Number of found documents: 1108
Published from to

Marketing as it relates to special diets
Townsend, Carena Ashley; Cook, Gina; Halík, Jaroslav
2017 - English
Cílem této práce je analyzovat jak marketingové komunikační strategie ovlivňují spotřebitele ve Spojených státech a Velké Británii k nákupu bezlepkových produktů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na teorii marketingového mixu a koncepty marketingové komunikace vztahující se k potravinářskému průmyslu zaměřenému na bezlepkové produkty. Druhá kapitola se zaměřuje na problém lepku při výrobě potravin, vzestup a rozšiřování výroby produktů neobsahujících lepek a na související ekonomické dopady. Třetí kapitola porovnává marketingové strategie společnosti Barilla, a to na příkladu jejich bezlepkových těstovin a těstovin obsahujících lepek, uplatňované ve Spojených státech a ve Spojeném království. Poslední kapitola shrnuje provedený výzkum, realizovaný s cílem pochopit, jaké různé vlivy vedou spotřebitele na obou trzích k tomu, aby nakupovali produkty Barilla. The aim of this thesis is to analyze how marketing communications strategies influence consumers to purchase gluten-free products in the United States and the United Kingdom. This thesis is divided into four chapters. The first chapter focuses on the theory of the marketing mix and marketing communication concepts related to the gluten-free food industry. The second chapter focuses on the history of gluten in food production, the rise and expansion of the gluten-free industry and economic impacts. The third chapter compares the marketing strategies of the Barilla Group by comparing their gluten-free pasta and gluten counterpart in the United States and the United Kingdom markets. The last chapter summarizes the research conducted by the author to understand what are the different influences that impact consumers to purchase Barilla products in both markets. Keywords: těstoviny; marketingová komunikační strategie; celiakie; alergie na lepek; Bezlepkový; Barilla; Celiac Disease; Pasta; Barilla; Gluten Intolerance; Gluten-free; Marketing Communication Strategy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketing as it relates to special diets

Cílem této práce je analyzovat jak marketingové komunikační strategie ovlivňují spotřebitele ve Spojených státech a Velké Británii k nákupu bezlepkových produktů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. ...

Townsend, Carena Ashley; Cook, Gina; Halík, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Use of social media for educational services promotion
Kolomatskyi, Artem; Pavlíček, Antonín; Havlík, Jan
2017 - English
Cílem diplomové prácí je analyzovat vliv propagací v socílanich media pro vzdělávací služby. Táto práce pokrývá všichní pojmy a přehledy z literatury příslušné teto temate. Teoretické údáje býlí vyplily z příkladů realizací nástrojů který mohli bych pomoct podpořit státky a služby na lokálním trhu. Praktická část prácí postávena na výzkumu podniků ktery provádí vzdělovací služby v Ukraině a jak investovani v vývoj socialnich media ukázuje zvýšení obratu prodeje. Myslím, že moje práce bude užitečná v porozumění všech klíčových oblastech v marketingu sociálnich média. Cílem tohoto učení je nabídnout cenné vhledy ve vývoji procesů který byl bych užitečný Meat Studies v přitahování nových klientů v vzdělávací služby firmy. The aim of the thesis is to analyze the influence of the promotion in the social media for educational services. Current work covers all the definitions and overviews of the literature that is relevant for the understanding of the chosen topic. Theoretical data was followed by the examples of implementation of tools that could help the enterprises to promote the goods and services on the local market. The practical part of the thesis is standing on the research of the business that provides educational services in Ukraine and how investments in the development of social media tools are showing the rise of the sales for the company. I consider my work to be helpful in understanding all crucial areas in social media marketing. The aim of this study is to offer valuable insights into the development campaign process that would help Meat Studies to attract more students to educational services of the company. Keywords: Vzdělávací služby; Marketing sociálních médií; Digitální propagace; Educational Services; Social Media Marketing; Digital promotion Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Use of social media for educational services promotion

Cílem diplomové prácí je analyzovat vliv propagací v socílanich media pro vzdělávací služby. Táto práce pokrývá všichní pojmy a přehledy z literatury příslušné teto temate. Teoretické údáje býlí ...

Kolomatskyi, Artem; Pavlíček, Antonín; Havlík, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Money laundering
Kryvosheieva, Ganna; Bolotov, Ilya; Černá, Iveta
2017 - English
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni. The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined. Keywords: Praní špinavých peněz; daňový únik; anti-money laundering; Tax evasion; Anti-money laundering; FATF; Money laundering Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Money laundering

Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML ...

Kryvosheieva, Ganna; Bolotov, Ilya; Černá, Iveta
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic
Rozmanová, Ella; Lhotáková, Markéta; Orsag, Ivan
2017 - English
Práce poskytuje strategický manažerský přístup založený na modelu Aaker (2013) pro nový realitní projekt "Dome Prag" od společnosti Europa Capital. První kapitola je teoretický přehled literatury, na které spočívá praktická aplikace. Kombinace literatury od Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) a Sirgy (2014) byla aplikovano pro prizspusobeni Aakarove modelu a přinašenim hodnoty a nové poznatky na nový projekt 'Dome Prag'. Praktická část se skládá z externí a interní analýzy, která zjistila, že příležitost pro Dome Prag lze nalézt na současném vysoce konkurenčním trhu v oblasti nemovitostí v České republice prostřednictvím rozvoje jako cílové agentury pro jednu ze dvou identifikovaných strategických skupin: "ruský segment" a "luxusní" skupina. Malý průzkum potvrdil navrhovanou krátkodobou zákaznickou základnu a poskytl přehled o jejich preferované velikosti, typu a ceně nemovitostí. Práce končí návrhem konkrétního strategického plánu a marketingového mixu pro "Dome Prag". The thesis provides a strategic management approach for Europa Capital's new real estate project 'Dome Prag' based on Aaker's model (2013). The first chapter is a theoretical overview of the literature upon which the practical application is based. A combination of literatures from Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) and Sirgy (2014) were applied to create adaptations to Aaker's strategic model in order to bring forth value and new insights for the company's new project. The practical part consists of the external and internal analysis which have identified that opportunity can be found in the saturated real estate market in the Czech Republic through developing as a targeted agency for either of the two identified strategic groups: 'Russian segment' and 'Luxury' group. A small survey confirmed the proposed short-term customer base and gave insights into their preferred size, type and price of real estate. The thesis concludes with a proposal for a concrete strategy plan and a marketing mix for 'Dome Prag'. Keywords: Nemovitost; Návrh strategické analýzy; Dome Prag; Praha; David Aaker; Strategic analysis proposal; Dome Prag; Real estate; David Aaker; Prague Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic

Práce poskytuje strategický manažerský přístup založený na modelu Aaker (2013) pro nový realitní projekt "Dome Prag" od společnosti Europa Capital. První kapitola je teoretický přehled literatury, na ...

Rozmanová, Ella; Lhotáková, Markéta; Orsag, Ivan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Sustainability of the German economic model in the global political changes: migration as a challenge or opportunity?
Lacová, Lucia; Neumann, Pavel; Novotná, Markéta
2017 - English
Tato diplomová práce je věnovaná opisu německé ekonomiky v posledních dekádách zahrnující sjednocení Německa a zavedení eura. Práce vymezuje základní rysy německého ekonomického modelu a identifikuje nejdůležitější ekonomické a politické selhání jako i úspěchy své vlády. Důležitou součástí jsou důsledky zavedení eura a následné zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky na úkor ostatních členů eurozóny. Hlavní část závěrečné práce zkoumá ekonomickou udržitelnost německého ekonomického modelu v kontextu současné evropské uprchlické krize. Tato práce se zaměřuje především na výzvy a příležitosti vyplývající z měnícího se globálního prostředí a zkoumá změnu populačních trendů v Německu a možné scénáře, které mohou imigranti způsobit. Tato práce hledá příležitosti, jak může změnit německý ekonomický model směrem k lepší udržitelnosti. This thesis is devoted to the description of the German economy throughout recent decades including the unification and introduction of the euro. The thesis enumerates the basic features of the German economic model and identifies the main policy failures, as well as successes of its government. An important part of this thesis concerns the consequences of the introduction of euro and the subsequent increase in the competitiveness of the German economy at the expense of the other Eurozone members. The main part of this thesis investigates the economic sustainability of the German economic model in the context of the current European refugee crisis. This thesis focuses mainly on the challenges and opportunities brought by the changing global environment and it examines the changing population trends in Germany and the possible scenarios immigrants can cause. It finds opportunities of how the German economic model could be changed towards the better sustainability. Keywords: růst; populace; imigranti; Evropská unie; Německo; predikce; udržitelnost; integrace; uprchlická krize; prediction; growth; population; sustainability; integration; immigrants; refugee crisis; European Union; Germany Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Sustainability of the German economic model in the global political changes: migration as a challenge or opportunity?

Tato diplomová práce je věnovaná opisu německé ekonomiky v posledních dekádách zahrnující sjednocení Německa a zavedení eura. Práce vymezuje základní rysy německého ekonomického modelu a identifikuje ...

Lacová, Lucia; Neumann, Pavel; Novotná, Markéta
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Market linkages: Chinese influence on global financial markets
Horniaková, Veronika; Stádník, Bohumil; Janda, Karel
2017 - English
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína Thesis is looking into the current issue of financial market integrations and linkages between them. In recent year, the topic of China has been emerging to the forefront of academic research, therefore the focus of this paper is dedicated to the integration of Chinese market. The goal is to establish whether there exists an interdependency between Chinese and world stock markets and evaluate and analyse potential influence of China on world indices. The theory standing behind financial integration suggests that individual markets are becoming mutually dependant. Chinese efforts to become a part of global economy gradually become successful which creates room for academic research. This paper focuses on stock indices of two Chinese stock markets in relation to American, English, Japanese, German, Dutch and French indices. Cross-correlation analysis, causal analysis and co-integration analysis are applied to individual indices in order to find the results. Keywords: akciové indexy; finančná integrácia; Čína; finančný trh; China; fianncial market; financial integration; market indices Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Market linkages: Chinese influence on global financial markets

Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná ...

Horniaková, Veronika; Stádník, Bohumil; Janda, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Assessment of recruitment and selection process at logistics company
Stáňová, Hana; Křečková Kroupová, Zuzana; Volfová, Jitka
2017 - English
Cílem této diplomové práce je zhodnotit nábor a výběrové řízení konkrétní logistické společnosti v České republice a navrhnout doporučení, která by mohla zvýšit efektivitu procesu. Aby tyto cíle mohly být splněny, práce nejdříve identifikuje doporučení vybrané z odborné literatury a také současné trendy v České republice. Práce poté popisuje celkový proces náboru a výběrového řízení, který je aplikován v logistické společnosti v České republice a porovnává ho se způsobem, jakým je prováděn v této firmě ve Francii. Dále práce popisuje názor zaměstnanců oddělení lidských zdrojů a také kandidátů na pracovní pozice, týkající se jednotlivých aspektů výběrového procesu. Nakonec jsou jednotlivé elementy porovnány mezi sebou, což umožní definovat šest doporučení vedoucí k zefektivnění výběrového řízení pro společnost. Výsledky ukazují, že proces prováděný při nízké nezaměstnanosti (3,7%), může být pro společnost obtížný. K překonání výše uvedeného může napomoci zlepšení employer brandingu, zaměření na externí zdroje, vylepšení inzerce i poskytování zpětné vazby a zkrácení výběrového procesu. This thesis aims to assess the recruitment and selection process done at logistics company in the Czech Republic and to propose suggestions that could help increase the efficiency of the process. To achieve this, firstly literature suggestions as well as current trends in the Czech Republic are identified. Then, the process done in the Czech logistics company is described and compared to the process done in the French company. Afterwards the human resources as well as candidates perception of the process is identified. In the end, the individual elements are compared which enables to define six improvement recommendations for the company. The results show that the process done during the time of low unemployment rate (3,7%) can pose difficulties for the company. To overcome this problem, the company might want to develop its employer branding, focus more on external sources, improve its advertisements and giving feedbacks and shorten the selection process. Keywords: assessment centrum; výběrový pohovor; lidské zdroje; výběrové řízení; nábor; employment interview; assessment centre; human resources; selection; recruitment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Assessment of recruitment and selection process at logistics company

Cílem této diplomové práce je zhodnotit nábor a výběrové řízení konkrétní logistické společnosti v České republice a navrhnout doporučení, která by mohla zvýšit efektivitu procesu. Aby tyto cíle mohly ...

Stáňová, Hana; Křečková Kroupová, Zuzana; Volfová, Jitka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Equity valuation in stock market investments
Melnyk, Dmytro; Taušer, Josef; Žamberský, Pavel
2017 - English
Práce zkoumá proces oceňování mezinárodně působících společností na bázi případové studie švýcarské firmy Ascom AG. Skládá se ze tří částí. Výchozí kapitola podává teoretickou expozici akciových trhů, instrumentů a oceňovacích technik. Druhá část je aplikační a je postavena na reálném ocenění vybrané společnosti, přičemž dominantními použitími metodami jsou především ocenění na bázi současné hodnoty budoucích volných finančních toků firmy doplněné o další detailní analýzy. Závěrečná část práce pak shrnuje dosažené výsledky, jejich praktické implikace i teoretická zobecnění. In this paper, we examine the foremost valuation techniques and propose a target valuation of the publicly traded stock, swiss-based Ascom AG. The thesis consists of three parts and begins from the detailed review of the stock market, trading instruments and methods of equity valuation. Then we move beyond theoretical issues and continue with the updated valuation case, which has a practical implication. The main method used in valuation is the discounted cash flow (free cash flow to firm), supported by the relative valuation of a peer group of companies. The valuation is supplemented by the detailed financial model constructed in MS Excel. The final outcome of the valuation is 12 months target price of the valued company, while the final chapter emphasizes on the practical interpretation of the obtained results. Keywords: Ascom AG; diskontované finanční toky; oceňování akcií; workflow řešení; Ascom AG; discounted cash flow; equity valuation; workflow solutions Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Equity valuation in stock market investments

Práce zkoumá proces oceňování mezinárodně působících společností na bázi případové studie švýcarské firmy Ascom AG. Skládá se ze tří částí. Výchozí kapitola podává teoretickou expozici akciových trhů, ...

Melnyk, Dmytro; Taušer, Josef; Žamberský, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany
Gierlinger, Simon; Vymětal, Petr; Lisa, Aleš
2017 - English
Od roku 2015 masivní migrační přesuny do zemí EU a zejména do Německa způsobily tzv. evropskou migrační krizi. Cílem této diplomová práce je identifikace hlavních politických a ekonomických důsledků migrační krize pro Německo. Zaměřuje se na otázky politických důsledků a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, na fiskální dopady a dopady pro trh práce a zároveň se zabývá doporučeními pro tvůrce hospodářské politiky. Základní teoretické pochopení migrace je nutností pro formulaci důkladných doporučení pro konkrétní politiky, a proto první kapitola práce popisuje existující politické a ekonomické teorie věnující se tématu migrace. Identifikace politických a ekonomických důsledků a dopadů evropské migrační krize ve druhé kapitole ovšem předpokládá pochopit také kontext událostí. Třetí kapitola se zabývá hlavními politickými důsledky na národní a mezinárodní úrovni a ekonomickými důsledky především na rozpočet a trh práce. Diplomová práce využívá analytického přístupu vybraných studií, úředních dokumentů, zpráv a spolehlivých mediálních zdrojů. V závěru práce sumarizuje hlavní doporučení, které jsou v souladu se získanými poznatky. Since 2015 massive migration movements into the European Union, mainly towards Germany have occurred, causing the so-called European migration crisis. This thesis aims to identify the political and economic consequences of this crisis for Germany. It focuses on the questions of what the political consequences on a national and international level are, what the economic consequences in terms of fiscal impact and labor market implications are, and which recommendations can be given to policy makers. As a fundamental theoretical understanding of migration is necessary to formulate a profound policy recommendation, existing political and economic theories of migration are described in the first chapter. For the identification of the political and economic consequences a thorough understanding of the European migration crisis is a prerequisite, which is why an overview of the context of the crisis is given in the second chapter. The question of the political consequences on the national and international level is answered in the third chapter. The fourth chapter provides the answer to the question of the economic consequences in terms of fiscal impact and labor market implications. The thesis relies on the analysis of several studies, official documents, reports and reliable news articles. It concludes with a policy recommendation which is consistent with the gained insights. Keywords: Uprchlíci; Politika; Evropa; Migrace; Ekonomie; Německo; Politics; Germany; Europe; Migration; Refugees; Economics Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany

Od roku 2015 masivní migrační přesuny do zemí EU a zejména do Německa způsobily tzv. evropskou migrační krizi. Cílem této diplomová práce je identifikace hlavních politických a ekonomických důsledků ...

Gierlinger, Simon; Vymětal, Petr; Lisa, Aleš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yigiter, Yasin Cagri; Žamberský, Pavel; Taušer, Josef
2017 - English
Díky nejnovějšímu vývoji ve finančním sektoru a globalizaci je omezení portfoliových investic nejnižší v historii. Toto zlepšení přispívá k usnadnění převodu prostředků mezi zeměmi, což způsobuje vysokou rozmanitost a míru rizika. Tato situace se projevila například v nečekaných bankrotech významných mezinárodních finančních institucí, jako je například banka Barings Bank. V důsledku toho, mezinárodní investoři a akademičtí pracovníci byli nuceni objevovat jednoduché a efektivní techniky měření rizik. V důsledku těchto požadavků vznikla metoda Value at Risk. Value at Risk je maximální ztráta, kterou může hodnota aktiva dosáhnout s danou úrovní spolehlivosti v určitém časovém období. Cílem této práce je porovnání metod výpočtů Value at Risk, konkrétně metody variace-kovariance, metoda historické simulace a Monte Carlo simulace. Nejprve je z Istanbulské burzy pro analýzu náhodně vybráno deset akcií. Za účelem dosažení konečných výsledků se vypočte popisná statistika těchto akcií. Zadruhé jsou provedeny testy normality pro určení rozložení návratových řad. V dalším kroku je dosaženo optimálního portfolia podle modelu Markowitz. Nakonec jsou hodnoty Value at Risk optimálního portfolia vypočítané třemi různými metodami. Recent developments in the financial sector and with the effects of globalization, restrictions on portfolio investments are in lowest in its history. These improvements help to facilitate fund transfer between countries, which causes high diversity and degree of risk. Also, this situation remarked itself in unexpected bankruptcies of major international financial institutions such as Barings Bank. As a result, international investors and academics forced to discover easy and efficient risk measurement techniques. Value at Risk method has emerged as a result of these requirements. Value at Risk is the maximum loss that value of an asset can experience with a given confidence level over a specific time frame. The purpose of this study compares the calculations of Value at Risk Methods, namely Variance- Covariance Method, Historical Simulation Method, and Monte Carlo Simulation Method. Firstly, ten stocks are chosen randomly from Istanbul Stock Exchange for the analysis. Descriptive statistics of these shares are calculated, to achieve final results. Secondly, normality tests are made to determine the distribution of return series. In the next step, optimal portfolio obtained according to Markowitz model. Finally, Value at Risk values of the optimal portfolio calculated with three different methods. Keywords: Řízení finančního rizika; typy rizik; riziková hodnota; Financial Risk Management; Types of Risks; Value at Risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios

Díky nejnovějšímu vývoji ve finančním sektoru a globalizaci je omezení portfoliových investic nejnižší v historii. Toto zlepšení přispívá k usnadnění převodu prostředků mezi zeměmi, což způsobuje ...

Yigiter, Yasin Cagri; Žamberský, Pavel; Taušer, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases