Number of found documents: 2012
Published from to

Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)
Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
2017 - Czech
Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy, které souvisejí s danou problematikou komunální politiky. Například samospráva obce, orgány obce, rozvoj obce, hospodaření obce, rozpočet obce, komunální volby, volební právo a jiné. Praktická část obsahuje charakteristiku obce Vinařice u Loun z demografického a socioekonomického hlediska - dle aktuálního návrhu rozpočtu obce, porovnání rozpočtové skladby s jinou, stejně velkou obcí. Dále zde byla popsána podrobná charakteristika místní a zájmové samosprávy a poslední komunální volby do zastupitelstva obce (2014). Stěžejním cílem je definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy a porovnat hospodaření obce od roku 2000 do současnosti (2016). Diplomová práce má charakter případové studie (jak již je uvedeno v názvu práce). Ke sběru dat byla využita zejména analýza dokumentů, polostandardizované rozhovory a komparace dat. Author has chosen "Political Aspects of the Management and Development of Selected Municipalities (Case Study of Vinařice u Loun)" topic.The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains and describes concepts related to communal politics matter. For example, government municipalities, municipal authorities, community development, municipal management, municipal budget, municipal elections, electoral law etc. The practical part describes characteristic of Vinařice u Loun village from demographic and socio-economic perspective - according to the current municipal budget draft, compared to the budget structure with another, equally large municipalities. Furthermore, there has been described a detailed description of local interest and local government, and the last municipal election to municipal council (2014). The main objective is to define the nature of the decision-making process of local government and compare the management of the village from 2000 to the present (2016). The Masters thesis characterises a case study (as already mentioned in the title of work). For data collection, analysis of documents, interviews and comparison of data were used. Keywords: Vinařice u Loun; místní samospráva; rozvoj obce; rozpočet obce; polemika v obecní samosprávě; spolek; volební strana; komunální volby dostupnost_czu
Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)

Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou ...

Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Modelování komoditní vertikály mléka
Lagová, Veronika; Malý, Michal
2017 - Czech
Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé části jsou použity zvolené statistické a ekonometrické metody, které jsou pak následně vyhodnoceny. Pomocí těchto metod je určena síla vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli v komoditní vertikále. Poté jsou jednotlivé modely zhodnoceny k prognóze budoucího vývoje. Keywords: ekonometrie; cena; analýza; model; prognóza; odhad dostupnost_czu
Modelování komoditní vertikály mléka

Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé ...

Lagová, Veronika; Malý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Drobná církevní architektura v rozvoji venkova
Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní architektury. Dále jsou zde přiblíženy právní, technologické a ekonomické aspekty vztahující se k drobné církevní architektuře. Ve výzkumné části diplomové práce byl proveden terénní výzkum, při kterém byly zkoumány drobné církevní objekty v katastrálním území města Neveklov, a byl zhodnocen jejich stav. Tato část práce dále zahrnuje informace o financování péče o drobné církevní objekty ve zkoumané oblasti. Závěr práce obsahuje doporučení vlastníkům ohledně získávání prostředků na financování péče o tyto objekty. V příloze diplomové práce je uveden přehled všech drobných církevních objektů na Neveklovsku, jejich vyznačení v mapách a fotodokumentace. The thesis focuses on research of minor church objects located in Neveklovsko. Theoretical part of thesis includes the definition of basic concepts, functions and types of minor church architecture. This part also describes the legal aspects, technological aspects and economic aspects related to the minor church architecture. In research part of thesis, there was realized field research in cadastral area of the town Neveklov, in which the minor church objects were examined, and also their condition was evaluated. This part of thesis contains information about financing of care for minor church objects in surveyed area. The conclusion of thesis contains the recommendation to owners about acquire funds to finance care of minor church objects. Attachment contains a description of all objects in Neveklovsko, marking on maps and photo documentation. Keywords: drobná církevní architektura; kříž; kaple; kulturní památka; boží muka; Neveklovsko; dotace; kulturní rozvoj dostupnost_czu
Drobná církevní architektura v rozvoji venkova

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní ...

Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015
Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního hlediska, kam se v rámci finančních trhů řadí, jaké druhy pojištění existují atd. Dále je navázáno konkrétními informacemi z analyzované ČSOB pojišťovny a.s., a to jak historických, tak současných. V další sekci je rozebrána problematika finanční analýzy, a to jak v obecném pojetí, tak i speciálně přizpůsobené oboru pojišťovnictví. V analytické části práce je provedena nejprve finanční analýza výkazů pojišťovny a dále finanční analýza obvyklých ukazatelů. Navazují elementární charakteristiky časových řad, a to ukazatelů zisku, počtu pracovníků, předepsaného pojistného, podílu na pojistném trhu a výplat pojistného plnění. V další části je rozebrán pojistný trh z hlediska konkurence a porovnání vývoje situace ČSOB pojišťovny a.s. s lídrem pojistného trhu Českou pojišťovnou, dále Kooperativou a Generali pojišťovnou v oblasti zisku, předepsaného zisku a počtu smluv. Předepsaný zisk a počet smluv je v tomto případě ještě samostatně rozdělen na životní a neživotní pojištění. V závěru analytické části práce jsou provedeny predikce na rok 2016 a 2017. This thesis focuses on the statistical analysis of the financial indicators the ČSOB insurance company inc. in the years 1993 to 2015. First is the issue of insurance from a global point of view, where in the context of financial markets ranks, what kinds of insurance there are etc. Furthermore, it is established by specific information from the analysis of ČSOB insurance company for historical and even current. In the next section also examines the issue of financial analysis, both in general concept and specifically tailored to the field of insurance. In the analytical part of the thesis is carried out first, the financial analysis of statements of insurance companies on financial analysis of standard and special financial indicators for insurance companies. Follow the elemental characteristics of time series, indicators, profit, number of employees, the premiums, the share of the insurance market and insurance indemnities. In the next section is discussed the insurance market in terms of competition and comparison the development of the situation CSOB pojistovna with the leader of the insurance Česká pojišťovna further by Kooperativa and Generali insurance company in the areas of profit, the prescribed profit and the number of contracts. The specified income and the number of contracts in this case have separately divided into life and non-life insurance. At the conclusion of the analytical part of the work are made a prediction for 2016 and 2017. Keywords: ČSOB pojišťovna; a.s.; finanční analýza; finanční ukazatele v pojišťovnictví; pojistný trh; komparace; pojišťovnictví dostupnost_czu
Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015

Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního ...

Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Přínos akceleračního programu klisen českého teplokrevníka pro sport a chov
Kupčíková, Magdalena; Janošíková, Martina
2017 - Czech
V následujících řádcích mé práce zjišťuji, zda jsou klisny zařazené do akceleračního programu dále využívány v chovu a zda AP přispívá či je jistotou pro zvyšující se počty hříbat ČT a jestli jsou výsledky hodnocení klisen ve 3 letech ukazatelem kvality a úspěchu klisen samotných i jejich hříbat v další sportovní kariéře. Dále se pokusím posoudit, zda jsou dotace získané zařazením klisny do AP využívány v plné míře, což se odvíjí od počtu porozených hříbat. In the following lines my thesis, I find that the mares included in the accelerator program further used in breeding, and whether the AP contributes or is a certainty for an increasing number of foals CT and whether the results of the evaluation mares at 3 years indicator of the quality and success of mares themselves and their foals in another sports career. I will also try to assess whether the inclusion of subsidies received in mares AP exploited to the full, which depends on the number of foals born via. Keywords: Akcelerační program; Český teplokrevník; Chov koní; Sportovní výkonnost; Klisna dostupnost_czu
Přínos akceleračního programu klisen českého teplokrevníka pro sport a chov

V následujících řádcích mé práce zjišťuji, zda jsou klisny zařazené do akceleračního programu dále využívány v chovu a zda AP přispívá či je jistotou pro zvyšující se počty hříbat ČT a jestli jsou ...

Kupčíková, Magdalena; Janošíková, Martina
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v městě Březnice
Trčková, Kamila; Kubálek, Michal; Kristýna, Kristýna
2017 - Czech
Diplomová práce je konstruovaná jako metoda případové studie, zabývající se vývojem politického procesu v obci Březnice a to od voleb konaných v roce 1994 až po současnost. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj místní samosprávy v historických meznících, dále definuje obec a její orgány, volby a komponenty voleb, teorie koalic, stranický systém, participaci obyvatel, postavení nezávislých kandidátů v místní politice a v neposlední řadě také lokální modely demokracie. Praktická část využívá všechny získané informace z první části práce a aplikuje je na obec Březnici s využitím poznatků, které byly získány z rozhovorů se současnými, ale i minulými zastupiteli obce. Tato část se dále zabývá historií, popisem obce a socioekonomických ukazatelů. The thesis was built up as a method of case study, dealing with the political development in Březnice from communal election in 1994 to the present. The theoretical part was focused on the development of local authorities in the historical milestones. It defines the term municipality, its institutions, communal elections and its components, the coalition theory, local party system, participation of population, position of independent candidates in local politics and local models of democracy. The practical part uses all the information obtained in the first part and applies it to the municipality Březnice according the knowledge collected from interviews with current and former local representatives. This part also describes history of the village and socio-economic indicators. Keywords: Březnice; komunální politický proces; volební strana; lokální stranický systém; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v městě Březnice

Diplomová práce je konstruovaná jako metoda případové studie, zabývající se vývojem politického procesu v obci Březnice a to od voleb konaných v roce 1994 až po současnost. Teoretická část práce se ...

Trčková, Kamila; Kubálek, Michal; Kristýna, Kristýna
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Variabilita ve zbarvení vaječné skořápky ve snůškách sýkory koňadry
Kratochvílová, Anna; Svobodová, Jana; Veronika, Veronika
2017 - Czech
Zbarvení vaječné skořápky ve snůškách ptáků vykazuje výraznou vnitrodruhovou variabilitu, která zatím nebyla zcela objasněna. Jeho charakter je udáván dvěma pigmenty: modro-zelený biliverdin zpravidla tvoří podkladovou barvu, zatímco hnědo-červený protoporfyrin je spojován s tvorbou skvrn. Vzhledem k povaze a metabolismu těchto dvou pigmentů v organismu ptáků se usuzuje, že mají vliv na hladinu oxidativního stresu, a jejich depozice do vaječné skořápky by proto mohla poukazovat na fyzickou kondici hnízdící samice. Z tohoto předpokladu vychází signální hypotéza zbarvení vaječné skořápky, která předpokládá, že její zbarvení by proto mohlo reflektovat individuální zdravotní stav a fyzickou kondici, případně by přímo mohlo indikovat anémii (anemická hypotéza). Tato práce testovala souvislosti mezi fyzickou kondicí samic sýkory koňadry (Parus major) a protoporfyrinovou makulací jejich vajec. Jako parametry zastupující fyzickou kondici byla zvolena standardizovaná hmotnost samic a jejich vybrané hematologické ukazatele (poměr heterofilů ku lymfocytům a podíl imaturních erytrocytů). Zbarvení vaječné skořápky bylo charakterizováno odstínem, sytostí a jasem protoporfyrinových skvrn, jejich standardizovaným počtem a procentuálním zastoupením, a reflektancí podkladové barvy skořápky. Bylo zjištěno, že samice vykazující vyšší hodnoty poměru heterofilů ku lymfocytům snášely v některých hnízdních sezónách vejce s větším počtem skvrn a vyšší reflektancí podkladové barvy. Vyšší počet skvrn na vejcích byl rovněž pozorován u samic s vyšším podílem imaturních erytrocytů v krvi. To naznačuje, že vyšší depozice protoporfyrinu indikuje zhoršený zdravotní stav a fyzickou kondici. Současně však bylo zjištěno, že větší a těžší samice snášely v některých případech vejce s nižší reflektancí podkladové barvy. Ačkoli výsledky jsou nejednoznačné, neodporují předpokladům signální hypotézy a částečně podporují anemickou hypotézu. Zjištěné závislosti však nebyly konzistentní pro všechny zkoumané hnízdní sezóny a naznačují tudíž, že v charakteru zbarvení vaječné skořápky hrají roli i další faktory. Eggshell coloration in bird clutches shows a striking variability within species which has not yet been fully explained. Its character is determined by the deposition of two main pigments: blue-green biliverdin is responsible for the background colour while brown-red protoporphyrin is associated with the dark spot pattern. Considering the role and matabolism of these two pigments in the avian organism it was suggested that they might have an important impact on the oxidative stress levels and their deposition into the eggshell is therefore suggested to possibly reflect the body condition of laying females during the laying periods. This is also the basic assumption for the signalling hypothesis of eggshell coloration which predicts the eggshell appearance to reflect the female body condition and individual health status or directly indicate aenemia in birds (aenemic hypothesis). Here it was tested whether there is a relationship between parameters representing the body condition of female great tits (Parus major) and the characteristics of protoporphyrin maculation of their eggs. Female body condition was expressed by standardized body weight and the selected haematological parameters (heterophil to lymphocyte ratio and relative immature erythrocyte counts). Eggshell coloration was characterized by spot colour (hue, saturation and brightness), spot counts and the reflectance of the background colour. It was found that females with higher heterophil to lymphocyte ratio laid eggs with more spots and higher reflectance of the background colour in some nesting seasons. Eggs with more spots on its surface were also laid by females with higher immature erythrocyte counts. These results suggest that more intensive deposition of protoporfyring into the eggsell can indicate worse body condition of the laying females. On the other hand, it was also found that heavier females laid eggs with lower reflectance of the background colour. Despite this discrepancy, these results are not inconsistent with the pressumptions of the signalling hypothesis and they partially support the aenemia hypothesis. However, the above mentioned dependencies were inconsistent among the nesting seasons, indicating that further important determinants must be considered in the avian eggshell coloration. Keywords: pigmentace vaječné skořápky; protoporfyrin; signální funkce; anemická hypotéza; Parus major; diferenciální počet leukocytů; erytrocyty dostupnost_czu
Variabilita ve zbarvení vaječné skořápky ve snůškách sýkory koňadry

Zbarvení vaječné skořápky ve snůškách ptáků vykazuje výraznou vnitrodruhovou variabilitu, která zatím nebyla zcela objasněna. Jeho charakter je udáván dvěma pigmenty: modro-zelený biliverdin zpravidla ...

Kratochvílová, Anna; Svobodová, Jana; Veronika, Veronika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistické porovnání bankovních produktů vybraných bank
Kašpar, Vojtěch; Prášilová, Marie; Luděk, Luděk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá současným stavem a vývojem na českém trhu retailového bankovnictví. Jsou porovnány běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a spotřebitelské úvěry u sedmi vybraných českých bank. Vybrané banky v práci tvoří tři největší banky na českém trhu a čtyři menší banky. Prostřednictvím analýz časových řad je popsán vývoj počtu účtů i klientů. Důraz je kladen na rozdíly ve vývoji mezi tradičními velkými bankami a jejich menšími konkurenty. Charakterizován je i vývoj v objemu přijatých vkladů a poskytnutých úvěrů. Součástí práce je dotazníkové šetření, ve kterém byly získány odpovědi na téma banky a jejich produkty. Jsou popsány výsledky šetření a na základě odpovědí z dotazníku jsou v práci provedeny analýzy kvalitativních znaků. Na závěr práce je provedeno celkové zhodnocení výsledků a navrhnuta doporučení pro banky i jejich klienty. The thesis analyzes current and saving accounts, term deposits, and consumer loans of seven Czech retail banks, which includes three established and four niche competitors. The statistical development is elucidated with a time series analysis, revealing a sharp contrast of traditional and niche competitors' growth. In addition, the thesis includes a questionnaire which improves understanding of customers´ bank and bank product preferences, providing a sound basis for further qualitative examination. Finally, after evaluation of overall results, recommendations were proposed to the banks as well as their clients. Keywords: banka; bankovní produkt; finanční systém; bankovní systém; běžný účet; spořicí účet; termínovaný vklad; spotřebitelský úvěr; statistická analýza; dotazníkové šetření dostupnost_czu
Statistické porovnání bankovních produktů vybraných bank

Diplomová práce se zabývá současným stavem a vývojem na českém trhu retailového bankovnictví. Jsou porovnány běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a spotřebitelské úvěry u sedmi vybraných ...

Kašpar, Vojtěch; Prášilová, Marie; Luděk, Luděk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnocení průběhu účetní závěrky ve vybrané účetní jednotce
Roštášová, Nicola; Lörinczová, Enikö; Ludmila, Ludmila
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou průběhu účetní závěrky aplikované v konkrétní účetní jednotce. Práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje základní pojmy vztahující se k účetní závěrce a detailně popisuje jednotlivé kroky v procesu účetní závěrky. Hlavní část je věnována vypracování účetní závěrky, rozboru dílčích kroků účetní závěrky a sestavení povinných finančních výkazů ve vybrané akciové společnosti působící v pivovarnickém průmyslu. Poslední část se zabývá zhodnocením jednotlivých kroků při zpracování účetní závěrky ve vybrané společnosti a zároveň celkovým hodnocením účetní závěrky společně s návrhy řešení a doporučeními pro zlepšení procesu účetní závěrky. The diploma thesis deals with the process of book closing and financial statements applied in particular accounting entity. The thesis is divided into three parts. The first of them defines basic information regarding financial statements and it describes in detail each single step in the process of financial statements. The main part of thesis is dedicated to the preparation of financial statements, analysis of all the steps and following compilation of compulsory financial statements in the particular stock corporation that is famous in brewing industry. The last part deals with evaluation of all the steps during the processing financial statements in the particular company and also with total evaluation of financial statements with suggestions and recommendations for improving the process of financial statements. Keywords: Účetní uzávěrka; účetní závěrka; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; příloha; audit; zveřejnění; inventarizace; odpisy; opravné položky; rezervy; časové rozlišení; kurzové rozdíly; daň z příjmů dostupnost_czu
Hodnocení průběhu účetní závěrky ve vybrané účetní jednotce

Diplomová práce se zabývá problematikou průběhu účetní závěrky aplikované v konkrétní účetní jednotce. Práce je rozdělena na tři části. První část vymezuje základní pojmy vztahující se k účetní ...

Roštášová, Nicola; Lörinczová, Enikö; Ludmila, Ludmila
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Insolvenční řízení z pohledu věřitele
Tlustá, Klára; Pikola, Pavel; Jaromír, Jaromír
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a přinesl novou právní úpravu úpadkového práva. Práce se zaměřuje na insolvenční řízení z pohledu věřitele, jakožto jednoho z hlavních procesních subjektů tohoto řízení. V první části práce jsou popsána teoretická východiska pro uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení, jelikož pro jejich úspěšné uspokojení v co nejvyšší možné míře je nezbytná dokonalá znalost zákona č. 182/2006 Sb. Neméně důležité je orientování se v prováděcích předpisech insolvenčního zákona. Ve druhé části práce je provedena analýza vstupních dat, která se zaměřuje na věřitele v insolvenčním řízení a uspokojování jejich přihlašovaných pohledávek s tím, že získaná data jsou statisticky zpracována a zhodnocena. This thesis discusses the Insolvency Act No. 182 / 2006 Coll. Insolvency and Its Resolution which came into force on January 1, 2008. This Act replaced Act no. 328/1991Coll., on Bankruptcy and Settlement and brought new legal adjusting of bankruptcy law. The thesis focuses on insolvency proceedings in point of view of creditor, as one of the main procedural subjects in the proceedings. The first part describes the theoretical basis for the application of claims of creditors in insolvency proceedings, because for their successful satisfaction is necessary to perfect understand of Act No. 182 / 2006 Coll. Equally important is the orientation in implementing regulations of Insolvency law. In the second part of thesis there is an analysis of input data with a focus on creditors in insolvency proceedings and the satisfaction creditors receivables. The obtain data are statistically processed and evaluated. Keywords: věřitel; dlužník; insolvenční řízení; úpadek; insolvenční správce; insolvenční soud; přihláška pohledávky; schůze věřitelů; věřitelský výbor; přezkumné jednání; zajištěný věřitel dostupnost_czu
Insolvenční řízení z pohledu věřitele

Diplomová práce pojednává o zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Tento zákon nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o ...

Tlustá, Klára; Pikola, Pavel; Jaromír, Jaromír
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases