Number of found documents: 26692
Published from to

Databáze a dostupnost sbírkových předmětů k výzkumným účelům
2023 -
Bakalářské práce se zabývá problematikou dostupnosti fyzických sbírek a materiálů ke studijním účelům osobně, nebo v online databázích. Zkoumat budu také proměnu v dostupnosti v průběhu let, databáze sbírek a nalezených nevystavovaných artefaktů a nálezů. Zejména se bude jednat o oblast paleo-antropologie, protože v tomto oboru je tato problematika diskutovaná již řadu let. Použitými výzkumnými metodami a technikami je vedle rešerše literatury, a online zdrojů, které se tímto tématem zabývají také dotazníkové šetření. Cílem dotazníkového šetření bude zjistit, jaké zkušenosti mají badatelé s přístupností k nálezům a datům výzkumů. Keywords: paleoantropologie; terénní výzkum; otevřený přástup; muzejní výzkum Available in digital repository of ZČU.
Databáze a dostupnost sbírkových předmětů k výzkumným účelům

Bakalářské práce se zabývá problematikou dostupnosti fyzických sbírek a materiálů ke studijním účelům osobně, nebo v online databázích. Zkoumat budu také proměnu v dostupnosti v průběhu let, databáze ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Sociální a kulturní aspekty psychedelické zkušenosti
2023 -
Bakalářská práce se věnuje sociálním a kulturním aspektům psychedelické zkušenosti. Cílem mé práce je nalézt možný vliv psychedelik na prostor, kde jsou užívány. V teoretické části se zaměřuji na pojem psychedelická zkušenost a na jednotlivé kontexty, ve kterých se psychedelika skloňují. V praktické části se snažím pohledět do emické perspektivy informátorů a interpretovat jejich psychedelické zkušenosti. Keywords: psychedelika; psychedelická zkušenost; alternativní spiritualita; set; setting Available in digital repository of ZČU.
Sociální a kulturní aspekty psychedelické zkušenosti

Bakalářská práce se věnuje sociálním a kulturním aspektům psychedelické zkušenosti. Cílem mé práce je nalézt možný vliv psychedelik na prostor, kde jsou užívány. V teoretické části se zaměřuji na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Piagetova psychologie morálního vývoje
2023 -
Tématem této bakalářské práce je Piagetova psychologie morálního vývoje a poukázání na souvislosti jeho teorie morálky s teorií Émile Durkheima. Cílem práce bude přiblížit jejich teorie a poukázat na to, v čem se liší. Keywords: dítě; morálka; hra; pravidla; heteronomie; autonomie; morální realismus Available in digital repository of ZČU.
Piagetova psychologie morálního vývoje

Tématem této bakalářské práce je Piagetova psychologie morálního vývoje a poukázání na souvislosti jeho teorie morálky s teorií Émile Durkheima. Cílem práce bude přiblížit jejich teorie a poukázat na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mýtus o stvoření v severské a slovanské mytologii: srovnání s biblickou zprávou o stvoření
2023 -
Tato práce se zabývá stvořitelskými mýty Germánů, Slovanů a biblickou zprávou o stvoření. V práci jsou představeny dochované záznamy stvořitelských mýtů, jejich obsah a okolnosti jejich záznamu. Pro lepší pochopení formování těchto příběhů a jejich záznamu, jsou připojeny i základní informace o počátečním formování daného národa a jeho mytologické tradice. Cílem práce je nejdříve představit a následně porovnat stvořitelské příběhy a nalézt jejich rozdíly a podobnosti. Keywords: stvořitelský mýtus; kosmogonie; antropogonie; germáni; slované; biblické stvoření Available in digital repository of ZČU.
Mýtus o stvoření v severské a slovanské mytologii: srovnání s biblickou zprávou o stvoření

Tato práce se zabývá stvořitelskými mýty Germánů, Slovanů a biblickou zprávou o stvoření. V práci jsou představeny dochované záznamy stvořitelských mýtů, jejich obsah a okolnosti jejich záznamu. Pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Člověk a věc v novověké filozofii racionalistické tradice
2023 -
Bakalářská práce představuje dva hlavní myslitele novověkého racionalismu, Reného Descarta a Gottfrieda Wilhelma Leibnize, u nichž je prezentována koncepce světa založeného na metafyzických základech. Práce tedy hovoří o pojmech, které jsou metafyzice vlastní, jde zejména o bytí, jsoucno a Boha. Od metafyziky se pak práce přesouvá k charakterizaci člověka, neboli k filosofické antropologii. Nejenže práce pojednává o člověku, ale také o zvířeti a vzájemném vztahu mezi nimi. Keywords: substance; metafyzika; filosofická antropologie; monády; percepce Available in digital repository of ZČU.
Člověk a věc v novověké filozofii racionalistické tradice

Bakalářská práce představuje dva hlavní myslitele novověkého racionalismu, Reného Descarta a Gottfrieda Wilhelma Leibnize, u nichž je prezentována koncepce světa založeného na metafyzických základech. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Etika a evoluční teorie v díle Ch. Darwina
2023 -
Práce se věnuje pojetí mezipohlavních rozdílů a vztahů v díle Charlese Darwina. Vedle Darwinovy koncepce jsou představena také díla jeho současnic, které k jeho tezím zaujímaly kritická stanoviska. Tyto autorky ve svých dílech uplatňovaly principy evoluční teorie a interpretovaly je způsoby, které byly slučitelné s feministickými postoji. Práce představuje díla Antoinette Brown Blackwell, Helen Hamilton Gardener, Charlotte Perkins Gilman a Elizy Burt Gamble. Kromě dobové kritické reflexe se práce také věnuje vlivu evoluční teorie na současná pojetí pohlaví ve vědě. Keywords: charles darwin; darwinismus; feminismus; antifeminismus; pohlavní rozdíly Available in digital repository of ZČU.
Etika a evoluční teorie v díle Ch. Darwina

Práce se věnuje pojetí mezipohlavních rozdílů a vztahů v díle Charlese Darwina. Vedle Darwinovy koncepce jsou představena také díla jeho současnic, které k jeho tezím zaujímaly kritická stanoviska. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Základní problémy etiky podle A. Schopenhauera
2023 -
V rámci této bakalářské práce se autorka zaměřuje na pojetí etiky v duchu Arthura Schopenhauera. Schopenhauer odpovídá na otázky, které byly nastoleny jako zadání jeho soutěžních spisů, O svobodě lidské vůle a O základu morálky, a autorka se snaží přiblížit jeho odpovědi. Keywords: arthur schopenhauer; etika; vůle; sebevědomí; nutnost Available in digital repository of ZČU.
Základní problémy etiky podle A. Schopenhauera

V rámci této bakalářské práce se autorka zaměřuje na pojetí etiky v duchu Arthura Schopenhauera. Schopenhauer odpovídá na otázky, které byly nastoleny jako zadání jeho soutěžních spisů, O svobodě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Teorie společenské smlouvy v raném novověku: komparativní perspektiva
2023 -
V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé teorii věnuji v práci samostatnou kapitolu, kde nahlédneme na přirozený stav, uzavření společenské smlouvy, organizaci a fungování státu, rozlišení forem státu a na konec komentář a reflexe k zjištěním poznatkům. Dále se věnuji komparaci představených teorií, kde porovnávám nejdůležitější body s cílem zjistit odlišnosti a podobnosti názorů zmíněných autorů. Keywords: přirozený stav; přirozený zákon; teorie společenské smlouvy; suverenita; legitimita státní moci; dělba moci; státní zřízení Available in digital repository of ZČU.
Teorie společenské smlouvy v raném novověku: komparativní perspektiva

V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Péče o kulturní památky, Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
2023 -
Bakalářská práce se zabývá památkovou péčí, která je vysvětlena na Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. První část obsahuje ucelený pohled na systém památkové péče v České republice, činnosti v péči o kulturní památky a Plzeňskou katedrálu. Ve druhé části je nahlédnuto na hlavní aktéry v péči o katedrálu a na vybrané obnovy katedrály v 21. století. Keywords: památková péče; kulturní památky; kultura; obnova; katedrála; plzeň; architektura; organizace; 21. století Available in digital repository of ZČU.
Péče o kulturní památky, Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Bakalářská práce se zabývá památkovou péčí, která je vysvětlena na Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. První část obsahuje ucelený pohled na systém památkové péče v České republice, činnosti v péči o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4
2023 -
Pro předkládanou bakalářskou práci byl stanoven cíl analyzovat dopad pandemie covid-19 na stav demokracie ve Visegrádské čtyřce. V teoretické části jsou řešeny koncepty nazvané zahraniční literaturou jako democracy backsliding, illiberal turn a illiberal swerve. Navazující část rozebírá kritéria pro zmíněné pojmy, která jsou využita v analýze práce. Analýza se zabývá kvalitou demokracie ve státech Visegrádské čtyřky před vypuknutím onemocnění covid-19, ale i během pandemie covid-19. Pro práci je využita komparace států, která zohledňuje odlišnosti, ale i kvality demokracie států Visegrádské čtyřky během stanovených období. Keywords: covid-19; kvalita demokracie; česká republika; maďarsko; polsko; slovensko; democracy backsliding; illiberal turn; illiberal swerve Available in digital repository of ZČU.
Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4

Pro předkládanou bakalářskou práci byl stanoven cíl analyzovat dopad pandemie covid-19 na stav demokracie ve Visegrádské čtyřce. V teoretické části jsou řešeny koncepty nazvané zahraniční literaturou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases