Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 573638
Published from to

Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce
Marvanová, Aneta; Žurmanová, Jitka; Čížková, Dana; Králová Lesná, Ivana
2024 - Czech
Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, scientists have been aiming to find clinically usable cardioprotective interventions that effectively prevented this disease or reduced the consequences of this disease and improved the quality of life of patients. It is known that a healthy lifestyle, which includes long-term hardening, contributes to heart protection. The beneficial effects of hardening on personality have been known for two hundred years, but no one before us has investigated the effect of a cold environment on the magnitude of ischemia-reperfusion (I/R) damage 10 years ago, we introduced a model of mild cold exposure (8 ± 1 řC) (MCE) which was protective on the size of the myocardial infarction and at the same time no negative side effects such as hypertension and myocardial hypertrophy were demonstrated. Our aim was to investigate the mechanism of cardioprotection induced by MCE. We asked the following questions: What is the metabolic profile of rats exposed to MCE? What is the effect of MCE on the magnitude of I/R damage in the short and long term? When does brown adipose tissue mature during MCE? Which signalling pathways are... Kardiovaskulární onemocnění, mezi které patří ischemická choroba srdeční, její akutní forma infarkt myokardu, a následné srdeční selhání, se stále řadí mezi nejčastější příčinu úmrtí na světě. Již desítky let si vědci kladou za cíl najít klinicky využitelné kardioprotektivní intervence, které by účinně předcházely tomuto onemocnění, a tak zmenšovaly následky tohoto onemocnění a zlepšily kvalitu života pacientů. Je známo, že k ochraně srdce významně přispívá zdravý životní styl, jehož součástí je i dlouhodobé otužování. Benefiční účinky otužování na posílení organismu jsou známy již dvě sta let, zatím však nikdo před námi nezkoumal vliv chladného prostředí na velikost ischemicko-reperfúzního poškození (I/R). Před 10 lety jsme zavedli model mírné chladové expozice (8 ± 1 řC) (MCE), který byl protektivní na velikost infarktu myokardu a zároveň se neprokázaly negativní vedlejší účinky jako je hypertenze a hypertrofie myokardu. Naším cílem tedy bylo zkoumání mechanismu kardioprotekce vyvolané MCE. Položili jsme si následující otázky. Jaký je metabolický profil potkanů vystavených MCE? Jaký je vliv MCE na velikost I/R poškození v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu? Kdy dozrává hnědá tuková tkáň v průběhu MCE? Které signální dráhy jsou zapojeny v kardioprotekci vyvolané MCE? Naše práce ukázala,... Keywords: chladová adapatace; potkan; srdce; ischemicko-reperfúzní poškození; cold acclimation; rat; heart; ischemia-reperfusion injury Available in a digital repository NRGL
Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce

Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, ...

Marvanová, Aneta; Žurmanová, Jitka; Čížková, Dana; Králová Lesná, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním
Pivko, Petr; Vybíral, Roman
2024 - Czech
4 Investment asset management comparable to fund management Abstract This thesis concerns the analysis of the legal regulation of the functioning of mini-funds, or persons according to Section 15 of Act No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment Funds. These are entities that can manage investment assets without requiring the relevant public authorisation granted by the Czech National Bank. The essence of their existence is the fact that they fulfil some of the characteristics of investment funds, although they are not investment funds. The popularity of the use of this institute in the context of collective investment escalated during the pandemic of the Covid-19 disease. In my thesis I analyse the rights and obligations linked with this management, the legal relations towards investors and also towards the Czech National Bank. The thesis consists of several parts, namely an introduction of the European legislation on which the Czech legislation is based, and the most important part, both in terms of its scope and significance, containing a description and analysis of the Czech legislation. The thesis also includes research on the domestic mini-fund market, where data representing a part of the market are presented and provide insight into, for example, how much assets mini-funds represent... Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje analýze právní úpravy fungování minifondů neboli osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o subjekty, které mohou spravovat investiční majetek, aniž by tato činnost vyžadovala příslušné veřejnoprávní oprávnění udělené Českou národní bankou. Podstatou jejich existence je skutečnost, že naplňují některé znaky investičních fondů, ačkoliv investičními fondy nejsou. Obliba použití tohoto institutu v rámci kolektivního investování eskalovala během období pandemie nemoci Covid-19. V diplomové práci se věnuji rozboru práv a povinností spojených s touto správou, právních vztahů vůči investorům a také vůči České národní bance. Práce se skládá z několika částí, a to z představení evropské úpravy, ze které česká právní úprava vychází, ze stěžejní, a to svým rozsahem i významem, části obsahující popis a analýzu české právní úpravy. Práce obsahuje také výzkum tuzemského trhu minifondů, kde jsou představena data reprezentující část trhu a umožňují pohled například do toho, jak velký majetek minifondy v rámci české ekonomiky reprezentují, jaké jsou jejich náklady a do jakých aktiv správci investují. Režim fungování minifondů s sebou přináší množství výzev, a to jak... Keywords: minifond; správa majetku; investice; mini-fund; asset management; investment Available in a digital repository NRGL
Správa investičního majetku srovnatelná s obhospodařováním

4 Investment asset management comparable to fund management Abstract This thesis concerns the analysis of the legal regulation of the functioning of mini-funds, or persons according to Section 15 of ...

Pivko, Petr; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2024

Průzkum validity osobnostních dotazníků v predikci pracovního výkonu
Červený, Daniel; Remr, Jiří; Jeřábek, Hynek
2024 - Czech
The main goal of the rigorous work is to find key personality dimensions for predicting work performance in selected job positions. In the introduction, the author focuses on placing the subject of rigorous work in the context of the sociological disciplines of sociology of work and sociology of business. In the next part, the author focuses on the development of individual industrial revolutions and organization approaches. We currently live in Industry 4.0, which is associated with digitization, robotization, implementation of automated process in work activities and growing demand for new skills and competences. In addition to new expertise, soft skills are increasingly in demand. In the next part, research into the validity of BIG-5, 15FQ1 and CPAI-2 personality questionnaires in predicting work performance is analyzed, ways of working with soft competences within the Czech Republic are identified, and links of these competences to the individual scales of the Bochum Personality Questionnaire (BIP) and the Performance Motivation Questionnaire (LMI) are found. In the final part, the author deals with the conducted surveys. The aim of the survey among HR professionals was to identify the required values of the BIP and LMI questionnaire scales for selected job positions in terms of the success of... Hlavním cílem rigorózní práce je nalezení klíčových osobnostních dimenzí pro predikci pracovního výkonu u vybraných pracovních pozic. V úvodu se autor zaměřuje na zasazení předmětu rigorózní práce do kontextu sociologických disciplín sociologie práce a sociologie podniku. V další části se autor zaměřuje na vývoj jednotlivých průmyslových revolucí a organizačních přístupů. Aktuálně žijeme v Průmyslu 4.0, se kterým je spojena digitalizace, robotizace, implementace automatizovaných procesů do pracovních činností a rostoucí poptávka po nových dovednostech a kompetencích. Kromě nových odborných znalostí jsou stále více požadovány měkké dovednosti. V další části jsou analyzovány výzkumy validity osobnostních dotazníků BIG-5, 15FQ1 a CPAI-2 v predikci pracovního výkonu, identifikovány způsoby práce s měkkými kompetencemi v rámci České republiky a nalezeny vazby těchto kompetencí na jednotlivé škály Bochumského osobnostního dotazníku (BIP) a Dotazníku motivace k výkonu (LMI). V závěrečné části se autor věnuje realizovaným průzkumům. Cílem průzkumu mezi personalisty byla identifikace požadovaných hodnot škál dotazníku BIP a LMI pro vybrané pracovní pozice z hlediska úspěšnosti predikce pracovního výkonu. Cílem průzkumu kriteriální validity byla identifikace klíčových škál dotazníku BIP a LMI z hlediska... Available in a digital repository NRGL
Průzkum validity osobnostních dotazníků v predikci pracovního výkonu

The main goal of the rigorous work is to find key personality dimensions for predicting work performance in selected job positions. In the introduction, the author focuses on placing the subject of ...

Červený, Daniel; Remr, Jiří; Jeřábek, Hynek
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní s důrazem na zajišťovací příkazy
Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
2024 - Czech
This rigorous thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion. In the introduction of this thesis, the author explains the reasons for the choice of the given topic, defines the objectives of the thesis and its systematics. The author also describes the methodology of the thesis and the sources. In the first chapter, the author defines the concept of tax administration. In the second chapter author focus on security orders, conditions for its issuance and consequences of their issuance, as well as termination of their effectiveness are discussed in detail. In the third chapter, the author introduces the reader to the legal regulation of the state liability for damage caused in the exercise of public authority, where attention is paid to individual issues of this institute. In particular, the prerequisites for state liability for damage, the issues of limitation, obliged and entitled persons and the specifics of the claim for compensation against the state. The focus of the thesis is in its fourth chapter, which deals with the liability of the state for damages caused by tax administration. In this chapter, the author applies the general conclusions adopted in the previous chapters to the issue of the tax administrator's misconduct in tax administration. In the first subchapter,... Tato rigorózní práce se skládá celkem ze tří kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu správy daní. V kapitole druhé je pojednáno o zajišťovacích příkazech, o podmínkách a důsledcích jejich vydání a o ukončení jejich účinnosti. V třetí kapitole autor v obecné rovině čtenáři přibližuje právní úpravu odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kdy je pozornost věnována jednotlivým otázkám tohoto institutu. Jde zejména o předpoklady odpovědnosti státu za škodu, otázky promlčení, povinných a oprávněných osob a specifikům uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu. Těžiště práce se nalézá v její čtvrté kapitole, která se věnuje samotné odpovědnosti státu za škodu způsobené při správě daní. V této kapitole autor aplikuje obecné závěry přijaté v předchozích kapitolách na problematiku pochybení správce daně při správě daní. V první podkapitole je v obecné rovině pojednáno o postupu uplatnění náhrady škody způsobené při správě daní, kdy autor shrnuje procesní aspekty uplatnění náhrady škody. V druhé podkapitole je pozornost věnována daňovým úrokům a jejich vztahu k náhradě škody, přičemž... Keywords: odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní; zajišťovací příkaz; daňové spory; state liability for damage caused in tax administration; security order; tax litigation Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při správě daní s důrazem na zajišťovací příkazy

This rigorous thesis consists of three chapters, an introduction and a conclusion. In the introduction of this thesis, the author explains the reasons for the choice of the given topic, defines the ...

Bareš, Martin; Vybíral, Roman; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny
Žáček, Ondřej; Vybíral, Roman
2024 - Czech
Legal and Economic Aspects of the Entry of the Czech Republic into the Euro Area Abstract The thesis answers a number of questions related to the entry of the Czech Republic into the euro area. The basic premise is that joining the euro area does not consist only in changing of the national currency, but it must be perceived more comprehensively as a transition to the third stage of the Economic and Monetary Union which has been undergoing dynamic development at the institutional level. The main conclusions of the thesis are as follows. The traditional Maastricht convergence criteria, as they are explicitly formulated in primary law, cannot be regarded as the sole conditions for entry into the euro area. Non-legal aspects are also relevant when the fulfilment of these criteria is assessed by the European Commission and the European Central Bank. In addition, several new institutions such as the Banking Union or the European Stability Mechanism have been established in the euro area, but are not taken into account by the Maastricht convergence criteria. This also confirms that entry into the euro area cannot be reduced to a mere change of the national currency. Another important conclusion is that entering the ERM II exchange rate mechanism, which is necessary to meet one of the convergence criteria, is not... Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny Abstrakt Disertační práce odpovídá na řadu otázek, které se týkají vstupu ČR do eurozóny. Základním východiskem je, že vstup do eurozóny nespočívá pouze ve změně národní měny, ale je nutné jej vnímat komplexněji v podobě přechodu státu do třetí etapy hospodářské a měnové unie, která se dynamicky institucionálně vyvíjí. Hlavní závěry disertační práce jsou následující. Za podmínky vstupu do eurozóny nelze považovat pouze tradičně uváděná maastrichtská konvergenční kritéria tak, jak jsou výslovně formulována v primárním právu. Při vyhodnocování plnění těchto kritérií ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky jsou relevantní i mimoprávní aspekty. Zároveň došlo v eurozóně ke vzniku řady nových institucí jako je bankovní unie či Evropský mechanismus stability, které tato kritéria nezohledňují. To zároveň potvrzuje, že vstup do eurozóny nelze zužovat na změnu používané měny. Důležitým závěrem rovněž je, že vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II, který je nezbytný pro splnění jednoho z konvergenčních kritérií, není pouhým formálním úkonem. Z přístupových procesů Bulharska a Chorvatska vyplývá, že i vstup do ERM II je podmíněn splněním řady kritérií, o nichž se však unijní právo nezmiňuje. Ve vztahu k České republice je klíčový další závěr,... Keywords: hospodářská a měnová unie; přijetí eura; maastrichtská konvergenční kritéria; Economic and Monetary Union; Euro adoption; Maastricht convergence criteria Available in a digital repository NRGL
Právní a ekonomické aspekty vstupu České republiky do eurozóny

Legal and Economic Aspects of the Entry of the Czech Republic into the Euro Area Abstract The thesis answers a number of questions related to the entry of the Czech Republic into the euro area. The ...

Žáček, Ondřej; Vybíral, Roman
Univerzita Karlova, 2024

Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi
Mikulka, Martin; Kotáb, Petr
2024 - Czech
This diploma thesis is focused on the Recovery Plan for Europe, which is also sometimes called NextGenerationEU. This is one of the measures which were taken at the European Union level in response to the coronavirus crisis and its consequences in order to support the economic recovery of the EU Member States. The main aim of the diploma thesis is to analyse the legal- economic aspects of the EU instrument adopted under the title Recovery Plan for Europe, or also NextGeneration EU, and its functioning. The diploma thesis is divided into two large sections. The first one consists of parts 1 to 3 and the second one of parts 4 and 5. The first descriptive-analytical section initially describes the macroeconomic principles of crises and possible response steps to them so that it could be explained how, especially in the fiscal area, it is possible to react to crises from which economies cyclically suffer, taking the specificities of the European Union into account. Afterwards, the traditional EU fiscal instruments, in particular the Multiannual Financial Framework and the EU budget, are described and the extent to which these instruments can be used to respond to crisis situations, such as the coronavirus crisis, is analysed. The impacts of the coronavirus crisis are also subject to a brief discussion.... Diplomová práce se zabývá Plánem na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, který je také někdy nazýván jako NextGeneration EU. Jde o jedno z opatření, které bylo přijato na úrovni Evropské unie v reakci na koronavirovou krizi a její dopady za účelem podpory obnovy hospodářství členských států EU. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat, jaké jsou právně-ekonomické aspekty unijního nástroje přijatého pod názvem Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi, nebo také NextGeneration EU, a jeho fungování. Diplomová práce se dělí na dvě velké sekce. První sestává z částí 1. až 3. a druhá z částí 4. a 5. V první deskriptivně-analytické sekci dochází nejprve k popisu makroekonomických zákonitostí krizí a možných reakčních kroků na ně, aby bylo vysvětleno, jakým způsobem je, hlavně ve fiskální oblasti, možné reagovat na krize, kterým čelí hospodářství, a to se vzetím v potaz specifik Evropské unie. Následně jsou popsány tradiční fiskálních nástroje EU, tedy zejména víceletý finanční rámec a rozpočet EU, a dochází k analýze, do jaké míry je možné těmito nástroji reagovat na krizové situace jako třeba právě na koronavirovou krizi. Dopady koronavirové krize jsou podrobeny taktéž stručnému zhodnocení. Druhou sekci tvoří části 4. a 5., ve kterých probíhá podrobná analýza Plánu na... Keywords: Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi (Next Generation EU); Nástroj pro oživení a odolnost; víceletý finanční rámec; rozpočet Evropské unie; Evropská unie; koronavirová krize; Recovery Plan for Europe (NextGenerationEU); Recovery and Resilience Facility; Multiannual Financial Framework; Budget of the European Union; European Union; coronavirus crisis Available in a digital repository NRGL
Plán na podporu oživení Evropy v reakci na covidovou krizi

This diploma thesis is focused on the Recovery Plan for Europe, which is also sometimes called NextGenerationEU. This is one of the measures which were taken at the European Union level in response to ...

Mikulka, Martin; Kotáb, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Biotransformace sekundárních rostlinných metabolitů a jejich modulační účinky na enzymy metabolizující léčiva
Šadibolová, Michaela; Boušová, Iva; Soukup, Ondřej; Anzenbacherová, Eva
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Michaela Šadibolová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Advisor Title of Doctoral Thesis Biotransformation of plant secondary metabolites and their modulatory effects on drug-metabolizing enzymes Sesquiterpenes and prenylflavonoids represent two classes of plant secondary metabolites that form an inherent part of human diet. They exert many beneficial biological activities, and accordingly, they are used as active constituents of herbal products. However, as xenobiotics, they also interact with a battery of drug-metabolizing enzymes and can in turn modulate their activity and/or expression, which may lead to herb-drug interactions. Sesquiterpenes and prenylflavonoids mentioned in this dissertation have been under-researched in this aspect. Three acyclic sesquiterpenes (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol) and three cyclic sesquiterpenes (α-humulene, β-caryophyllene, β-caryophyllene oxide) activated gene transcription mediated by pregnane X receptor; however, they did not alter the mRNA or protein expression of their downstream targets, namely cytochrome P450 (CYP) 3A4 and CYP2C, neither did... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biochemických věd Doktorský studijní program Xenobiochemie a patobiochemie Kandidátka / kandidát Mgr. Michaela Šadibolová Školitelka / školitel doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Konzultantka / konzultant Název disertační práce Biotransformácia sekundárnych rastlinných metabolitov a ich modulačné účinky na enzýmy metabolizujúce liečivá Seskviterpény a prenylované flavonoidy predstavujú dve triedy rastlinných sekundárnych metabolitov tvoriace prirodzenú súčasť ľudskej stravy. Majú mnoho prospešných biologických účinkov a sú podľa toho využívané ako aktívne súčasti rastlinných prípravkov. Ako xenobiotiká ale interagujú s množstvom enzýmov metabolizujúcich liečivá, môžu obratom meniť ich aktivitu a/alebo expresiu, čo môže následne vyústiť do liekových interakcií. Seskviterpény a prenylflavonoidy zmienené v tejto dizertácii sú v tomto aspekte málo preskúmané. Tri acyklické seskviterpény (farnezol, cis-nerolidol, trans-nerolidol) a tri cyklické seskviterpény (α-humulén, β-karyofylén, β-karyofylénoxid) aktivovali génovú expresiu sprostredkovanú pregnanovým X receptorom, no nespôsobili významné zmeny v mRNA alebo proteínovej expresii jeho cieľových génov, cytochrómu P450 (CYP) 3A4 a CYP2C, a neovplyvnili ani hlavné... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace sekundárních rostlinných metabolitů a jejich modulační účinky na enzymy metabolizující léčiva

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Michaela ...

Šadibolová, Michaela; Boušová, Iva; Soukup, Ondřej; Anzenbacherová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

"Na pomoc těm, které vidíme trpět." K fenoménu soucitu ve filosofii J.-J. Rousseaua
Sváčková, Kateřina; Novák, Aleš; Špelda, Daniel; Fulka, Josef
2024 - Czech
"To the Relief of Those Who Are in Distress." On the Phenomenon of Pity in the Philosophy of J.-J. Rousseau Kateřina Sváčková The thesis attempts to thematise the philosophical composition of the phenomenon of pity (fr. pitié, compassion) as it was elaborated by J.-J. Rousseau, and on this basis, to present an "ornament of pity" as a phenomenon that is both integral and changeable. First of all, we compose this ornament from three groups of principles: firstly, affection, passion, emotion and the so-called moral sense; secondly, reason and reasoning; and thirdly, two forms of self-love (fr. amour de soi-même, amour propre). In the first part of the thesis, Rousseau's pity comes to be seen as combining these three sets of principles. The individual phenomenon thus constructed is to be applied in the moral, social and public spheres. In Rousseau's idealised theory, pity is generalised through the rational faculties and extended self-love, and extended to the level of cosmopolitan love of humanity (fr. amour de l'humanité) and (thus) love of justice (fr. amour de la justice). We reflect on pity as defined by Rousseau as the "source of moral virtues" or the "source of social relations", tracing the transformation of its original form and strength, of its "quantity" as well as its "quality". Thus, by placing... "Na pomoc těm, které vidíme trpět." K fenoménu soucitu ve filosofii J.-J. Rousseaua Kateřina Sváčková Předkládaná práce se pokouší tematizovat filosofickou kompozici fenoménu soucitu (fr. pitié, compassion, angl. pity, compassion) tak, jak byla na různých místech rozvrhována J.-J. Rousseauem, a na tomto základě předložit jakýsi "ornament soucitu" jakožto fenoménu celistvého a proměnlivého zároveň. Tento ornament skládáme nejprve co do jeho struktury ze tří skupin principů: za prvé citu, vášně, emoce a tzv. mravního smyslu (angl. moral sense); za druhé rozumu a uvažování; a za třetí obměn podob lásky k sobě (fr. amour de soi) a sebelásky (fr. amour-propre). V první části práce se nám rousseauovský soucit ve své šíři odhalí právě jakožto kombinace uvedených tří skupin principů. Takto vystavěný individuální fenomén se následně pokoušíme aplikovat v prostoru morálním, sociálním a veřejném. V Rousseauově idealizované teorii prostřednictvím rozumových schopností a rozšířené lásky k sobě dochází ke zobecnění a extenzi soucitu až na úroveň kosmopolitní lásky k lidstvu (fr. amour de l'humanité), a (tedy) lásky ke spravedlnosti (fr. amour de la justice). Promýšlíme soucit Rousseauem určený jako "zdroj morálních ctností" či "zdroj společenských vztahů", přičemž sledujeme proměnu jeho původní podoby a síly, "kvantity"... Available in a digital repository NRGL
"Na pomoc těm, které vidíme trpět." K fenoménu soucitu ve filosofii J.-J. Rousseaua

"To the Relief of Those Who Are in Distress." On the Phenomenon of Pity in the Philosophy of J.-J. Rousseau Kateřina Sváčková The thesis attempts to thematise the philosophical composition of the ...

Sváčková, Kateřina; Novák, Aleš; Špelda, Daniel; Fulka, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Význam antineurálních protilátek u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Mojžišová, Hana; Marusič, Petr; Nytrová, Petra; Štourač, Pavel
2024 - Czech
Significance of neural antibodies in patients with drug refractory epilepsy Abstract One possible etiology of epilepsy is autoimmune, which was included in the classification of epilepsies in its latest revision published in 2017 by the International League Against Epilepsy. The aim of this study was to evaluate the prevalence of neural autoantibodies in patients with epilepsy and to expand the diagnostic possibilities in the Czech Republic. Together with the Dutch authors, we described the prevalence of neural autoantibodies in Dutch and Czech patients with focal epilepsy of unknown etiology and proposed a scoring system to identify patients prioritized for testing for these antibodies. In a Czech cohort of patients, we assessed the presence of antibodies in serum and CSF of patients with drug refractory epilepsy. The results of both these studies showed a lower prevalence of neural autoantibodies than previously described in patients with epilepsy, due to a more rigorous methodology with verification of positive results by a second method. Since neural autoantibodies are primarily associated with autoimmune encephalitis, we also investigated this group, including an assessment of the presence of epileptic seizures in the clinical profile. Together with the Swedish authors, we investigated the proteomics... Význam antineurálních protilátek u pacientů s farmakorezistentní epilepsií Abstrakt Jednou z možných etiologií epilepsie je etiologie autoimunitní, která byla zařazena do klasifikace epilepsií v její poslední revizi publikované v roce 2017 Mezinárodní ligou proti epilepsii. Cílem práce bylo zhodnotit výskyt neurálních autoprotilátek u pacientů s epilepsií a rozšířit diagnostické možnosti, které dosud byly v České republice omezené. Spolu s nizozemskými autory jsme popsali výskyt neurálních autoprotilátek u nizozemských a českých pacientů s fokální epilepsií neznámé etiologie a navrhli jsme skórovací systém k identifikaci pacientů určených prioritně k vyšetření těchto protilátek. V české kohortě pacientů jsme pak hodnotili výskyt protilátek v séru i likvoru pacientů s farmakorezistentní epilepsií, který byl dosud systematicky vyšetřován jen v ojedinělých kohortách. Výsledky obou těchto prací prokázaly nižší výskyt neurálních autoprotilátek, než byl dosud u pacientů s epilepsií popisován, a to díky přísnější metodice s ověřením pozitivních výsledků druhou metodou. Vzhledem k tomu, že neurální autoprotilátky jsou primárně sdružovány s autoimunitními encefalitidami, zkoumali jsme i tuto skupinu včetně hodnocení přítomnosti epileptických záchvatů v klinickém profilu. Spolu se švédskými autory jsme se zabývali... Keywords: autoimunitní encefalitida; farmakorezistentní epilepsie; GAD65; LGI1; neurální autoprotilátky; NMDAR; autoimmune encephalitis; drug resistant epilepsy; GAD65; LGI1; neural autoantibodies; NMDAR Available in a digital repository NRGL
Význam antineurálních protilátek u pacientů s farmakorezistentní epilepsií

Significance of neural antibodies in patients with drug refractory epilepsy Abstract One possible etiology of epilepsy is autoimmune, which was included in the classification of epilepsies in its ...

Mojžišová, Hana; Marusič, Petr; Nytrová, Petra; Štourač, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Zaitsek von Egbell - rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích
Krátký, Jaroslav; Vlnas, Vít; Županič, Jan; Macková, Marie
2024 - Czech
This thesis is focused on the officers and officer dynasties of the Austrian and Austro-Hungarian army. Through case studies, I examine the situation of the officer corps in the long 19th century, with reverberations up to the end of the Austro-Hungarian Empire's existence (until 1918). The title of the thesis includes the name of the Zaitsek von Egbell family, whose three generations experienced a significant social rise during the 19th century, mainly due to a combination of successful service to the emperor (in office and in the army) and a marriage strategy oriented towards noble families with a military tradition. An important factor in the military careers of two generations of the Zaitsek family was the merits of 1848 and 1866, times of social upheaval and war. In addition to the case study of the Zaitsek family, I attach two other case studies in which I examine officer families with different social backgrounds from each other. The ancient dynasty of military professionals is represented by the Ponz von Panz family. Officers from aristocratic backgrounds with a tradition of prominent positions in the military are exemplified by members of the Windischgraetz family. I intersperse the above three basic case studies with sub-biographical probes of individuals from both officer and civilian... Předkládaná práce se věnuje důstojníkům a důstojnickým dynastiím rakouské a rakousko- uherské armády. Prostřednictvím případových studií se zabývám situací v důstojnickém sboru v dlouhém 19. století, s dozvuky až do závěru existence Rakousko-Uherska (až do roku 1918). V názvu práce je jméno rodiny Zaitsek von Egbell, jejíž tři generace zaznamenaly v průběhu 19. století významný společenský vzestup, zejména díky kombinací úspěšné služby císaři (v úřadě a v armádě) a sňatkové strategie orientované na šlechtické rodiny s vojenskou tradicí. Důležitým faktorem vojenské kariéry dvou generací rodiny Zaitsek byly zásluhy z let 1848 a 1866, z dob společenských zvratů a válečných událostí. K případové studii rodiny Zaitsek přikládám další dvě případové studie, ve kterých se zabývám důstojnickými rodinami s navzájem odlišným společenským zázemím. Starobylá dynastie vojenských profesionálů je reprezentována rodinou Ponz von Panz. Příkladem důstojníků z aristokratického prostředí s tradicí významných pozic v armádě jsou příslušníci rodiny Windischgraetz. Uvedené tři základní případové studie prokládám dílčími biografickými sondami osobností z důstojnického i civilního prostředí, jejichž osudy (respektive profesní nebo společenské zařazení) je přivedly do kontaktu s hlavními protagonisty. Samostatnou kapitolou... Keywords: Zaisek von Egbell; Ponz von Panz; Windisch-Graetz; Bohumil Kubišta; rakouský důstojník; rakousko-uherský důstojník; důstojnická rodina; důstojnická dynastie; dlouhé 19. století; 1848; 1866; prusko-rakouská válka; důstojnický stav; čest; jezdectvo; husarský pluk; šavle; Zaisek von Egbell; Ponz von Panz; Windisch-Graetz; Bohumil Kubišta; Austrian Officer; Austro-Hungarian Officer; Officer Family; Officer Dynasty; Long 19th Century; 1848; 1866; Austro-Prussian War; Officer Status; Honor; Cavalry; Hussar Regiment; Saber Available in a digital repository NRGL
Zaitsek von Egbell - rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích

This thesis is focused on the officers and officer dynasties of the Austrian and Austro-Hungarian army. Through case studies, I examine the situation of the officer corps in the long 19th century, ...

Krátký, Jaroslav; Vlnas, Vít; Županič, Jan; Macková, Marie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases