Number of found documents: 74014
Published from to

Rozhovory o transcendenci s dospělými s nadprůměrně vysokou inteligencí
Kubičková, Eliška Anna; Bravená, Noemi; Vik, Dalibor Jiří
2024 - English
Keywords: transcendence; transcendování; nadprůměrná inteligence; vysoké IQ,rozhovory; praktická teologie; transcendence; transcending; above average intelligence; high IQ; dialogues,practical theology Available in a digital repository NRGL
Rozhovory o transcendenci s dospělými s nadprůměrně vysokou inteligencí

Kubičková, Eliška Anna; Bravená, Noemi; Vik, Dalibor Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Tennenbaumův jev v modelech aritmetiky
Kriško, Lukáš; Thapen, Neil; Bulín, Jakub
2024 - English
The main aim of this text is to present and investigate some basic arithmetical func- tions and relations with regard to being recursive in a countable non-standard model of Peano arithmetic, PA for short, or some weaker fragment, like I∆0 or IΣ1, of PA. In PART I, we present a known result called Tennenbaum's theorem. It states that every non-standard model M of PA with domain N can have neither +M nor ×M recursive. Moreover, we present the case for + in a strengthened version for I∆0, which is due to K. McAloon. To show that not everything is lost, we also present a well know result stating that < and the successor function can be simultaneously recursive in some non-standard model of PA with domain N. In PART II, we make our own investigation into the questions related to whether there can be a non-standard model of PA s.t. x div y, the quotient function, and x mod y, the remainder function, are recursive in it. Furthermore, we often restrict y to some standard number n. To give a non-exhaustive list of problems we have solved, we showed that there can be no non-standard model of PA with both x div n and x mod n recursive. Furthermore, there can be no non-standard model of IΣ1 with x div y recursive. On the other hand, x div n and x mod n can be separately recursive in a non-standard model of PA. 1 Hlavným cieľom tohto textu je skúmať, či už prezentovaním známych výsledkov alebo našich vlastných, niektoré aritmetické funkcie a relácie z pohľadu ich rekurzívnosti v spočetných neštandardných modeloch Peanovej aritmetiky, skratkou PA, alebo niekt- orého jej slabšieho fragmentu ako I∆0 alebo IΣ1. V prvej časti prezentujeme Tennenbaumovu vetu, ktorá je známym výsledkom danej oblasti. Veta tvrdí, že v každom neštandardnom modeli M, Peanovej aritmetiky, s doménou N nemôže byť +M ani ×M rekurzívnou funkciou. Navyše, prezentujeme daný výsledok pre + v silnejšie podobe a to pre teóriu I∆0, daný výsledok pochádza od K. McAloona. Aby sme ukázali že nie je všetko stratené, prezentujem ďalší známy výsledok tvrdiaci, že relácia < a funkcia nasledovník, S, môžu byť simultánne rekurzívne v nejakom neštandardnom modeli PA s doménou N. V druhej časti prezentujeme naše vlastné výsledky ktoré sme dostali pýtaním sa otázok o rekurzívnosti funkcií x div y, celočíselné delenie, a x mod y, zvyšok po celočíselnom delení, v modeloch PA. Taktiež častokrát uvažujeme reštrikcie x div y a x mod y na x div n a x mod n, kde n je štandardné číslo. Aby sme spomenuli niekoľko výsledkov ku ktorým sme prišli, ukázali sme, že neexistuje neštandardný model PA kde by boli obe funkcie x div n a x mod n rekurzívne. Ďalej, nemôže existovať... Keywords: teória modelov|Peanova aritmetika|teória vyčísliteľnosti|rekurzívne neštandardné modely|Tennenbaumova veta|typ usporiadania|div|mod; model theory|Peano arithmetic|computability theory|recursive non-standard models|Tennenbaum's theorem|order-type|div|mod Available in a digital repository NRGL
Tennenbaumův jev v modelech aritmetiky

The main aim of this text is to present and investigate some basic arithmetical func- tions and relations with regard to being recursive in a countable non-standard model of Peano arithmetic, PA for ...

Kriško, Lukáš; Thapen, Neil; Bulín, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Svatohubertská mše a její místo v současném liturgickém životě ŘKC
Senft, Jan; Kolář, Pavel; Vik, Dalibor Jiří
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Svatohubertská mše a její místo v současném liturgickém životě ŘKC

Senft, Jan; Kolář, Pavel; Vik, Dalibor Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Počátky moderního občanského práva Korejské republiky a jeho ovlivnění právem kontinentálním a zvykovým
Süsserová, Sylvie; Šamánková, Karolína; Horák, Tomáš
2024 - Czech
This thesis aims to provide a comprehensive summary on the origin of modern Civil Law in the Republic of Korea and to compare selected parts of the Korean Civil Code, in force since 1960, and the German Civil code valid in the same period. Reason for this comparison is to show the actual manifestation of continental and customary law's influence in these articles. The first part of thesis describes the state of the legal system valid in Korea until the end of Japanese occupation. Its focus is on implemented Japanese norms as well as native customs and the initial efforts to modernize the entirety of legal system. Second part describes modern Korean civil law, how were the drafts for new Civil code prepared, from where did the draft committee drew inspiration and how were these influencing initial texts structured. In the last, fourth part, the Part 2 and Part 3 of Korean Civil Code and German Civil Code are being compared. Cílem práce je poskytnout ucelený souhrn teoretických poznatků k tématice počátků vývoje moderního občanského práva v Korejské republice a následně na komparaci vybraných částí korejského občanského zákoníku platného od roku 1960 a německého občanského zákoníku, platného v tomtéž období, ukázat faktické projevy kontinentálního a zvykového práva v jednotlivých ustanoveních příslušných článků. V první části je popsán stav právní soustavy fungující na území Koreje do konce japonské okupace. Zaměřuje se na popis platných okupačních i původních norem a na počáteční snahy o modernizaci celé soustavy. Část druhá se zabývá již moderním korejským občanským právem, tedy jak vznikaly návrhy nového zákoníku, odkud čerpala navrhovací komise vlivy a jakou strukturu a náplň měly tyto výchozí texty. Část třetí popisuje korejský Občanský zákoník platný od roku 1960, jeho výchozí ustanovení a strukturu. V poslední, čtvrté části, dochází k porovnání části 2. a 3. korejského občanského zákoníku a německého občanského zákoníku. Keywords: občanské právo|Korejská republika|kontinentální právo|zvykové právo; Civil law|Republic of Korea|continental law|customary law Available in a digital repository NRGL
Počátky moderního občanského práva Korejské republiky a jeho ovlivnění právem kontinentálním a zvykovým

This thesis aims to provide a comprehensive summary on the origin of modern Civil Law in the Republic of Korea and to compare selected parts of the Korean Civil Code, in force since 1960, and the ...

Süsserová, Sylvie; Šamánková, Karolína; Horák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Dělitelnost v okruzích
Ketner, Michal; Švejdar, Vítězslav; Honzík, Radek
2024 - Czech
This thesis aims to define a theory of divisibility for general integral domains. A hiear- chy of divisibility domains with properties to those of division on the integers is outlined. Chinese residue theorem is generalized by means of ideals in order to demonstrate wea- kening of generalization, that provides more effective tools. The thesis is prepared for all those interested in mathematics who want to get an insight into the theory of divisibility, so we build the theory from the beginning and compare it with division on integers. 1 Práce si klade za cíl definovat teorii dělitelnosti pro obecné obory integrity a nastí- nit hierarchii oborů dělitelnosti s vlastnostmi, které očekáváme, že budou platit obdobně jako při dělení na celých číslech. Pomocí ideálů zobecňujeme Čínskou zbytkovou větu a na ní demonstrujeme, že se může vyplatit oslabit obecnost teorie, protože máme poté efektivnější nástroje, jak hledat řešení. Práce je zpracovaná pro všechny zájemce o mate- matiku, kteří chtějí nahlednout do teorie dělitelnosti, proto teorii budujeme od počátku a srovnáváme ji s dělením na celých číslech. 1 Keywords: Okruh|obor integrity|relace dělitelnosti|ideál|ireducibilní prvky a prvočísla; Ring|integer domain|the divisibility relation|irreducibles and primes Available in a digital repository NRGL
Dělitelnost v okruzích

This thesis aims to define a theory of divisibility for general integral domains. A hiear- chy of divisibility domains with properties to those of division on the integers is outlined. Chinese residue ...

Ketner, Michal; Švejdar, Vítězslav; Honzík, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Korejský herní průmysl v 21.století se zaměřením na hráčskou základnu
Nguyen, Duc Tuan; Mazaná, Vladislava; Horák, Tomáš
2024 - Czech
The aim of this thesis is to map the korean gaming industry in the 21st century, it's comparison with countries in the region and a look at the demographics of the players. In the first part of the thesis I am explaining basic terms involved with the industry, genres of games and gaming platforms, continued by a summary of the korean gaming industry. The main theme of the research is the comparison with countries in the region, particularly with the chinese and japanese gaming industry. During the comparison some influential companies, game studios and important game titles representing Korea, China and Japan are going to be highlighted. The next part of the thesis is focused on the player base and professional players of Korea, again in comparison with China and Japan. Předmětem bakalářské práce je zmapování korejského herního průmyslu v 21.století, jeho porovnání se zeměmi v regionu a pohled na demografii hráčů. V první části práce budou vysvětleny základní pojmy, typy her a platforem, na tyto naváže prezentace korejského herního průmyslu. Hlavním tématem výzkumu bude srovnání se zeměmi v regionu, konkrétně s čínským a japonským herním průmyslem. V rámci tohoto srovnání budou vyzdvihnuty významné společnosti, vývojářská studia a prominentní herní tituly, které reprezentují Koreu, Čínu a Japonsko na světovém trhu. Další část práce bude zaměřena na hráčskou základnu a profesionální hráče Korejské republiky, opět ve srovnání s Čínou a Japonskem. Keywords: počítačové hry|mobilní hry|Netmarble|Nexon|NCsoft|eSport|MMORPG|hráč|korejské hry; computer games|mobile games|Netmarble|Nexon|NCsoft|eSport|MMORPG|player|Korean games Available in a digital repository NRGL
Korejský herní průmysl v 21.století se zaměřením na hráčskou základnu

The aim of this thesis is to map the korean gaming industry in the 21st century, it's comparison with countries in the region and a look at the demographics of the players. In the first part of the ...

Nguyen, Duc Tuan; Mazaná, Vladislava; Horák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Diplomatická strategická hra
Valach, Miroslav; Pilát, Martin; Guba, Peter
2024 - English
Strategy games are known for allowing players to choose from a vast array of different strategies that can be employed to achieve victory. The major- ity of these games revolve around the standardized pillars of 4X (Explore, Expand, Exploit, Exterminate) games such as Civilization or Stellaris. How- ever, these pillars often encourage conquest or aggressive means to achieve victory, thereby rendering a peaceful approach as a rarely viable strategy to pursue. In this project, our aim was to create a strategy game that focuses on player interaction through diplomacy. The main goal is to provide players with free- dom similar to Diplomacy, where players can and have to utilize multilateral politics in order to achieve victory. As a proof of concept, we have successfully developed a game prototype using Unreal Engine. The prototype showcases a diplomacy-based game with multilateral diplomacy at its core. The gameplay demonstrates the viability of diplomacy as the primary strategy for achieving victory in video games. Strategické hry se proslavili nabídkou možností výběru pro hráče ze široké škály různých strategií s cílem dosažení vítězství. Herní princip většiny strate- gických her je založen na standardizovaných pilířích 4X (prozkoumat, rozšířit, využít zdroje, zničit protihráče), podobně jako u Civilization nebo Stellaris. Tyhle pilíře často však podporují dobyvatelské či agresívní způsoby k dosa- žení vítězství, čímž zřídka umožňují mírový přístup jako použitelnou strate- gii. V tomto projektu jsme měli za cíl vytvořit strategickou hru zaměřenou na interakce hráčů prostřednictvím diplomacie. Hlavním cílem bylo poskytnout svobodu podobnou hře Diplomacy, kde hráči mohou a musí se využívat mul- tilaterální politiky k dosažení vítězství. Jako důkaz konceptu jsme úspěšně vyvinuli prototyp hry pomocí Unreal Engine. Prototyp ukazuje hru založenou na diplomacii s multilaterální diplo- macií v jejím jádru. Hratelnost demonstruje proveditelnost diplomacie jako primární strategie k dosažení vítězství ve video hrách. Keywords: strategická hra|diplomacie|multilaterální politika|multiplayer|diplomatické vítězství; strategy game|diplomacy|multilateral politics|multiplayer|diplomatic victory Available in a digital repository NRGL
Diplomatická strategická hra

Strategy games are known for allowing players to choose from a vast array of different strategies that can be employed to achieve victory. The major- ity of these games revolve around the standardized ...

Valach, Miroslav; Pilát, Martin; Guba, Peter
Univerzita Karlova, 2024

Ukrajinští uprchlíci v ČR a jejich sociálně-společenský a pracovní status
Vávrová, Laura Dagmar; Nová, Monika; Ondrušová, Jiřina
2024 - Czech
Keywords: humanitární pomoc; migrace; Ukrajina; uprchlík; zaměstnávání cizinců; employment of foreigners; humanitarian aid; migration; refugee; Ukraine Available in a digital repository NRGL
Ukrajinští uprchlíci v ČR a jejich sociálně-společenský a pracovní status

Vávrová, Laura Dagmar; Nová, Monika; Ondrušová, Jiřina
Univerzita Karlova, 2024

Literátské čistky a zapisování historie - případ muosahwa (literátské čistky roku 1498)
Semeráková, Lucie; Šamánková, Karolína; Löwensteinová, Miriam
2024 - Czech
This thesis primarily focuses on the Literati Purges in the year 1498 and the recording of history in the period preceding this incident. The first part describes the system of recording history during the early period of the Joseon Kingdom. It initially focuses on the compilation of historical works, then on the recording of contemporary records, and finally on the origin, compilation process, and preservation of the Veritable Records of the Joseon Dynasty. The second part introduces the historical and social context of the events of the year 1498, with a focus on the coup and the rule of King Sejo, as well as the political conflicts of the reign of King Seongjong. The third part presents the course and interpretation of the events of the Literati Purges of 1498. This thesis aims to determine the role of recording history in the Literary Purges of the year 1498. Tato práce je zaměřena na literátské čistky roku 1498 a na zapisování historie v období před a během tohoto případu. První část popisuje systém zapisování historie během raného království Čosŏn. Zaměřuje se nejprve na kompilaci historických děl, dále na zapisování soudobých záznamů, a nakonec na původ, proces kompilace a uchovávání Skutečných záznamů králů Čosŏnu. Druhá část představuje historický a společenský kontext k událostem roku 1498 se zaměřením na převrat a vládu krále Sedža a politické konflikty vlády krále Sŏngdžonga. Třetí část se věnuje průběhu a výkladu událostí literátských čistek roku 1498. Cílem práce je určit roli zapisování historie v literátských čistkách roku 1498. Keywords: Literátské čistky|Frakční spory|Čoson|Jonsangun|historiografie; Literary Purges|Choson|Yonsangun|historiography|factionalism Available in a digital repository NRGL
Literátské čistky a zapisování historie - případ muosahwa (literátské čistky roku 1498)

This thesis primarily focuses on the Literati Purges in the year 1498 and the recording of history in the period preceding this incident. The first part describes the system of recording history ...

Semeráková, Lucie; Šamánková, Karolína; Löwensteinová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

Stigmatizace osob s duševním onemocněním v pracovním životě
Poláková, Lucie; Vojtko, Tibor; Baumgartner, František
2024 - Czech
5 Abstract The bachelor's thesis deals with the issue of stigmatization of persons with mental illness in the work life. The aim of the bachelor's thesis is to identify the causes, manifestations, consequences and possibilities of reducing the stigmatization of people with mental illness when looking for work, when starting a job, during the working career and during its termination. Part of the work is not only a description of the current situation of people with mental illness on the Czech labor market, but also an outline of the historical development of employment of people with mental illness. The thesis also deals with the basic specifics of the work process and offers a more detailed approach to the process of stigmatization and self-stigmatization. The aim of the qualitative empirical investigation is to find out, through semi-structured interviews, what factors and situations individuals with direct experience of mental illness found to be stigmatizing in their working life. This is a group of 6 respondents who have been diagnosed with a mental disorder according to MKN 10 in the past. Most of the respondents are current or former clients of the non-profit organization Fokus Praha, z.ú. Key words: mental illness, work, work life, stigmatization, self-stigmatization, stigma reduction 4 Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice stigmatizace osob s duševním onemocněním v pracovním životě. Cílem této práce je identifikace příčin, projevů, důsledků a možností redukce stigmatizace osob s duševním onemocněním při hledání práce, při nástupu do zaměstnání, v průběhu pracovní kariéry i během jejího ukončení. Součástí je nejen popis současné situace osob s duševním onemocněním na českém pracovním trhu, ale také nástin historického vývoje zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Práce se věnuje také základním specifikům pracovního procesu a nabídne podrobnější přiblížení procesu stigmatizace a sebestigmatizace. Cílem kvalitativního empirického šetření je prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jaké faktory a situace shledávali jedinci s přímou zkušeností s duševním onemocněním jako stigmatizující v pracovním životě. Jedná se o skupinu 6 respondentů, kterým byla v minulosti diagnostikována nějaká duševní porucha dle MKN 10. Většina respondentů je současnými či bývalými klienty neziskové organizace Fokus Praha, z.ú. Klíčová slova: duševní onemocnění, práce, pracovní život, stigmatizace, sebestigmatizace, redukce stigmatu Keywords: duševní onemocnění|práce|pracovní život|stigmatizace|sebestigmatizace|redukce stigmatu; mental illness|work|work life|stigmatization|self-stigmatization|stigma reduction Available in a digital repository NRGL
Stigmatizace osob s duševním onemocněním v pracovním životě

5 Abstract The bachelor's thesis deals with the issue of stigmatization of persons with mental illness in the work life. The aim of the bachelor's thesis is to identify the causes, manifestations, ...

Poláková, Lucie; Vojtko, Tibor; Baumgartner, František
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases