Number of found documents: 1149
Published from to

Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019
Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
2019 - Czech
Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled analytických prací in situ a v laboratoři, dokumentačních prací a prací na 3D modelech\noblasti. This report summarizes work that has been done during the second phase of the third and fourth\nwork package of the tender Acquisition of deep data from horizons of Rožná mine. It contains\ndescription of analytical work performed in laboratory and in situ, documentation in the mine and\n3D modelling. Keywords: deep horizonts; Rožná mine; documentation; analysis; geotechnical properties; EDZ; seismics; deposit revaluation; 3D model Available at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019

Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled ...

Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
Ústav geoniky, 2019

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
2019 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny. In the northern area of the Doubrava and Karviná Mines I mining districts on the border of the cadastral district Dětmarovice and Doubrava, mining operations are underway. For this reason, in order to identify possible mining effects on the surface and surface objects, the stabilized points in this area are surveyed regularly twice a year. Since 2014, the Institute of Geonics of the CAS in Ostrava has been selected as the contractor of these works. In June and October 2019, the surveying stages planned for this year were carried out, during which altogether 4 interconnected leveling routes, which are formed by these points, were carried out. Keywords: elevation measurements; Doubrava Mine; Karvina Mine Available at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2019

Stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra pomocí sond CCBO, Důl Rožná
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
2019 - Czech
Měření napěťového stavu horninového masivu bylo provedeno na 20. patře likvidovaného uranového dolu Rožná. Tato lokalita byla vybrána jako jedna z možných testovacích lokalit celého souboru plánovaných geotechnických a geofyzikálních metod. V rámci měření se podařilo uskutečnit sérii 4 měření 3D napěťového tenzoru v průběhu realizace subhorizontálního (cca + 5°) jádrového vrtu průměru 76 mm. Pro měření primárního napětí horninového masivu bylo použito metody odlehčeného jádra (overcoring) s užitím kompaktní sondy kuželového tvaru, vyvinutou na Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s japonskou universitou Kumamoto s originálním názvem Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO). Výzkumná zpráva sumarizuje výsledky provedených měření. The measurement of the stress state of the rock mass was performed on the 20th level of the liquidated uranium mine Rožná. This site was selected as one of the possible test sites of the planned geotechnical and geophysical methods. As part of the measurements, a series of four measurements of the 3D stress tensor were carried out within the sub-horizontal (approx. + 5 °) borehole with a diameter of 76 mm. To measure the primary stress of the rock mass, the overcoring method was used using a compact conical probe, developed at the Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in collaboration with the Japanese University of Kumamoto under the original name Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO). The research report summarizes the results of the performed measurements. Keywords: primary rock mass stress; overcoring; Compact Conical ended Borehole Overcoring method (CCBO) Available at various institutes of the ASCR
Stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra pomocí sond CCBO, Důl Rožná

Měření napěťového stavu horninového masivu bylo provedeno na 20. patře likvidovaného uranového dolu Rožná. Tato lokalita byla vybrána jako jedna z možných testovacích lokalit celého souboru ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Nohejl, Zdeněk; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2019

Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Rutar, Tomáš; Nohejl, Zdeněk
2019 - Czech
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla na Dole Rožná provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V horizontálním vrtu (VRT-H) byl proveden orientovaný záznam stěn pomocí optického televizoru (OPTV - Optical TeleViewer). V úpadně vedeném vrtu (VRT-U) byl optický záznam doplněn akustickým televizorem (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer). Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty. In order to evaluate the geological structures on the core boreholes walls, using optical and acoustic logging methods (OBI and ABI) the boreholes were logged at the Rožná Mine. Oriented recording of the walls was performed using optical television (OPTV - Optical TeleViewer) in the horizontal borehole (VRT-H). The optical recording was supplemented by the acoustic television record (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) in the down borehole (VRT-U). The measured oriented records by OBI and ABI methods were processed and evaluated in WellCAD software for logging data processing. Based on the evaluated structural data, a structural cross-section was constructed, which was the background material for correlation with geophysical data. Keywords: rock mass failure; OBI method; ABI method Available at various institutes of the ASCR
Stanovení porušenosti horninového masivu pomocí akustického a optického televizoru – metamorfované horniny, Důl Rožná

Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla na Dole Rožná provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V horizontálním vrtu ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kukutsch, Radovan; Rutar, Tomáš; Nohejl, Zdeněk
Ústav geoniky, 2019

Adsorption of pharmaceuticals from aqueous solutions onto clay minerals
Vallová, S.; Sokolová, B.; Valovičová, Věra; Plevová, Eva
2019 - English
The objective of this work was to investigate to possibility of clay minerals for the removal of drugs from aqueous solutions. Natural minerals such as montmorillonite, vermiculite, kaolinite and modified montmorillonites KSF and K10 (intercalated by Fe3+) were used as potential sorbents for three analgetics: paracetamol, ibuprofen and diclofenac from aqueous solutions. This research demonstrated that adsorption of all three pharmaceuticals onto natural untreated clay minerals, except paracetamol sorption on Na-MMT, is negligible. On the other hand, the chemically modified montmorillonites demonstrated significant sorption ability in the order diclofenac>ibuprofen>paracetamol. Keywords: adsorption; clay minerals; montmorillonite; paracetamol; ibuprofen; diclofenac Available at various institutes of the ASCR
Adsorption of pharmaceuticals from aqueous solutions onto clay minerals

The objective of this work was to investigate to possibility of clay minerals for the removal of drugs from aqueous solutions. Natural minerals such as montmorillonite, vermiculite, kaolinite and ...

Vallová, S.; Sokolová, B.; Valovičová, Věra; Plevová, Eva
Ústav geoniky, 2019

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2019 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Nově pozorovaným jevem je opad horninového bloku v komoře K1. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. Fall of rock block from roof in K1 chamber is new event observed here. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2019

37th Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics and 28th Conference OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering.
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta
2019 - English
Main topics of event were: Environmental and mining geophysics, Natural, induced and technical seismicity, Deep geological repository,\nOther geophysical, geotechnical and related research. Participants represent both scientific institution and also commercial companies with \ngeophysical and geotechnical scopes. Keywords: engineering geophysics; geotechnical engineering; seismology Available at various institutes of the ASCR
37th Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics and 28th Conference OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering.

Main topics of event were: Environmental and mining geophysics, Natural, induced and technical seismicity, Deep geological repository,\nOther geophysical, geotechnical and related research. ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta
Ústav geoniky, 2019

Possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practise
Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
2019 - English
We are experiencing the penetration of modern and smart technologies in all sectors of human activity, including mining and geotechnics. One of these technologies is 3D laser scanning, which has seen significant technological advancements over the last decade and has become an integral part of underground construction monitoring as a tool to enable comprehensive, accurate and unbiased capture of the spatial situation in digital form. This development was behind the fact that since 2013, 3D laser scanner has been used by the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences as a necessary part of the geotechnical monitoring of mine works, when it is possible to precisely detect and quantify the time-space changes caused by man's intervention in the rock mass compared to the traditional established measuring methods. A leading project of recent years was the monitoring of the strain stress state of the rock massif during the 30th seam extraction during the trial operation of the Room and Pillar extraction method in the CSM Mine shaft safety pillar where, besides many other measuring instruments, 3D laser scanning was used for the convergence measuring of roadways, especially for capturing any deformation changes on the permanent pillars. A complementary function was the comparative evaluation with the results of other tools, e.g. with data measured by horizontal extensometers. The subject of the article will be a general description of the possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practice on spatial data acquired during the monitoring lasting almost 3.5 years, when important phenomena were detected in the movement of the pillar walls and the floor heave in the CSM Mine in the tens of cm, sometimes up to 100 cm. Keywords: 3D laser scanning; room and pillar; roadways deformation Available at various institutes of the ASCR
Possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practise

We are experiencing the penetration of modern and smart technologies in all sectors of human activity, including mining and geotechnics. One of these technologies is 3D laser scanning, which has seen ...

Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Šňupárek, Richard; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2019

Malý pohled na historii suchých období v řece Punkvě se zřetelem na rok 2018
Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.
2019 - Czech
Od roku 2012 lze pozorovat klesající trend hladiny vody podzemních krasových vod v povodí Punkvy. V roce 2018 klesl průtok na LG Skalní Mlýn na nejnižší hodnotu za posledních 60 let (75 l.s-1). To umožnilo suchý vstup do Dome jezera tvořící přítokovou jímku řeky Punkvy do Bludiště Milana Šlechty (Labyrint Milana Šlechty) v soutokové oblasti Sloupského potoka a potoka Bílé vody, v centrální části Amatérské jeskyně. Vana sousedí s Jezerní propastí (LAke Abyss) V té době nebylo prozkoumáno spojení mezi těmito dvěma lokalitami, takže naše pracovní skupina „Jezero Abyss - přítoková jímka řeky Punkvy“ prohledala tuto sekci pomocí 3D skeneru v srpnu 2018. Since 2012, one can observe a decreasing trend in the water level of underground karst water in the Punkva River basin. In 2018, the discharge at LG Skalní Mlýn dropped to the lowest value in the last 60 years (75 l.s-1). This permitted a dry entry to the Lake Dome forming the inflow sump of the Punkva River to Bludiště Milana Šlechty (Milan Šlechta Labyrinth) in the confluence area of the Sloup Creek and the Bílá voda Creek, in the central part of the Amatérská Cave. The sump is adjacent to the Jezerní propast (LAke Abyss) The connection between these two locations had not been surveyed at that time, so our work group „Lake Abyss – inflow sump of the Punkva River“ scanned this section using a 3D scanner in August 2018. Keywords: Punkva river; Amatérská cave; dry season Available at various institutes of the ASCR
Malý pohled na historii suchých období v řece Punkvě se zřetelem na rok 2018

Od roku 2012 lze pozorovat klesající trend hladiny vody podzemních krasových vod v povodí Punkvy. V roce 2018 klesl průtok na LG Skalní Mlýn na nejnižší hodnotu za posledních 60 let (75 l.s-1). To ...

Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.
Ústav geoniky, 2019

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
2019 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2019 bylo provedeno v březnu, druhé pak během října. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in Ostrava was in 2001 asked by the ČSA Mine, in connection with the considered underground mining of coal reserves and its possible impact on the cadastral district of Dětmarovice, to assess the possible effects of undermining on slope stability in selected parts of the cadastral district of Dětmarovice. Mining results in, among other things, surface subsidence, which, given the existing terrain morphology in the cadastral area, has raised concerns as to whether these subsidence will further induce slope movements. Thus, in November 2001, a monitoring monitoring network with four individual profiles was established in the area. On these lines it was recommended to perform deformometric (length) and leveling (height) measurements at the same intervals. The first of a pair of planned deformometric and height measurements in 2019 was carried out in March, the second during October. Keywords: deformometric measuring; leveling measuring; Dětmarovice Available at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases