Number of found documents: 76
Published from to

Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; van Halem, Eveline; Hauková, Petra; Frankeová, Dita; Frankl, Jiří; Tomanová, Olga; Panáček, Michal
2015 - Czech
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům. The methodological guideline supports the use of traditional lime materials for repair of historical buildings. It describes the main steps to be carried out when it is required to use a traditional lime mortar. The guideline provides an overview of the circumstances for using traditional technologies which are applied in the design and selection of lime binder and its treatment. It specifies essential procedures and principles that determine traditional production and processing of lime and recommends specific procedures for the lime processing and mortar production. The guideline is intended for architects, building engineers, cultural heritage conservators, conservation scientists, technologists, restorers and practitioners. Keywords: traditional lime production; lime technologies; lime slaking; lime putty; hot lime Available in a digital repository NRGL
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií

Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu ...

Válek, Jan; Matas, Tomáš; Jiroušek, Josef; van Halem, Eveline; Hauková, Petra; Frankeová, Dita; Frankl, Jiří; Tomanová, Olga; Panáček, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Strengthening of weak historic renders with traditional and innovated consolidation treatment
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
2015 - English
The presented study was aimed to proof consolidation effects of different families of consolidants: inorganic agents (lime -based or silica-based solutions or sols), organic agents (silicic acid ester based consolidant) and their combination on the characteristics of weak mortars prepared in laboratory with different types of aggregates. Besides exploring consolidant-substrate interaction also the pozzolanic activity of the aggregate and the binder mortar component after reaction with lime (calcium hydroxide solution) was investigated in order to understand and describe the strengthening mechanism into consolidated mortars. As the study was based on experimental research, the production of mortar test specimens represented an important preliminary work. Different mortar components (various types of sand in terms of phase composition, clay, lime) and the same ratio of the aggregate and the binder were used in various mortar mixtures. Various mineralogical types of aggregate were used with the same grain size distribution (600 pieces of tubes of 40 mm in outer diameter, of the height of 40 mm and depth of 4 mm were prepared for testing the compressive strength, for the tension tests 550 thin plates of dimensions 40 mm x 100 mm x 4 mm were cast and 600 beams 20 x 20 x100mm were made for testing the flexural strength and other characteristics of reference and consolidated mortars). The sand used for mortar specimens was characterized by microscopic examination of thin section and also by X-ray diffraction, X-ray fluorescence spectroscopy and thermal analysis. The pozzolanic activity of the sands (reactivity with calcium hydroxide) was determined by means of the thermal analysis and supplemented by wet silicate analysis. The amount of the effective matter in the consolidant was the same for all agents per the square unit for all mortar types and specimen shape. One set of specimens was prepared as the reference set the second set was used for the evaluation. Keywords: lime mortar; lime render; consolidating products; lime water; nanolime; consolidation; strengthening Available in a digital repository NRGL
Strengthening of weak historic renders with traditional and innovated consolidation treatment

The presented study was aimed to proof consolidation effects of different families of consolidants: inorganic agents (lime -based or silica-based solutions or sols), organic agents (silicic acid ester ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu
Kabele, P.; Slížková, Zuzana
2015 - Czech
Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví, vytvoření nástrojů pro jejich optimalizaci a numerickou simulaci a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických objektech. Nově vyvinuté materiály dosahují zvýšené účinnosti a prodloužení životnosti ve srovnání s klasickými vápennými maltami. The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to classical lime mortars. Keywords: lime mortars; pseudo-ductility; salt resistance; frost resistance; internal hydrophobicity; fiber reinforcement; cocciopesto; metakaolin; linseed oil; micromechanics-based material design Available in digital repository of the ASCR
Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu popisuje průběh řešení a dosažené výsledky projektu, zaměřeného na vývoj nových vysokohodnotných a kompatibilních vápenných malt pro extrémní použití při restaurování, ...

Kabele, P.; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti
Koudelka, Petr
2015 - Czech
Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby mohla být vyzkoušena a používána, je třeba znalost hodnot residuální smykové pevnosti. V současné době se residuální ani kritické hodnoty v běžné praxi téměř nevyšetřují, i když\njejich znalost může přispět ke spolehlivosti a hospodárnosti návrhů a všeobecně jsou\nprojekčním přínosem. Při návrhu svahů podle residuálních hodnot smykové pevnost, které jsou nejspolehlivější, bude možné stupeň bezpečnosti/součinitele odporu podstatně snížit oproti jeho hodnotám používaným při uvažování vrcholových/efektivních hodnotách. Doporučení jsou součástí tohoto příspěvku. The paper consider on possibility and effectivity of a new concept of ULS design on residual shear strength based. Values of residual shear strength are the most reliable and in opposite, applied peak values of shear strength are the most favorable and applicable for states of small deformations only. The paper presents results of a prior analysis of slope stability and compares designs applying values of residual shear strength and peak shear strength. Some recommendations are included. Keywords: residual shear strength; slope stability; peak shear strength Fulltext is available at external website.
O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti

Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Numerical modelling of a bridge subjected to simultaneous effect of a moving load and a vertical seismic ground excitation
Fischer, Cyril; Fischer, Ondřej; Frýba, Ladislav
2015 - English
A simple beam subjected to a row of regularly distributed moving forces and simultaneous vertical motions of its supports is described using a simplied theoretical model and a nite dierences approach. Several levels of simplication of the structure and input data are supposed. Numerical results conrm legitimacy of the assumptions. Keywords: numerical modelling; seismic excitation; moving load Available in digital repository of the ASCR
Numerical modelling of a bridge subjected to simultaneous effect of a moving load and a vertical seismic ground excitation

A simple beam subjected to a row of regularly distributed moving forces and simultaneous vertical motions of its supports is described using a simplied theoretical model and a nite dierences ...

Fischer, Cyril; Fischer, Ondřej; Frýba, Ladislav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu
Kloiber, Michal
2015 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu a zatěžování stěn otvoru. Metodika uvádí zásady použití přístroje a vyhodnocení výsledků měření pro využití při průzkumech památkových objektů a přípravě projektů jejich záchrany nebo zhodnocení. V současné době neexistuje žádná jiná metoda umožňující přímo v terénu bez odběru vzorků určovat mechanické vlastnosti dřeva, jako je pevnost a modul pružnosti v tlaku podél vláken. Výzkum proto směřoval k návrhu jednoduché metodiky, prakticky využitelné a aplikovatelné v běžné praxi při stavebně-technických průzkumech dřevěných konstrukcí, zejména památek. Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance, při vysoké spolehlivosti stanovení požadovaných mechanických vlastností dřeva. The publication is dedicated to the methodical description of the technical solution and the measurement of strength and modulus of deformability of wood in compression parallel to the grain in a bored hole by pushing apart grips of a small jack and loading the walls of the hole. The methodology presents the principles of the device usage and measurement result evaluation for the purposes of surveys of historical monuments and projects for their rescue or appreciation. Currently, there is no other method allowing determination of mechanical properties of wood, such as strength and modulus of elasticity in compression parallel to the grain, directly in the field without sampling. Therefore, the research was oriented to the development of a simple method, practically applicable for the purpose of structural-technical surveys of timber structures, in particular historical monuments. The resulting methodology meets the protection of the cultural heritage standards, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while retaining high reliability of the determined wood mechanical properties of wood. Keywords: timber structures; structural-technical surveys; mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Měření pevnosti a modulu přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí malého vloženého lisu

Publikace se věnuje metodickému popisu technického řešení a postupu měření konvenční „smluvní“ pevnosti a modul přetvárnosti dřeva v tlaku podél vláken ve vyvrtaném otvoru pomocí roztlačování čelistí ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic
Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní realizace komponent pro sběr dat, spolu s centrálním sběrným a vyhodnocovacím systémem. Systém je koncipován jako modulární a otevřený, což poskytuje velký prostor pro variabilitu a možnosti přizpůsobení dané konkrétní oblasti muzejních sbírek a expozic. The project focuses on automation of collection and evaluation of given physical and biological parameters of the museum expositions and repositories. There is specified a methodology, together with description of particular hardware components and software central point, which collects and evaluates the information acquired. The system, as a whole, is designed as a modular and open platform, which allows a wide variety of user modifications and customisation to almost any specific museum collection, repository or exhibition. Keywords: light parameters; biological indicators; internal environment of depositories and expositions; modular system; hardware; software Available in a digital repository NRGL
Metodika sledování a hodnocení světelných parametrů a biologických indikátorů vnitřního prostředí depozitářů a expozic

Práce se zabývá problematikou automatizovaného vyhodnocování vybraných fyzikálních a biologických parametrů prostředí muzejních expozic a sbírek. V práci je specifikována jak metodika, tak i konkrétní ...

Juliš, Karel; Valach, Jaroslav; Frankl, Jiří; Štefcová, P.; Pech, M.; Kotyk, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Changes in dislocation substructure of S235JR steel during fatigue loading
Jandová, D.; Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Kaiser, J.
2014 - English
Changes in dislocation substructure were studied in normalized and annealed S235JR steel in relation to the number of symmetrical reversed stress cycles with the amplitude σa = 242 MPa and corresponding mean life Nf = 17,950 cycles. The microstructure of the steel consisted of ferrite with a small amount of pearlite. The substructure was observed in as received condition and after application of various relative numbers of cycles n/Nf, these being 0.25, 0.50 and 0.75. An irregular dislocation net occurred in the virgin specimen, however, during cyclic loading the dislocations started to accumulate gradually in slip bands and to form a cell substructure in grains of favourable crystallographic orientations. Total dislocation density, dislocation density in slip bands and inter-band distance were measured using transmission electron microscopy (TEM). The total dislocation density was found to slightly decrease and the density in slip bands to increase with increasing number of cycles. The results concerning the dislocation density were compared with changes in the microplastic limit (MPL) which were determined by the measurement of the inductance of the “specimen - coil” system. They consisted in a rapid initial decrease at the first stage of the fatigue process and in a gradual increase during the major part of the life. These changes can be interpreted on the basis of changes in dislocation density as was verified independently by X-ray diffraction and nanoindentation tests. On the basis of the measurement of dislocation density by TEM it appears that changes in MPL can be connected with the dislocation density in slip bands rather than with the total dislocation density. Keywords: carbon steel; cyclic loading; transmission electron microscopy; dislocation; inductance Fulltext is available at external website.
Changes in dislocation substructure of S235JR steel during fatigue loading

Changes in dislocation substructure were studied in normalized and annealed S235JR steel in relation to the number of symmetrical reversed stress cycles with the amplitude σa = 242 MPa and ...

Jandová, D.; Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Kaiser, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Proceedings of 13th Youth symposium on experimental solid mechanics
Kytýř, Daniel; Zlámal, Petr; Růžička, M.
2014 - English
Proceedings of the 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics held in Decin, Czech Republic. The symposium is focused on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences. The proceedings capture the trends in development of experimental methods in mechanics of structures and materials (regardless to the material and structure type, covering fields from civil and mechanical engineering to biomechanics) as well as deployment of particular solution for measurement and automation systems for evaluation of experimental data. Keywords: solid mechanics; experimental mechanics; mechanical characterization Fulltext is available at external website.
Proceedings of 13th Youth symposium on experimental solid mechanics

Proceedings of the 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics held in Decin, Czech Republic. The symposium is focused on experimental methods and numerical simulation in engineering ...

Kytýř, Daniel; Zlámal, Petr; Růžička, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Assessment of damage propagation in carbon-fibre composite under cyclic loading
Šleichrt, J.; Fíla, T.; Šperl, Martin; Kytýř, Daniel
2014 - English
Carbon-fibre composite is very popular material in aircraft industry. Application of this material is limited by low fragility and low impact resistance. In flight airplane can be initialy damaged by hailstorm or bird strikes. Vibrations of the engine and turbulence during flight may cause propagation of this damage. This study describes the of laser profilometry to investigate post damage under cycling loading. Keywords: carbon-fibre composite; damage propagation; laser profilometry Fulltext is available at external website.
Assessment of damage propagation in carbon-fibre composite under cyclic loading

Carbon-fibre composite is very popular material in aircraft industry. Application of this material is limited by low fragility and low impact resistance. In flight airplane can be initialy damaged ...

Šleichrt, J.; Fíla, T.; Šperl, Martin; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases