Number of found documents: 46437
Published from to

Internetové recenze a komentáře knižního a filmového zpracování hororu To
Vegrichtová, Denisa; Zavřelová, Monika; Sýsová, Kateřina
2021 - Czech
Keywords: Stephen King; To; recenze; uživatelské komentáře; Česko-Slovenská filmová databáze; Databáze knih; Československá bibliografická databáze; Stephen King; It; review; user's comments; Česko-Slovenská filmová databáze; Databáze knih; Československá bibliografická databáze Available in a digital repository NRGL
Internetové recenze a komentáře knižního a filmového zpracování hororu To

Vegrichtová, Denisa; Zavřelová, Monika; Sýsová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2021

ELPIDA o.p.s. - Život v době informační - dopad cyklu na absolventy
Kottnauerová, Kamila; Miessler, Jan; Švecová, Martina
2021 - Czech
My work is based on cooperation with the non-profit organization Elpida o.p.s, which offers education to the elderly in various fields. One of the areas is media literacy. For the third year in a row, this company has been organizing a cycle called Life in the Information Age, which aims to deepen the knowledge and skills of the elderly in today's complicated world of information through lectures led by experts. The reason for choosing the topic of this work was mainly the fact that this comprehensive project in the field of media literacy's education of the elderly is absolutely unique in the Czech Republic. The main research question was whether graduates of this cycle are more media literate than the elderly in the general population. To answer this question, I compiled a questionnaire, which in its knowledge section contained questions that examined the orientation of the respondents in key areas of media literacy. Data collection took place in two phases, first I had the questionnaire completed by the graduates of the course Life in the Information Age, then I sent the same questionnaire to the selected elderly from the general population. I then compared the results of both groups and came to the conclusion that the graduates of the cycle answered in the knowledge section of the questionnaire... Moje práce je založená na spolupráci s neziskovou organizací Elpida o.p.s., která nabízí vzdělávání lidem v seniorském věku v nejrůznějších oblastech. Jednou z oblastí je právě i mediální gramotnost. Tato společnost již třetím rokem pořádá cyklus s názvem Život v době informační, který má za úkol pomocí přednášek vedených odborníky prohloubit znalosti a dovednosti seniorů v dnešním komplikovaném světě informací. Důvodem pro výběr tématu této práce byla zejména skutečnost, že tento ucelený projekt v rámci vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti seniorů je v České republice naprosto ojedinělý. Hlavní výzkumnou otázkou bylo, zda jsou absolventi tohoto cyklu mediálně gramotnější nežli senioři v běžné populaci. Pro odpověď na tuto otázku jsem sestavila dotazník, který ve své vědomostní části obsahoval otázky, které prověřovaly orientaci respondentů ve stěžejních oblastech mediální gramotnosti. Sběr dat probíhal ve dvou fázích, nejprve jsem dotazník nechala vyplnit absolventy kurzu Život v době informační, následně jsem ten samý dotazník zaslala vybraným seniorům z běžné populace. Výsledky obou skupin jsem pak porovnala a došla k závěru, že absolventi cyklu odpovídali ve vědomostní části dotazníku zhruba o 10 % správněji než skupina seniorů neabsolvující kurz. Keywords: Mediální gramotnost; mediální gramotnost seniorů; senior; vzdělávání seniorů; Media literacy; media literacy of the elderly; elderly; education of the elderly Available in a digital repository NRGL
ELPIDA o.p.s. - Život v době informační - dopad cyklu na absolventy

My work is based on cooperation with the non-profit organization Elpida o.p.s, which offers education to the elderly in various fields. One of the areas is media literacy. For the third year in a row, ...

Kottnauerová, Kamila; Miessler, Jan; Švecová, Martina
Univerzita Karlova, 2021

Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce
Šebák, Marek; Štědroň, Bohumír; Ruda, Tomáš
2021 - Czech
Title: The most advantageous tax havens for athletes. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to determine the most advantageous tax haven that could be used as tax relief by some of the top athletes from Czech Republic. The taxation of an athlete's income in Czech Republic will be compared with taxation in four other countries, which are classified as the most sought-after tax havens in the world. The results of the bachelor thesis will also include the financial expenses associated with the change of the athlete's residency to a specific tax haven. Methods: The athlete has been chosen with a help of a case study, which provided an imaginary athlete XY used for the comparison of the selected countries. This brings us to the comparative method, which was used predominantly and which helped to determine the most advantageous tax haven for our athlete XY. Method of document analysis - from printed literature and electronic sources was used as well. This method enabled us to draw important information for the theoretical and practical parts. Results: It is clear from the results of the work that the most advantageous tax haven for top athletes are the Cayman Islands. In the ten-year horizon, the change of residence, after meeting all the requirements for its acquisition, will start to pay off... Název: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce. Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je určit nejvýhodnější daňový ráj pro vrcholové sportovce z ČR. Porovnáváno bude zdanění příjmů sportovce na území ČR se zdaněním ve čtyřech zemích, které patří mezi nejvyhledávanější daňové ráje po celém světě. Ve výsledcích budou brány v potaz i finanční výdaje spojené se změnou rezidentury českého sportovce do konkrétního daňového ráje. Metody: K určení zkoumaného sportovce byla použita případová studie, která nám vytvořila imaginárního sportovce XY, který byl použit na porovnání v jednotlivých zemích. Tím se dostáváme ke komparační metodě, která byla hlavní metodou k určení nejvýhodnějšího daňového ráje pro sportovce XY. V bakalářské práci byly nadále použity metody analýzy dokumentů z tištěné literatury a elektronických zdrojů, ze kterých byly čerpány důležité informace jak do teoretické, tak i do praktické části. Výsledky: Z výsledků práce je zřejmé, že nejvýhodnějším daňovým rájem pro vrcholové sportovce jsou Kajmanské ostrovy. V desetiletém horizontu se změna rezidence po splnění veškerých požadavků k jejímu získání začne vyplácet již od pátého roku. Dále bylo zjištěno, že je pro vrcholového sportovce v následujících deseti letech výhodnější přesunout svoji rezidenturu i do dalších daňových rájů - Baham a... Keywords: Daňový ráj; zdanění sportovců; offshorové oblasti; Tax haven; taxation of athletes; offshore regions Available in a digital repository NRGL
Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce

Title: The most advantageous tax havens for athletes. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to determine the most advantageous tax haven that could be used as tax relief by some of the top ...

Šebák, Marek; Štědroň, Bohumír; Ruda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Angažovanost zaměstnanců v reklamních agenturách v České republice
Zemanová, Anna; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
2021 - Czech
Keywords: pracovní angažovanost; zaměstnanci; reklamní agentura; firemní kultura; Gallup; work engagement; employees; advertising agency; corporate culture; Gallup Available in a digital repository NRGL
Angažovanost zaměstnanců v reklamních agenturách v České republice

Zemanová, Anna; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Marketingový výzkum hodnoty značky Mizuno
Hrušková, Karolína; Voráček, Josef; Jarošík, Richard
2021 - Czech
Title: Marketing research of Mizuno brand value Objectives: The main objective is to determine the value of the Mizuno brand in terms of the perception of Czech customers from the volleyball market. To meet the main goal, it is necessary to find out what consumers have experienced with the brand. Based on the results of the research, measures will be proposed that could lead to an increase in the perceived value of the Mizuno brand on the Czech market. Methods: Marketing research was proven by a quantitative method of electronic surveying. An electronic questionnaire was used to collect data, through which 358 respondents record their answers. The research sample was composed of volleyball equipment users who answered questions related to Aaker's two dimensions of the brand, namely brand knowledge and brand loyalty. Results: Research has generally shown very positive results for the Mizuno brand. It is the most popular and most often associated brand with volleyball. Mizuno has a leading competitive position, which it should constantly protect from brands such as Asics and Nike. Of the two categories examined, the value of the Mizuno brand appears to be a stronger knowledge of the brand, as almost everyone in the volleyball field is aware of it. Brand elements are also well known among respondents,... Marketingový výzkum hodnoty značky Mizuno Hlavním cílem mé práce je pomocí marketingového výzkumu určit, jakou hodnotu má značka Mizuno z hlediska vnímání českých zákazníků, zejména z volejbalového okruhu. Ke splnění hlavního cíle je třeba zjistit, jaké mají spotřebitelé zkušenosti se značkou a jak na ni nahlíží. Na základě výsledků provedeného výzkumu budou navržena opatření, která by mo vést ke zvýšení vnímané hodnoty značky Mizuno na českém trhu. dotazování. Ke sběru dat byl využit elektronický dotazník, prostřednictvím kterého 358 respondentů zaznamenalo své odpovědi. Výzkumný vzorek se skládal z uživatelů volejbalového vybavení, kteří odpovídali na otázky vztahující se ke dvěma Aakerových dimenzím značky, a to znalosti značky a věrnosti značce. Výzkum přinesl pro značku Mizuno vesměs velmi poziti nejoblíbenější a nejčastěji spojovanou značkou s volejbalem. Má vedoucí konkurenční pozici, kterou by si však měla neustále chránit před značkami jako je Asics a Nike. Ze dvou zkoumaných kategorií hodnoty značky Mizuno se jeví jako silnější znalost značky, jelikož ji má v povědomí téměř každý člověk z volejbalového okruhu. Prvky značky jsou mezi respondenty také dobře známy, až na slogan a propagaci. Problematická se může jevit loajalita zákazníků, jelikož má značka málo oddaných zákazníků a příliš těch, kteří... Keywords: vnímání zákazníka; brand equity; znalost značky; věrnost značce; sportovní značka; volejbalové vybavení; customer perception; brand equity; brand knowledge; brand loyalty; sports brand; volleyball equipment Available in a digital repository NRGL
Marketingový výzkum hodnoty značky Mizuno

Title: Marketing research of Mizuno brand value Objectives: The main objective is to determine the value of the Mizuno brand in terms of the perception of Czech customers from the volleyball market. ...

Hrušková, Karolína; Voráček, Josef; Jarošík, Richard
Univerzita Karlova, 2021

Analýza politické kampaně Do So na Trinidadě a Tobago s důrazem na kulturní kontext (případová studie)
Sojková, Nikola; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
2021 - Czech
Keywords: kampaň Do So; karibská kultura; parlamentní volby 2010; politická kampaň; strana PNM; strana UNC; Strategic Communication Laboratories Group; Trinidad a Tobago; Caribbean culture; Do So campaign; general elections 2010; PNM party; political campaign; Strategic Communication Laboratories Group; Trinidad and Tobago; UNC party Available in a digital repository NRGL
Analýza politické kampaně Do So na Trinidadě a Tobago s důrazem na kulturní kontext (případová studie)

Sojková, Nikola; Shavit, Anna; Konrádová, Marcela
Univerzita Karlova, 2021

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou
Svobodová, Aneta; Pecinová, Markéta; Ruda, Tomáš
2021 - Czech
Title: Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion Objectives: Thesis "Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion" is in its final form a helpful source of information, which expands knowledge of marketing department in company HERVIS Sport a móda s. r. o. about its customers. Its aim is to reach information about satisfaction of Hervis's customers in three various countries of Czech Republic, which could marketing department use and include to its plans to improve current situation. Methods: The study is based on theoretical knowledge related to the selected topic. To obtain information about customer satisfaction was used quantitative marketing research. Results of the individual questions of questionnaire are shown in the graphs common for all stores. Chosen questions that are not only asked about Hervis in general, but the answers to them depend directly on which store the respondent visits, are also graphically captured separately. Based on its analysis were developed conclusions and suggestions for this company. Results: The results of this research showed that the customers are rather satisfied or satisfied with almost all aspects of the questionnaire. There has been also created the... Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou Cíle: Bakalářská práce "Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou" je ve své konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti marketingového oddělení ve společnosti HERVIS Sport a móda s. r. o. o svých zákaznících. Cílem práce je získání informací o spokojenosti zákazníků Hervisu ve třech různých městech České republiky, které může marketingové oddělení této společnosti dále využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. Metody: Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. Pro zjišťování spokojenosti zákazníků byl použit marketingový výzkum založený na kvantitativním způsobu dotazování. Výsledky jednotlivých otázek dotazníku jsou zachyceny v grafech společných pro všechny prodejny. Vybrané otázky, které se nedotazují pouze na Hervis obecně, ale odpovědi na ně záleží přímo na tom, jakou prodejnu respondent navštěvuje, jsou dále graficky zachyceny samostatně. Na základě analýzy grafů byly vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že jsou zákazníci téměř se všemi aspekty, na které se dotazník tázal, spíše spokojeni nebo spokojeni. Zároveň... Keywords: marketing; sportovní sortiment; kvalita; cena; dostupnost; dotazník; marketing; sports assortment; quality; price; availability; questionnaire Available in a digital repository NRGL
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou

Title: Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion Objectives: Thesis "Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports ...

Svobodová, Aneta; Pecinová, Markéta; Ruda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Odraz komunikace MŠMT na oficiálních sociálních sítích
Rýdlová, Karolína; Klabíková Rábová, Tereza; Ježková, Tereza
2021 - Czech
The bachelor's thesis "The reflection of communication of the Ministry of education youth and sports on social media" is focused on the use of social websites in case of the agencies of general government's communication with public. The first part of this thesis is mapping theoretic findings, definitions and functions of an institutional and governmental communication and its use on social websites. Based on a delimitation of the function of an institutional communication and a setting of key characters of social media there are the basic goals of the institutional communication on social websites identified. The following chapters should provide a picture about how the social websites have been used by the agencies of general government in the Czech Republic till now, the activity of the Ministry of Education is included, as well. The theoretical findings are consequently used in terms of the analysis of the Ministry of Education's communication on social websites Facebook, Twitter, and Instagram. The main aim of this research is to evaluate the quality of the meeting targets of the institutional communication on the social websites and an exploitation of their potential from the Ministry of Education's side (these targets are specified in the theoretical part of the thesis). Within this research... Bakalářská práce "Odraz komunikace MŠMT na oficiálních sociálních sítích" pojednává o využívání sociálních sítí pro komunikaci vládních institucí s veřejností. První část práce uplatnění na sociálních sítích. Na základě vymezení funkce institucionální komunikace a vytyčení klíčových vlastností sociálních médií jsou identifikovány základní cíle institucionální ží především k utvoření obrazu o dosavadním využívání sociálních sítí vládními institucemi v ČR a přiblížení činnosti a působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Teoretické poznatky jsou následně využity při analýze komunikace MŠMT na sociá Twitter a Instagram. Cílem výzkumu je vyhodnotit, jak ministerstvo naplňuje cíle institucionální komunikace na sociálních sítích (vytyčené v teoretické části práce) a využívá jejich komunikačního potenciálu. V l zároveň realizován rozhovor Klárou Dobiášovou z odboru vnějších vtahů a komunikace MŠMT, který umožňuje konfrontaci závěrů vzešlých z komunikační analýzy se zkušenostmi získanými správou Keywords: Institucionální komunikace; vládní komunikace; vládní instituce; sociální média; Česká republika; Ministerstvo školství; Facebook; Twitter; Instagram; Institutional communication; government communication; government institution; social media; Czech Republic; Ministry of Education; Facebook; Twitter; Instagram Available in a digital repository NRGL
Odraz komunikace MŠMT na oficiálních sociálních sítích

The bachelor's thesis "The reflection of communication of the Ministry of education youth and sports on social media" is focused on the use of social websites in case of the agencies of general ...

Rýdlová, Karolína; Klabíková Rábová, Tereza; Ježková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Marketingová komunikace vybraných sítí lékáren
Panýr, David; Klabíková Rábová, Tereza; Koudelková, Petra
2021 - Czech
Keywords: marketing; komunikace; lékárna; léčivo; řetězec; Dr. Max; BENU; marketing; communication; pharmacy; medicine; chain; Dr. Max; BENU Available in a digital repository NRGL
Marketingová komunikace vybraných sítí lékáren

Panýr, David; Klabíková Rábová, Tereza; Koudelková, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Marketingový výzkum hodnoty značky Kappa
Michálek, Lukáš; Voráček, Josef; Jarošík, Richard
2021 - Czech
Title: Marketing research of Kappa brand value Objectives: The main objective of this work is to find out degree of brand awareness of the Kappa brand between current students of Faculty of physical education and sport of Charles University in Prague. Through marketing research, we find out current brand awareness of the Kappa brand between current student of Faculty of physical education and sport of Charles University in Prague. Methods: In the bachelor's thesis, there is used method of quantitative research. With technique of electronic questioning we examine the brand awareness of the Kappa brand by the current students of Faculty of physical education and sport of Charles University in Prague. Results: The research showed that current students of Faculty of physical education and sport of Charles University in Prague know that Kappa brand exists, but they lack of deeper awareness, there is no Top-of-mind effect. Even aided and unaided awareness isn't high enough. Students can connect Kappa brand with Italy and they recognize logo very well. But they have no clue about sponsorship of Kappa brand. Keywords: brand value, brand awareness, unaided awareness, aided awareness, marketing research, Kappa Název: Marketingový výzkum hodnoty značky Kappa Cíle: Hlavním cílem této práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit míru povědomí o značce Kappa z pohledu současných studentů FTVS. Pomocí kvantitativního výzkumu zjistíme současný stav povědomí o značce. Metody: V této práci je použita metoda kvantitativního výzkumu. Technikou elektronického dotazování bylo zkoumáno konkrétně povědomé o značce Kappa mezi současnými studenty FTVS. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu UK sice mají povědomí o existenci značky Kappa, nicméně hlubší povědomí jim chybí, hlavně efekt Top-of-mind. Ani spontánní a ani podpořená znalost značky není vysoká. Studenti si značku spojují s Itálií a dokážou rozpoznat logo. Na druhou stranu nemají pojem o sponzoringu firmy. Klíčová slova: hodnota značky, povědomí o značce, spontánní znalost značky, podpořená znalost značky, marketingový výzkum, Kappa Keywords: hodnota značky; povědomí o značce; spontánní znalost značky; podpořená znalost značky; marketingový výzkum; Kappa; brand value; brand awareness; unaided awareness; aided awareness; marketing research; Kappa Available in a digital repository NRGL
Marketingový výzkum hodnoty značky Kappa

Title: Marketing research of Kappa brand value Objectives: The main objective of this work is to find out degree of brand awareness of the Kappa brand between current students of Faculty of physical ...

Michálek, Lukáš; Voráček, Josef; Jarošík, Richard
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases