Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Märchen im Deutschunterricht
HELEŠICOVÁ, Barbora; POLÁKOVÁ, Jenny
2009 - German
Diplomová práce pojednává o využití pohádek v hodinách německého jazyka. Vymezuje pohádku jako literární žánr, obhajuje názor, že je vhodná pro dítě, pro rozvoj jeho osobnosti i pro využití pohádky ve vzdělávání. Hlavním cílem mé práce je předvést čtenáři různé vzdělávací i zábavné aktivity s pohádkami. Žáci si při nich zdokonalují komunikativní dovednosti, výslovnost, psaní, učí se a opakují gramatiku a slovní zásobu a zároveň zapojují i svou fantazii, jsou kreativní. Má práce dává typy jak pro aktivity s poezií, tak s prózou a podává ucelenou ukázku práce s pohádkou na projektovém vyučování. My graduation theses analyses the use of fairy tales in German lessons. It defines a fairy tale as a literature genre, argues the opinion of its use for children and for harmonious development of their individuality, as well as for the use of fairy tales in the process of education. The major aim of my graduation theses is the presentation of various educational and enjoyable activities based on fairy tales. Pupils can improve their communication, pronunciation and writing skills, they can learn and grammar and vocabulary, they can involve their imagination and fantasy. My thesis provides a few hints how to work both with poetry and prose, and how to use fairy tales in project teaching. Keywords: Fairy tales; lessons; Activities; Teacher; Little Red Riding Hood; genre; characteristics; kinds of Fairy tales; history of Fairy tales; Fairy tales and the child´s psyche Available in the UPOL Library.
Märchen im Deutschunterricht

Diplomová práce pojednává o využití pohádek v hodinách německého jazyka. Vymezuje pohádku jako literární žánr, obhajuje názor, že je vhodná pro dítě, pro rozvoj jeho osobnosti i pro využití pohádky ...

HELEŠICOVÁ, Barbora; POLÁKOVÁ, Jenny
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Interaktivní tabule ve výuce německého jazyka na základní škole
ČECHOVÁ, Jindra; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2009 - German
Diplomová práce pojednává o využití interaktivní tabule v hodinách německého jazyka na 2. stupni základních škol. Cílem mé práce je nejen popsat možnosti interaktivní tabule, ale i ukázat čtenáři různé aktivity s využitím interaktivní tabule, která přispívají k efektivní a mediální výuce a motivují žáka k aktivitě . Při práci s interaktivní tabulí si žáci mohou zdokonalovat všechny své komunikativní dovednosti, mohou si procvičovat gramatiku a obohacují si slovní zásobu německého jazyka. Jednotlivé aktivity a návrhy hodin jsou detailně popsány včetně konkrétních příkladů. My diploma project deals with the use of interactive whiteboard in German lessons at lower-secondary school. The aim of my work is not only to describe the possibilities of an interactive whiteboard but also to show the reader different activities that help to create effective and interactive lessons and motivate pupils to be active. While working with the interactive whiteboard, learners can improve all their language skills, practice grammar and enrich the vocabulary of German language. The particular activities and lesson plans including certain examples are described in detail. Keywords: Interactive whiteboard; German lessons; lower secondary school Available in the UPOL Library.
Interaktivní tabule ve výuce německého jazyka na základní škole

Diplomová práce pojednává o využití interaktivní tabule v hodinách německého jazyka na 2. stupni základních škol. Cílem mé práce je nejen popsat možnosti interaktivní tabule, ale i ukázat čtenáři ...

ČECHOVÁ, Jindra; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Sinti und Roma in deutsch geschriebenen Kinder- und Jugendliteratur
HRADILOVÁ, Monika; POLÁKOVÁ, Jenny
2009 - German
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku Romů a Sintů v německé dětské literatuře pro děti a mládež. Byla provedena analýza a srovnání 3 dětských knížek s touto tématikou. Analýza dokázala, že knihy obsahují historické elementy, kulturní tradice i současný přístup k této národnostní menšině. Autoři analyzovaných knih bojují s předsudky a rasismem. Literatura obsahuje i didaktické hledisko. The aim of this thesis is to examine issues of Sinths and Romany people, as shown in the literature for children and youth written in German language. Three children{\crq}s books dealing with this topic were analyzed and compared. The analysis has proved that these books manage to incorporate various historical occasions, cultural traditions as well as current approach to this minority. Additionally, the authors of these books struggle against prejudice and racism. Literature dealing with these problems also includes didactic aspects. Keywords: Romanies; Sinths; Children{\crq}s literature written in German; Second World War; prejudice; traditions. Available in the UPOL Library.
Sinti und Roma in deutsch geschriebenen Kinder- und Jugendliteratur

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku Romů a Sintů v německé dětské literatuře pro děti a mládež. Byla provedena analýza a srovnání 3 dětských knížek s touto tématikou. Analýza dokázala, že ...

HRADILOVÁ, Monika; POLÁKOVÁ, Jenny
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová
Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
2009 - German
Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel enthält die Grundinformationen über ihr Schaffen. Im letzten Teil der Arbeit werden ihre Werke mit den Büchern anderer Schriftsteller und Schriftstellerinnen verglichen, die auch die Problematik der Haft bearbeiteten. Keywords: Lenka Reinerová; the last german Prague writer; prisons; biography; Lenka Reinerová; letzte Prager deutsche Autorin; Gefängnisse; Biographie Available in the UPCE Library.
Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová

Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel ...

Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2009

Zlín : Modellstadt der Moderne
2009 - German
Available in the UTB Library.
Zlín : Modellstadt der Moderne

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich
SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
2008 - German
Předložená práce se věnuje výskytu příjmení německého původu v Hrádku nad Nisou v roce 2004. Zabývá se vznikem a tvořením příjmení a jejich rozdělením ze sémantického hlediska. Dále předkládá výsledky provedeného výzkumu, popisuje vliv českého prostředí na německá příjmení a srovnává je se stejnými výzkumy v Břeclavi a Jihlavě. The thesis deals with the occurrence of surnames of German origin in Hrádek nad Nisou in 2004. It considers the origin and creation of surnames and their division after meaning. It offers results of the analysis and describes the influence of the Czech background on the German surnames and compares it with similar analysis practised in Břeclav and Jihlava. Keywords: surnames of German origin; analysis; meaning; origin; creation; first names; names based on occupation; place names; nicknames; Czech territory; Hrádek nad Nisou; 2004; Břeclav; Jihlava Available in the UPOL Library.
Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich

Předložená práce se věnuje výskytu příjmení německého původu v Hrádku nad Nisou v roce 2004. Zabývá se vznikem a tvořením příjmení a jejich rozdělením ze sémantického hlediska. Dále předkládá výsledky ...

SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Vergleichssätze und Modusgebrauch (kontrastiv anhand ausgewählter deutscher und tschechischer Texte)
MATUŠKOVÁ, Lenka
2008 - German
Available in the UPOL Library.
Vergleichssätze und Modusgebrauch (kontrastiv anhand ausgewählter deutscher und tschechischer Texte)

MATUŠKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Annett Gröschners Roman Moskauer Eis
KREJČÍ, Zuzana; GUNSENHEIMER, Birgit
2008 - German
Tato literárněvědní práce se zabývá interpretací románu Moskauer Eis současné německé autorky Annett Gröschner. První část se věnuje recepci díla u literární kritiky, jeho anekdotickému charakteru a jazykovým prostředkům. V druhé části se nachází analýza mnohovrstevnaté struktury románu. Třetí část obsahuje chronologicky seřazené události týkající se tří generací hlavních hrdinů, na nichž se odráží dějiny NDR. Na základě této části probíhá v následujícím díle rozbor hlavních motivů ledu/ zmrzliny ("Eis") a chladu, které prostupují celým dílem. Pátá kapitola zkoumá autobiografické prvky v ději a "kronikářský" přístup autorky k tvorbě. V poslední části je Moskauer Eis zařazen do kontextu německy psaných literárních děl s obdobnými motivy. This graduation thesis interprets the contemporary German author Annet Gröschner{\crq}s novel Moskauer Eis. The first part comments literary critics{\crq} reviews on the book, the novel{\crq}s anecdotic character and its language. The second chapter analyzes the multiple work structure. The third part discusses family history of the three major figures in chronological order, which reflects the history of the GDR. The following chapter deals with the central motifs of ice/ice cream ("Eis") and cold/coldness which appear throughout the novel. The fifth part focuses on the autobiographical elements and the author{\crq}s "chronicler approach" to her work. In the last chapter, Moskauer Eis is put into the context of German literary works with central motifs "ice" or "coldness". Keywords: GDR; German Democratic Republic; novel; cold; coldness; ice; ice cream; refrigeration; Cold War; revolution; 1989; contemporary history. Available in the UPOL Library.
Annett Gröschners Roman Moskauer Eis

Tato literárněvědní práce se zabývá interpretací románu Moskauer Eis současné německé autorky Annett Gröschner. První část se věnuje recepci díla u literární kritiky, jeho anekdotickému charakteru a ...

KREJČÍ, Zuzana; GUNSENHEIMER, Birgit
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Das Goethe-Institut- Die Kulturarbeit des Goethe-Instituts am Beispiel der Region Mittelosteuropa
VOMOČILOVÁ, Iva; FERENCE, Anja Edith
2008 - German
Tématem této diplomové práce je Goethe-Institut a především jeho kulturní činnost v regionu středovýchodní Evropa. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Těžištěm jeho činnosti je zprostředkování komplexního obrazu Německa za pomocí informací o kulturním, společenském a politickém životě. Vedle jazykových kurzů nabízí bohatý výběr kulturních představení a zprostředkovává informace o Německu. Provozuje siť tuzemských a zahraničních institutů. V Německu existuje 13 Goethe-Institutů, v zahraničí působí 147 Goethe-Institutů v 83 zemích světa. V první části práce jsem se zaměřila na historická východiska při vzniku Goethe-Institutu. Hlavní roli při jeho vzniku sehrála Deutsche Akademie. Jednalo se o jednu z největších organizací zahraniční kulturní politiky v letech 1925 až 1945. Po druhé světové válce byla její činnost ukončena Američany. Po roce 1948 se objevily snahy založit nový spolek, který by převzal část činnosti Deutsche Akademie. Hlavním organizátorem byl Thierfelder. Goethe-Institut zahájil svou činnost v roce 1951. Jeho práce se postupně rozvíjela a rozšiřovala jak v oblasti činnosti, tak i v otevírání poboček Goethe-Institutu v zahraničí. V další části práce jsem zpracovala všeobecné informace o činnosti Goethe-Institutu. Popsala jsem jeho organizační strukturu a podrobněji jsem se zabývala jeho hlavními pilíři činnosti- jazykovou prací (pořádání jazykových kurzů zakončených jazykovou zkouškou), kulturou (pořádání výstav, divadelních a filmových představení, hudebních festivalů a koncertů apod.) a informacemi o aktuálním dění v Německu. Dále jsem popsala činnost poboček Goethe-Institutu jak v tuzemsku tak i v zahraničí. V poslední části práce byla mým cílem analýza kulturní činnosti Goethe-Institutu v regionu středovýchodní Evropa v letech 1990-2000 a 2000-2007. Pro analýzu jsem si zvolila Goethe-Instituty v Bratislavě, Budapešti, Krakově, Praze a Varšavě. Tyto regiony spojuje především jejich čtyřicetiletá socialistická minulost. Všechny Goethe-Instituty provozují vedle jazykových kurzů i bohatý program kulturních představení.V kulturní oblasti se zabývají především obory hudba, literatura, výtvarné umění, film, divadlo a tanec. Nejvíce kulturních představení zorganizoval v letech 1990-2007 Goethe-Institut v Budapesti. Do roku 2000 byla největší činnost zaměřena na obor film a literatura. Po roce 2000 byla kulturní činnost rozdělena rovnoměrněji mezi jednotlivé obory. V oboru film a literatura byl nejaktivnější Goethe-Institut v Budapešti. V oboru hudba zorganizoval nejvíce představení Goethe-Institut v Praze a nejaktivnější v oborech výtvarné umění, divadlo a tanec byl Goethe-Institut ve Varšavě. Výsledky kulturní činnosti Goethe-Institutů v tomto regionu jsou však ovlivněny mnoha záležitostmi. Důležitou roli hraje jak velikost příslušného Goethe-Institutu, tak i finanční podpora od jeho sponzorů. The topic of this thesis is the Goethe-Institut and mainly its cultural activities in the Middle Eastern European region. The Goethe-Institut is the Federal Republic of Germany{\crq}s cultural institution operational worldwide. It promotes the knowledge of German language abroad and cultivates international cultural partnership. The focus of its activities is presenting the comprehensive image of Germany by providing information on its culture, society and politics. In addition to language courses it offers a rich range of cultural performances and provides information on Germany. It runs a network of both internal and external institutes. In Germany there are 13 Goethe-Instituts, 147 Goethe-Instituts operate abroad in 83 countries of the world. I aimed the first part of my thesis at the historic base for the Goethe-Institut establishment. The German Academy (Deutsche Akademie) played the leading role for its establishing. It was one of the biggest associations of foreign cultural policy between 1925 - 1945. After WWII its activities were terminated by the Americans. After 1948 there were attempts to establish a new association to take over a part of the Deutsche Akademie´s activities. The main organizer was Thierfelder. The Goethe-Institut began its activities in 1951. Its functioning was gradually developed and extended both on the field of activities and in opening new branch offices of the Goethe-Institut abroad. I compiled general information on activities of the Goethe-Institut in the other part of my thesis. I described its administrative structure and dealed with its main activities in details- language activities ( organizing language courses resulting in language exams), culture (organizing exhibitions, theatre performances, movies, music festivals and concerts etc.) and information on current events in Germany. Furthermore I described activities of branch offices of the Goethe-Institut both at home and abroad. The aim of the last part of my thesis was analysis of cultural activities of the Goethe-Institut in the Middle Eastern European region in the periods 1990-2000 and 2000-2007. I chose Goethe-Instituts in Bratislava, Budapest, Krakow, Prague and Warsaw for my analysis. These regions are pre-eminently interconnected by their forty-year socialist past. All the Goethe-Instituts provide language courses and a rich programme of cultural performances as well. They deal with music, literature, art, film, theatre and dance on the culture field above all. In the period 1990-2007 the Goethe-Institut in Budapest organized most of all the cultural performances. Until 2000 most activities were aimed at the domain of film and literature. After 2000 the cultural activities were divided into particular domains more evenly. The Goethe-Institut in Budapest was the most active in the film and literature domains. The Goethe-Institut in Prague organized the most of performances in the music domain and the Goethe-Institut in Warsaw was the most active in the art, theatre and dance domains. However, the results of cultural activities of the Goethe-Instituts in this region are influenced by many affairs. Both the size of the respective Goethe-Institut and its sponsors´ financial support play an important role. Keywords: History of the Goethe-Institut; general information on activities of the Goethe-Institut; organizational structure; internal and external Goethe Institutes; language and cultural activities; information on current events in Germany; cultural activities of the Goethe-Institut in the Middle Eastern European region; analysis of cultural activities in the Middle Eastern European region in the periods 1990-2000 and 2000-2007; the Goethe-Institut in Prague. Available in the UPOL Library.
Das Goethe-Institut- Die Kulturarbeit des Goethe-Instituts am Beispiel der Region Mittelosteuropa

Tématem této diplomové práce je Goethe-Institut a především jeho kulturní činnost v regionu středovýchodní Evropa. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou ...

VOMOČILOVÁ, Iva; FERENCE, Anja Edith
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Typische Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern und Methoden ihrer Behebung
PŘIBYLOVÁ, Lucie; MATUŠKOVÁ, Taťána
2008 - German
Available in the UPOL Library.
Typische Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern und Methoden ihrer Behebung

PŘIBYLOVÁ, Lucie; MATUŠKOVÁ, Taťána
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases