Number of found documents: 68545
Published from to

Možnost využití plicní telerehabilitace u pacientů po prodělané infekci Covid-19
Stuchlíková, Anna; Havlová, Martina; Nováková, Petra
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Name and surname: Anna Stuchlíková Thesis supervisor: Mgr. Martina Havlová Thesis consultant: MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D. Title: The possibilities of using pulmonary telerehabilitation for post-Covid 19 patients Abstract: This bachelor thesis deals with the issues related to Covid-19 and physiotherapeutic possibilities of influencing its effects. It focuces mainly on respiratory physiotherapy through telerehabilitation. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part of the bachelor thesis gives a description of Covid-19 within its overall context, including pulmonary rehabilitation, the importance of early physiotherapy intervention and rehabilitation options in specific stages of the disease. In adition, the bachelor thesis describes a telerehabilitation and discusses its importance and connection with Covid-19. The practical part of the thesis presents an information brochure for post Covid-19 patients as well as case studies of three post Covid-19 patients. The information brochure contains the Covid-19 basics, complemented by the recommended procedures, treatment options and preventive measures. Using textual descriptions as well as simple images, the brochure also explains the respiratory physiotherapy techniques and movement... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Stuchlíková Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Konzultant práce: MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D. Název bakalářské práce: Možnost využití plicní telerehabilitace u pacientů po prodělané infekci Covid-19 Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a onemocněním Covid-19 a fyzioterapeutickými možnostmi ovlivnění následků tohoto onemocnění. Zaměřuje se především na využití respirační fyzioterapie ve formě telerehabilitace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části bakalářské práce je popsáno onemocnění Covid-19 a veškeré souvislosti, které jsou s onemocněním spojené, včetně plicní fyzioterapie, významu včasné fyzioterapeutické intervence a možnostmi rehabilitace v konkrétních stádiích onemocnění. Dále se bakalářská práce zaměřuje na telerehabilitaci, její význam a souvislost s onemocněním Covid-19. Praktická část je věnována představení informačních materiálů pro pacienty po onemocnění Covid-19 a kazuistikám třech pacientů po prodělané nemoci. Informační materiály ve formě brožury obsahují základní informace o onemocnění Covid-19, doporučené postupy, možnosti léčby a preventivní opatření. Dále se ve vypracovaném materiálu vyskytují techniky respirační fyzioterapie a pohybového tréninku s textovým... Keywords: Telerehabilitace; onemocnění Covid-19; plicní rehabilitace; respirační fyzioterapie; pohybová aktivita; Telerehabilitation; disease; Covid-19; pulmonary rehabilitation; respiratory physiotherapy; physical activity Available in a digital repository NRGL
Možnost využití plicní telerehabilitace u pacientů po prodělané infekci Covid-19

BACHELOR THESIS ABSTRACT Name and surname: Anna Stuchlíková Thesis supervisor: Mgr. Martina Havlová Thesis consultant: MUDr. et Bc. Petra Sládková, Ph.D. Title: The possibilities of using pulmonary ...

Stuchlíková, Anna; Havlová, Martina; Nováková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Využití jógy v terapii pacientů s obezitou
Vochocová, Barbora; Vlachová, Veronika; Sládková, Petra
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author's first name and surname: Barbora Vochocová Bachelor thesis supervizor: MUDr. Veronika Vlachová Title of bachelor thesis: Use of yoga in therapy of obese patients Abstract: This bachelor thesis is focused on the use of yoga in physical therapy of obese patients. In the first half of the theoretical part, obesity is described including aspects connected with obesity such as epidemiology, etiopathogenesis, diagnostic criteria, comorbidities, specific examinations of obese patients, therapy and prevention of obesity. The second part of the theoretical part is focused on yoga in general, the types of yoga, the importance of breath in yoga, health benefits of yoga and yoga in connection with obese patients. The practical part contains two case reports of obese patients. Those two reports consist of entrance and final examinations, visual analogue scale and functional tests. A plan of therapy using yoga was created in the form of a handbook. Therapy lasted for six weeks. After the last therapy, the suitability and effect of the chosen therapeutical approach in the two obese patients there was evaluated. Keywords: Physiotherapy, yoga, obesity, breathing, physical activity BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Vochocová Vedoucí práce: MUDr. Veronika Vlachová Název bakalářské práce: Využití jógy v terapii pacientů s obezitou Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá využitím jógy v terapii u pacientů s obezitou. V teoretické části textu je popsána problematika obezity od epidemiologie, etiopatogeneze, diagnostických kritérií, komorbidit, specifických vyšetření obézního pacienta až po léčbu a prevenci obezity. Druhá část teoretické práce se zabývá jógou. Jsou zde popsány obecné principy tohoto cvičebního směru, druhy jógy, role dechu v józe, zdravotní přínos jógy, a i jóga ve spojení s obézním člověkem. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky pacientů s obezitou, u kterých bylo provedeno vstupní a výstupní kineziologické vyšetření, hodnocení dle vizuální analogové škály a hodnocení dle funkčních testů. Pro pacienty byl vytvořen plán terapie ve formě příručky s využitím jógových prvků. Terapie probíhaly po dobu 6 týdnů. Po skončení terapií byly hodnoceny vhodnost a účinek zvoleného terapeutického přístupu u těchto dvou pacientů s obezitou. Klíčová slova: Fyzioterapie, jóga, obezita, dýchání, pohybová aktivita Keywords: fyzioterapie; jóga; obezita; dýchání; pohybová aktivita; physiotherapy; yoga; obesity; breathing; physical activity Available in a digital repository NRGL
Využití jógy v terapii pacientů s obezitou

BACHELOR THESIS ABSTRACT Author's first name and surname: Barbora Vochocová Bachelor thesis supervizor: MUDr. Veronika Vlachová Title of bachelor thesis: Use of yoga in therapy of obese patients ...

Vochocová, Barbora; Vlachová, Veronika; Sládková, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Psychosociální následky dětí z rozvedených rodin
Nusková, Laura; Poláčková, Jana; Nováková, Ivana
2022 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Psychosociální následky dětí z rozvedených rodin

Nusková, Laura; Poláčková, Jana; Nováková, Ivana
Univerzita Karlova, 2022

Využití kineziotejpu u pacientů po distorzi hlezenního kloubu
Minaříková, Tereza; Plecháčová, Marie; Kulich, Václav
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with the problem of ankle sprains and the use of kinesiotape. The aim of the thesis is to describe and use the application of kinesio tape according to Brian Mulligan concept in patients after ankle sprain. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part contains a description of the anatomy and kinesiology of the foot and ankle joint. It also deals with the problems of ankle sprain, mechanism of injury, treatment and physiotherapy. At the end of the theoretical part, the method of kinesiology taping, Mulligan concept and the MWM (Mobilization with movement) techniques are also described. The practical part describes the data collection, results and their evaluation. Four patients after ankle sprains were involved in the practical part and randomly divided into two groups. Both groups of patients received a standard physiotherapy intervention. This intervention was based on manual techniques and active exercises. At the end of each therapy session, the tape was aplied on two patients. In the appendix, a description of the of the kinesio tape associated with movement according to Brian Mulligan together with photographic documentation of application is included. Functional tests such as the Weight-Bearing Lunge Test,... bakalářské práce: Tato bakalářská práce se věnuje problematice distorzí hlezenního kloubu a využití kineziotejpu. Cílem práce je popis a využití aplikace kineziotejpu dle konceptu Briana Mulligana u pacientů po distorzi hlezenního kloubu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis anatomie a kineziologie nohy a hlezenního kloubu. Dále popisuje problematiku distorze hlezenního kloubu, mechanismus zranění, léčbu a fyzioterapii. V závěru teoretické části je také popsána metoda kineziologického tejpování, koncept dle Briana Mulligana a technika MWM (Mobilization with movement). V praktické části je popsán sběr dat, výsledky a jejich vyhodnocení. Do praktické části se zapojili čtyři pacienti po distorzi hlezenního kloubu, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny absolvovaly standardní fyzioterapeutickou intervenci. Tato intervence byla založena na manuálních technikách a aktivním cvičení. Dvěma pacientům byl na závěr každé terapie aplikován kineziotejp. Popis aplikace kineziotejpu za účelem mobilizace fibuly spojené s pohybem dle Briana Mulligana je společně s fotodokumentací uveden v příloze. Pro vyhodnocení výsledků terapií byly zvoleny následující funkční testy: Weight-Bearing Lunge Test, antropometrické vyšetření, hodnocení bolesti... Keywords: distorze hlezenního kloubu; akutní nestabilita hlezenního kloubu; kineziotejp; fyzioterapie; ankle sprain; acute ankle instability; kinesio tape; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Využití kineziotejpu u pacientů po distorzi hlezenního kloubu

This bachelor thesis deals with the problem of ankle sprains and the use of kinesiotape. The aim of the thesis is to describe and use the application of kinesio tape according to Brian Mulligan ...

Minaříková, Tereza; Plecháčová, Marie; Kulich, Václav
Univerzita Karlova, 2022

Přirozené toxiny v potravinách a jejich vliv na lidské zdraví
Houdková, Kristine; Bušová, Milena; Schlenker, Anna
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with the occurrence of natural toxic substances in food and describes their effect on human health. It focuses on toxic substances that are a natural part of plants, animals, and also on natural contaminants. This work is divided into theoretical and practical part. The aim of this work is to provide information and raise awareness about these substances, because they are an integral part of most foods. The purpose of the practical part is find out the level of public awareness of toxins in food and discover the frequency of mycotoxins appearences in food from the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), which operates within the European Union. Mold toxins are a major worldwide problem, both in terms of public health and global economic. The research part of the work was carried out using a questionnaire survey through social networks. The general public seems to have a basic awareness of food safety and toxins substances in food. The bachelor thesis can serve as an informative and educational material for the public. Key words natural toxins - toxic substances - mycotoxins - alkaloids - poison Bakalářská práce se zabývá výskytem přirozených toxických látek v potravinách a popisuje jejich vliv na lidské zdraví. Zaměřuje se na toxické látky, které jsou přirozenou součástí rostlin, živočichů, a také na přírodní kontaminanty. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem této práce je poskytnout informace a rozšířit povědomí o těchto látkách, protože jsou nedílnou součástí většiny potravin. Praktická část prověřuje informovanost veřejnosti ohledně toxinů v potravinách a dále zjišťuje frekvenci výskytu mykotoxinů v potravinách ze systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), která funguje v rámci Evropské unie. Toxiny plísní představují velký celosvětový problém jak zdravotní, tak i ekonomický. Výzkumná část práce byla prováděna pomocí dotazníkového šetření přes sociální sítě. Prokázalo se, že veřejnost má základní povědomí o toxických látkách v potravinách i o bezpečnosti potravin. Bakalářská práce může sloužit jako informační a edukační materiál pro veřejnost. Klíčová slova přirozené toxiny - toxické látky - mykotoxiny - alkaloidy - otrava Keywords: přirozené toxiny; toxické látky; mykotoxiny; alkaloidy; otrava; natural toxins; toxic substances; mycotoxins; alkaloids; poison Available in a digital repository NRGL
Přirozené toxiny v potravinách a jejich vliv na lidské zdraví

This bachelor thesis deals with the occurrence of natural toxic substances in food and describes their effect on human health. It focuses on toxic substances that are a natural part of plants, ...

Houdková, Kristine; Bušová, Milena; Schlenker, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Socioekonomický status a jeho vliv na postavení dítěte ve třídním kolektivu
Nováková, Marie; Pospíšilová, Anna; Kameníček, Jiří
2022 - Czech
Keywords: SES; Rodina; Osobnost dítěte; Třídní kolektiv; Metoda Guess Who; the SES; family; child's personality; the class group; the "Guess Who" method Available in a digital repository NRGL
Socioekonomický status a jeho vliv na postavení dítěte ve třídním kolektivu

Nováková, Marie; Pospíšilová, Anna; Kameníček, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Ruský newspeak
Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2022 - Russian
At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as the statements made by politicians and public figures, in order to eventually define and formulate the main features and characteristics of this highly politicized language of modern Russia. It is important to emphasize that in this work, "newspeak" - the object of our study - is defined as certain elements of lexicon and several morphological and derivational features that are relevant for our study. Our main attention is focused on the search, identification and description of lexical markers of the language of modern Russian propaganda, which in turn affects the language of political and public discussion. In the theoretical part of this work, we used literature, which is dedicated to the study of three Newspeaks - one fictional (the language of Ingsoc from the novel "1984") and two real ones (the language of the Soviet era and the language of the Third Reich), which served as prototypes for the English writer George Orwell during creation of the dystopian novel. After having studied and analyzed these three politicized languages of the past, used by the authorities to spread their ideology, we... Keywords: Новояз|советизмы|Джордж Оруэлл|язык пропаганды|современный русский язык|язык медиа; Newspeak|sovietisms|George Orwell|language of propaganda|modern Russian language|language of mass media Available in a digital repository NRGL
Ruský newspeak

At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as ...

Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2022

Přejmenování měst Ruské federace po politicky činných osobnostech 20. století
Hudecová, Romana; Nykl, Hanuš; Stranz-Nikitina, Veronika
2022 - Czech
This bachelor thesis deals with the phenomenon of political changes of town names, prevalent in the Soviet Union. It firstly discusses the causes and principles of changes in the names of Soviet towns closely linked with the nature of the Soviet political system, the history of the USSR, and other circumstances. The aim of this thesis has been limited to an examination of renaming the towns in the territory of the then RSFSR, which is divided according to the principles stated in the first part. The focus of the thesis is put on the alternations of town names reflecting major political figures of the time. Key words: History of USSR, cities in Russian Federation, toponymy, changes of town names (česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem změn názvů měst, který byl v SSSR velmi rozšířený. Práce dále zkoumá příčiny a principy změn názvů sovětských měst ve spojitosti s politickým systémem, historií SSSR a dalšími okolnostmi. Hlavní část práce popisuje přejmenování měst na území tehdejší RSFSR a rozděluje je podle principů přejmenování. Dále se práce zabývá městy, která byla přejmenována podle politicky činných osobností tehdejší doby. Klíčová slova: dějiny SSSR, města Ruské federace, toponymie, přejmenování měst Keywords: dějiny SSSR|města Ruské federace|toponymie; Soviet history|cities in Russian Federation|toponymy Available in a digital repository NRGL
Přejmenování měst Ruské federace po politicky činných osobnostech 20. století

This bachelor thesis deals with the phenomenon of political changes of town names, prevalent in the Soviet Union. It firstly discusses the causes and principles of changes in the names of Soviet towns ...

Hudecová, Romana; Nykl, Hanuš; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2022

Stimulace polykání pomocí konceptu PNF u pacientů se získaným poškozením mozku
Matys, Václav; Slámová, Adéla; Fabičovic, Klaudia
2022 - Czech
BACHELOR THESIS ABSTRACT Name, surname: Václav Matys Supervisor: Ing. Adéla Slámová Consultant: Ing. Mgr. Jana Horynová Title: Stimulation of swallowing within PNF concept in pacient with acquired brain injury A swallowing disorder often occurs as a complication in acquired brain injury diagnosis. In more serious cases it can constitute even life-threatening condition, primarily due to the risk of aspiration and possilbe subsequent development of an inflammatory lung disease. This thesis deals with a possibility of therapeutic influencing of neurogenic dysphagia with utilization of elements of the concept of proprioceptive neuromuscular facilitation - PNF. Contrary to the fact that exercise on the PNF basis to influence dysphagia isn't used frequently in clinical practice, it represents highly effective and for the therapist easily managable method of therapy. The practical part contains a case history of patients with dysphagia, to whom the therapy on the PNF basis was applied. The goal of the bachelor thesis is to create an educative material for a community of experts, particularly physiotherapist as well as speech pathologists or occupational therapists, and thus support interdisciplinary cooperation in the care of dysphagia patients. The result of the thesis is a formation of the therapeutic procedure... BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení: Václav Matys Vedoucí práce: Ing. Adéla Slámová Konzultant práce: Mgr. Ing. Jana Horynová Název bakalářské práce: Stimulace polykání pomocí konceptu PNF u pacientů se získaným poškozením mozku Porucha polykání se často vyskytuje jako komplikace u diagnóz spadajících do skupiny získané poškození mozku. V závažnějších případech se může jednat až o život ohrožující stav, především z důvodu rizika aspirace a následně možného vzniku zánětlivého onemocnění plic. Práce se zabývá možností terapeutického ovlivnění neurogenní dysfagie využitím prvků z konceptu proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF. Navzdory faktu, že cvičení na podkladě PNF není v klinické praxi pro ovlivnění dysfagie příliš využívané, se jedná o velice efektivní a pro terapeuta relativně lehce zvládnutelný způsob léčby. Praktická část obsahuje zpracované kazuistiky dysfagických pacientů, u kterých byla aplikována terapie vycházející z konceptu PNF. Cílem bakalářské práce je vytvořit edukační materiál pro odbornou veřejnost, a to zejména pro fyzioterapeuty, ale i logopedy nebo ergoterapeuty, a podpořit tak mezioborovou spolupráci v péči o dysfagické pacienty. Výsledkem práce je sestavení terapeutické jednotky využívající prvky z konceptu PNF pro pacienty s neurogenní dysfagií. Z rozdílu hodnot... Keywords: fyzioterapie; logopedie; rehabilitace; PNF; dysfagie; polykání; získané poškození mozku; physical therapy; speech language pathology; rehabilitation; PNF; swallowing; dysphagia; acquired brain injury Available in a digital repository NRGL
Stimulace polykání pomocí konceptu PNF u pacientů se získaným poškozením mozku

BACHELOR THESIS ABSTRACT Name, surname: Václav Matys Supervisor: Ing. Adéla Slámová Consultant: Ing. Mgr. Jana Horynová Title: Stimulation of swallowing within PNF concept in pacient with acquired ...

Matys, Václav; Slámová, Adéla; Fabičovic, Klaudia
Univerzita Karlova, 2022

Vliv distančního vzdělávání na děti předškolního věku s poruchami autistického spektra
Kopřiva, Matěj; Mottlová, Jana; Procházková, Jana
2022 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Vliv distančního vzdělávání na děti předškolního věku s poruchami autistického spektra

Kopřiva, Matěj; Mottlová, Jana; Procházková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases