Number of found documents: 135832
Published from to

Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži
Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
2024 - Czech
V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé diplomové práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace s řešením bližších dopravních vztahů, posouzení trasy věžového jeřábu, objektový časový a finanční plán, propočet dle THU, studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, který obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště pro hrubou stavbu a dokončovací práce a zároveň i výkresy pro dané etapy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový harmonogram, položkový rozpočet pro vybrané části SO 01.4, technologický předpis pro zateplovací system ETICS, technologický předpis pro montáž oken. Na oba technologické předpisy byly vyhotoveny kontrolní a zkušební plány. Dále se v mé diplomové práci nacházejí záchytné sytémy plochých střech a blow-door test. In my master’s thesis, I deal with the preparation and implementation of selected parts of the construction technology project of an apartment building in Kroměříž. It is a non-basement building with 5 above-ground floors. The content of my master’s thesis is the preparation of a technical report for a construction and engineering project, a coordination situation with the solution of closer traffic relations, an assessment of the route of the tower crane, the object's time and financial plan, calculation according to THU, a study of the implementation of the main technological stages of the construction object, a construction site equipment project, which contains a technical report of the construction site equipment for rough construction and finishing works, as well as drawings for the given stages, a design of the main construction machines and mechanisms, a time schedule, an itemized budget for selected parts of SO 01.4, a technological regulation for the ETICS insulation system, a technological regulation for the installation of windows. Control and test plans were drawn up for both technological regulations. Furthermore, in my diploma thesis, there are catchment systems of flat roofs and the blow-door test. Keywords: bytový dům; ETICS; montáž oken; hrubá stavba; hrubá horní stavba; hrubá spodní stavba; dokončovací práce; blow-door test; záchytné systémy; zařízení staveniště; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; položkový rozpočet; časový harmonogram; plastová okna; kontaktní zateplovací systém; apartment building; ETICS; window installation; rough construction; rough upper construction; rough lower construction; finishing work; blow-door test; interception systems; construction site equipment; technological regulation; inspection and test plan; itemized budget; time schedule; plastic windows Available in a digital repository NRGL
Vybrané části stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži

V mé diplomové práci se zabývám přípravou a realizací vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu v Kroměříži. Jedná se o nepodsklepenou budovu s 5 nadzemními podlažími. Obsah mé ...

Vyoralová, Tereza; Hrdlička, Michal; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů. The thesis focuses on the evaluation of sustainable urban development. The theoretical part is processed as literature research, from which important indicators for the design of the methodology of sustainable development assessment of the city are derived. The research presents basic concepts related to the public sector, local government, sustainable development, and public investments. The core part of the thesis is the design a methodology to help local governments to identify the strengths and weaknesses of the city's sustainability. Additionally, it can serve as a basis for investment decision-making. This methodology is based on a multi-criteria analysis of selected key indicators that assess the functionality and sustainability of cities. The aim of this work is to offer cities a practical tool that will not only help with the assessment of the situation, but will also contribute to improving the sustainability of urban areas as centers and producers of significant economic, ecological, and social processes. Keywords: Veřejný sektor; veřejný zájem; veřejná moc; veřejná správa; samospráva; město; veřejné finance; veřejné investice; veřejná podpora; veřejné zakázky; udržitelnost; udržitelný rozvoj; udržitelné město; životní prostředí; multikriteriální analýza.; Public sector; public interest; public power; public administration; local government; city; public finance; public investment; public support; public procurement; sustainability; sustainable development; sustainable city; environment; multi-criteria analysis. Available in a digital repository NRGL
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru

Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky ...

Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava a řízení stavební zakázky
Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební zakázky a následně se u konkrétního stavebního podniku na vybrané zakázce zaměřit na právě tento proces přípravy a řízení. Výsledným výstupem práce je zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy. Master’s thesis deals with the preparation and management of construction contract and explains the basic terms related to this topic. The main objective of this thesis is to provide a general description of the preparation and management of a construction contract and then to focus on this process of preparation and management for a specific construction company on a selected contract. The final output of the thesis is the elaborated documentation of supplier's preparation. Keywords: Projekt; projektové řízení; životní cyklus projektu stavby; stavební podnik; fáze stavební zakázky; plánování projektu; strukturování projektu; strukturní plán; organizování projektu; organigram; matice zodpovědnosti; časové plánování projektu; milníky projektu; Ganttův diagram; MS Project; finanční plánování projektu; zařízení staveniště.; Project; project management; construction project life cycle; construction company; construction contract phases; project planning; project structuring; structure plan; project organization; organizational chart; responsibility matrix; project time planning; project milestones; Gantt chart; MS Project; project financial planning; construction site equipment. Available in a digital repository NRGL
Příprava a řízení stavební zakázky

Diplomová práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky a objasňuje základní pojmy s tímto tématem spojené. Hlavním cílem této práce je poskytnout obecný popis přípravy a řízení stavební ...

Chřibek, Marek; Hoffmann, Ondřej; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům Hodonice
Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
2024 - Czech
Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci Hodonice u Znojma. Projekt byl zpracován v souladu s územním plánem a respektuje okolní zástavbu. Cílem bylo navrhnout objekt, který obyvatelům poskytne nové rezidenční bydlení odpovídající dnešním standardům. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V suterénu objektu se nachází sklepní kóje přirazené jednotlivým bytům, technické místnosti, místnost pro kola a kočárky a sušárna. V nadzemních podlažích se nachází celkem dvanáct bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Třetí podlaží bytového domu je ustoupené, což dalo prostor k vytvoření teras, které přináší krásné výhledy na okolní krajinu. Na jednoplášťové ploché střeše jsou umístěné fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Novostavba bytového domu splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. The diploma thesis was prepared for the new construction of an apartment building at the stage of project documentation for the execution of the construction. The building is part of a new residential zone built on the premises of the former JZD in the village of Hodonice near Znojmo. The project was developed in accordance with the spatial plan and respects the surrounding development. The goal was to design a building that would provide residents with new residential housing that meets today's standards. It is a partially basement building with one basement floor and three aboveground floors. In the basement of the building there are cellar cubicles assigned to individual apartments, technical rooms, a room for bikes and strollers and a drying room. On the upper floors there are a total of twelve apartments with layouts of 1+kk, 2+kk and 4+kk. The third floor of the apartment building is set back, which gave space for the creation of terraces that offer beautiful views of the surrounding countryside. Photovoltaic panels and heat pumps are placed on the flat roof. The new construction of the apartment building meets the requirements for a building with almost zero energy consumption. Keywords: novostavba; bytový dům; bytové jednotky; rezidenční bydlení; Hodonice; dům s téměř nulovou spotřebou energie; new construction; apartment building; apartment units; residential housing; Hodonice; house with almost zero energy consumption Available in a digital repository NRGL
Bytový dům Hodonice

Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci ...

Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav
Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
2024 - Czech
Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy hodnocení fotokatalytických látek a jeho možné aplikace. Dále byla nastíněna problematika špinění fasádních omítek. Za cíl bylo kladeno analyzovat účinnost fotokatalytického efektu u povrchových úprav. K navrhnuté omítkové směsi byl přidán fotokatalyzátor o dvou typech (anatas a rutil) a dvou koncentrací (2 % a 5 %). Dále byly vzorky znečišťovány barvivy a prachovými částicemi a poté byly vzorky uloženy do zkušební komory QUV nebo vystaveny klimatickým podmínkám v exteriéru. Na vzorcích byla hodnocena fotoaktivita jednotlivých omítkových směsí na základě barevnostní změny během testování. Omítka s TiO2 ve formě anatasu dávkovaný v 5 %, dle modifikovaného hodnocení na základě standardů UNI 11259 a JIS 1703-2:2007, vykazovala fotokatalytické vlastnosti, a tím docházelo k procesu samočištění. The thesis deals with the possible use of the photocatalytic effect in construction practice. Surfaces with this type of treatment have the ability of a so-called self-cleaning effect. Based on the research, the basic principles of the evaluation of photocatalytic substances and its possible applications were written down. Furthermore, the issue of staining facade plasters was outlined. The goal was to analyze the effectiveness of the photocatalytic effect in surface treatments. A photocatalyst of two types (anatase and rutile) and two rounds (2% and 5%) was added to the plaster mix. Next, the samples were contaminated with dyes and dust particles, and then the samples were placed in the QUV tester or exposed to outdoor climatic conditions. The photoactivity of individual plaster mixtures was evaluated on the samples based on color changes during testing. Plaster with TiO2 in the form of anatas dosed in 5%, according to a modified evaluation based on UNI 11259 and JIS 1703-2:2007 standards, photocatalytic properties, and thus a self cleaning process occurred. Keywords: TiO2; anatas; rutil; omítka; samočištění; TiO2; anatase; rutile; plaster; self-cleaning Available in a digital repository NRGL
Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav

Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy ...

Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů
Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
2024 - Czech
Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního viskoelastického materiálového modelu založeného na zobecněném Kelvinově řetězci. Kelvinův řetězec je popsán detailněji pro 1D napjatost a následně je ukázáno jeho použití pro víceosou 2D rovinnou napjatost. V této práci jsou provedeny celkem 3 studie, jež používají Kelvinův řetězec. První studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na několika benchmarkových úlohách pro dotvarování. Druhá studie srovnává výsledky Kelvinova řetězce včetně poškození s experimentem na úloze tříbodového ohybu nosníku. Třetí studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na úloze relaxace napětí v zatíženém betonovém nosníku a srovnání výsledků s výpočtem v softwaru ANSYS a s experimentálním měřením. Cílem je analyzovat vliv parametru na průběh časově závislého chování betonu a také vliv počtu časových přírůstků N na výsledek. The serviceability of concrete structures is a multiphysical problem where viscoelasticity is interrelated with plasticity or damage, among other things. This work focuses on the analysis and testing of an isotropic viscoelastic material model based on a generalized Kelvin chain. The Kelvin chain is described in detail for 1D strain and then its application to multi-axial 2D plane strain is shown. In this paper, a total of 3 studies are carried out using the Kelvin chain. The first study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on several benchmark refinement problems. The second study compares the results of the Kelvin chain including damage with an experiment on a three-point beam bending problem. The third study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on a stress relaxation problem in a loaded concrete beam and compares the results with the ANSYS calculation and experimental measurements. The aim is to analyze the effect of the parameter on the time-dependent behavior of the concrete and also the effect of the number of time increments N on the result. Keywords: viskoelasticita; Kelvinův řetězec; časově závislá analýza; metoda konečných prvků; dotvarování; poškození; viscoelasticity; Kelvin chain; time-dependent analysis; finite element method; creep; damage Available in a digital repository NRGL
Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů

Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního ...

Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Statická analýza zastřešení sportovní haly
Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle platných norem a konstrukce posouzena na mezní stav únosnosti a pevnosti. Ruční výpočty posouzení byly porovnány s programem. V diplomové práci je řešen ruční výpočet vnitřních sil na zaobleném nosníku od vlastní tíhy konstrukce a stabilita konstrukce demonstrována nejprve na jednostranně vetknutém nosníku poté na vytvořeném prostorovém modelu. The final thesis deals with structural analysis of the roofing of the sports hall. Computational model was created in the computational software Dlubal RFEM 6.04 according to the provided documents. The loads were performed in accordance with valid standards and the structure was assessed for the ultimate and serviceability limit state. Manual assessment calculations were compared with the software. The final thesis deals with the manual calculation of internal forces on a curved beam from the self-weight of the structure and the stability of the structure is demonstrated first on a single-sided fixed beam and then on the created spatial model. Keywords: Ocelová konstrukce; model; střecha; zakřivený nosník; příhradový vazník; zatížení; kombinace zatěžovacích stavů; statická analýza; stabilita; Steel structure; model; roof; curved beam; truss girder; loads; load case combinations; structural analysis; stability Available in a digital repository NRGL
Statická analýza zastřešení sportovní haly

Diplomová práce se zabývá statickou analýzou zastřešení sportovní haly. Výpočtový model byl dle poskytnutých podkladů vytvořen ve výpočetním programu Dlubal RFEM 6.04. Bylo provedeno zatížení dle ...

Meissnerová, Sabina; Hokeš, Filip; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Požární stanice
Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. Stavba je umístěna v těsné blízkosti stávajícíh výrobních závodů, místní průmyslové zóně, do které je umožněn příjezd mimo město a blízko nájezdu na budovanou D49 a část městského obchvatu. Projekt se zabývá umístěním stavby na pozemku včetně zpevněných ploch a jejich napojení na stávající komunikace, v rámci projektu je také počítáno s umístěním sportovišť pro fyzickou přípravu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s pěti stáními pro zásahová vozidla, kdy tento prostor probíhá přes obě podlaží. V 1.NP je navržené technické zázemí stanice se sklady a špinavou šatnou. V 2.NP jsou navrženy místnosti pro pohotovost a kanceláře sloužících hasičů s hygienickým zázemím. Stanice je navržena podle zákona o požární ochrany velikosti P2 pro jednotku kategorie JPO I s počtem 24 sloužících hasičů ve třech směnách. V rámci návrhu bylo uvažováno s vozidly u stávající jednotky AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. The diploma thesis named Fire Station deals with project documentation at the level of construction execution documentation for a fire station. The building is located on the outskirts of Holešov in the part called Všetuly. The building is located in close proximity to the existing production plants, the local industrial zone, which is accessible from outside the city and close to the approach to the under-construction D49 and part of the city bypass. The project deals with the location of the building on the land, including paved areas and their connection to existing roads, the project also includes the location of sports fields for physical training. The building is designed as a two-story building with five parking spaces for emergency vehicles, where this space extends over both floors. On the 1st floor, the technical facilities of the station with storage and a dirty changing room are designed. On the 2nd floor, emergency rooms and offices of serving firefighters with hygienic facilities are designed. The station is designed according to the Fire Protection Act size P2 for a JPO I category unit with 24 serving firefighters in three shifts. As part of the proposal, vehicles at the existing unit were considered AZ – 30 M1Z Novus, CAS 3 – T815, CAS 20 – S2Z MB, KHA, TA – MAN, Škoda Kamiq. Keywords: Hasičská stanice; plošné základy; monolitický skelet; plochá jednoplášťová střecha; skluz; vjezd do garáže; vstup do objektu; vtok s bezpečnostním přepadem; Fire station; flat founfations; monolithic skeleton; flat single skon roof; chute; entrance to the garage; entrance to the building; inlet with safety overflow Available in a digital repository NRGL
Požární stanice

Diplomová práce pojmenovaná Hasičská stanice, řeší projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace provádění stavby pro hasičskou stanici. Stavba je umístěna na okraji Holešova v části s názvem Všetuly. ...

Kaňa, Josef; Kacálková, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech
Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl posuzován i vliv náhrady cementu alternativními složkami. V rámci teoretické části je zpracován průzkum poznatků odborné literatury se zaměřením na stabilizaci dřeva v těchto kompozitech. Teoretické poznatky byly vyhodnoceny a následně navrženy typy a koncentrace stabilizátorů, resp. modifikátorů pro experimentální část práce. V experimentální části byl nejprve z analyzován účinek stabilizátorů na vybrané parametry dřeva. Dále byly posouzeny hydratační parametry jednotlivě stabilizovaných dřevocementových směsí. Tyto parametry byly vyhodnoceny a dále byly navrhnuty receptury dřevocementových směsí, ze kterých byly vyrobeny cementotřískové desky. Na těchto deskách byly stanoveny vybrané mechanické vlastnosti, které byly vyhodnoceny a posouzeny vč. analýzy mikrostruktury. The thesis focuses on the analysis of the effects of wood stabilizers in wood cement composites. Moisture, dimensional, thermal and mechanical parameters of wood cementitious materials were monitored. In addition, the effect of replacing cement with alternative components was also assessed. Within the theoretical part, a survey of the literature findings is made with a focus on the stabilization of wood in these composites. The theoretical knowledge was evaluated and subsequently the types and concentrations of stabilizers or modifiers were proposed for the experimental part of the work. In the experimental part, the effect of stabilizers on selected wood parameters was first analyzed. Next, the hydration parameters of the individually stabilized wood-cement mixtures were assessed. These parameters were evaluated and then the formulations of the wood cement mixtures from which the cement-bonded particleboards were made were proposed. Selected mechanical properties were determined on these boards, which were evaluated and assessed including microstructural analysis. Keywords: Dřevocementový kompozit; cementotřísková deska; stabilizace dřeva; modifikace; substituce cementu; Wood-cement composite; cement-bonded particleboard; wood stabilization; modification; cement substitution Available in a digital repository NRGL
Stabilizátory dřeva pro jeho využití v cementových kompozitech

Diplomová práce je zaměřena na analýzu účinků stabilizátorů dřeva v dřevocementových kompozitech. Sledovány byly vlhkostní, rozměrové, teplotní a mechanické parametry dřevocementových hmot. Navíc byl ...

Vaněk, Dominik; Vacula, Miroslav; Bydžovský, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Řízení rizik ve stavebním podniku
Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie patřící do této problematiky. V druhé, praktické části, je problematika řízení rizik ve stavebním podniku aplikována na konkrétní realizované stavební zakázce. Výstupem práce je zpracování, vyhodnocení rizik a provedení návrhu na ošetření nepřijatelných a závažných rizik. The aim of the master‘s thesis is to process risk management in a construction company. The master‘s thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, risk management is solved and the basic theory belonging to this issue is presented. In the second, practical part, the issue of risk management in a construction company is applied to a specific implemented construction contract. The output of the work is the processing and evaluation of risks and the implementation of a proposal for the treatment of unacceptable and serious risks. Keywords: Řízení rizik; riziko; SWOT analýza; silné a slabé stránky; příležitosti a hrozby; analýza rizik; trojimperativ; identifikace rizik; hodnocení rizik; ošetření rizik; management rizik; výpočet rizika; Risk management; risk; SWOT analysis; strengths and weaknesses; opportunities and threats; risk analysis; triple imperative; risk identification; risk assessment; risk treatment; risk management; risk calculation Available in a digital repository NRGL
Řízení rizik ve stavebním podniku

Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie ...

Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases