Number of found documents: 21819
Published from to

Historický vývoj a moderní přístup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii
Yudina, Daria; Blahová, Naďa; Gevorgyan, Kristine
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj a moderní přistup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii. Poskytování bankovních služeb má v této zemi prvořadou roli. Práce se věnuje primárně zákonům, které byly přijaté za celou dobu existence bankovnictví na tomto území a které se týkaly úpravy regulatorního rámce tohoto odvětví. Zásadní místo v  práci zaujímají příslušné kroky, které učinil regulátor během finanční krize, a následné reformy na zabezpečení stability britského bankovního systému. Závěr je věnován současnému způsobu regulace a dohledu bankovního sektoru. This bachelor thesis is focused on historical development and modern approach of banking regulation and supervision in Great Britain. Provision of banking services plays a key role in this country. It deals primarily with acts that have been adopted throughout the existence of banking in this area and which are concerned with the adjustment of the regulatory framework of this industry. Significant importance in this work was given to appropriate steps that were taken by the regulator during the financial crisis and subsequent reforms to ensure the stability of the British banking system. The conclusion is devoted to the current method of regulation and supervision of the banking sector. Keywords: banka; úřad; zákon; Bank of England; Velká Británie; dohled; regulace; Great Britain; bank; regulation; authority; act; Bank of England; supervision Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Historický vývoj a moderní přístup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii

Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj a moderní přistup k bankovní regulaci a dohledu ve Velké Británii. Poskytování bankovních služeb má v této zemi prvořadou roli. Práce se věnuje ...

Yudina, Daria; Blahová, Naďa; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Jiřičko, Pavel; Dlouhá, Zuzana; Formánek, Tomáš
2017 - Czech
Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta. The aim of the thesis was to build a probability prediction model for client loan repayment. First, the author selected suitable explanatory variables and explained these in detail in the thesis. The author examined various quantities both for qualitative variables (e.g. failure rates and scores) and quantitative variables (e.g. means and standard deviations) describing individual categories. The predictions were done by the use of logistic regression. The estimated coefficients of individual explanatory variables were examined in terms of their statistical significance. The author also described the impact of individual explanatory variables on the probability of a clients default. The probabilities were calculated for two clients with specific values of explanatory variables. The author managed to build a model that can be used to predict probability of client loan repayment defaults. Keywords: logistická regrese; skóre; pravděpodobnost defaultu; logistic regression; score; propability of default Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných ...

Jiřičko, Pavel; Dlouhá, Zuzana; Formánek, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdanění právnických osob v České republice a v Rakousku
Anděrová, Veronika; Finardi, Savina; Kábelová, Lucie
2017 - Czech
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit a porovnat daňové zatížení právnických osob z hlediska daně z příjmů korporací v České republice a v Rakousku. Skládá se ze dvou částí. První je věnována představení konstrukce korporátní daně v obou státech. V druhé části je porovnána daňová zátěž s pomocí skutečných a fiktivních ukazatelů. Z analýzy všech získaných hodnot jsem zjistila, že větší zatížení příjmů korporací je v Rakousku. Pro konkrétní společnosti ale můžou být směrodatné další aspekty, jako například možnost skupinového zdanění v Rakousku. This bachelor thesis aims to determine and compare the tax burden of corporates in terms of tax on corporate profits in the Czech Republic and Austria. It consists of two parts. The first one is focused on introduction of the corporate tax structure in both countries. The second part compares the tax burden using real and fictitious indicators. The analysis of all obtained values shows that Austria is subject of higher corporate tax burden. Despite that, for some companies, other aspects, such as the possibility of group taxation in Austria, may be relevant. Keywords: Česká republika; Daň z příjmů korporací; Efektivní sazby daně; Rakousko; Daňový mix; Daňová zátěž; Implicitní sazby daně; Daň z příjmů právnických osob; Korporátní daň; Czech Republic; Austria; Tax on corporate profits; Tax burden; Tax mix; Implicit tax rates; Effective tax rates; Corporate tax Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zdanění právnických osob v České republice a v Rakousku

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit a porovnat daňové zatížení právnických osob z hlediska daně z příjmů korporací v České republice a v Rakousku. Skládá se ze dvou částí. První je věnována ...

Anděrová, Veronika; Finardi, Savina; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov
Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
2017 - Slovak
Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické části práce je vysvětlená technologie, která se používá při tvoření hudby takovýmto spůsobem. Praktická část nabízí komplexní návod, doprovázený zvukovou přílohou. This thesis deals with technological possibilities of music production with virtual instruments, it as well shows replicable method which the reader can use to create their own composition. In the theoretical part, technology which is used to create music with virtual instruments is explained. Practical part consists of the manual which shows how to produce this type of music accompanied with audio appendix. Táto práca sa zaoberá technologickými možnosťami produkcie hudby pomcoou virtuálnych nástrojov a zároveň poskytuje replikovateľný postup, s pomocou ktorého si môže čitateľ vytvoriť vlastnú skladbu. V teoretickej časti práce je vysvetlená technológia, ktorá sa používa pri tvorení hudby takýmto spôsobom. Praktická časť ponúka ucelený návod, sprevádzaný zvukovou prílohou. Keywords: Logic Pro; Syntezátor; populární hudba; DAW; virtuální nástroj; popular music; DAW; Logic Pro; virtual instrument; synthesizer Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov

Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické ...

Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Lettering a způsoby jeho využití v praxi
Engelová, Kateřina; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
2017 - Czech
Tématem této bakalářské práce je lettering coby velmi specifická oblast grafického designu, která v posledních letech opět zaznamenává rozmach díky své autentičnosti a obecně díky návratu k hodnotám ručně tvořené práce jako protipólu jednotvárné masové produkce. Teoretická část se soustředí převážně na vymezení a objasnění pojmů souvisejících s letteringem, jako je např. hand-lettering, typografie, kaligrafie a moderní kaligrafie. Dále se zabývá různými metodami, kterými lze lettering vytvářet, a nástroji i médii, která k tomu lze používat. Zároveň nastiňuje některá základní pravidla a postupy práce, detailněji pak především převedení ručně kresleného letteringu do digitální podoby. Praktická část se pak zabývá několika hlavními oblastmi, ve kterých je možné práci s letteringem prakticky využívat, konkrétně prodej designů přes webové stránky typu print-on-demand, databanky, prostředníky, práce na zakázku a konečně i vlastní e-shop. Na praktických příkladech se v rámci nich snaží ukázat výhody a nevýhody, které jednotlivé oblasti tvůrcům letteringu poskytují. Přínos této práce tkví hlavně v uceleném pohledu na lettering jako na samostatnou disciplínu a profesi, v níž řada designerů našla své uplatnění. The focus of this bachelor thesis is lettering as a very specific part of graphic design, which has been experiencing certain boom in the last couple of years thanks to its authenticity and generally thanks to the trend of returning to the values of hand made products as a contrast to mass production. First part of the thesis is focused on defining and clarifying some expressions related to lettering, such as hand-lettering, typography, calligraphy and modern calligraphy. It also describes different methods as well as the tools and media which can be used in lettering. At the same time, it approaches some of the basic rules and work processes, of which the process of transferring traditional hand-lettering into a digital form is mentioned in more detail. The practical part deals with a few primary areas in which lettering can be used, particularly selling designs through print-on-demand websites, databanks, intermediaries, custom work and finally, a self-owned online shop. Presenting practical examples, it tries to show advantages and disadvantages of these different areas. The main benefit of this thesis is in a united view on lettering as a stand-alone field and profession in which many designers have made their living. Keywords: hand-lettering; lettering; vektorizace; digitalizace; tradiční média; databanky; kaligrafie; vektor; písmomalířství; písmo; typografie; moderní kaligrafie; print on demand; typeface; typography; calligraphy; databanks; lettering; hand-lettering; vectorizing; sign painting; type; digitalization; vector; modern calligraphy; print on demand Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Lettering a způsoby jeho využití v praxi

Tématem této bakalářské práce je lettering coby velmi specifická oblast grafického designu, která v posledních letech opět zaznamenává rozmach díky své autentičnosti a obecně díky návratu k hodnotám ...

Engelová, Kateřina; Khabirova, Maja; Phung, Hyu Nghia
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financování základního školství v ČR
Škrhová, Veronika; Sedmihradská, Lucie; Kramata, Jakub
2017 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je financování základního školství v České republice. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje všechny typy škol a jejich právní úpravu. Druhá část se zabývá způsobem financování školství se zaměřením na na školství regionální a popisuje plánovanou reformu ve financování regionálních škol. Třetí část je tvořena případovou studií jedné vybrané základní školy. Případová studie obsahuje obecné informace o základní škole, rozbor přijatých a vynaložených finančních prostředků a hospodaření s nimi ve sledovaných letech 2011-2016 s podrobným zaměřením na rok 2016. Na tomto základě je sledován vztah mezi počtem žáků a výší vybraných druhů nákladů. The topic of my bachelor thesis is the financing of primary education in the Czech republic. The thesis is split into three parts. The first part describes all types of schools and their legislation. The second part deals with the financing of education focusing on regional education and describes the planned reform of financing of regional schools. The third part is a case study of a selected primary school. The study consists of basic information about the school, analysis of income and expenditures and the school´s financial management in the years 2011-2016 with detailed focus on 2016. Based on these numbers, it further considers the relationship between the number of students and funds allocated to the school. Keywords: hospodaření základní školy; škola a školské zařízení; financování školství; regionální školství; school and educational facilities; education financing; primary school financial management; regional education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Financování základního školství v ČR

Tématem mé bakalářské práce je financování základního školství v České republice. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje všechny typy škol a jejich právní úpravu. Druhá část se zabývá ...

Škrhová, Veronika; Sedmihradská, Lucie; Kramata, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Způsoby řízení rizika v rámci testovacího prostředí bankovní instituce
Mádl, Jiří; Bruckner, Tomáš; Mandera, Petr
2017 - Czech
V předložené bakalářské práci se zaměřuji na způsoby řízení rizik v rámci testovacího prostředí hypotetické bankovní instituce. Součástí řízení rizik je datová anonymizace a vytvoření testovacího prostředí, jehož cílem je nabídnout co nejvěrnější kopii produkčního prostřední. V teoretické části práce se věnuji teorii datové anonymizace, legislativnímu rámci České republiky a Evropské unie, teorii testování a definuji teoretické produkční prostředí hypotetické bankovní instituce, které vychází z reálného prostředí společnosti ČSOB Leasing a.s.. Následně navrhuji a analyzuji možná řešení vytvoření testovacího prostředí. Cílem této analýzy je volba nejvhodnějšího způsobu tvorby testovacího prostředí, který v praktické části aplikuji na hypotetické prostředí. Praktická část práce se věnuje také governance navrhovaného procesu. In the presented bachelor thesis I focus on methods of risk management within the hypothetical banking institution's test environment. Risk management includes data anonymization and the creation of the test environment to offer the most faithful copy of the production environment. In the theoretical part I deal with the theory of data anonymization, the legislative framework of the Czech Republic and the European Union, the theory of testing and define the theoretical production environment of a hypothetical banking institution that is based on the real environment of ČSOB Leasing a.s.. I subsequently propose and analyze possible solutions to create a test environment. The aim of this analysis is to choose the most appropriate way of creating a test environment, which is applied in a practical part to a hypothetical environment. The practical part is also devoted to the governance of the proposed process. Keywords: outsourcing; governance; testovací prostředí; GDPR; datová anonymizace; 101/2000 Sb.; citlivé údaje; osobní údaje; 101/2000 Sb.; sensitive data; personal data; outsourcing; governance; testing enviroment; data anonymization; GDPR Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Způsoby řízení rizika v rámci testovacího prostředí bankovní instituce

V předložené bakalářské práci se zaměřuji na způsoby řízení rizik v rámci testovacího prostředí hypotetické bankovní instituce. Součástí řízení rizik je datová anonymizace a vytvoření testovacího ...

Mádl, Jiří; Bruckner, Tomáš; Mandera, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Australská imigrační politika jako inspirace pro Evropskou unii v době migrační krize?
Šimák, Radim; Ševčíková, Michaela; Zeman, Martin
2017 - Czech
Tato práce se zabývá komparací rozdílných imigračních politik Evropské unie na vzorku vybraných členských zemí: Německa, Belgie, Švédska, Itálie, České republiky a Austrálie. Předmětem teoretické části jsou základní pojmy pojící se s migrací jako teorie a metodologie migrace. V teoretické časti je dále představena společná přistěhovalecké, azylová a vízová politika Evropské unie a její historický vývoj. Práce dochází k závěru, že Evropská unie se může v dobách migrační krize v určitých aspektech inspirovat od australského přístupu k migraci. Cílem bylo vyhodnocení rozdílných přístupů a následných dopadů. Z dopadů na ekonomické ukazatele vychází, že přiblížením se k australskému modelu je možné dosahovat lepších výsledků v oblasti zaměstnanosti a menšího zatížení veřejných rozpočtů. S ohledem na zjištěné poznatky práce stanovuje doporučení vlastních návrhů řešení. This thesis compares different immigration policies of countries in the European Union on selected sample of countries: Germany, Belgium, Sweden, Italy, Czech Republic and Australia. The theoretical part of the thesis focuses on the basic concepts related to migration, such as the theory and methodology of migration. The theoretical part also presents the common immigration, asylum and visa policy of the European Union and its historical development. In conclusion, the thesis argues that the European Union may, in some aspects of the migration crisis, be inspired by the Australian approach to migration. The aim was to evaluate different approaches and consequent impacts. The impact on economics indicators suggests that using the Australian model would achieve better employment and a lesser burden on public budgets. Based on these findings, the thesis then presents recommendations and proposals for solution. Keywords: imigrační politika; Evropská unie; migrační krize; Austrálie; immigration policy; European union; migration crisis; Australia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Australská imigrační politika jako inspirace pro Evropskou unii v době migrační krize?

Tato práce se zabývá komparací rozdílných imigračních politik Evropské unie na vzorku vybraných členských zemí: Německa, Belgie, Švédska, Itálie, České republiky a Austrálie. Předmětem teoretické ...

Šimák, Radim; Ševčíková, Michaela; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hodnocení efektivnosti nasázení samoobslužného BI v malém a středním podnikání
Aleinikova, Aleksandra; Pour, Jan; Fortinová, Jana
2017 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti implementace samoobslužného Business Intelligence(SS BI) v malém a středním podnikání (MSP). Pro dosažení stanoveného cíle je potřeba definovat podstatu Business Intelligence(BI) a self-service BI, zhodnotit stav MSP ve vztahu k BI a ukázat možnosti samoobslužného BI na přikladu společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem kysaných mléčných produktů. Teoretická část práce obsahuje kapitoly, věnované oblasti BI a SS BI a definici malého a středního podnikání. Praktická část je věnovaná popisu malé společnosti Lakto a návrhu prototypního samoobslužného BI v této společnosti. Dále, v praktické časti, jsou ukázány výsledky vizualizace v nástroji Qlik Sense Desktop. Přínosem práce je výsledné posouzení výhod nasazení samoobslužného BI v malém a středním podnikání. The main goal of this Bachelor thesis is to evaluate the efficiency of implementation of self-service Business Intelligence (SS BI) in small and medium-sized enterprises (SME). To achieve this goal it is necessary to define essences of BI and SS BI, evaluate the relation between SME and BI, and assess possibilities of SS BI in case of enterprise, which specializes on fermented milk products. The theoretical part of this thesis explains methodology behind BI and SS BI, and emphasizes the definition of SME. The practical part provides the description of the small enterprise called Lakto and analyses the implementation of the prototype of SS BI solution in this company. In addition, the practical part provides visualization of results using Qlik Sense Desktop tool. The main contribution of this thesis is assessment of self-service BI implementation in SME and discussion of its main benefits. Keywords: dimenzionální modelování; Samoobslužný Business Intelligence,; Balance Scorecard; malé a střední podnikání; Qlik Sense Desktop; Qlik Sense Desktop; dimensional modeling; small and medium-sized enterprises; Self-service BI; Balance Scorecard Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Hodnocení efektivnosti nasázení samoobslužného BI v malém a středním podnikání

Hlavním cílem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti implementace samoobslužného Business Intelligence(SS BI) v malém a středním podnikání (MSP). Pro dosažení stanoveného cíle je potřeba ...

Aleinikova, Aleksandra; Pour, Jan; Fortinová, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití 3D grafiky v interiérovém designu
Do Bao, Vuong; Bubeníček, Jan; Krsek, Libor
2017 - Czech
V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové možnosti jak ušetřit na vizualizacích svých produktů. Velké firmy jako IKEA stabilně využívá 3D grafiky pro vizualizaci nábytku čím dál více, co tato změna obnáší, a jaké jsou její výhody oproti doposavadní technologii digitální fotografie? Cílem práce je předložit informace o efektivitě 3D grafiky pro produktovou vizualizaci a popsat rozdíly mezi 3D grafikou a digitální fotografií. Obsahem práce je také popis pracovního postupu při vizualizaci interiéru. Ve výsledku 3D grafika měla vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém měřítku se ze vstupních nákladů stávají investice, které se vyplatí více, než fotografie, které jsou spíše krátkodobého charakteru. In the age of global firms that make products by millions, everyone tries to maximise limited resources we have. Firms all over the world, the ones in furniture industry in particular, have gained access to new ways to save on product imaging. Huge firms, like IKEA has increasingly been using 3D graphics for their imaging. What does this change consist of and what are the advantages over current technology of digital photography? The goal of this thesis is to introduce information about the effectivity of 3D graphics for product imaging and to map differences between it and digital photography. The content of this thesis also consists of a interior visualisation workflow. In the end the 3D graphics had higher initial costs, but in long term, the costs become investments, which pay off more, that photographs, which are of temporary nature. Keywords: pracovní postup se 3D; produktová vizualizace; 3D grafika; 3D workflow; product imaging; visualisation; 3D graphics Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití 3D grafiky v interiérovém designu

V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové ...

Do Bao, Vuong; Bubeníček, Jan; Krsek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases