Number of found documents: 439
Published from to

Lomové chování keramických pěn při tahovém zatěžování
Řehořek, Lukáš; Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk
2009 - Czech
Vysoce porézní architektura materiálu je velice slibná v aplikacích, kde je zapotřebí lehkých a pevných konstrukcí nebo například tlumení nárazů a vibrací. Pro bezproblémové použití těchto materiálů v inženýrské praxi je zapotřebí znát mechanické chování při všech typech zatěžování. V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky měření keramické pěny na bázi korundu při tahovém zatěžování. Tyto výsledky jsou doplněny o data akustické emise a digitální obrazové korelace pro bezkontaktní měření deformací. Z výsledků vyplívá, že je chování keramické pěny v tahu odlišně od široce používaného zatěžováni v ohybu. Cellular structures are promising type of architecture for a lot of materials whether made of metals, plastic or ceramic aimed at applications where lightweight, damping and and/or stiff properties are required. For trouble-free use of this materials all types of mechanical behaviour have to be known. The tensile tests of open cell ceramic foam material based on alumina are presented in this paper and complemented of acoustic emission data and digital image correlation for measuring deformations. From the results follows that ceramic foams under tensile loading behave significantly different from widely used compressive or bending tests. Keywords: tensile test; ceramics foam; acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Lomové chování keramických pěn při tahovém zatěžování

Vysoce porézní architektura materiálu je velice slibná v aplikacích, kde je zapotřebí lehkých a pevných konstrukcí nebo například tlumení nárazů a vibrací. Pro bezproblémové použití těchto materiálů v ...

Řehořek, Lukáš; Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk
Ústav fyziky materiálů, 2009

Dimenzování částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu
Zouhar, Michal; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Hlavoň, P.
2009 - Czech
V tomto článku je provedena numerická simulace creepového materiálu X10CrMoVNb91. Jsou zde řešeny nejčastěji používané části tlustostěnného potrubí. Hledán je rozdíl mezi návrhem životnosti numerickou simulací a mezi používanými normativními vztahy (DBF). Numerické simulace založené na creepovém popisu chování materiálu mohou vézt k přesnějšímu odhadu životnosti. The numerical simulations of the creep in the case of X10CrMoVNb91 steel were performed. Geometry of the objects studied well-fit usual parts of the pipe system. The discrepancies between numerical simulations and usual standard Design By Formula (DBF) used for the pipe system lifetime prediction were found. Therefore, accurate numerical simulations based on creep description of the material behaviour is necessary for the accurate estimation of the service conditions. Keywords: creep; tlustostěnné potrubí; MKP; bezpečnost Available at various institutes of the ASCR
Dimenzování částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu

V tomto článku je provedena numerická simulace creepového materiálu X10CrMoVNb91. Jsou zde řešeny nejčastěji používané části tlustostěnného potrubí. Hledán je rozdíl mezi návrhem životnosti numerickou ...

Zouhar, Michal; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš; Hlavoň, P.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vliv vertikální tlačné síly na úroveň constraintu v krychlovém vzorku pro klínové štípání
Seitl, Stanislav; Klusák, Jan; Dymáček, Petr; Řoutil, L.; Veselý, V.
2009 - Czech
Cílem příspěvku je za použití metody konečných prvků (MKP) ukázat vliv vertikální tlačné síly (resp. vertikální reakce dolní roznášecí podložky) na hodnotu constraintu (charakterizovaného hodnotou T-napětí) v krychlovém vzorku pro klínové štípání. Vliv constraintu je běžně ukazován pomocí kritérií pro stanovení velikosti a tvaru plastické zóny u kovových materiálů a pomocí kritérií pro velikost a tvar lomové procesní zóny ukvazikřehkých materiálů. The subject of the contribution is to gain new aspects of knowledge about the fracture behaviour of cementitious building materials by the wedge splitting test (WST). The particularly, the paper investigates the influence of the vertical compressive force Pv, that represents a reaction of the bottom support of the specimen, on the fracture parameters via tools of the two-parameter fracture mechanics. The effects of the vertical compressive force, Pv, on the plastic and fracture process zones are examined. Keywords: WST; T-stress; constrait; numerical modelling; composites Available at various institutes of the ASCR
Vliv vertikální tlačné síly na úroveň constraintu v krychlovém vzorku pro klínové štípání

Cílem příspěvku je za použití metody konečných prvků (MKP) ukázat vliv vertikální tlačné síly (resp. vertikální reakce dolní roznášecí podložky) na hodnotu constraintu (charakterizovaného hodnotou ...

Seitl, Stanislav; Klusák, Jan; Dymáček, Petr; Řoutil, L.; Veselý, V.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Únavová životnost a únavový lom lité niklové superslitiny Inconel 792-5A při pokojové teplotě a při zvýšených teplotách
Šmíd, Miroslav; Obrtlík, Karel; Petrenec, Martin; Polák, Jaroslav; Hrbáček, K.
2009 - Czech
Cílem této práce je studium vlivu teploty na únavovou životnost a charakter únavového lomu lité polykrystalické superslitiny Inconel 792-5A. Pozorování povrchového reliéfu a lomových ploch pomocí SEM umožňuje objasnit mechanismy únavového poškozování v tomto materiálu užívaném na výrobu kritických částí plynových turbín. Křivky únavové životnosti byly získány pro všechny teploty. Experimentální body křivek životnosti vyhovují Mansonovu-Coffinovu a Basquinovu zákonu. Byl sledován povrchový reliéf pomocí SEM s důrazem na místa lokalizace cyklické plastické deformace. Komplexní informace o iniciaci únavových trhlin byly získány jak pozorováním povrchového reliéfu, tak lomové plochy. Bylo provedeno detailní studium morfologie lomových ploch při různých teplotách a různých amplitudách deformace a charakteristické lomové útvary. Mechanismy únavového porušování v závislosti na teplotě, amplitudě deformace a délce únavové trhliny jsou diskutovány. The aim of the present work is to study the effect of temperature on the fatigue life and fracture in cast polycrystalline nickel base superalloy Inconel 792-5A. Surface relief and fracture surface observations help to elucidate fatigue damage mechanism in the material used to produce the most critical component of gas turbines. Fatigue live curves can by approximated by the Manson-Coffin and Basquin law. Special attention was paid to the cyclic strain localisation on the specimen surface. Specimens strained with different strain amplitudes were used for fractographic investigation at each temperature. Both, the surface relief and the fracture surface observations, provide data on fatigue crack initiation. Detailed study of fracture surface topography was performed at all temperatures and different strain amplitudes and typical morphologies are documented. Fatigue damage mechanisms and crack path are discussed in relation to temperature, strain amplitude and crack lenght. Keywords: nickel base superalloys; elevated temperatures; low cycle fatigue; fatigue fracture Available at various institutes of the ASCR
Únavová životnost a únavový lom lité niklové superslitiny Inconel 792-5A při pokojové teplotě a při zvýšených teplotách

Cílem této práce je studium vlivu teploty na únavovou životnost a charakter únavového lomu lité polykrystalické superslitiny Inconel 792-5A. Pozorování povrchového reliéfu a lomových ploch pomocí SEM ...

Šmíd, Miroslav; Obrtlík, Karel; Petrenec, Martin; Polák, Jaroslav; Hrbáček, K.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Simulace šíření trhliny ve svaru polyolefínových trubek
Ševčík, Martin; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
2009 - Czech
Cílem práce je studium vlivu změny materiálových vlastností způsobené svařováním polyolefinových trubek na hodnotu součinitele intenzity napětí. V práci byla uvažována spojitá změna modulu pružnosti. Trhlina byla situována do středu ovlivněné zóny. Byla sledována hodnota součinitele intenzity napětí určená v ovlivněné zóně a porovnána s hodnotou zjištěnou pro homogenní materiál. Ukázalo se, že gradientní vrstva má zásadní vliv na hodnotu součinitele intenzity napětí, protože jeho hodnota byla výrazně vyšší v porovnání s homogenním případem. Pro realistické simulace svaru trubek by změna mechanických vlastností měla být brána v úvahu, protože může podstatně snížit životnost systému. The aim of this work was to study the effect of the material properties change due to the butt welding on the stress intensity factor in polyolefin pipe. The gradient change of the Young’s modulus was assumed. The crack was located in the middle of the affected zone. The stress intensity factors estimated in both graded region and basic material (homogenous case) were compared. Strong influence of the graded region on the value of the stress intensity factor was observed. Therefore, for realistic estimation of the welded pipe lifetime the change of the material properties inside the polymer weld should be taken into account. Keywords: plastové trubky; trhlina; svar; MKP Available at various institutes of the ASCR
Simulace šíření trhliny ve svaru polyolefínových trubek

Cílem práce je studium vlivu změny materiálových vlastností způsobené svařováním polyolefinových trubek na hodnotu součinitele intenzity napětí. V práci byla uvažována spojitá změna modulu pružnosti. ...

Ševčík, Martin; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vznik kompozitu na bázi Al-Ni žíhaním pod teplotu tavení Al
Čelko, L.; Klakurková, L.; Petrenec, Martin; Švejcar, J.
2009 - Czech
Počáteční stav pro výrobu kompozitu s hliníkovou matricí byl připraven HVOF nástříkem prášků niklu a niklu s 20 hm.% chromu na povrch ploché desky hliníku. Substrát s nastříkaným vrstvou byl vyžíhán na teplotách 600 a 630 °C. Na rozhraní vrstev nástřiku a hliníku se vytvořili intermediární fáze Al3Ni2 a Al3Ni.Mikrostruktura byla studována pomocí rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie dále pomocí EDS a rentgenovou analýzou. Initial state for aluminium matrix composites production were prepared by HVOF spraying of nickel and nickel with 20 wt.% chromium powders onto the aluminium sheets surface. Substrates with coatings sprayed were annealed at the temperatures 600 and 630 °C. At the interface between the original coating and aluminium matrix the layers containing the Al3Ni2 and Al3Ni intermediate phase compositions were created.The microstructures were obtained by scanning and transmission electron microscopes. Keywords: composite Al-Ni; annealing; TEM Available at various institutes of the ASCR
Vznik kompozitu na bázi Al-Ni žíhaním pod teplotu tavení Al

Počáteční stav pro výrobu kompozitu s hliníkovou matricí byl připraven HVOF nástříkem prášků niklu a niklu s 20 hm.% chromu na povrch ploché desky hliníku. Substrát s nastříkaným vrstvou byl vyžíhán ...

Čelko, L.; Klakurková, L.; Petrenec, Martin; Švejcar, J.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Simulace rázové zkoušky v ohybu na oceli R7T
Severa, Martin
2009 - Czech
Rázová zkouška v ohybu dle Charpyho je dynamická zkouška, kterou zjišťujeme chování materiálu při rázovém zatížení. Tato metoda se používá k určení křehkolomového chování. V této práci byl použit Johnsonův -Cookův materiálový model, který předpovídá dynamické chování zkoušeného materiálu. Bylo prezentováno srovnání experimentálních dat a numerických výsledků. Charpy impact is dynamic experiment that we detect material behaviour under high loading rates. Charpy impact test is used as method for brittle farcture characterization. In this work material model based on Johnson – Cook equations was used for prediction of the dynamic behaviour of the experimental material. Comparison of numerical solution and data obtained in experimental test is presented. Keywords: impact test; FEM simulation; Johnson-Cook Available at various institutes of the ASCR
Simulace rázové zkoušky v ohybu na oceli R7T

Rázová zkouška v ohybu dle Charpyho je dynamická zkouška, kterou zjišťujeme chování materiálu při rázovém zatížení. Tato metoda se používá k určení křehkolomového chování. V této práci byl použit ...

Severa, Martin
Ústav fyziky materiálů, 2009

Řešení napjatosti v okolí vrcholu trhliny v homogenních tělesech a v tělesech s bi-materiálovým rozhraním
Damborský, Petr
2009 - Czech
Tento článek se zabývá problémem trhlin v homogenních tělesech a v tělesech s bimateriálovým rozhraním. Je zde analyzovaná koncepce faktoru intenzity napětí pro oba případy. Pro homogenní tělesa je použito klasické metody lomové mechaniky. Při úvahách o popisu chování trhliny v bimateriálovém rozhraní je nezbytné zobecnit klasické postupy lomové mechaniky. Pro porovnání obou variant případů byla jako kritérium použita rychlost uvolňování energie. This article deal with problems of cracks in homogenous bodies and in bodies with bimaterial interface. Here is analysed conception of stress intensity factor for both cases. For homogenous body is used classic procedures of fracture mechanics. In thinking about cracks in bodies with bimaterial interface is necessary for description of crack´s behaviour to generalization of classic procedures of fracture mechanics. Such as criterion for confrontation of both cases is used the energy release rate. Keywords: sress solution; stress intensity factor; bimaterial interface Available at various institutes of the ASCR
Řešení napjatosti v okolí vrcholu trhliny v homogenních tělesech a v tělesech s bi-materiálovým rozhraním

Tento článek se zabývá problémem trhlin v homogenních tělesech a v tělesech s bimateriálovým rozhraním. Je zde analyzovaná koncepce faktoru intenzity napětí pro oba případy. Pro homogenní tělesa je ...

Damborský, Petr
Ústav fyziky materiálů, 2009

Vliv geometrie koncentrátoru napětí na hodnoty lomových parametrů kvazikřehkých materiálů
Frantík, P.; Keršner, Z.; Klusák, Jan; Řoutil, L.; Seitl, Stanislav; Veselý, V.
2009 - Czech
Zkoušky konstrukčních materiálů pro získání hodnot lomově-mechanických parametrů se provádějí na tvarově různých tělesech. Mezi nejpoužívanější lomové experimenty pro kompozity na bázi cementu patří zkouška vzorků tříbodovým ohybem. V případě této zkoušky se užívají tělesa se zářezem, který zajišťuje iniciaci trhliny. Ukázalo se, že na šířce a tvaru tohoto zářezu závisejí hodnoty lomově-mechanických parametrů vyčíslovaných na základě získaného diagramu zatížení vs. posun, např. efektivní lomová houževnatost či efektivní houževnatost. Cílem příspěvku je shromáždit a předložit autorským kolektivem dosažené výsledky z výpočtů metodou konečných prvků (ANSYS, ATENA), které analyzovaly vliv délky, šířky a tvaru zářezu pro různé geometrie vzorku/zkoušky na iniciaci trhliny z vrcholu zářezu a postup jejího šíření zkušebním tělesem. To assess the reliability of building structures, values of fracture mechanical properties of their materials have to be known. In the case of cement-based composite types the basic parameters are ascertained on the basis of evaluation of the response of specimens conducted to a test in a suitable testing configuration. Three-point bending specimens with a central starting notch are the most frequently used specimens for laboratory testing. The influence of the stress concentrator – starting central edge notch – in a three point bend specimen on the resulting values of fracture toughness was studied in author’s papers: a crack initiation at the notch tip was numerically simulated. It was shown that the values of fracture toughness obtained for specimens with larger widths of starting notch can be overestimated. Keywords: fracture parameters; quasi-brittle materials; stress concentrator Available at various institutes of the ASCR
Vliv geometrie koncentrátoru napětí na hodnoty lomových parametrů kvazikřehkých materiálů

Zkoušky konstrukčních materiálů pro získání hodnot lomově-mechanických parametrů se provádějí na tvarově různých tělesech. Mezi nejpoužívanější lomové experimenty pro kompozity na bázi cementu patří ...

Frantík, P.; Keršner, Z.; Klusák, Jan; Řoutil, L.; Seitl, Stanislav; Veselý, V.
Ústav fyziky materiálů, 2009

Výpočtové modelování šíření únavových trhlin v ozubených kolech
Ševčík, Martin; Vrbka, M.; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
2008 - Czech
V této práci bylo využito výpočtové modelování s pomocí MKP k simulaci šíření únavových trhlin v ozubených kolech s tenkým věncem. Na základě předpokladů lineárně elastické lomové mechaniky byl stanoven směr šíření a definován způsob poškození ozubeného kola. Na základě provedených simulací byla určena minimální tloušťka věnce ozubeného kola, kdy dojde k šíření trhliny pod zubem. Závěrem bylo provedeno srovnání numerického přístupu pomocí jednoparametrové lomové mechaniky a dvouparametrové lomové mechaniky (uvažující constraint před čelem trhliny) s experimentem. Ukázalo se, že uvážení vlivu constraintu zpřesňuje stanovení výsledného směru šíření trhliny a v některých případech může významně změnit předpokládanou dráhu šíření trhliny. The paper deals with estimation of fatigue crack behavior for crack propagation from the tooth root. The conditions of linear elastic fracture mechanics are considered. The extension of LEFM – two-parameter LEFM is used for crack path estimation. The effect of the rim thickness on the path of fatigue crack was studied and procedure for more accurate description of the fatigue crack propagation at the gear rim is proposed in the work. Modified maximal tangential stress (MTS) criterion was used for an estimation of the fatigue crack path in the gear rim. Good agreement with experimental results was obtained. More accurate two-parameter description of the stress field around the crack tip can explain the discrepancies between experimental results and previous numerical calculations based on classical one parameter LEFM. Keywords: T-stress; gear; fracture mechanics Available at various institutes of the ASCR
Výpočtové modelování šíření únavových trhlin v ozubených kolech

V této práci bylo využito výpočtové modelování s pomocí MKP k simulaci šíření únavových trhlin v ozubených kolech s tenkým věncem. Na základě předpokladů lineárně elastické lomové mechaniky byl ...

Ševčík, Martin; Vrbka, M.; Hutař, Pavel; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases