Number of found documents: 14068
Published from to

Ambivalentní jednání: Týrané ženy, které zabíjejí (Turecko)
Çelikoğlu, Deniz; Hájek, Martin; Hrešanová, Ema
2022 - English
This study focused on the agency of battered women who kill in Turkey by conducting face- to-face interviews and using news articles covering the stories of three battered women who killed their abusers. Using a feminist poststructuralist theory and intersectionality analysis, the study analysed the patterns surrounding the agency of battered women who kill. Male violence in Turkey continues to be an unresolved problem, which continues to only grow. In the mainstream media and discourse, female victims of male violence tend to be portrayed within the victimhood concept. Thus, it creates an image of a weak, passive woman who does not have an agency. However, battered women who kill tend to conflict with the image of a passive victim. The act of killing does not fit the traditional understanding of femininity. The interview findings showed that battered women who killed their abusers were commonly understood as desperate, weak, and ignorant women. While the act of killing was justified, it was through a justification of an act conducted by someone who lacked agency. The news portrayals supported the findings of the interviews and showed that battered women who kill were justified when the woman was portrayed as a victim who killed specifically while she was being battered and was a mother who killed... Diplomová práce se zaměřuje na sociální konstrukci jednání týraných žen, které zabily své partnery v Turecku, a to na základě analýzy osobních rozhovorů a novinových článků. S využitím feministické poststrukturalistické teorie a analýzy intersekcionality studie zkoumala interpretační vzorce aktérství (agency) týraných žen, které zabíjejí. Mužské násilí na ženách v Turecku je stále neřešeným problémem, který se stále jen prohlubuje. V mainstreamových médiích a diskurzu bývají ženské oběti mužského násilí zobrazovány v rámci konceptu oběti. Vytváří se tak obraz slabé, pasivní ženy, která nemá vlastní aktérství (agency). Týrané ženy, které zabíjejí, však bývají v rozporu s obrazem pasivní oběti. Akt zabití neodpovídá tradičnímu chápání ženství. Výsledky rozhovorů ukázaly, že týrané ženy, které zabily své násilníky, byly běžně chápány jako zoufalé, slabé a nevědomé ženy. Akt zabití byl sice ospravedlněn, ale prostřednictvím ospravedlnění činu provedeného někým, kdo postrádá vlastní aktérství. Zobrazení v mediálních zprávách podpořilo zjištění z rozhovorů a ukázalo, že týrané ženy, které zabíjejí, jsou ospravedlněny, pokud je žena zobrazena jako oběť, která zabíjela právě v době, kdy byla týrána, a je matkou, která zabíjí, aby zachránila své dítě (děti). Pokud však byl akt zabití brutální a jednalo se o... Keywords: Battered Women Syndrome; battered women who kill; gender-based violence; agency; intersectionality; feminist poststructuralism; Battered Women Syndrome; battered women who kill; gender-based violence; agency; intersectionality; feminist poststructuralism Available in a digital repository NRGL
Ambivalentní jednání: Týrané ženy, které zabíjejí (Turecko)

This study focused on the agency of battered women who kill in Turkey by conducting face- to-face interviews and using news articles covering the stories of three battered women who killed their ...

Çelikoğlu, Deniz; Hájek, Martin; Hrešanová, Ema
Univerzita Karlova, 2022

Paměť narativu 'Lost Cause' a bílý nacionalismus na americkém Jihu, případová studie: Liga Jihu
Radová, Hana; Pondělíček, Jiří; Kýrová, Lucie
2022 - English
Following the end of the Civil War, the revisionist myth of the Lost Cause spread over the South as an apologist narrative for white hegemony and slavery, which protected the former Confederate states from the devastating effects of their loss. Pro-Confederate organizations lobbied to replace real history with this collective memory of the South through education and memorialization. This national myth then served as a legitimization of white Southern nationalism that sought to restore white hegemony of the antebellum racial order. The white nationalist organization League of the South, whose goal is the second secession of the Southern states, embraces and manifests the ideology of the Lost Cause in its textual and audiovisual discourse and use of iconography. This discourse anchors their separatist intentions in the context of postwar collective memory, and aids the organization in the legitimization of their actions on the basis of revisionist history. The League derives its identity from this collective memory as the self-established white Southern ethnicity of Anglo-Celtic origin and the descendants of Founding Fathers as well as Confederate leaders. In doing so, the League identifies itself as the organization of true heirs of America stigmatized by the external aggression of the federal... Na konci Občanské války se po Jihu rozšířil revizionistický mýtus Lost Cause ("Ztracená věc"), který jako narativa omlouvající bílou nadřazenost a otrokářství chránil státy dřívější Konfederace před zničujícími dopady jejich prohry. Organizace nakloněné bývalé Konfederaci lobbovaly za účelem nahrazení skutečné historie kolektivní pamětí Jihu skrze vzdělání a memorializaci. Tento nový národní mýtus posléze sloužil jako legitimizace bílého jižanského nacionalismu, který se snažil na Jihu opět nastolit bílou hegemonii předválečného rasového řádu. Bílá nacionalistická Liga Jihu, jejímž cílem je opětovné vystoupení států Jihu z USA, přijímá a manifestuje ideologii Lost Cause ve svém textuálním a audiovizuálním diskurzu a užití ikonografie. Tento diskurz ukotvuje jejich separatistické záměry v kontextu poválečné kolektivní paměti, a napomáhá organizaci k legitimizaci jejich činnosti na základě revidované historie. Liga odvozuje svou identitu od této kolektivní paměti jako samozvané bílé jižanské etnikum anglo-keltského původu, potomci Otců zakladatelů a vůdců Konfederace. Vypodobňuje se tak jako skupina pravých dědiců Ameriky, které diskriminuje externí agrese federální vlády a její anti-jižanské politiky, a prezentuje svou retoriku nadřazenosti bílé rasy v rámci sociálně přijatelného diskurzu, který... Keywords: Lost Cause; bílý nacionalismus; Jih USA; Liga Jihu; kolektivní paměť; Lost Cause; White Nationalism; US South; League of the South; collective memory Available in a digital repository NRGL
Paměť narativu 'Lost Cause' a bílý nacionalismus na americkém Jihu, případová studie: Liga Jihu

Following the end of the Civil War, the revisionist myth of the Lost Cause spread over the South as an apologist narrative for white hegemony and slavery, which protected the former Confederate states ...

Radová, Hana; Pondělíček, Jiří; Kýrová, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Podpora lidských práv v realistické perspektivě: Případové studie sankcí EU vůči Číně
Wang, Siqi; Weiss, Tomáš; Hornát, Jan
2022 - English
This thesis aims to evaluate the EU's two sanctions on China's human right contradict each other despite the former's cynical nature. although the EU's two sanctions had yet been proven to achieve any substantial China's Tato práce si klade za cíl zhodnotit dvě sankce EU na otázky lidských práv v Číně z inovativního realistického pohledu se dvěma případovými studiemi sankcí z června 1989 a března 2021. Nejprve vysvětlím, proč si realismus a podpora lidských práv neodporují navzdory první je cynická povaha. Naopak tvrdím, že podpora lidských práv může těžit z realistického myšlení. Jako hodnotící standardy pro případové studie jsou navrženy tři realistické pokyny. Tato teze dochází k závěru, že ačkoli se dosud ukázalo, že dvě sankce EU přinesly podstatné zlepšení stavu lidských práv v Číně, návrh politiky nebo jejich dopad je v souladu s realistickými pokyny. Keywords: Evropská unie (EU); Čína; lidská práva; sankce; realismus; European Union (EU); China; human rights; sanction; realism Available in a digital repository NRGL
Podpora lidských práv v realistické perspektivě: Případové studie sankcí EU vůči Číně

This thesis aims to evaluate the EU's two sanctions on China's human right contradict each other despite the former's cynical nature. although the EU's two sanctions had yet been proven to achieve any ...

Wang, Siqi; Weiss, Tomáš; Hornát, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Socioekonomická analýza neformální ekonomiky v okresu San Diego
Kubánková, Marie Alice; Szobi, Pavel; Hornát, Jan
2022 - English
In the academic field the informal economy is vaguely represented and most of the research is focused on developing countries with many socio-economic issues. The informal economy in the developed world, mainly the European Union and the United States of America, has a minor share in the world's informal economy, as such it is not commonly discussed among academics. Some countries around the world are actively trying to battle this sector to minimalize it and thus minimalize its impact on the state economy and on the individual communities. To implement more effective policies it is important to know which factors are most conducive to the prevalence of the informal economy. Finding those factors became the aim of this paper. Owing to the fact that there is a lack of research conducted in the developed countries about the informal economy the main focus of the thesis is the geographical area of San Diego County, predominantly for its diverse demographics. The factors are identified and analyzed in detail in chapter 4. In "Discussion" the factors are evaluated to reveal the most conducive ones. It has been determined that the most conducive factors are "burdensome regulation" and "individual preferences". Additionally factors that influence the informal economy in San Diego County are "low... V akademické oblasti je neformální ekonomika zastoupena vágně a většina výzkumu je zaměřena na rozvojové země s mnoha socioekonomickými problémy. Neformální ekonomika ve vyspělém světě, zejména v zemích Evropské unie a Spojených státech amerických, má minimální podíl na světové neformální ekonomice, a proto se tak často nediskutuje mezi akademiky. Některé země po celém světě se aktivně snaží s tímto sektorem bojovat, aby jej minimalizovaly a tím i minimalizovaly jeho dopad na ekonomiku státu a na jednotlivé komunity. Pro provedení účinnějších nařízení je důležité vědět, které faktory nejvíce přispívají k převládání neformální ekonomiky. Hledání těchto faktorů se stalo cílem této práce. Vzhledem k tomu, že ve vyspělých zemích chybí výzkum o neformální ekonomice, je hlavní těžiště práce kladeno na geografickou oblast okresu San Diego, a to především pro jeho různorodou demografii. Faktory jsou identifikovány a podrobně analyzovány v kapitole 4. V "Diskusi" jsou faktory hodnoceny tak, aby byly vidět ty nejdůležitější. Bylo zjištěno, že nejpříznivějšími faktory jsou "zatěžující regulace" a "individuální preference". Dalšími faktory, které silně ovlivňují neformální ekonomiku v okrese San Diego, jsou "nízké monitorování" a "vymáhání a vysoká ekonomická nerovnost". Nabízené poznatky nemají pouze... Keywords: neformální ekonomika; místní komunity ve Spojených státech; sociální vývoj; hospodářský vývoj; kriminalita; životní úroveň; neformální pracovníci; okresek San Diego; regulace; pouliční prodavači; nádeníci; informal economy; US local communities; social development; economic development; crime; standards of living; informal workers; San Diego County; immigrants; regulations; street vendors; day laborers Available in a digital repository NRGL
Socioekonomická analýza neformální ekonomiky v okresu San Diego

In the academic field the informal economy is vaguely represented and most of the research is focused on developing countries with many socio-economic issues. The informal economy in the developed ...

Kubánková, Marie Alice; Szobi, Pavel; Hornát, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Dopady změny klimatu na migraci a její důsledky pro oblast Středomoří
Gornes, Francisco; Jelínková, Marie; Tesař, Jakub
2022 - English
The effects of climate change and global warming and the conversations surrounding it are becoming increasingly difficult to ignore. The future predictions of the impact of climate change on the planet present daunting challenges for people around the globe, especially for the Mediterranean littoral, which has been labeled as a climate "hot spot". The paper focuses on the effects of climate change on migration patterns in the Mediterranean region to understand what a warmer future in the Mediterranean may look like to develop policies and strategies that may mitigate some of the more negative outcomes. The paper's main objective is to answer the following question; what are the links between migration patterns and climate change in the Mediterranean region? To the question, it is important to first define and place the theoretical framework firmly in the context that the paper is covering, such as the political, economic, social, environmental and demographic factors. Once these factors are defined, they are applied to real-world case studies in the form of North Africa and Syria through Black, Adger, et al.'s framework of drivers of migration through qualitative and quantitative data that comes from secondary resources. After analysing and comparing the two case studies the results showed that... Abstraktní Dopady změny klimatu a globálního oteplování a konverzace kolem nich je stále obtížnější ignorovat. Budoucí předpovědi dopadu změny klimatu na planetu představují skličující výzvy pro lidi na celém světě, zejména pro středomořské pobřeží, které bylo označeno jako "horké místo" klimatu. Článek se zaměřuje na účinky změny klimatu na migrační vzorce v oblasti Středozemního moře, aby pochopil, jak může vypadat teplejší budoucnost ve Středomoří, a vyvinout politiky a strategie, které mohou zmírnit některé z negativnějších důsledků. Hlavním cílem příspěvku je odpovědět na následující otázku; jaké jsou souvislosti mezi migračními modely a změnou klimatu v oblasti Středomoří? K této otázce je důležité nejprve definovat a pevně zasadit teoretický rámec do kontextu, který článek pokrývá, jako jsou politické, ekonomické, sociální, environmentální a demografické faktory. Jakmile jsou tyto faktory definovány, jsou aplikovány na případové studie v reálném světě ve formě severní Afriky a Sýrie prostřednictvím rámce Black, Adger a kol. pro hnací síly migrace prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních dat, která pocházejí ze sekundárních zdrojů. Po analýze a srovnání obou případových studií výsledky ukázaly, že neexistuje dostatek důkazů, které by prokázaly, že existuje přímá souvislost mezi změnou klimatu... Keywords: migrace; změna klimatu; Evropa; Středomoří; Afrika; Střední východ; migration patterns; climate change; Europe; Mediterranean; Africa; Middle East Available in a digital repository NRGL
Dopady změny klimatu na migraci a její důsledky pro oblast Středomoří

The effects of climate change and global warming and the conversations surrounding it are becoming increasingly difficult to ignore. The future predictions of the impact of climate change on the ...

Gornes, Francisco; Jelínková, Marie; Tesař, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Vraždy ze cti u palestinských žen: Kritická analýza
Salem, Tala; Plechanovová, Běla; Ditrych, Ondřej
2022 - English
Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University of Prague Supervisor: Bela Plechanovova E-mail: bela.plechanovova@fsv.cuni.cz Phone: Defense date: Author: Tala Salem E-mail: talena1703@gmail.com Phone: +420776100311 Specialization: MAIN THESIS TOPIC: HONOR KILLING OF PALESTINIAN WOMEN - A CRITICAL ANALYSIS INTRODUCTION: In my research, I'll be studying the reasons and motives that lead to honor killings in Palestine. Such acts are carried out against women whose actions are deemed unacceptable or outright taboo by the general community, or maybe by just the family members.The work shall be looking at whether honor killings are strongly correlated to social and religious reasons. As well as this, I'll also be studying what countermeasures the women can possibly take up from their end to face this issue, and also how the judicial system deals with honor killings. Research question: What are the underlying motives for honor killings in the Palestinian communities? How can we hope to find a solution to this atrocity? Literature survey: A) Scholarly: Some of the major sources I shall be utilizing for my thesis work are mentioned underneath. These works certainly assist in laying some solid groundwork to the overall topic being discussed here.... Keywords: Palestine; vraždy ze cti; ženy; stíhání; Israa Ghrayeb; právní; trestní zákoníky; genderové násilí; Palestine; honor killings; women; prosecution; Israa Ghrayeb; legal; penal codes; gender violence Available in a digital repository NRGL
Vraždy ze cti u palestinských žen: Kritická analýza

Master Thesis Proposal Institute of Political Studies Faculty of Social Sciences Charles University of Prague Supervisor: Bela Plechanovova E-mail: bela.plechanovova@fsv.cuni.cz Phone: Defense date: ...

Salem, Tala; Plechanovová, Běla; Ditrych, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Tkáňově specifický knockout syntézy škrobu v buňkách kolumely Arabidopsis thaliana a gravitropická odpověď
Bogdan, Michal; Fendrych, Matyáš; Retzer, Katarzyna
2022 - English
Since the studies of plant gravitropism by Charles Darwin, the identity of specific sensors of gravity in plants has been uncertain. To this date, statoliths - starch granules in the root tips - are considered to play a key role in gravity sensing. The role of statoliths as organelles that mediate the gravity sensing ability of plant roots is based on research that uses plants which have severely impaired ability to synthesize starch in general or have their cells that contain statoliths removed or damaged. This represents methodical imperfections that give rise to alternative explanations, like disturbed auxin flow due to heavy damage to the root tip or unknown involvement of starch from other parts of the plant in gravity perception. Thanks to advances in the field of CRISPR/Cas9 technology, we are now able to produce tissue-specific mutants that might help with clarification of whether starch granules in the root tip are involved in sensing gravity and if so, how significant is this involvement. This diploma thesis aimed to answer these questions by adapting the tissue-specific CRISPR/Cas9 system and using it for the creation of mutants that are starchless specifically in the columella cells. Using this approach, we generated one tissue non-specific mutant line and three tissue-specific mutant... Od studií gravitropismu rostlin Charlesem Darwinem je identita specifických senzorů gravitace v rostlinách nejistá. K dnešnímu dni jsou statolity - škrobové granule v kořenových čepičkách - považovány za klíčové při percepci gravitace. Úloha statolitů jako organel zprostředkujících schopnost vnímat gravitaci v kořenech rostlin je obecně založena na výzkumech, jejichž subjekty mají vážně narušenou schopnost syntetizovat škrob nebo mají buňky obsahující statolity odstraněny či poškozené. To představuje metodické nedokonalosti, které vedou k alternativním vysvětlením, jako je narušený tok auxinu v důsledku těžkého poškození kořenové čepičky nebo neznámé zapojení škrobu z jiných částí rostliny do vnímání gravitace. Díky pokroku v oblasti technologie CRISPR/Cas9 jsme nyní schopni vytvářet tkáňově specifické mutanty, které by mohly pomoci s objasněním, zdali se škrobová zrna v kořenové čepičce podílejí na vnímání gravitace, a pokud ano, jak významné je toto jejich zapojení. Tato diplomová práce se pokusila na tyto otázky odpovědět adaptací tkáňově specifického systému CRISPR/Cas9 a jeho využitím pro tvorbu mutantů, které jsou specificky v kolumele bez škrobu. Pomocí tohoto přístupu jsme vytvořili jednu obecnou mutantní linii a tři tkáňově specifické mutantní linie, z nichž dvě mají cíle v genech... Keywords: Arabidopsis thaliana; gravitropismus; kořen; PIN; statolit; škrob; CRISPR; Cas9; PGM; ADG1; Arabidopsis thaliana; gravitropism; root; PIN; statolith; starch; CRISPR; Cas9; PGM; ADG1 Available in a digital repository NRGL
Tkáňově specifický knockout syntézy škrobu v buňkách kolumely Arabidopsis thaliana a gravitropická odpověď

Since the studies of plant gravitropism by Charles Darwin, the identity of specific sensors of gravity in plants has been uncertain. To this date, statoliths - starch granules in the root tips - are ...

Bogdan, Michal; Fendrych, Matyáš; Retzer, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2022

Realismus a Nixonova administrativa: Triangulární diplomacie jako nástroj americké zahraniční politiky
Moravčík, Vladimír; Jeřábek, Martin; Kotvalová, Anna
2022 - English
Abstract The thesis deals with the US foreign policy under Richard Nixon. More specifically, it examines the US rapprochement with Communist China (PRC) and the triangular diplomatic relations between the US, USSR, and PRC. The thesis draws from the realist theories, particularly the offensive and defensive branches of neorealism represented by John Mearsheimer and Kenneth Waltz. The thesis applies the theoretical concept of wedging strategies as power-balancing tools on the selected US foreign policy. The thesis conducts a qualitative case study using the process-tracing method. A causal mechanism derived from the concept of wedging strategies is theorized and further applied in the analysis. The analysis of the US foreign policy towards China examines the individual traces in the theorized mechanisms. The results of the study show that the US broke the Sino-Soviet alliance using a defensive wedging strategy by exploiting the Sino-Soviet split, resulting in PRC's dealignment with the USSR. The US reapproached the PRC and swayed the Chinese leadership with strategic guarantees tacitly aimed against the USSR. These guarantees were ultimately projected into the Shanghai Communique of 1972. Diplomová práce se zabývá zahraniční politikou USA za vlády Richarda Nixona. Konkrétněji zkoumá přístup USA ke komunistické Číně (ČLR) a trojúhelníkové diplomatické vztahy mezi USA, SSSR a ČLR. Diplomová práce vychází po teoretické stránce z realismu, zejména z ofensivního a defensivního neorealismu reprezentovaným Johnem Meiersheimerem a Kennethem Waltzem. Diplomová práce aplikuje teoretický koncept wedging strategií jako nástrojů power-balancingu na vybranou zahraniční politiku USA. Diplomová práce provádí kvalitativní případovou studii pomocí metody process-tracing. Kauzální mechanismus odvozený z konceptu zaklínění strategií je teoretizován a dále aplikován v analýze. Analýza zahraniční politiky USA vůči Číně obsažená v diplomové práci zkoumá jednotlivé stopy teoretizovaného mechanismu wedgingu. Výsledky analýzy ukazují, že USA narušily čínsko- sovětské spojenectví pomocí strategie defensivního wedgingu využitím čínsko-sovětského rozkolu. USA navázaly politické styky s ČLR a nabídly čínskému vedení strategické záruky nepřímo namířené proti SSSR. Tyto záruky byly posléze předmětem klíčových klauzulí Šanghajského komuniké z roku 1972. Keywords: Neorealismus; Ofensivní realismus; Defensivní realismus; Wedging strategie; Rovnováha sil (Balance of Power); H. Kissinger; R. M. Nixon; Zahraniční politika USA vůči Číně; Studená válka; Čínsko-sovětská roztržka; Neorealism; Offensive realism; Defensive realism; Wedging strategies; Balance of Power; H. Kissinger; R. M. Nixon; US-China policy; Cold War; Sino-Soviet Split Available in a digital repository NRGL
Realismus a Nixonova administrativa: Triangulární diplomacie jako nástroj americké zahraniční politiky

Abstract The thesis deals with the US foreign policy under Richard Nixon. More specifically, it examines the US rapprochement with Communist China (PRC) and the triangular diplomatic relations between ...

Moravčík, Vladimír; Jeřábek, Martin; Kotvalová, Anna
Univerzita Karlova, 2022

Lexikální komplexnost písemného projevu nerodilých mluvčích anglického jazyka
Sotona, Martin; Gráf, Tomáš; Luef, Eva Maria
2022 - English
The thesis analyses lexical complexity in the written production of L2 proficient learners of English (the highest C2 level). Additionally, it compares L2 lexical complexity with L1 lexical complexity of English native speakers. This lexical complexity is investigated in two key parameters: lexical diversity and lexical sophistication. A quantitative analysis is made by the means of single indicators and is followed by an analysis where composite indicators VOCD-D and MTLD are employed to measure lexical diversity. Lexical sophistication is explored through the English Vocabulary Profile tool (EVP), which categorises words in a text according to predefined frequency word lists (A1-C2 types). The main hypothesis presumed that the lexical complexity of L2 English speakers is inferior to L1 English speakers, despite the fact that their L2 English language competence is at the highest level possible (C2 level), often compared to "native-speaker competence". It was expected that the results in respective groups (L2 and L1 speakers) would be similar. Another working hypothesis is that low- frequency words at the C2 level will be smaller for L2 English speakers than that for L1 English speakers. The data comprises 20 comparable texts of L2 proficient English speakers in the dimension of their length (the... Diplomová práce analyzuje lexikální komplexnost písemného jazyka nerodilých mluvčí (L2) anglického jazyka na úrovni C2 s následnou komparací výsledné lexikální komplexnosti s komplexností u rodilých mluvčí (L1). Lexikální komplexnost jazyka je sledována ve dvou klíčových parametrech, v dimenzi lexikální rozmanitosti (lexical diversity) a lexikální propracovanosti (lexical sophistication). Práce obsahuje kvantitativní analýzu dat s pomocí jednoduchých indikátorů, která je doprovázena analýzou s kompozitními metrikami VOCD-D a MTLD v oblasti lexikální rozmanitosti. Lexikální sofistikovanost je analyzována prostřednictvím nástroje English Vocabulary Profile (EVP), který měří výskyt slov v textu na základě předdefinovaného frekvenčního seznamu slov podle kategorií jazykové úrovně A1-C2. Základní stanovená hypotéza předpokládala nižší lexikální komplexnost nerodilých mluvčích jazyka ve srovnání s rodilými mluvčími, a to i přes nejvyšší možnou jazykovou kompetenci nerodilých mluvčích na úrovni C2, která je přirovnávána k "native-speaker competence". V rámci jednotlivých skupin uživatelů jazyka (L2 a L1) se očekávaly srovnatelné výstupy. Další pomocnou hypotézou byl nižší předpokládaný počet slov na úrovni C2 (low-frequency words) u L2 ve srovnání s L1. Soubor dat, které byly podrobeny analýze, obsahuje... Keywords: lexikální komplexnost|jazyk nerodilých mluvčí|písemný jazyk|frekvenční seznam slov|English Vocabulary Profile (EVP)|Text Inspector; lexical complexity|L2 language|written language|lexical frequency wordlist|English Vocabulary Profile (EVP)|Text Inspector Available in a digital repository NRGL
Lexikální komplexnost písemného projevu nerodilých mluvčích anglického jazyka

The thesis analyses lexical complexity in the written production of L2 proficient learners of English (the highest C2 level). Additionally, it compares L2 lexical complexity with L1 lexical complexity ...

Sotona, Martin; Gráf, Tomáš; Luef, Eva Maria
Univerzita Karlova, 2022

‚Washback' efekt maturitní zkoušky z anglického jazyka: perspektiva studentů
Rösslerová, Eva; Gráf, Tomáš; Tichý, Ondřej
2022 - English
The aim of this thesis is to ascertain whether and to what extent English language lessons at Czech secondary schools are affected by the so-called washback effect related to the final leaving examination ("maturita"), and to attempt to define how this potential negative impact may be minimized. The washback effect phenomenon occurs when a (language) course is concluded by a final examination, and describes how such an examination influences the actual curriculum, the instruction as such, and all the participants. Applied linguistics offers a number of both theoretical and empirical studies conducted worldwide which focus on the particular aspects of the washback effect occurring during language examinations. This thesis strives to follow up on the findings of these empirical studies and apply them to the current centralised Czech form of the English "maturita" examination. The thesis was initially inspired by students' observations during English lessons at a Czech grammar school, which were a part of pedagogical education at the Faculty of Arts of the Charles University. After establishing the focus of the paper, preliminary research in the form of semi- structured interviews with four students in the final grades at Prague grammar schools was conducted. While this pre-research study allowed only... Cílem této diplomové práce je pomocí dotazníkového šetření mezi studenty posledních ročníků českých gymnázií zjistit, zda a v jaké podobě dochází na těchto školách v hodinách anglického jazyka k takzvanému washback efektu v souvislosti s maturitní zkouškou a pokusit se stanovit, jakým způsobem je možné případný negativní dopad minimalizovat. Anglicky termín ‚washback effect' označuje fenomén, ke kterému dochází, když jsou kurzy zakončeny zkouškou, a který popisuje, jakým způsobem ovlivňuje závěrečné testování studentů samotnou formu výuky a všechny její účastníky. Aplikovaná lingvistika tento jev popisuje a zkoumá již dlouho a ve světě vzniklo množství empirických studií zaměřených na konkrétní projevy washback efektu u jazykových zkoušek. Tato práce si klade za cíl navázat na zjištění již publikovaných prací a aplikovat je do českého prostředí na současnou podobu maturitní zkoušky z anglického jazyka. Práce byla prvotně inspirována situacemi pozorovanými při násleších v hodinách angličtiny na jednom pražském gymnáziu, které se uskutečnily v rámci přípravy studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na pedagogickou praxi. Pro ujasnění zaměření práce byl následně formou polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi studenty posledních ročníků pražských gymnázií proveden předvýzkum. Zatímco v prvotní... Keywords: washback efekt|maturita|maturitní zkouška|dotazník|gymnázium|testování|hodnocení|cermat; washback effect|maturita examination|questionnaire|grammar school|testing|assessment|cermat Available in a digital repository NRGL
‚Washback' efekt maturitní zkoušky z anglického jazyka: perspektiva studentů

The aim of this thesis is to ascertain whether and to what extent English language lessons at Czech secondary schools are affected by the so-called washback effect related to the final leaving ...

Rösslerová, Eva; Gráf, Tomáš; Tichý, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases