Number of found documents: 58096
Published from to

Péče o dítě s poruchou autistického spektra
2024 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku péče odítě sporuchou autistického spektra (PAS). Cílem této práce je specifikovat, jakou pomoc či podporu rodiny sdítětem sPAS využívají ajak jsou naplňovány potřeby jejich dětí vběžném životě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým východiskům, které souvisí spéčí odítě sPAS. Tato část se zaměřuje na popis dítěte sPAS, dále pak na služby avolnočasové aktivity, které může rodina sdítětem využívat. Ve druhé části je představen kvalitativní výzkum azávěry, které jsou zněj vyvedeny. Byly zvoleny polostrukturované rozhovory srodiči, kteří byli osloveni skrze organizace aznámé. Tato práce nám tedy přiblíží úroveň života rodin sdítětem sPAS apoukáže na podporu vpraxi apopřípadě zachytí nedostatky, které jsou stím spojené. Keywords: poruchy autistického spektra; sociální služby; péče o dítě; příspěvek na péči Available in digital repository of ZČU.
Péče o dítě s poruchou autistického spektra

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku péče odítě sporuchou autistického spektra (PAS). Cílem této práce je specifikovat, jakou pomoc či podporu rodiny sdítětem sPAS využívají ajak jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Sociální kapitál a pomáhající profese
2024 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam sociálního kapitálu v kontextu sociálních služeb a na pomáhající profese. V teoretické části jsou představeny koncepce sociálního kapitálu a jejich rozlišení. Následně teoretická část vymezuje pomáhající profese, v rámci nichž je představena sociální práce. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu si v této práci kladu za cíl prozkoumat vliv sociálního kapitálu mezi sociálními pracovníky pracujícími v sociálních službách. Následně je provedena interpretace získaných dat, analýza stanovených hypotéz a vyhodnocení hlavní výzkumné otázky. Keywords: sociální kapitál; sociální vztahy; sociální vazby; pomáhající profese; sociální práce; syndrom vyhoření Available in digital repository of ZČU.
Sociální kapitál a pomáhající profese

Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam sociálního kapitálu v kontextu sociálních služeb a na pomáhající profese. V teoretické části jsou představeny koncepce sociálního kapitálu a jejich ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Jak se rodí leader?
2024 -
Ve svém empirickém výzkumu se zaměřuji na malou skupinu lidí, vnitřní vztahy, a především pozice leaderů skupiny. Pomocí tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pěti respondenty odpovídám na výzkumnou otázku: "Jak se rodí leader?". Díky rozsahu rozhovorů zodpovídám i další otázky týkající se očekávaných vlastností leadera, vnímání leadera okolím a nevýhody pozice. Z rozhovorů zjišťuji, že leader by měl být zodpovědný, empatický, kreativní a autoritativní. Oproti tomu v dotazníku se zaměřuji na kladné výběrové preference členů ve zkonstruovaných situacích, za účelem zmapování vztahových sítí mezi respondenty. Novým leaderem bude někdo, kdo má silné vazby k oddílu a baví ho práce s dětmi a má dostatek zkušeností získaných v průběhu jeho členství. Pozice leadera má i své nevýhody a jednou z nich je například nutnost využívat autoritu, která mu automaticky připadá, a s tím skutečnost vzniku určité bariéry mezi ním a ostatními členy. Největší šanci na obsazení pozice leadera má osoba, která má kolem sebe hustou síť přátel a disponuje sociálními dovednostmi. Keywords: sociometrie; leader; leadership; zájmové organizace; malé skupiny Available in digital repository of ZČU.
Jak se rodí leader?

Ve svém empirickém výzkumu se zaměřuji na malou skupinu lidí, vnitřní vztahy, a především pozice leaderů skupiny. Pomocí tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pěti respondenty ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Volba povolání a genderové stereotypy
2024 -
Bakalářská práce se zabývá volbou povolání a genderovými stereotypy. V teoretické části práce je vymezen pojem pohlaví, gender, genderové stereotypy, genderové stereotypy na trhu práce a ve vzdělávacím systému. Cílem práce je zjistit, jestli se genderové stereotypy promítají do volby středních škol. Výsledků této bakalářské práce bylo dosaženo pomocí dotazníkového šetření, které bylo určené žákům a žákyním středních škol. Výsledky ukazují nejen, že genderové stereotypy mají vliv na volbu střední školy a s tím spojené volby budoucího povolání ale že žáci rozlišují pohlaví na pohlaví typicky mužská a ženská a že pohlaví má vliv na to, jak se respondenti ke genderovým stereotypům staví. Keywords: gender; genderové stereotypy; střední škola; povolání; muž; žena Available in digital repository of ZČU.
Volba povolání a genderové stereotypy

Bakalářská práce se zabývá volbou povolání a genderovými stereotypy. V teoretické části práce je vymezen pojem pohlaví, gender, genderové stereotypy, genderové stereotypy na trhu práce a ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Aktivizační programy v domovech pro seniory pro klienty se sníženou mobilitou
2024 -
Tato práce se věnuje dostupnosti aktivizačních programů v domovech pro seniory pro klienty se sníženou možností pohybu. Zajímalo mě, jak jsou klienti se sníženou možností pohybu zapojováni do aktivit, jaké jsou jim nabízeny, jak často a zda jsou dělány rozdíly v nabídce aktivizačních činností pro seniory se sníženou a s nesníženou možností pohybu. K mému výzkumu jsem rozdala v domovech pro seniory dotazníky. Ty byly rozdány, jak klientům se sníženou možností pohybu, tak s nesníženou možností pohybu. Dále jsem zrealizovala 2 rozhovory s klientkami domova pro seniory. Prostřednictvím otevřeného dotazování jsem měla možnost komunikovat se sociálními pracovníky a člověkem z vedení domova pro seniory. Dále jsem zrealizovala zúčastněné pozorování. Keywords: snížená mobilita; domov pro seniory; nesnížená mobilita; senior; stáří Available in digital repository of ZČU.
Aktivizační programy v domovech pro seniory pro klienty se sníženou mobilitou

Tato práce se věnuje dostupnosti aktivizačních programů v domovech pro seniory pro klienty se sníženou možností pohybu. Zajímalo mě, jak jsou klienti se sníženou možností pohybu zapojováni do aktivit, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Pohled sociálního pracovníka na náhlé úmrtí klienta (určeno pro obor Sociální práce)
2024 -
Tato práce se zaměřuje na pohled sociálního pracovníka, kterému náhle zemřel klient. Když klient zemře náhle, nemůže se sociální pracovník, jakkoliv na tuto situaci připravit. Sociální pracovníci tedy mohou projít mnoha emocemi, může to zajít až k syndromu vyhoření. Práce se zaměřuje na průběh a dopady náhlého úmrtí klienta na sociálního pracovníka. Keywords: náhlé úmrtí; syndrom vyhoření; negativní emoce; sociální pracovník; klient Available in digital repository of ZČU.
Pohled sociálního pracovníka na náhlé úmrtí klienta (určeno pro obor Sociální práce)

Tato práce se zaměřuje na pohled sociálního pracovníka, kterému náhle zemřel klient. Když klient zemře náhle, nemůže se sociální pracovník, jakkoliv na tuto situaci připravit. Sociální pracovníci tedy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Rozdíly v genderové socializaci u dvojčat opačného pohlaví.
2024 -
Tato bakalářská práce bude zaměřena na to, jak probíhá socializace v prvních několika letech života u dvojčat z pohledu rodičů, prarodičů a jejich staršího sourozence s důrazem na výchovu a osvojování genderově specifických rolí. Dvojčata odlišného pohlaví, která spolu vyrůstají, se mohou vzájemně ovlivňovat během formování jejich genderové identity nebo také při vykonávání jednotlivých činností, které jsou genderově specifická pro jednotlivá pohlaví. Zajímat mě v této práci bude, jak si obě z dvojčat uvědomují jejich rozdílné pohlaví a zároveň jak probíhá jejich socializace, když vyrůstají vedle sourozence, který má opačné pohlaví, a to vše z perspektivy primárních socializátorů. Zkoumání budu realizovat využitím kvalitativní metody výzkumu, který bude založený na polostrukturovaných rozhovorech s osobami, kteří s dvojčaty byli ve styku od jejich narození a podíleli se na výchově dvojčat, který jsou v maximálně předškolním věku. Keywords: dvojčata; výchova dvojčat; pohlaví; gender; genderové stereotypy; rozdíly mezi jednotlivými pohlavími Available in digital repository of ZČU.
Rozdíly v genderové socializaci u dvojčat opačného pohlaví.

Tato bakalářská práce bude zaměřena na to, jak probíhá socializace v prvních několika letech života u dvojčat z pohledu rodičů, prarodičů a jejich staršího sourozence s důrazem na výchovu a osvojování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Přístup zaměřený na klienta a jeho využití sociálními pracovníky v odborném sociálním poradenství
2024 -
Bakalářská práce se zabývá tématem přístupu zaměřeného na klienta a jeho využitím v odborném sociálním poradenství. V první části práce je vymezené teoretické ukotvení. První část má pět hlavních kapitol, které nesou názvy - teorie sociální práce, přístup zaměřený na klienta, aktivní naslouchání, poradenství a občanské poradny. Druhá část práce je rozdělena na metodologii a interpretaci dat. V metodologické části výzkumu autor popisuje postup výzkumu, jako je například výběr vzorku dat, etické hledisko výzkumu, či charakteristika participantů. V kapitole "interpretace dat" autor popisuje odpovědi participantů a porovnává je s teoretickou částí práce. Keywords: přístup zaměřený na klienta; aktivní naslouchání; odborné sociální poradenství; občanské poradny Available in digital repository of ZČU.
Přístup zaměřený na klienta a jeho využití sociálními pracovníky v odborném sociálním poradenství

Bakalářská práce se zabývá tématem přístupu zaměřeného na klienta a jeho využitím v odborném sociálním poradenství. V první části práce je vymezené teoretické ukotvení. První část má pět hlavních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Profesionalita sociálního pracovníka
2024 -
Bakalářská práce se zabývá profesionalitou sociálního pracovníka. Sociální pracovníci hrají klíčovou roli při poskytování pomoci klientům v různých oblastech sociální práce, avšak čelí přitom komplexním sociálním problémům, proto jsou důležité nejen odborné znalosti a dovednosti, ale i vysoká míra profesionality. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou, kde jsou konceptualizovány základní teoretické pojmy, mezi které patří: sociální práce, sociální pracovník, profesionalita a postoje. Praktická část se snaží nalézt odpověď na výzkumnou otázku "Jaké postoje mají sociální pracovníci k vlastní profesionalitě?" Následně se práce věnuje analýze a interpretace získaných dat. Keywords: sociální práce; sociální pracovník; profesionalita; postoj k profesionalitě; vzdělávání sociálních pracovníků; kvalitativní výzkum Available in digital repository of ZČU.
Profesionalita sociálního pracovníka

Bakalářská práce se zabývá profesionalitou sociálního pracovníka. Sociální pracovníci hrají klíčovou roli při poskytování pomoci klientům v různých oblastech sociální práce, avšak čelí přitom ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Odhalování šikany na středních školách: výskyt, typy a faktory ovlivňující rozdíly mezi školami
2024 -
Šikana představuje závažný fenomén ovlivňující životy dětí a adolescentů nejen v České republice, ale také po celém světě. Cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat faktory ovlivňující výskyt šikany na pěti zkoumaných středních školách, zaměřujíc se na typ vzdělávacího zařízení, gender a formy šikany. Má práce je založena na kvantitativním výzkumném šetření provedeném pomocí anonymního dotazníku. Mezi hlavní zjištění patří objevení souvislosti mezi genderem a výskytem šikany, přičemž dívky mají vyšší pravděpodobnost stát se oběťmi šikany než chlapci. Kromě toho výzkum zjistil, že typ školy ani forma šikany nevykazují statistickou významnost při předpovídání šikanujícího chování. Tato zjištění zdůrazňují význam genderově citlivého přístupu k šikaně. Keywords: šikana; gender; gymnázium; střední odborné učiliště; forma šikany; agrese; kvantitativní výzkum; prevalence Available in digital repository of ZČU.
Odhalování šikany na středních školách: výskyt, typy a faktory ovlivňující rozdíly mezi školami

Šikana představuje závažný fenomén ovlivňující životy dětí a adolescentů nejen v České republice, ale také po celém světě. Cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat faktory ovlivňující výskyt ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases