Number of found documents: 54233
Published from to

Investování do dluhopisů
ŠMÍD, Marin; FIŠER, Jiří; BOHANESOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato práce se bude zabývat investováním do dluhopisů. Bude řečeno, co je to dluhopis, jaké má mít náležitosti, jak se vypočítá jeho cena a výnos do splatnosti. Blíže se bude zabývat vztahem mezi cenou dluhopisu a výnosem do splatnosti a jeho aplikací při investování. This work deals with bonds. The definition of a bond, its legal requirements and the calculation of its price and yield to maturity are given. The practical part is focused on the relation between the theoretical price of the bond and the yield to maturity and its application to bond investment. Keywords: Dluhopis; tržní míra výnosnosti; kupon; kuponová sazba; investice; výnosová křivka; výnos.; Bond; market rate of return; coupon; coupon rate; investment; yield curve; yield. Available in digital repository of UPOL.
Investování do dluhopisů

Tato práce se bude zabývat investováním do dluhopisů. Bude řečeno, co je to dluhopis, jaké má mít náležitosti, jak se vypočítá jeho cena a výnos do splatnosti. Blíže se bude zabývat vztahem mezi cenou ...

ŠMÍD, Marin; FIŠER, Jiří; BOHANESOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tvorba výukových map a jejich použití ve výuce
HANULÍK, Ondřej; SZOTKOWSKI, René
2019 - Czech
Tato závěrečná práce popisuje tvorbu velké mapy světa, velké mapy České republiky a zeměpisných fóliových atlasů. Nabízí úvahu o úloze map ve vzdělávání a přináší nápady na praktické činnosti s mapami a aktivity s geografickými tématy. Cílem je vytvořit mapový materiál, který budou učitelé využívat při prezentaci zeměpisného učiva a který bude sloužit dětem při samostudiu zeměpisných témat. This final work describes the creation of a large map of the world, large map of the Czech Republic and geographic models. It provides a reflection on the role of maps in education and brings ideas for practical activities with maps and activities with geographic themes. The aim is to create map material that teachers will use to present geographical curriculum and to serve children in self-study of geographical themes. Keywords: mapové pomůcky; otevřená data; geografický informační systém; GRASS GIS; QGIS; mapa světa; mapa ČR; atlas světa; map aids; open data; geographic information systém; GRASS GIS; QGIS; world map; map of the Czech Republic; world atlas Available in digital repository of UPOL.
Tvorba výukových map a jejich použití ve výuce

Tato závěrečná práce popisuje tvorbu velké mapy světa, velké mapy České republiky a zeměpisných fóliových atlasů. Nabízí úvahu o úloze map ve vzdělávání a přináší nápady na praktické činnosti s mapami ...

HANULÍK, Ondřej; SZOTKOWSKI, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Terorismus a jeho dopad na společnost
KALIŇÁK, Michal; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu a ochrany obyvatelstva v České republice. Je zde popsán terorismus, jeho historie a také jsou zde rozepsané jednotlivé druhy terorismu. V práci je popsán vliv médií pro společnost, boj proti terorismu a jsou zde navrženy prevence před terorismem. Jsou zde vysvětleny jednotlivé důsledky terorismu. V práci je popsána problematika a jednotlivé pojmy ochrany obyvatelstva v České republice a také útvar rychlého nasazení Policie České republiky. The bachelor thesis is focused on issue of terrorism and the protection of inhabitants in Czech republic. The first part is about the definition of terrorism, it´s historical development and also well-describes individual types of terrorism. Then following up with social media and how they affects the population. The thesis also describes the fight against terrorism and designes basic preventions of terrorism. Next part is about the consequences of terrorism. The thesis also describes individiual terms of protection of the inhabitants and introduces the Police Unit of Rapid Deployment of the Czech Republic. Keywords: terorismus; historický rozvoj; média; boj; prevence; dopad z hlediska újmy na zdraví a ekonomiky; ČR a ochrana obyvatelstva; Urna; Terrorism; historical development; media; fight against terrorism; prevention; psychological and economic impacts; Czech Republic and protection of inhabitants; the Police Unit of Rapid Deployment of the Czech Republic Available in digital repository of UPOL.
Terorismus a jeho dopad na společnost

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou terorismu a ochrany obyvatelstva v České republice. Je zde popsán terorismus, jeho historie a také jsou zde rozepsané jednotlivé druhy terorismu. V práci ...

KALIŇÁK, Michal; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Způsob provedení evakuace při mimořádné události a zajištění nezbytné péče o evakuované osoby
FAKSOVÁ, Nikola; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Provedení evakuace při mimořádné události v České republice i v zahraničí se zaměřením na hlavní problémy. Následně se práce bude zabývat vytvořením doporučujících přístupů k provedení dlouhodobé plošné evakuace včetně zajištění nezbytné péče o evakuované osoby. Available in digital repository of UPOL.
Způsob provedení evakuace při mimořádné události a zajištění nezbytné péče o evakuované osoby

Provedení evakuace při mimořádné události v České republice i v zahraničí se zaměřením na hlavní problémy. Následně se práce bude zabývat vytvořením doporučujících přístupů k provedení dlouhodobé ...

FAKSOVÁ, Nikola; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky
SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - Czech
Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může posloužit jako nejlepší prediktor. Dílčí cíle zahrnovaly diferenciaci mezi výsledky atletů a studentů fakulty. Výzkumný soubor tvořily výsledky motorických testů a zúčastnilo se 40 mužů a 20 žen. Testy, které nejvíce předpovídají výkony v dálce jsou 30 m letmo, dálka z místa a desetiskok, tzn. čím lepší výkony v těchto testech, tím lepší výkony ve skoku do dálky. This bachelor thesis solves whether and to what extent it is possible to predict future performance in long jump based on results of selected motor tests. The aim was to find out which test could serve as the best predictor. Partial objectives included differentiation between the results of athletes and students of the faculty. The research sample consisted of motor test results and 40 men and 20 women participated. Tests that predict long jump performance are 30 m dash, standing long jump and ten consecutive jumps, ie. the better the performance in these tests, the better the long jump performance. Keywords: motorické testy; síla; rychlost; testování; dálka z místa; pětiskok; desetiskok; přesah; validita; korelace; motor tests; speed; strength; testing; standing long jump; five consecutive jumps from dominant leg; ten consecutive jumps; reach; validity; correlations Available in digital repository of UPOL.
Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky

Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může ...

SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu
KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli má potápění místo v nabídce organizovaného sportovního cestovního ruchu v České republice. Sekundárním cílem je pomocí dotazníku zjistit názory na cesty do zahraničí skupiny potápěčů a dále tyto názory analyzovat a porovnat je s výsledky jiné kvalifikační práce. Výsledky práce ukazují na potenciální věkovou skupinu, na kterou by se měli zaměřit provozovatelé cest do zahraničí. V závěru uvádí autor doporučení ke zlepšení služeb provozovatelů cest do zahraničí za potápěním. Scuba diving is nowadays one of sports with high growth tendency. Increasingly is getting into sport sphere and is more and more accessible. Main task of this work is to find out if scuba diving has a place in the offer of organized sport tourism in the Czech republic. Secondary task is to use the survey to find out opinions on trips abroad from a group of divers, analyze this opinions and compere them with another qualification work. Results of my work shows target age group on which they can throw main focus. In the conclusion you find recommendation from author how to improve these services. Keywords: Přístrojové potápění; cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; dobrodružný cestovní ruch; Scuba diving; tourism; sport tourism; adventure tourism Available in digital repository of UPOL.
Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu

Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je ...

KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku
MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a stravovací návyky sourozenců rozdílného věku a porovnat, zda je tento vliv rodičů je stejný na mladší i starší dítě. Pro cíle práce byl použit standardizovaný dotazník: Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR). Výzkumného šetření se zúčastnilo 30 rodin s dětmi ve věku 6-12 let (33 dívek a 27 chlapců). Výsledky prokázaly rozdílnou míru korelace ve všech testovaných oblastech v rámci pohybové aktivity a stravovacích zvyklostí u rodičů (matky i otce) a mladšího i staršího sourozence. The bachelor's thesis deals with the influence of parents on eating and physical habits in families with two children aged 6 to 12. The thesis aimed to find out about the parents' influence on the physical activity and eating habits in siblings of different ages and to compare if the parental influence is the same on both the younger and older child. A standardized questionnaire Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR, The Eating and Physical Habits in Families) was used. The survey research included 30 families with children aged 6 to 12 (33 girls and 27 boys). The results have shown different correlation rates in all tested areas within physical activity and eating habits in parents (mother and father) and the younger and older siblings. Keywords: mladší školní věk; pohybová aktivita; rodina; zdraví; životní styl; younger school age; physical activity; family; health; lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku

Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a ...

MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva
GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností protržení hráze přehrady a zkoumá celou situaci - příčiny vzniku, průběh, následky a to z pohledu ochrany obyvatelstva. This bachelor thesis deals with the largest water reservoir in the USA, the Oroville dam. The work captures the history of the dam from its origin to the present. Describes the events associated with the possibility of breaking the embankment dam and looking into the whole situation - reasons, the course, the consequences from the perspective of the protection of the population. Keywords: Přehrada Oroville; historie; možnost protržení přehrady; ochrana obyvatelstva; Oroville dam; history; possibility of breaking the embankment dam; protection of the population Available in digital repository of UPOL.
Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva

Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností ...

GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poslání Policie České republiky a veřejnost
HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pravomocí a povinností příslušníků Policie České republiky. Rozebírám pravomoci a povinnosti dané zákonem, ale také povinnosti z hlediska etiky a morálky dané Etickým kodexem Policie České republiky. Dále se v práci věnuji otázce policejní psychologie a správné komunikace policistů, neboť je důležitým aspektem, dle kterého veřejnost Policii ČR hodnotí. Druhá část mé práce se skládá z dotazníkového šetření, zaměřeného na zjištění názoru obyvatel Olomouckého kraje na práci Policie ČR. This bachelor thesis is about Police of the Czech Republic powers and responsibilities and its problematics. I am looking into powers and responsibilities given by law but also powers in terms of ethics and morality taken from Code of Ethics for Police of the Czech Republic. Further then, I am weighing up on police psychology and correct communication of police as it is an important aspect in the eyes of public. The second part of my work consists of questionnaire survey focused on opinions about Czech police work as seen by residents from Olomouc region. Keywords: policie; Police České republiky; pravomoci policistů; povinnosti policistů; Etický kodex Policie České republiky; psychologické aspekty; policie; Police of the Czech Republic; policemen powers; policemen responsibilities; Code of Ethics for Police of the Czech Republic; psychological aspects Available in digital repository of UPOL.
Poslání Policie České republiky a veřejnost

Bakalářská práce se zabývá problematikou pravomocí a povinností příslušníků Policie České republiky. Rozebírám pravomoci a povinnosti dané zákonem, ale také povinnosti z hlediska etiky a morálky dané ...

HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Bikesharing jako součást brněnské dopravy
PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2019 - Czech
Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, které vedou obyvatele města Brna k rozhodnutí, zda budou službu veřejného sdílení jízdních kol používat. Tohoto výzkumu se prostřednictvím on-line ankety zúčastnilo 202 respondentů žijících nebo pracujících v Brně. Výsledky průzkumu ukázaly, že 40 % z nich lze označit za aktivní uživatele bikesharingu. Mezi aktivní uživatele jsem zařadila ty, kteří bikesharing využívají minimálně jednou do měsíce. Typický uživatel bikesharingu v Brně je mladý, muž, zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním. Bikesharing je používán nejčastěji ve volném čase k cestám za zábavou a hlavním důvodem pro používání je rychlost dopravy. Výsledky práce ukazují, že z hlediska poptávky obyvatel, studentů a pracujících ve městech jako je Brno existují významné příležitosti k dalšímu šíření udržitelné mobility ve formě bikesharingu, podmínkou pro využití těchto příležitostí je však vybudování infrastruktury pro bezpečnou jízdu cyklistů. Bikesharing is a mode of transport which makes a component of the sustainable city transport system and which, at the same time, supports the intrinsic need of physical movement as well as healthy life-style. The objective of the thesis is an enquiry into the factors leading to decision of inhabitants to use bikesharing. Bikesharing has been defined as a public bike sharing service, and city of Brno has been chosen as a locale for empirical research. To identify reasons for using the service, an on-line survey was conducted in 2018 and 2019, in which 202 respondents participated. The survey results demonstrated that 40 per cent of people living or working in Brno can be termed "active users" of the service. They are predominantly young, men, employees with university education. Bikesharing is used mostly during leisure time as a means of travel to recreational activities. The main reason for choosing a shared bike is the speed of transport. The thesis results have shown that there are significant opportunities for further development of sustainable mobility in the form of bikesharing in Brno; the main precondition for utilization of these opportunities is improvements of infrastructure for safe cycling. Keywords: bikesharing; udržitelná mobilita; aktivní transport; cyklodoprava; bikesharing; sustainable mobility; active transport; cycle transport Available in digital repository of UPOL.
Bikesharing jako součást brněnské dopravy

Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, ...

PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases