření. Dále jsou probrány jednotlivé vlastnosti materiálu ...

Marek Smutný; vedoucí práce Pavel Solfronk
Technická univerzita v Liberci, 2014

Komparace studia sportovních oborů na české a turecké vysoké škole
Michal Moravec; vedoucí práce Petr Jeřábek
2014 - Czech
Cílem bakalářské práce "Komparace studia sportovních oborů na české a turecké vysoké škole" je porovnání studia, jeho finanční náročnosti a vybavenosti sportovišť. V práci je provedeno porovnání Technické univerzity v Liberci s Uludag univerzitou v Burse, Turecku. K získání informací o aktuální situaci na obou univerzitách došlo během autorova bakalářského studia na Technické univerzitě v Liberci a během ročního výměnného studijního pobytu na turecké univerzitě Uludag v Burse. Dále bylo provedeno anketní šetření, jehož soubor tvořili studenti obou zmíněných univerzit. Na základě výsledků této ankety je provedeno posouzení silných a slabých stránek výuky a sportovního zázemí. V závěru jsou pak uvedena doporučení ke zlepšení kvality výuky na české i na turecké univerzitě. Keywords: vysokoškolské studium; tělesná výchova Available to registered users in the Library of TUL
Komparace studia sportovních oborů na české a turecké vysoké škole

Cílem bakalářské práce "Komparace studia sportovních oborů na české a turecké vysoké škole" je porovnání studia, jeho finanční náročnosti a vybavenosti sportovišť. V práci je provedeno porovnání ...

Michal Moravec; vedoucí práce Petr Jeřábek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Implementace pull systému ve společnosti Denso manufacturing Czech s.r.o. Liberec
Jiří Čech; vedoucí práce František Manlig
2014 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o způsobu zavádění tahového systému řízení výroby ve středisku lisovny ve společnosti DMCZ (Denso Manufacturing Czech). Teoretická část práce se zabývá popisem různých typů tahových systémů (JIT, CONWIP, Tei-Tei, KANBAN). Cílem praktické části je popsat jednotlivé kroky při návrhu a implementaci systému KANBAN. Od zavedení tahového systému řízení výroby se očekává zlepšení provázanosti mezi výrobními procesy, zkrácení průběžné doby výroby, redukce rozpracovanosti výroby. Na základě provedené kritické analýzy stávajícího stavu výrobního procesu byl vypracován koncept systému kanban, který byl následně uveden do provozu. V závěru práce je provedeno vyhodnocení přínosů tohoto systému a ekonomické zhodnocení. Keywords: štíhlá výroba; výrobní systémy Available to registered users in the Library of TUL
Implementace pull systému ve společnosti Denso manufacturing Czech s.r.o. Liberec

Tato bakalářská práce pojednává o způsobu zavádění tahového systému řízení výroby ve středisku lisovny ve společnosti DMCZ (Denso Manufacturing Czech). Teoretická část práce se zabývá popisem různých ...

Jiří Čech; vedoucí práce František Manlig
Technická univerzita v Liberci, 2014

Studie tvarového řešení národního mongolského oděvu
Dorzhi Munkuev; vedoucí práce Blažena Musilová
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá studiem historie a specifiky národního mongolského oděvu. Na základě této studie je navržen novodobý oděv s využitím tradičních prvků. Analytická část zahrnuje studium informací o hodnocení somatotypu mongolských mužů a národních norem pro označování velikostí oděvu. Praktická část zahrnuje měření vybraného somatotypu a test dynamiky oděvu. Práce končí vytvořením technické dokumentace k navrženému oděvu. Keywords: tradiční oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Studie tvarového řešení národního mongolského oděvu

Tato bakalářská práce se zabývá studiem historie a specifiky národního mongolského oděvu. Na základě této studie je navržen novodobý oděv s využitím tradičních prvků. Analytická část zahrnuje studium ...

Dorzhi Munkuev; vedoucí práce Blažena Musilová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Stanovení savosti textilií vůči vodě pomocí termografické techniky
Pavel Klein; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2014 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení savosti textilií vůči vodě pomocí metody vzlínavosti za využití termografické techniky. Dále se tato práce snaží přiblížit velmi stručně pojmy, týkající se teorie termografie a smáčivosti textilií. Poté se tato práce zabývá navržením měřicího přístroje pro měření savosti textilií za použití termografické techniky. Následně je v práci popsáno samotné měření materiálů různého složení a struktur na tomto přístroji a vyhodnocení naměřených dat. Keywords: vlastnosti textilií; savost; vlastnosti materiálů; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Stanovení savosti textilií vůči vodě pomocí termografické techniky

Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení savosti textilií vůči vodě pomocí metody vzlínavosti za využití termografické techniky. Dále se tato práce snaží přiblížit velmi stručně pojmy, ...

Pavel Klein; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Měření roztažnosti pletenin určených pro spodní prádlo
Nikola Kloudová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
2014 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývala studiem měření roztažnosti pletenin určených pro spodní prádlo. V práci lze nalézt základní informace o pleteninách, jejich historii, rozdělení, materiálech pro výrobu, jejich mechanické vlastnosti a jedna samostatná kapitola je věnována přímo podprsenkám. V rámci této práce byl proveden výzkum možných zkoušek a norem pro určení tažnosti, pružnosti a pevnosti pletenin. Nedílnou součástí práce byly poskytnuté materiály určené pro podprsenky, typy zkoušek a přístroje, na kterých se dané experimenty prováděly. V závěru práce jsou uvedena naměřená data, ke kterým bylo dospěno v průběhu výzkumu za pomocí třech různých metod, a vyhodnocena pomocí subjektivní analýzy probantkou, která vyhodnotila jaký materiál a metoda je pro zákazníka nejoptimálnější. Keywords: vlastnosti textilií; plošné textilie; pleteniny; mechanické vlastnosti materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Měření roztažnosti pletenin určených pro spodní prádlo

Tato bakalářská práce se zabývala studiem měření roztažnosti pletenin určených pro spodní prádlo. V práci lze nalézt základní informace o pleteninách, jejich historii, rozdělení, materiálech pro ...

Nikola Kloudová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv orientace vrstev na účinnost balistické ochrany
Michaela Mencáková; vedoucí práce Ondřej Novák
2014 - Czech
Cílem práce je zjistit, zda má orientace materiálu v balistické ochraně vliv na její účinnost. Úvod práce je zaměřen na historii balistických vest a důvod jejich nošení. Rešeršní část práce je věnována materiálům, z kterých jsou neprůstřelné vesty vyrobeny. Experimentální část práce se zabývá stanovením tahové pevnosti balistické textilie a tvorbu simulačního modelu, který zohledňuje orientaci vrstev. Keywords: balistická ochrana; textilní vlákna Available to registered users in the Library of TUL
Vliv orientace vrstev na účinnost balistické ochrany

Cílem práce je zjistit, zda má orientace materiálu v balistické ochraně vliv na její účinnost. Úvod práce je zaměřen na historii balistických vest a důvod jejich nošení. Rešeršní část práce je ...

Michaela Mencáková; vedoucí práce Ondřej Novák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Demoúlohy průmyslových robotů ABB
Jakub Hegner; vedoucí práce Josef Černohorský
2014 - Czech
Práce se zabývá především výrobou a návrhem úloh vhodných pro prezentaci průmyslových robotů firmy ABB, které by mohla využít Technická universita v Liberci konkrétně se týká robotů ABB IRB 120, ABB IRB 140 a ABB IRB 1400 a jejich řídících systémů S4C plus a IRC5. V úvodu práce v kapitole 2 se věnuji vybavení a technických prostředcích dostupných v laboratoři robotiky Technické univerzity v Liberci umožňujících vypracování oněch úloh. Dále, v kapitole 3 budete informováni o návrzích úloh "Horký drát" a "Předání míčku", kde se mimo jiné dozvíte, jakou podobu tyto úlohy mají a z jakých důvodů byly zvoleny právě tyto. Taktéž se v této části zabývám návrhem a výrobou prostředků a nástrojů, potřebným k jejich vypracování. V neposlední řadě (kapitola 4) se dozvíte o vytváření zmíněných úloh v programovém prostředí RobotStudia včetně prostředků, které program RobotStudio poskytuje. Je zde též zhodnocena simulace a zdůvodněn postup tvorby úloh. Závěrem je nastíněna aretace a problémy, jež se během procesu vytváření inkriminovaných úloh vyskytly. Keywords: průmyslové roboty; řídicí systémy Available to registered users in the Library of TUL
Demoúlohy průmyslových robotů ABB

Práce se zabývá především výrobou a návrhem úloh vhodných pro prezentaci průmyslových robotů firmy ABB, které by mohla využít Technická universita v Liberci konkrétně se týká robotů ABB IRB 120, ABB ...

Jakub Hegner; vedoucí práce Josef Černohorský
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases