Number of found documents: 99093
Published from to

Webová knihovna grafických komponent pro vizualizaci dat z chytrých zařízení
Darmopil, Ondřej; John, Petr; Hynek, Jiří
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce je analyzovat již existující grafické komponenty webové aplikace ACADA. Jedná se o aplikaci vyvíjenou společností Logimic. Tato aplikace má za úkol správu jednotlivých chytrých zařízení a následnou vizualizaci nasbíraných dat. Na základě provedené analýzy poté navrhnout jednotnou grafickou knihovnu, která bude obsahovat základní stavební prvky každé webové aplikace, ale také komponenty pro zobrazování dat ze zařízení. Knihovna se zaměří na konfigurovatelnost aplikace z pohledu uživatele. V rámci implementace v jazyce Angular bude kladen důraz na dynamické vykreslování komponent. The objective of this bachelor’s thesis is to analyze the existing graphical components of the ACADA web application. ACADA is an application developed by Logimic that manages individual smart devices and visualizes the collected data. Based on this analysis, a unified graphical library will be designed that will include the basic building blocks of any web application, as well as components for displaying data from the devices. The library will focus on the configurability of the application from the user’s perspective. In the context of the implementation in Angular, the focus will be on dynamic component rendering. Keywords: IoT; Chytré město; UX; UI; grafická knihovna; znovupoužitelné komponenty; IoT; Smart city; UX; UI; graphic library; reusable components Available in a digital repository NRGL
Webová knihovna grafických komponent pro vizualizaci dat z chytrých zařízení

Cílem této bakalářské práce je analyzovat již existující grafické komponenty webové aplikace ACADA. Jedná se o aplikaci vyvíjenou společností Logimic. Tato aplikace má za úkol správu jednotlivých ...

Darmopil, Ondřej; John, Petr; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aromatizace vín pomocí různých druhů dřeva
Hrošíková, Monika; Slavíková, Zuzana; Pořízka, Jaromír
2024 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá aromatizovanými červenými víny za použití různých druhů dřev jako alternativní metodu barikování. Zaměřuje se na fenolický profil vína, přesněji na látky extrahované ze dřeva do vína, organické kyseliny a celkový senzorický charakter vín zrajících v kontaktu se dřevem. Teoretická část popisuje technologii výroby červeného vína, jeho chemické složení, metodu barikování a jeho alternativy a s tím spojená úprava a změna chemického složení dřeva. Dále se zaměřuje na extrahované fenolické látky a změny senzorického profilu v průběhu zrání vína v kontaktu se dřevem a možnosti stanovení chemického a senzorického profilu těchto aromatizovaných vín. Experimentální část se soustředí na chemickou a senzorickou analýzu změn referenčního vína Merlot v průběhu zrání s různými druhy dřeva ve dvoutýdenní a dvouměsíční maceraci. Byly sledovány změny koncentrací celkových fenolických látek pomocí metody Folin–Ciocalteu, organických kyselin pomocí iontové chromatografie, vybraných fenolických látek pomocí LCxMS, furfuralů pomocí GC–FID a barevných parametrů. This thesis deals with aromatised red wines using different woods as an alternative method of colouring. It focuses on the phenolic profile of the wine, more specifically on the substances extracted from the wood into the wine, the organic acids and the overall sensory character of the wines aged in contact with the wood. The theoretical part describes the technology of red wine production, its chemical composition, the method of colouring and its alternatives and the associated treatment and modification of the chemical composition of the wood. It also focuses on the phenolic substances extracted and the changes in the sensory profile during the ageing of wine in contact with wood and the possibilities of determining the chemical and sensory profile of these aromatised wines. The experimental part focuses on the chemical and sensory analysis of the changes of a reference Merlot wine during ageing with different types of wood in a two-week and two-month maceration. Changes in the concentrations of total phenolic compounds by Folin-Ciocalteu method, organic acids by ion chromatography, selected phenolic compounds by LCxMS, furfural compounds by GC-FID and colour parameters were monitored. Keywords: Červené víno; aromatizace; barikování; fenolické látky; senzorická analýza LCxMS; GC–FID; Folin–Ciocalteum IC; Red wine; aromatisation; barrique; phenolic compounds; sensory analysis; LCxMS; GC–FID; Folin–Ciocalteu Available in a digital repository NRGL
Aromatizace vín pomocí různých druhů dřeva

Tato závěrečná práce se zabývá aromatizovanými červenými víny za použití různých druhů dřev jako alternativní metodu barikování. Zaměřuje se na fenolický profil vína, přesněji na látky extrahované ze ...

Hrošíková, Monika; Slavíková, Zuzana; Pořízka, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Implementace chytrých elektroměrů do energetického polygonu
Kopřiva, Lukáš; Benešl, Lukáš; Kohout, David
2024 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci komunikační větve pro energetický polygon. V teoretické části práce je popsána elektrická soustava České republiky, teorie standardů DLMS/COSEM a IEC 60870, které jsou stěžejní pro vytvoření komunikační větve. Dále je zde popsán již existující energetický polygon na VUT, do kterého byla navržená komunikační větev implementována. Součástí teoretické části je popis návrhu předávání dat mezi již zmíněnými standardy. V rámci praktické části práce byly vytvořeny programy pro vyčítání dat z elektroměrů a jejich následné předání SCADA systému. Součástí praktické části je i rozbor zachycené komunikace, která představuje běžný provoz komunikační větve. This bachelor's thesis is focused on the design and realization of communication branch for energy polygon. In the theoretical part of this thesis is descibed electric power transmission of the Czech republic, theory of standards DLMS/COSEM and IEC 60870, which are important for making of communication branch. In this part is also described existing energy polygon on BUT. Into this existing polygon is the communication branch implemented. Part of theorecical part is describtion of the data transfer design between the mentioned standards. In practical part were made program for reading data from smart electricity meters and their subsequent transmission to SCADA system. Part of the practical part is also breakdown of captured communication, which represents normal traffic of the communication branch. Keywords: COSEM; DLMS; elektroměr; energetický polygon; IEC 60870; IEC 60870--5--104; SCADA; COSEM; DLMS; electricity meter; energy polygon; IEC 60870; IEC 60870--5--104; SCADA Available in a digital repository NRGL
Implementace chytrých elektroměrů do energetického polygonu

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci komunikační větve pro energetický polygon. V teoretické části práce je popsána elektrická soustava České republiky, teorie standardů DLMS/COSEM a ...

Kopřiva, Lukáš; Benešl, Lukáš; Kohout, David
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům
Parák, Štěpán; Kacálek, Petr; Sedláková, Markéta
2024 - Czech
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby bytového domu v obci Pohořelice na ulici U kasáren. Navrhovaný objekt je umístěn do stávající bytové zástavby města. Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní bytový dům, s balkóny a plochou střechou. V suterénu se nachází sklepní kóje, 2 technické místnosti, kolárna, kočárkárna a úklidová místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka pro osoby s omezenou schopností pohybu, dále provozovna holičství, zubní ordinace a místnost rozvaděče. V běžném podlaží bytového domu jsou umístěny 2 bytové jednotky 3+kk a jedna bytová jednotka 1+kk. Stěnový nosný systém v nadzemní části je z keramických bloků, který je zateplen systémem ETICS. Obvodové stěny podzemního podlaží jsou provedeny ze ztraceného bednění, vnitřní nosné stěny pak z keramických bloků. Objekt bude založen na monolitických betonových pasech a železobetonové desce. Stropní konstrukce jsou polomontované z keramobetonových nosníků a keramických vložek v kombinaci s monolitickými dobetonávkami a balkónovými deskami. The subject of the bachelor’s thesis is project documentation of new appartment building in Pohořelice on street U kasáren. The proposed object is in the existing housing development of the city. It is a basement four-story apartment building with balconies and a flat roof. In the basement there is a cellar cubicle, 2 technical rooms, a bicycle shed, a carriage shed and a cleaning room. On the first above-ground floor, there is an apartment unit for people with limited mobility, as well as a barbershop, a dental office, and a switchboard room. There are 2 3+kk apartment units and one 1+kk apartment unit on the regular floor of the apartment building. The wall support system in the above-ground part is made of ceramic blocks, which is insulated with the ETICS system. The perimeter walls of the underground floor are made of lost formwork, and the internal load-bearing walls are made of ceramic blocks. The building will be based on monolithic concrete belts and a reinforced concrete slab. The ceiling structures are semi-assembled from ceramic concrete beams and ceramic inserts in combination with monolithic concrete additions and balcony slabs. Keywords: Bytový dům; novostavba; podsklepený objekt; zděná konstrukce; polomontované stropní konstrukce; plochá jednoplášťová střecha; základové pasy; Apartment building; new construction; basement building; brick construction; semi-assembled ceiling construction; flat single-skin roof; foundation passes Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby bytového domu v obci Pohořelice na ulici U kasáren. Navrhovaný objekt je umístěn do stávající bytové zástavby města. Jedná se o ...

Parák, Štěpán; Kacálek, Petr; Sedláková, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh rozvaděče pro FVE
Kovář, Lukáš; Holek, Radovan; Kaczmarczyk, Václav
2024 - Czech
Tato práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci rozvaděče pro fotovoltaickou elektrárnu. V rámci návrhu jsou definovány hlavní požadavky na rozvaděč, jako je výstupní napětí fotovoltaických panelů, možnost monitorování výkonu, ochrana před vnějšími vlivy a výstupní systém. Klíčovým prvkem práce je implementace moderních technologií a řídicích systémů pro monitorování a správu výkonu elektrárny. Práce zkoumá možnosti použití automatizační techniky pro optimální využití energie a snížení nákladů na údržbu. This thesis focuses on electrical switchboard design and optimalization for a photovoltaic power plant. Within the design, the main requirements for the switch board, such as the output voltage of photovoltaic panels, the ability to monitor power, protection against external influences, and the output system, are defined. Thesis‘ key element is the implementation of modern technologies and control systems for power monitoring and control. The thesis explores the possibilities of using automation technologies for optimal energy utilization and maintenance costs reduction. Keywords: fotovoltaika; solární energie; elektrický rozvaděč; řídicí systém; automatizace; monitorování; photovoltaics; solar energy; electrical switchboard; control system; automation; monitoring Available in a digital repository NRGL
Návrh rozvaděče pro FVE

Tato práce se zaměřuje na návrh a optimalizaci rozvaděče pro fotovoltaickou elektrárnu. V rámci návrhu jsou definovány hlavní požadavky na rozvaděč, jako je výstupní napětí fotovoltaických panelů, ...

Kovář, Lukáš; Holek, Radovan; Kaczmarczyk, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Využití dutých optických vláken pro tvorbu a modifikaci nanostruktur
Dejmek, Michael; Průša, Stanislav; Spousta, Jiří
2024 - Czech
Tato bakalářské práce se zabývá vývojem SPM sondy nové generace, konktrétně tvorbou a modifikací nanostruktur v komoře elektronového mikroskopu. V rámci předložené práce se věnujeme popisu vedení světla v standardních optických vláknech a popisu vedení světla a plynu vlákny na bázi fotonického krystalu. Dále popisujeme využité metody (depozice indukovaná elektronovým svazkem, depozice z plynné fáze) pro tvorbu nanostruktur. V experimentální části se věnujeme návrhu a následnému testování sestav využitých pro tvorbu nanostruktur. Výsledky ukazují, že námi použitá metoda je úspěšná a nabízí tak novou možnost tvorby nanostruktur na Ústavu fyzikálního inženýrství, FSI VUT. This bachelor thesis deals with the development of a new generation of SPM probes, specifically the creation and modification of nanostructures in SEM. In the framework of the presented work, we describe the light guidance in standard optical fibers and the light and gas guidance through photonic crystal fibers. We also describe the methods used (electron beam induced deposition, chemical vapour deposition) for the creation of nanostructures. In the experimental part we discuss the design and subsequent testing of the setups used for the creation of nanostructures. The results show that our method is successful and thus offers a new possibility for the creation of nanostructures at the Institute of Physical Engineering, FME BUT. Keywords: duté optické vlákno; depozice z plynné fáze; SEM; SPM; nanostruktury; spousta metanu; photonic crystal fiber; chemical vapour deposition; SEM; SPM; nanostructures; lots of methane Available in a digital repository NRGL
Využití dutých optických vláken pro tvorbu a modifikaci nanostruktur

Tato bakalářské práce se zabývá vývojem SPM sondy nové generace, konktrétně tvorbou a modifikací nanostruktur v komoře elektronového mikroskopu. V rámci předložené práce se věnujeme popisu vedení ...

Dejmek, Michael; Průša, Stanislav; Spousta, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Dvoutrámový předpjatý most
Padyšák, Lukáš; Panáček, Josef; Koláček, Jan
2024 - Czech
Témou bakalárskej prace je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie mostu. Boli vypracované tri varianty a z nich bol vybraný najvhodnejší variant. Zvolená nosná konštrukcia mostu je riešená ako dvojtrámová konštrukcia z predpätého betónu o jednom poli s rozpätím mostu 30 m. Pre výpočet účinkov zaťaženia a časové analýzu TDA je použitý software Midas Civil. Návrh a posúdenie je spracované podľa platných európskych noriem. The topic of the bachelor thesis is the design and assessment of the supporting structure of a bridge. Three variants were developed, and the most suitable one was selected from them. The chosen supporting structure of the bridge is designed as a double-T beam made of prestressed concrete with a single span of 30 meters. Midas Civil software were used for the calculation of load effects and time-dependent analysis (TDA). The design and assessment were processed according to applicable European standards. Keywords: Most; predpätý betón; dvojtrámová konštrukcia; časová analýza TDA; zaťaženie dopravou; vnútorne sily; medzný stav použiteľnosti; medzný stav únosnosti; Bridge; prestressed concrete; double-T beam; time-dependent analysis (TDA); traffic load; internal forces; ultimate limit state; serviceability limit state Available in a digital repository NRGL
Dvoutrámový předpjatý most

Témou bakalárskej prace je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie mostu. Boli vypracované tri varianty a z nich bol vybraný najvhodnejší variant. Zvolená nosná konštrukcia mostu je riešená ako ...

Padyšák, Lukáš; Panáček, Josef; Koláček, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Integrace augmentace dat do Pytorch
Vašina, Ladislav; Polok, Alexander; Szőke, Igor
2024 - Czech
Tato práce představuje nástroj, který tvoří sjednocené, jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní nad knihovnami pro augmentaci zvukových dat, jež je možné využít spolu s knihovnou PyTorch. Implementovaný nástroj nabízí možnost použití širokého spektra augmentací z různých knihoven a umožňuje je jednoduše aplikovat na datové sady. Podpory takto velkého spektra augmentací by bylo možné dosáhnout pouze za použití mnoha rozhraní jednotlivých knihoven. Nástroj je schopný od uživatele přijímat seznam augmentací s jejich parametry a sám rozhoduje, jakou z integrovaných knihoven pro dané augmentace použít. Vytvořený nástroj byl testován na úkolu ladění automatického rozpoznávače řeči Whisper. Hlavním přínosem této práce je implementace řešení velkého množství knihoven pro augmentaci zvukových dat, kde každá knihovna poskytuje jiný počet a různé druhy augmentací zvuku a zároveň má i jiné vlastnosti a rozhraní. This thesis presents a tool that creates a unified, simple, and user-friendly interface on top of the audio augmentation libraries that can be used in conjunction with PyTorch library. The implemented tool offers the possibility to use a wide spectrum of augmentations from different libraries and offers easy application of those augmentations on the datasets. The support of the large range of augmentations could be only achieved by using multiple interfaces of the individual libraries. The tool can receive a list of augmentations from the user with its parameters and then it decides which of the integrated libraries it should use to apply that specific augmentation. The created tool was tested on the task of fine-tuning the automatic speech recognition system called Whisper. The main contribution of this work is that it provides a solution to a large number of libraries for the augmentation of audio data, where each library provides a different number and types of augmentations of audio, while also having different features and interfaces. Keywords: augmentace zvukových dat; integrace augmentačních nástrojů; impulsní odezva místnosti; PyTorch; automatické rozpoznání řeči; OpenAI Whisper; audio data augmentation; augmentation tools integration; room impulse response; PyTorch; automatic speech recognition; OpenAI Whisper Available in a digital repository NRGL
Integrace augmentace dat do Pytorch

Tato práce představuje nástroj, který tvoří sjednocené, jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní nad knihovnami pro augmentaci zvukových dat, jež je možné využít spolu s knihovnou PyTorch. ...

Vašina, Ladislav; Polok, Alexander; Szőke, Igor
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Studie závlahového systému u obytného objektu v obci Litostrov
Machová, Michaela; Paseka, Stanislav; Hyánková, Eva
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatizované závlahové systémy s využitím dešťových vod. Teoretická část práce se věnuje literární rešerši v oblasti automatizovaných závlahových systémů. Tato část obsahuje klíčové vymezení pojmů, dále je pojednáno o účelu závlah a jejich typech, možnostech vod pro závlahu, akumulaci, čištění a vsakování dešťových vod a v neposlední řadě je uveden postup stanovení potřeby vody pro závlahu. Praktická část práce se zabývá implementací zjištěných poznatků pro studii závlahového systému. Výsledkem praktické části je návrh úsporného závlahového systému pro travnaté, okrasné a pěstební plochy obytného domu v obci Litostrov s využitím dešťových vod. This bachelor thesis focuses on automated irrigation systems using rainwater. The theoretical part of the thesis is devoted to a literature search in the field of automated irrigation systems. This part contains key definitions of terms, the purpose of irrigation and its types, water options for irrigation, storage, treatment and absorption of rainwater and last but not least the procedure for determining the water requirement for irrigation is presented. The practical part of the thesis deals with the implementation of the findings for the study of the irrigation system. The result of the practical part is the design of an economical irrigation system for lawn, ornamental and cultivation areas of a residential house in the village of Litostrov using rainwater. Keywords: akumulace dešťových vod; automatizované závlahové systémy; dešťové vody; kapková závlaha; sucho; závlaha postřikem; automated irrigation systems; drip irrigation; drought; rainwater; rainwater accumulation; spray irrigation Available in a digital repository NRGL
Studie závlahového systému u obytného objektu v obci Litostrov

Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatizované závlahové systémy s využitím dešťových vod. Teoretická část práce se věnuje literární rešerši v oblasti automatizovaných závlahových systémů. Tato ...

Machová, Michaela; Paseka, Stanislav; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zavážecí loďka pro krmení ryb
Janeček, Vít; Janoušek, Vladimír; Rozman, Jaroslav
2024 - Czech
Práce popisuje základní koncepci zavážecích loděk, jejich využití nebo klíčové vlastnosti. Společně také popisuje konkurenční loďky s jejich cenou. V další části pojednává o možných bezdrátových technologií a mikrokontrolerech pro ovládání. Představuje návrh pro vytvoření vlastní zavážecí loďky, která je ovládáná pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android. Využívá Bluetooth a rádiovou komunikaci společně s platformou Arduino. Ukazuje implementaci mobilní aplikace, řídící jednotky a zavážecí loďky, a také testování pro vlastní vytvoření loďky. The work describes the basic concept of feeding boats, their use or key properties. Work also describes competing boats with their price. The next part deals with possible wireless technologies and microcontrollers for control. The work presents a proposal for the creation of your own feeding boat, which is controlled by a mobile phone with the Android operating system. It uses Bluetooth and radio communication together with the Arduino platform. Shows implementation of the mobile application, control unit and feeding boat, as well as testing for the actual creation of the boat. Keywords: zavážecí loďka; stavba; Arduino Uno; Arduino Mega; RF komunikace; Bluethooth; Android; feeding boat; biuld; Arduino Uno; Arduino Mega; RF communication; Bluethooth; Android Available in a digital repository NRGL
Zavážecí loďka pro krmení ryb

Práce popisuje základní koncepci zavážecích loděk, jejich využití nebo klíčové vlastnosti. Společně také popisuje konkurenční loďky s jejich cenou. V další části pojednává o možných bezdrátových ...

Janeček, Vít; Janoušek, Vladimír; Rozman, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases