Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 297394
Published from to

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Keywords: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech
Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl posuzován i vliv náhrady cementu alternativními složkami. V rámci teoretické části je zpracován průzkum poznatků odborné literatury se zaměřením na stabilizaci dřeva v těchto kompozitech. Teoretické poznatky byly vyhodnoceny a následně navrženy typy a koncentrace stabilizátorů, resp. modifikátorů pro experimentální část práce. V experimentální části byl nejprve z analyzován účinek stabilizátorů na vybrané parametry dřeva. Dále byly posouzeny hydratační parametry jednotlivě stabilizovaných dřevocementových směsí. Tyto parametry byly vyhodnoceny a dále byly navrhnuty receptury dřevocementových směsí, ze kterých byly vyrobeny cementotřískové desky. Na těchto deskách byly stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, které byly vyhodnoceny a posouzeny vč. analýzy mikrostruktury. The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis. Keywords: Dřevocementový kompozit; cementotřísková deska; stabilizace dřeva; modifikace; substituce cementu; Wood-cement composite; cement-bonded particleboard; wood stabilization; modification; cement substitution Available in a digital repository NRGL
Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech

Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl ...

Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Pokročilé výpočetní metody pro detekci CNV v bakteriálních genomech
Jugas, Robin; Bystrý, Vojtěch; Šafránek,, David; Vítková, Helena
2024 - English
Hlavní pozornost v oblasti strukturálních variací je zaměřena na lidské genomy. Detekce změny variace počtu kopií (CNV) u bakterií je tedy méně rozvinutou oblastí. Běžně používané metody detekce CNV neberou v úvahu specifika bakteriálních kruhových genomů a obecně existuje prostor pro zlepšení metrik výkonnosti. Tato práce představuje metodu detekce CNV nazvanou CNproScan zaměřenou na bakteriální genomy. CNproScan implementuje hybridní přístup kombinující signály hloubky čtení a párů čtení. Bere v potaz všechny vlastnosti bakterií a využívá pouze sekvenační data. Na základě výsledků ze srovnání dosáhl CNproScan velmi dobrých výsledků v různých podmínkách. Pomocí informací z párových čtení jsou CNV klasifikovány do několika kategorií. Ve srovnání s jinými metodami může CNproScan také detekovat mnohem kratší CNV. Vzhledem k nutnosti slučovat nejen signály různých přístupů, ale také výsledky různých algoritmů, dizertační práce také představuje pipelinu nazvanou ProcaryaSV vyvinutou k detekci CNV s využitim pěti nástrojů a slučování jejich výsledků. ProcaryaSV se stará o celý postup od kontroly kvality čtení, ořezávání konců čtení, zarovnání čtení až k detekci CNV. The focus in the field of structural variations is mainly focused on human genomes. Thus, detecting copy number variation (CNV) in bacteria is a less developed field. Commonly used CNV detection methods do not consider the features of bacterial circular genomes and generally, there is a space to improve performance metrics. This thesis presents a CNV detection method called CNproScan focused on bacterial genomes. CNproScan implements a hybrid approach combining read depth and read pair signals. It considers all bacteria features and depends only on NGS data. Based on the benchmarking results, the CNproScan achieved very well in various conditions. Using the read pair information, the CNVs are classified into several categories. Also, compared with other methods, CNproScan can detect much shorter CNV events. Because of the necessity of merging not only the various feature signals but also the results of different algorithms, the thesis also introduces a pipeline called ProcaryaSV developed to easily employ five CNV detection tools and merge their results. ProcaryaSV handles the whole procedure from quality check, reads trimming, and alignment to the CNV calling. Keywords: Next-generation sequencing; Structural variation; Copy number variation; Bacteria; sekvenování nové generace; strukturální variace; variace počtu kopií; bakterie Available in a digital repository NRGL
Pokročilé výpočetní metody pro detekci CNV v bakteriálních genomech

Hlavní pozornost v oblasti strukturálních variací je zaměřena na lidské genomy. Detekce změny variace počtu kopií (CNV) u bakterií je tedy méně rozvinutou oblastí. Běžně používané metody detekce CNV ...

Jugas, Robin; Bystrý, Vojtěch; Šafránek,, David; Vítková, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům Hodonice
Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
2024 - Czech
Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci Hodonice u Znojma. Projekt byl zpracován v souladu s územním plánem a respektuje okolní zástavbu. Cílem bylo navrhnout objekt, který obyvatelům poskytne nové rezidenční bydlení odpovídající dnešním standardům. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V suterénu objektu se nachází sklepní kóje přirazené jednotlivým bytům, technické místnosti, místnost pro kola a kočárky a sušárna. V nadzemních podlažích se nachází celkem dvanáct bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Třetí podlaží bytového domu je ustoupené, což dalo prostor k vytvoření teras, které přináší krásné výhledy na okolní krajinu. Na jednoplášťové ploché střeše jsou umístěné fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Novostavba bytového domu splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. The diploma thesis was prepared for the new construction of an apartment building at the stage of project documentation for the execution of the construction. The building is part of a new residential zone built on the premises of the former JZD in the village of Hodonice near Znojmo. The project was developed in accordance with the spatial plan and respects the surrounding development. The goal was to design a building that would provide residents with new residential housing that meets today's standards. It is a partially basement building with one basement floor and three aboveground floors. In the basement of the building there are cellar cubicles assigned to individual apartments, technical rooms, a room for bikes and strollers and a drying room. On the upper floors there are a total of twelve apartments with layouts of 1+kk, 2+kk and 4+kk. The third floor of the apartment building is set back, which gave space for the creation of terraces that offer beautiful views of the surrounding countryside. Photovoltaic panels and heat pumps are placed on the flat roof. The new construction of the apartment building meets the requirements for a building with almost zero energy consumption. Keywords: novostavba; bytový dům; bytové jednotky; rezidenční bydlení; Hodonice; dům s téměř nulovou spotřebou energie; new construction; apartment building; apartment units; residential housing; Hodonice; house with almost zero energy consumption Available in a digital repository NRGL
Bytový dům Hodonice

Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci ...

Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav
Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
2024 - Czech
Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy hodnocení fotokatalytických látek a jeho možné aplikace. Dále byla nastíněna problematika špinění fasádních omítek. Za cíl bylo kladeno analyzovat účinnost fotokatalytického efektu u povrchových úprav. K navrhnuté omítkové směsi byl přidán fotokatalyzátor o dvou typech (anatas a rutil) a dvou koncentrací (2 % a 5 %). Dále byly vzorky znečišťovány barvivy a prachovými částicemi a poté byly vzorky uloženy do zkušební komory QUV nebo vystaveny klimatickým podmínkám v exteriéru. Na vzorcích byla hodnocena fotoaktivita jednotlivých omítkových směsí na základě barevnostní změny během testování. Omítka s TiO2 ve formě anatasu dávkovaný v 5 %, dle modifikovaného hodnocení na základě standardů UNI 11259 a JIS 1703-2:2007, vykazovala fotokatalytické vlastnosti, a tím docházelo k procesu samočištění. The thesis deals with the possible use of the photocatalytic effect in construction practice. Surfaces with this type of treatment have the ability of a so-called self-cleaning effect. Based on the research, the basic principles of the evaluation of photocatalytic substances and its possible applications were written down. Furthermore, the issue of staining facade plasters was outlined. The goal was to analyze the effectiveness of the photocatalytic effect in surface treatments. A photocatalyst of two types (anatase and rutile) and two rounds (2% and 5%) was added to the plaster mix. Next, the samples were contaminated with dyes and dust particles, and then the samples were placed in the QUV tester or exposed to outdoor climatic conditions. The photoactivity of individual plaster mixtures was evaluated on the samples based on color changes during testing. Plaster with TiO2 in the form of anatas dosed in 5%, according to a modified evaluation based on UNI 11259 and JIS 1703-2:2007 standards, photocatalytic properties, and thus a self cleaning process occurred. Keywords: TiO2; anatas; rutil; omítka; samočištění; TiO2; anatase; rutile; plaster; self-cleaning Available in a digital repository NRGL
Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav

Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy ...

Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů. The thesis focuses on the evaluation of sustainable urban development. The theoretical part is processed as literature research, from which important indicators for the design of the methodology of sustainable development assessment of the city are derived. The research presents basic concepts related to the public sector, local government, sustainable development, and public investments. The core part of the thesis is the design a methodology to help local governments to identify the strengths and weaknesses of the city's sustainability. Additionally, it can serve as a basis for investment decision-making. This methodology is based on a multi-criteria analysis of selected key indicators that assess the functionality and sustainability of cities. The aim of this work is to offer cities a practical tool that will not only help with the assessment of the situation, but will also contribute to improving the sustainability of urban areas as centers and producers of significant economic, ecological, and social processes. Keywords: Veřejný sektor; veřejný zájem; veřejná moc; veřejná správa; samospráva; město; veřejné finance; veřejné investice; veřejná podpora; veřejné zakázky; udržitelnost; udržitelný rozvoj; udržitelné město; životní prostředí; multikriteriální analýza.; Public sector; public interest; public power; public administration; local government; city; public finance; public investment; public support; public procurement; sustainability; sustainable development; sustainable city; environment; multi-criteria analysis. Available in a digital repository NRGL
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru

Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky ...

Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů
Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
2024 - Czech
Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního viskoelastického materiálového modelu založeného na zobecněném Kelvinově řetězci. Kelvinův řetězec je popsán detailněji pro 1D napjatost a následně je ukázáno jeho použití pro víceosou 2D rovinnou napjatost. V této práci jsou provedeny celkem 3 studie, jež používají Kelvinův řetězec. První studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na několika benchmarkových úlohách pro dotvarování. Druhá studie srovnává výsledky Kelvinova řetězce včetně poškození s experimentem na úloze tříbodového ohybu nosníku. Třetí studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na úloze relaxace napětí v zatíženém betonovém nosníku a srovnání výsledků s výpočtem v softwaru ANSYS a s experimentálním měřením. Cílem je analyzovat vliv parametru na průběh časově závislého chování betonu a také vliv počtu časových přírůstků N na výsledek. The serviceability of concrete structures is a multiphysical problem where viscoelasticity is interrelated with plasticity or damage, among other things. This work focuses on the analysis and testing of an isotropic viscoelastic material model based on a generalized Kelvin chain. The Kelvin chain is described in detail for 1D strain and then its application to multi-axial 2D plane strain is shown. In this paper, a total of 3 studies are carried out using the Kelvin chain. The first study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on several benchmark refinement problems. The second study compares the results of the Kelvin chain including damage with an experiment on a three-point beam bending problem. The third study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on a stress relaxation problem in a loaded concrete beam and compares the results with the ANSYS calculation and experimental measurements. The aim is to analyze the effect of the parameter on the time-dependent behavior of the concrete and also the effect of the number of time increments N on the result. Keywords: viskoelasticita; Kelvinův řetězec; časově závislá analýza; metoda konečných prvků; dotvarování; poškození; viscoelasticity; Kelvin chain; time-dependent analysis; finite element method; creep; damage Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů

Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního ...

Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo
Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu statickou (dopravu v klidu), kdy je řešeno parkování a návrh optimalizace. V diplomové práci je také okrajově řešena železniční a autobusová veřejná doprava. První část práce je věnována stávajícímu stavu jednotlivých módů dopravy v celém katastru města Znojma, ale protože do katastrálního území Znojma spadá doprava i v extravilánu, je práce převážně zaměřena na dopravu v intravilánu. Je analyzováno dopravní zatížení dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD a stupeň automobilizace z databází registru silničních vozidel Ministerstva dopravy. V druhé části práce řeší vybraná problematická místa ve Znojmě, návrh opatření pro zlepšení komfortu a bezpečnosti účastníků provozu. Dále je řešeno parkování, kdy bylo město rozděleno do oblastí dle funkčního využití a byly vyhledány nedostatky a následně navrženo optimální řešení. The thesis focuses on the traffic situation in the district town of Znojmo in the South Moravian Region. The thesis deals with individual traffic modes, especially road traffic and cycling, but also with static traffic (traffic at rest), where parking and optimization design is addressed. The thesis also marginally deals with rail and bus public transport. The first part of the thesis is devoted to the existing state of the individual modes of transport in the entire cadastral area of Znojmo, but since the cadastral area of Znojmo also includes transport in the extravilan, the thesis is mainly focused on transport in the intravilan. The traffic load according to the National Traffic Census of the Regional Directorate of Transport and the degree of motorization from the databases of the Road Vehicle Register of the Ministry of Transport are analysed. In the second part of the thesis, selected problem spots in Znojmo are addressed, and measures for improving the comfort and safety of road users are proposed. Furthermore, parking is addressed, where the city was divided into areas according to functional use and the shortcomings were found and then the optimal solution was proposed. Keywords: Doprava; silniční doprava; dopravní analýza; město; Znojmo; intenzita dopravy; nehodovost; veřejný prostor; doprava v klidu; statická doprava; cyklistická doprava; autobusová doprava; železniční doprava; intravilán.; Transport; road transport; traffic analysis; city; Znojmo; traffic intensity; accident rate; public space; traffic at rest; static traffic; cycling; bus transport; rail transport; intravilan. Available in a digital repository NRGL
Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo

Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu ...

Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh autonomní sídelní jednotky
Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy doporučení ve vybraných oblastech udržitelného urbanismu, životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomiky. The diploma thesis focuses on defining the prerequisites for the existence and functioning of an autonomous settlement unit. It specifies sub-areas increasing the degree of autonomy of a small residential unit. It contains draft recommendations in selected areas of sustainable urbanism, the environment, the social environment and the economy. Keywords: sídelní jednotka; obec; míra autonomie; udržitelnost; životní prostředí; settlement unit; municipality; degree of autonomy; sustainability; environment Available in a digital repository NRGL
Návrh autonomní sídelní jednotky

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy ...

Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases