Number of found documents: 70199
Published from to

Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému
Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
2024 - Slovak
Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z cieľov tejto diplomovej prace zavedenie a zrealizovanie vybraných enzymatických testov, konkrétne sa jednalo o hodnotenie enzymatických aktivít troch enzýmov, ktoré môžu reprezentovať mikrobiálnu aktivitu pôdy. Pre tieto účely bol uskutočnený krátkodobý test s Lactuca sativa, kde ako xenobiotiká s možným vplyvom na mikrobiálnu aktivitu v pôde a s potenciálnym fytotoxickým účinkom na vyššie rastliny, boli vybrané farmakologické látky. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možný inhibičný efekt farmakologických látok na enzymatickú aktivitu v pôde. V prípade fytotoxicity farmakologických látok bol pozorovaný významný efekt na organizmálnej úrovni, ktorý sa prejavil elongáciou koreňa. Efekt na suborganizmálnej úrovni sa významne prejavil v narušení pomeru obsahu fotosyntetických pigmentov. Assessment of soil quality is possible through a variety of approaches, including the use of ecotoxicological principles, at the organismal or sub-organismal level. It is for this reason that one of the objectives of this thesis was the introduction and implementation of selected enzymatic assays, specifically the evaluation of the enzymatic activities of three enzymes that can represent the microbial activity of the soil. For these purposes, a short-term test was carried out with Lactuca sativa, where pharmacological substances were selected as representatives of xenobiotics with a possible influence on microbial activity in soil and with a potential phytotoxic effect on higher plants. The results obtained indicate a possible inhibitory effect of pharmacological substances on enzymatic activity in soil. In the case of phytotoxicity of pharmacological substances, a significant effect was observed at the organismal level, which was manifested by root elongation. The effect at the sub-organism level was significantly manifested by a disturbance in the ratio of photosynthetic pigment content. Keywords: Soil quality; pharmacological substances; soil enzymes; phytotoxicity; photosynthetic pigments Available in a digital repository NRGL
Zavedení enzymatických testů ekotoxicity a jejich využití při hodnocení kvality půdního ekosystému

Hodnotenie kvality pôdy ako celku je možné rôznymi postupmi, medzi ktoré patrí aj využitie ekotoxikologických princípov, a to na organizmálnej alebo suborganizmálnej úrovni. Práve preto bolo jedným z ...

Marcinko, Juraj; Mravcová, Ludmila; Zlámalová Gargošová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech
Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl posuzován i vliv náhrady cementu alternativními složkami. V rámci teoretické části je zpracován průzkum poznatků odborné literatury se zaměřením na stabilizaci dřeva v těchto kompozitech. Teoretické poznatky byly vyhodnoceny a následně navrženy typy a koncentrace stabilizátorů, resp. modifikátorů pro experimentální část práce. V experimentální části byl nejprve z analyzován účinek stabilizátorů na vybrané parametry dřeva. Dále byly posouzeny hydratační parametry jednotlivě stabilizovaných dřevocementových směsí. Tyto parametry byly vyhodnoceny a dále byly navrhnuty receptury dřevocementových směsí, ze kterých byly vyrobeny cementotřískové desky. Na těchto deskách byly stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, které byly vyhodnoceny a posouzeny vč. analýzy mikrostruktury. The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis. Keywords: Dřevocementový kompozit; cementotřísková deska; stabilizace dřeva; modifikace; substituce cementu; Wood-cement composite; cement-bonded particleboard; wood stabilization; modification; cement substitution Available in a digital repository NRGL
Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech

Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl ...

Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Statická analýza zastřešení sportovní haly
Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle platných norem a konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti a pevnosti. Ruční výpočty posouzení byly porovnány s programem. V diplomové práci je řešen ruční výpočet vnitřních sil na zaobleném nosníku od vlastní tíhy konstrukce a stabilita konstrukce demonstrována nejprve na jednostranně vetknutém nosníku poté na vytvořeném prostorovém modelu. The final thesis deals with structural analysis of the roofing of the sports hall. Computational model was created in the computational software Dlubal RFEM 6.04 according to the provided documents. The loads were performed in accordance with valid standards and the structure was assessed for the ultimate and serviceability limit state. Manual assessment calculations were compared with the software. The final thesis deals with the manual calculation of internal forces on a curved beam from the self-weight of the structure and the stability of the structure is demonstrated first on a single-sided fixed beam and then on the created spatial model. Keywords: Ocelová konstrukce; model; střecha; zakřivený nosník; příhradový vazník; zatížení; kombinace zatěžovacích stavů; statická analýza; stabilita; Steel structure; model; roof; curved beam; truss girder; loads; load case combinations; structural analysis; stability Available in a digital repository NRGL
Statická analýza zastřešení sportovní haly

Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle ...

Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Požární stanice
Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. Stavba je umístěna v těsné blízkosti stávajícíh výrobních závodů, místní průmyslové zóně, do které je umožněn příjezd mimo město a blízko nájezdu na budovanou D49 a část městského obchvatu. Projekt se zabývá umístěním stavby na pozemku včetně zpevněných ploch a jejich napojení na stávající komunikace, v rámci projektu je také počítáno s umístěním sportovišť pro fyzickou přípravu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s pěti stáními pro zásahová vozidla, kdy tento prostor probíhá přes obě podlaží. V 1.NP je navržené technické zázemí stanice se sklady a špinavou šatnou. V 2.NP jsou navrženy místnosti pro pohotovost a kanceláře sloužících hasičů s hygienickým zázemím. Stanice je navržena podle zákona o požární ochrany velikosti P2 pro jednotku kategorie JPO I s počtem 24 sloužících hasičů ve třech směnách. V rámci návrhu bylo uvažováno s vozidly u stávající jednotky AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. The diploma thesis named Fire Station deals with project documentation at the level of construction execution documentation for a fire station. The building is located on the outskirts of Holešov in the part called Všetuly. The building is located in close proximity to the existing production plants, the local industrial zone, which is accessible from outside the city and close to the approach to the under-construction D49 and part of the city bypass. The project deals with the location of the building on the land, including paved areas and their connection to existing roads, the project also includes the location of sports fields for physical training. The building is designed as a two-story building with five parking spaces for emergency vehicles, where this space extends over both floors. On the 1st floor, the technical facilities of the station with storage and a dirty changing room are designed. On the 2nd floor, emergency rooms and offices of serving firefighters with hygienic facilities are designed. The station is designed according to the Fire Protection Act size P2 for a JPO I category unit with 24 serving firefighters in three shifts. As part of the proposal, vehicles at the existing unit were considered AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. Keywords: Hasičská stanice; plošné základy; monolitický skelet; plochá jednoplášťová střecha; skluz; vjezd do garáže; vstup do objektu; vtok s bezpečnostním přepadem; Fire station; flat founfations; monolithic skeleton; flat single skon roof; chute; entrance to the garage; entrance to the building; inlet with safety overflow Available in a digital repository NRGL
Požární stanice

Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. ...

Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži
Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
2024 - Czech
V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé diplomové práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace s řešením bližších dopravních vztahů, posouzení trasy věžového jeřábu, objektový časový a finanční plán, propočet dle THU, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, který obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště pro hrubou stavbu a dokončovací práce a zároveň i výkresy pro dané etapy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, položkový rozpočet pro vybrané části SO 01.4, technologický předpis pro zateplovací system ETICS, technologický předpis pro montáž oken. Na oba technologické předpisy byly vyhotoveny kontrolní a zkušební plány. Dále se v mé diplomové práci nacházejí záchytné sytémy plochých střech a blow-door test. In my master’s thesis, I deal with the preparation and implementation of selected parts of the construction technology project of an apartment building in Kroměříž. It is a non-basement building with 5 above-ground floors. The content of my master’s thesis is the preparation of a technical report for a construction and engineering project, a coordination situation with the solution of closer traffic relations, an assessment of the route of the tower crane, the object's time and financial plan, calculation according to THU, a study of the implementation of the main technological stages of the construction object, a construction site equipment project, which contains a technical report of the construction site equipment for rough construction and finishing works, as well as drawings for the given stages, a design of the main construction machines and mechanisms, a time schedule, an itemized budget for selected parts of SO 01.4, a technological regulation for the ETICS insulation system, a technological regulation for the installation of windows. Control and test plans were drawn up for both technological regulations. Furthermore, in my diploma thesis, there are catchment systems of flat roofs and the blow-door test. Keywords: bytový dům; ETICS; montáž oken; hrubá stavba; hrubá horní stavba; hrubá spodní stavba; dokončovací práce; blow-door test; záchytné systémy; zařízení staveniště; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; časový harmonogram; plastová okna; kontaktní zateplovací systém; apartment building; ETICS; window installation; rough construction; rough upper construction; rough lower construction; finishing work; blow-door test; interception systems; construction site equipment; technological regulation; inspection and test plan; itemized budget; time schedule; plastic windows Available in a digital repository NRGL
Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži

V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé ...

Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh autonomní sídelní jednotky
Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy doporučení ve vybraných oblastech udržitelného urbanismu, životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomiky. The diploma thesis focuses on defining the prerequisites for the existence and functioning of an autonomous settlement unit. It specifies sub-areas increasing the degree of autonomy of a small residential unit. It contains draft recommendations in selected areas of sustainable urbanism, the environment, the social environment and the economy. Keywords: sídelní jednotka; obec; míra autonomie; udržitelnost; životní prostředí; settlement unit; municipality; degree of autonomy; sustainability; environment Available in a digital repository NRGL
Návrh autonomní sídelní jednotky

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy ...

Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv příčného ztužení oblouků dvoukolejného železničního mostu při dynamické odezvě
Bureš, Vojtěch; Vlk, Zbyněk; Martinásek, Josef
2024 - Czech
Předmětem této diplomové práce je statická a dynamická analýza oblouků ocelového železničního mostu a zkoumaní vlivu jejich ztužení. Byl vytvořen deskostěnový model v programu Ansys, ten následně zatížen a staticky posouzen dle teorie druhého řádu s vloženými imperfekcemi. Dynamická analýza se věnovala vlivu ztužení na dlouhodobou životnost konstrukce. Výsledky na modelech s obloukovými ztužidly a bez ztužidel byly porovnány. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of arches of a steel railway bridge and investigation of the influence of their stiffening. A shell model was created in Ansys, which was then loaded and statically checked according to the second-order analysis with inserted imperfections. The dynamic analysis focused on the influence of stiffening on the long-term service life of the structure. The results on models with and without arched stiffener were compared. Keywords: Ansys; nelineární analýza; imperfekce oblouku; modální analýza; dynamický součinitel; dynamická analýza; oblouková ztužidla; Ansys; nonlinear analysis; arch imperfection; modal analysis; dynamic coefficient; dynamic analysis; arch stiffeners Available in a digital repository NRGL
Vliv příčného ztužení oblouků dvoukolejného železničního mostu při dynamické odezvě

Předmětem této diplomové práce je statická a dynamická analýza oblouků ocelového železničního mostu a zkoumaní vlivu jejich ztužení. Byl vytvořen deskostěnový model v programu Ansys, ten následně ...

Bureš, Vojtěch; Vlk, Zbyněk; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sportovní centrum
Krampla, Jan; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je novostavba sportovního objektu, který se nachází v atletickém areálu Dukla v Pardubicích. Objekt má jedno podzemní podlaží s hromadnými garážemi a jedno nadzemní podlaží se sportovní halou a jejím zázemím. Střecha stavby je plochá. V zázemí objektu se nachází recepce s bufetem, šatny, wc, sprchy, sauny a ochlazovací bazén, masáž a Kneippův chodík. Technické zázemí objektu se nachází v suterénu. Vstup do objektu je ze západní strany přístupovým chodníkem z venkovního parkoviště. Konstrukční systém je skeletový s pláštěm z keramických bloků. Stropy jsou žb (C30/37) až na střechu nad sportovní halou, která je zastřešena panely spiroll, ležícími na předpjatých vaznících. Stavba je založena na černé vaně z betonu C30/37. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplení ETICS tl. 200 mm The subject of the masters thesis is the new construction of a object for sport which is located in sport area Dukla in Pardubice. The building has a basement with parking and one floor with sport hall and other parts. The object is covered with flat roof. In the background of the building there is reception with bufet, changing rooms, toilets, showers, saunas and cooling pool, massage room and Kneipp walk. The utility roon is located in the basement. Entrance to the building is on the west side where there is also parking lot with walk leading to entrance. The object is made of collumns made of reinforced concrete and slabs of the same material. The outer fasade of the object is made from ceramic blocks Porotherm and insulated with ETICS system with the width of 200 mm Keywords: Sportovní centrum; plochá střecha; černá vana; keramické tvárnice Porotherm; předpjatý panel SPIROLL; předpjatý železobetonový vazník; ETICS; železobeton; Sportovní hala; Sport center; flat roof; "black tub"; ceramic blocks Porotherm; prestressed panel SPIROLL; prestressed truss; ETICS; reinforced concrete; sport hall Available in a digital repository NRGL
Sportovní centrum

Předmětem diplomové práce je novostavba sportovního objektu, který se nachází v atletickém areálu Dukla v Pardubicích. Objekt má jedno podzemní podlaží s hromadnými garážemi a jedno nadzemní podlaží ...

Krampla, Jan; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala expedičního centra
Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 78,0 × 48,0 m a výšku 13 m. Jako nosný konstrukční systém je zvolen sloupový systém. V prostřední řadě sloupů je každý druhý vynechán k vytvoření většího prostoru pro skladování uvnitř haly, jedná se tedy o dvoulodní halu. Objekt je zastřešen předem předpjatým sedlovým vazníkem, který je uložený na sloupech a vaznicích. Administrativní část je zastřešena pomocí stropních panelů SPIROLL. Celá konstrukce je ztužena pomocí podélných a příčných betonových ztužidel, dále je tuhost konstrukce zajišťována ocelovými ztužidly. Konstrukce byla vymodelována v programu SCIA Engineer, globální model sloužil ke stanovení vnitřních sil na jednotlivých prvcích konstrukce. Posouzení prvků bylo provedeno ručním výpočtem, ve výpočtovém programu IDEA Statica a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Tekla Structures a Cadkon+ 2023. V diplomové práci budou řešeny vybrané nosné prvky konstrukce haly. The subject of the master thesis is the design of a reinforced concrete prefabricated hall for an expedition centre. It is a one-storey hall with a two-storey extension for administration. The proposed structure has a rectangular plan with dimensions of 78,0 × 48,0 m and a height of 13 m. A column system is chosen as the supporting structural system. In the middle row of columns, every second column is skipped to create more space for storage inside the hall, so it is a two-column hall. The building is roofed with a pre-stressed gable truss which is supported on columns and trusses. The administrative part is roofed with SPIROLL ceiling panels. The whole structure is reinforced with longitudinal and transverse concrete stiffeners, the rigidity of the structure is also ensured by steel stiffeners. The structure was modelled in SCIA Engineer, the global model was used to determine the internal forces on the individual elements of the structure. The assessment of the elements was carried out by manual calculation, in the calculation program IDEA Statica and FIN EC. The drawings were created in Tekla Structures and Cadkon+ 2023. The selected load-bearing elements of the hall structure will be addressed in the thesis. Keywords: Montovaná hala; vícelodní hala; předem předpjatý beton; železobeton; prefabrikát; vazník; vaznice; sloup; zatížení; vyztužení; dimenzování; Tekla Structures; Prefabricated hall; multi-storey hall; prestressed concrete; reinforced concrete; precast concrete; truss; tie beam; column; load; reinforcement; dimensioning; Tekla Structures Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala expedičního centra

Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový ...

Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases