Number of found documents: 979
Published from to

Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy
Dostál Jiří; Zelenka David; Salaj Michal
2019 - English
Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a získávat parametry otopného média. Stolice se skládá z kybernetické a fyzické části, které jsou navzájem popojeny datovým přenosem. Kybernetická část se skládá z počítačové simulace jednopotrubní otopné soustavy v reálné budově, zatímco fyzická část je složena z testovaného zařízení a jednotky na přípravu vnějších podmínek. Fyzická část má za úkol na základě informací ze simulace připravit vnější podmínky pro testované zařízení, tedy teplotu otopného média a jeho průtok. Konstrukce stolice obsahuje paralelně zapojená odstředivá čerpadla, průtokový ohřívač a nádrž na ukládání studeného média. Díky použití trojcestného ventilu a možnosti přesměrování toků média, můžeme minimalizovat teplotu média v nádrži. Tento ventil způsobuje nutnost použití přepínaného modelu stolice. Paralelní zapojení čerpadel má za následek vznik algebraických omezení v hydraulické i tepelné doméně. Pro řízení stolice jsou navrženy dva regulátory. Prvním regulátorem je standardní zpětnovazební smyčka, která pracuje v několika módech řízení na základě měřených stavů. Poté se věnujeme návrhu prediktivního regulátoru včetně realizace algebraických rovnic a přepínaného modelu. Model zařízení je včetně řízení implementován v Matlabu a v Simulinku. Funkce modelu testovací stolice je prezentována na různých skutečných situacích, které mohou nastat. Demonstrován je základní i prediktivní regulátor. Nakonec je předvedeno řízení stolice na výstupních datech ze simulací jednopotrubní otopné soustavy reálné budovy.The aim of this thesis is to propose a testbed for one-pipe hydronic heating device. The testbed will allow us to measure the pump performance, interactions between devices in a hydronic networks and acquire parameters of the heating medium. The testbed consists of a cybernetic and a physical part, which are connected via a data link. The Cybernetic part comprises a computer simulation of a one-pipe hydronic network in a real building, whereas the physical part constitutes of the tested device, and an external conditions preparation unit. The physical part prepares the external conditions based on the simulation results, the external conditions are the temperature and flow of the heating medium. The testbed design combines two paralelly connected centrifugal pumps, a flow-through heater and a tank for cold medium storage. The usage of a 3-way valve enables water flow routing, which helps to minimise the stored medium temperature. Because of the valve, we have to use a testbed swithed model. Moreover, parallel pump connection results in algebraic constraint of the model in the hydraulic and thermal domain. We design two controllers for the testbed. The first is a standard feedback loop, which operates in different state conditioned modes. Further, a model predictive controller is presented along with the explanation of the algebraic constraints and discontinuity application. The testbed model and the controllers are implemented in Matlab and Simulink. The testbed model functionality is presented both with the standard controller as well as with the predictive controller on different artificial situations. At last we demonstrate the controller performance on a precise building simulation of a one-pipe hydronic network. Keywords: Hydronické otopné soustavy,jednopotrubní vytápění,MPC,nelineární DAE,odstředivé čerpadlo,CasADi; Hydronic heating system,one-pipe heating,MPC,nonlinear DAE,centrifugal pumps,CasADi Available in digital repository of ČVUT.
Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy

Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další ...

Dostál Jiří; Zelenka David; Salaj Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému
Šimeček Ivan; Bureš Michal; Trávníček Jan
2019 - English
Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni registrů a popisuje je v rámci LLVM. Analyzuje, jak optimalizace fun-guji v systému LLVM a implementuje několik optimalizaci vhodných pro tuto architekturu, napřiklad plánováni instrukci. Výsledkem této práce je nový LLVM backend s optimalizacemi pro architekturu DLX, který může být použit pro kompilaci určitých vyššich programovacich jazyků do DLX assembly kódu.This thesis describes the process of creating a new LLVM compiler system backend for the DLX architecture. It goes through all the necessary parts of creating a new compiler backend such as instruction selection or register allocation and describes them in terms of LLVM. It looks into how optimizations work in the LLVM system and implement several optimizations suitable for the DLX architecture such as instruction scheduling. The result of this thesis is a new working LLVM backend for the DLX architecture with several optimizations in place. This backend can be used to compile several high-level languages to the DLX assembly code. Keywords: DLX,kompilátor,backend,LLVM,optimalizace; DLX,compiler,backend,LLVM,optimizations Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému

Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr ...

Šimeček Ivan; Bureš Michal; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy
Holub Jan; Kulík Jakub; Procházka Petr
2019 - English
Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce výkonné dynamické succinct datové struktury schopné reprezentovat grafy používané kompresorem. Přestože je algorithmus pomalý ve srovnání s ostatními běžně užívanými kompresory, dosahuje dobrých kompresních poměrů při využití výrazně menšího množství paměti.This thesis presents a slightly different approach to the PPM compression algorithm based on the succinct de Bruijn graphs. It uses dynamic bit vectors, and wavelet trees merged into a single tree to create a high performance dynamic succinct data structure capable of representing graphs used by the compressor. Even though the compressor is slow compared to other widely used compressors, it achieves good compression ratios while using much less memory. Keywords: komprese dat,kontextové kompresní metody,PPM,succinct de Bruijnovi grafy,dynamické rank a select struktury; data compression,context compression methods,PPM,succinct de Bruijn graphs,dynamic rank and select structures Available in digital repository of ČVUT.
Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy

Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro ...

Holub Jan; Kulík Jakub; Procházka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

ADAPTIVE SKYSCRAPPER
Florián Miloš; Asaad Loran; Šimkovič Vlado
2019 - English
Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás tvůrčí výzvu. Tak, proč vypadají domy stále stejně? Dnešní domy používají technologie post-industriální revoluce. Jsou výrazem stereotypu, průmyslové výroby a manuální práce. Tyto limity adaptability a flexibility představují omezení pro budoucí využití. Proto projekt nabízí předpovídatelnou adaptabilitu a ještě větší flexibilitu. Projekt se také snaží zahrnout poznatky jak z oblasti metabolického pohybu, tak pro hledisko flexibility i v architektuře založené na růstu seskupení jednotek.The future weather estimations are not in favor of us. Global warming is believed to affect hundreds of millions people by the year 2100. The living conditions are predicted to be very different than today. Those conditions which are created by us. So why should the housing be the same? Today's houses use the post industrial revolution technologies. They all have blueprints, industrial manufacturing and made by workers. This limits the adaptivity and the flexibility for future usage. Therefore the proposal is adapt to what is predicted and still be flexible for what is not predicted. The project also learns from many at¬tempts in the past such as metabolism movement and unit - cluster based architecture for the flexibility aspects. Keywords: záplava,globální oteplování,mrakodrap,vysoký vzrůst,adaptabilita; after the flood,flood,skyscraper,adaptive,global warming,high-rise,housing Available in digital repository of ČVUT.
ADAPTIVE SKYSCRAPPER

Budoucí odhad vývoje počasí není pro nás příznivý. Globální oteplování ovlivní sta miliony lidí do roku 2100. Podmínky pro život budou velmi rozdílné než dnes. Tyto okolnosti představují pro nás ...

Florián Miloš; Asaad Loran; Šimkovič Vlado
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Výkonnostní analýza programu LSU3shell
Langr Daniel; Kočička Martin; Kašpar Jiří
2019 - English
Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) pro vysoce paralelní výpočetní systémy. Cílem této práce bylo zanalyzovat výkonnové charakteristiky programu LSU3shell se zaměřením převážně na dynamickou alokaci paměti, provést rešerši metod a řešení která by mohla vést ke zlepšení výkonu a využití paměti, a provést následnou implementaci. Tento přístup se ukázal být správný, a bylo možné provést mnoho optimalizací vztahujících se k dynamické alokaci paměti. Výsledkem této práce je průměrné zrychlení LSU3shell o 41 %, což nám ušetří až 1,4 milionu core-hodin z naší alokace na superpočítači BlueWaters.Ab initio approaches to nuclear structure exploration are at the forefront of current nuclear physics research. LSU3shell is an implementation of the ab initio method called symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) optimized for distributed HPC systems. The goal of this thesis was the analysis of the LSU3shell program with focus primarily on dynamic memory allocation, research of methods that can be used to improve performance and memory usage, and their application on LSU3shell. The focus on dynamic memory allocation proved to be the right one, leading to many possible optimizations. I was able to reduce the run time by 41 % on average, thus potentially saving up to 1.4 million core-hours of our total BlueWaters allocation. Keywords: HPC,distribuované výpočetní systémy,dynamická alokace paměti,výkonová optimalizace; HPC,dynamic memory allocation,performance optimization Available in digital repository of ČVUT.
Výkonnostní analýza programu LSU3shell

Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model ...

Langr Daniel; Kočička Martin; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R
Máj Petr; Saska Aleš; Siek Konrad
2019 - English
Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován nativní bytecode debugger bez žádného negativního dopadu na rychlost běhu interpreteru. Byl zde také realizován nástroj pro výpis obsahu bytecode stacku. V poslední části byla implementovaná podpora pro simulování podmínečného breakpointu.First part of this thesis is about analysis and implementation of the bytecode disassembler tool for GNU-R language. The second part of the work is improving a debugging of the GNU-R bytecode subsystem by implementation of the native bytecode debugger without any negative side-effects on the language performance. During this work there was also designed and implemented the bytecode stack printer. At the last phase there was implemented a feature supporting a simulation of conditional breakpoints in the GNU-R language. Keywords: R,GNU-R,disassembler,debugger,podmínečný breakpoint; R,GNU-R,bytecode,disassembler,debugger,conditional breakpoint Available in digital repository of ČVUT.
Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R

Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován ...

Máj Petr; Saska Aleš; Siek Konrad
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi
Starosta Štěpán; Pečev Adam; Starý Jan
2019 - English
Tato prace popisuje soucasny trh s kryptomenami. Nasledne definuje atributy kryptomenovych burz, ktere jsou relevantni pro provedeni trojuhelnikove arbitraze. Na zaklade techto atributu jsou analyzovany vybrane kryptomenove burzy. Prace zaroven vymezuje klicove pozadavky dulezite pro vytvoreni aplikace, ktera stahuje data, zpracovava je a zobrazuje potencialni prilezitosti vykonani trojuhelnikove arbitraze v realnem case.This work describes present cryptocurrency market. Then it defines attributes of cryptocurrency exchanges relevant to perform triangular arbitrage. On the basis of these attributes selected cryptocurrency exchanges are analysed. The work also specifies core requirements important to building an application downloading data, processing them and displaying potential triangular arbitrage execution opportunities in real-time. Keywords: kryptomena,smenny kurz,kryptomenova burza,trojuhelnikova arbitraz,Bitcoin,aplikace v realnem case; cryptocurrency,exchange rate,cryptocurrency exchange,triangular arbitrage,Bitcoin,real-time application Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi

Tato prace popisuje soucasny trh s kryptomenami. Nasledne definuje atributy kryptomenovych burz, ktere jsou relevantni pro provedeni trojuhelnikove arbitraze. Na zaklade techto atributu jsou ...

Starosta Štěpán; Pečev Adam; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech
Gurtner Martin; Hriadel Dávid; Doleček Vít
2019 - English
Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel v produkcii. Riešenie nájdené v tejto práci je pripravené na začlenenie do konceptu Prognostiky. Potenciálne poruchy turbodúchadla so vzťahom príčina-porucha a ich frekvencia výskytu je preskúmaná v literatúre. Pokles efektivity kompresoru (napríklad z dôvodu znečistenia olejovými časticami) je porucha zvolená na analýzu v ďalších častiach diplomovej práce. Približný model poklesu efektivity kompresoru kvôli zaneseniu olejovými časticami je navrhnutý regresnou analýzou na reálnych, čistých a zanesených kompresorových máp. Na základe simulácií dieselového motora s týmto odhadnutým modelom sa zistilo, že tri príznaky vznikajú pri prítomnosti poklese efektivity kompresoru: zvýšený akčný zásah na otvorenie prívodných lopatiek v turbodúchadle s variabilnou geometriou VGT, čo vedie k zvýšeniu rýchlosti otáčania hriadeľa a k rastu teploty vzduchu na výstupe z kompresoru. Pre každý z týchto príznakov je navrhnutý indikátor buď pomocou modelu alebo hĺbkovej analýzy dát. Nakoniec sa indikátory implementujú v simulačnom prostredí motora a ich detekcia spolu s prognostikou, zahrňujúc predikciu zostávajúceho užitočného života RUL, je ohodnotená simuláciou série emisných cyklov.This work focuses on the design and implementation of the health monitoring system of a turbocharger (primarily for passenger vehicles) with the emphasis on possible deployment of the proposed algorithms in production vehicles. The solution found in the thesis is ready to be embedded in the researched concept of Prognostics and Health Management (PHM). Possible turbocharger faults with their cause/effect relations and frequency of occurrence are investigated. Compressor efficiency drop (for instance, due to oil fouling) is identified as the only fault worth of further investigation. An approximate model of compressor efficiency drop due to oil fouling is proposed by regression on the real, clean and degraded compressor map data. Based on simulations of a diesel engine with this approximate model, three symptoms are found to arise when the compressor efficiency drop is present: increased command to open vanes in Variable Geometry Turbocharger (VGT), leading to the increased shaft rotational velocity, and increased compressor outlet temperature. For each of the symptoms, an indicator is designed, either by using a model, or data mining. At last, the indicators are employed in the engine simulation environment and their detection together with prognostics performance, involving prediction of Remaining Useful Life (RUL), is evaluated by simulating a series of emission driving cycles. Keywords: turbodmychadlo,diagnostika,prognostika,regresní analýza,návrh založený na modelu; turbocharger,diagnostics,prognostics,regression analysis,model-based design Available in digital repository of ČVUT.
Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech

Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel ...

Gurtner Martin; Hriadel Dávid; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy
Suchý Ondřej; Mitura Peter; Šimeček Ivan
2019 - English
Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, který nalézá užití kupříkladu v návrhu integrovaných obvodů, nebo počítačových a dopravných sítích. V této práci rozebereme algoritmus od Dreyfuse a Wagnera, od Ericksona, Monmy a Veinotta, a Nederlofův algoritmus, které řeší verzi tohoto problému parametrizovanou počtem terminálů, a algoritmus využívající dynamické programování a matici řezů pro parametrizaci dle stromové šířky. Pro všechny popsané algoritmy vytvoříme optimalizovanou implementaci a pro porovnání s jinými řešeními ukážeme její výsledky v soutěži PACE 2018.Given a weighted graph and a subset of its vertices called terminals, the Steiner Tree problem is to find its connected subgraph of the minimum weight, that contains all of the given terminals. This problem is widely known to be NP-hard, and has a wide range of applications in integrated circuit design, networking, transportation and more. In our thesis, we analyze Dreyfus-Wagner, Erickson-Monma-Veinott, and Nederlof algorithms for this problem parameterized by the number of vertices, and the rank-based dynamic programming algorithm for the problem parameterized by treewidth. For all of these algorithms, we provide an optimized implementation, and compare it with other solutions by submitting our results to the PACE 2018 challenge. Keywords: Steinerovy stromy,parametrizované algoritmy,optimalizace,stromová šírka,grafové algoritmy; Steiner tree,parameterized algorithms,optimization,treewidth,graph algorithms Available in digital repository of ČVUT.
Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy

Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý ...

Suchý Ondřej; Mitura Peter; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů
Bošanský Branislav; Mishchenko Nikita; Bureš Miroslav
2019 - English
Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů nezávislých na doménách schopných řešit a hrát různé třídy her. Zanalyzovali jsme existující řešení a zvolili vhodné technologií pro vývoj serverové aplikace, která se slouží jako adaptér pro herně-teoretickou knihovnu. Porovnali jsme různé JavaScript knihovny pro vývoj webových aplikaci a vizualizace grafického rozhraní ve webovém prohlížečů. Na základě toho jsme zvolili technologií, které použili pro vývoj klientské části. Byly implementovány aplikace na straně klienta a na straně serverů. Byli implementovány React komponenty, které umožňují vývojáři vytvářet a vizualizovat karetní, grafové a deskové hry. Byla navržena a implementována infrastruktura aplikací, která umožňuje vývojáři spravovat a přidávat nové hry a algoritmy.This master thesis deals with the task of creating a web application for demonstrating domain-independent game-playing algorithms. In this work, we got familiar with the game-theoretic library that contains a collection of domain-independent algorithms capable of solving and playing various classes of games. We reviewed and chose suitable technologies for games visualization and building a back end application that appears as an adapter for the game-theoretic library. This work contains a comparison of various JavaScript libraries for game visualization. The technology stack was selected. Client-side and server-side applications were implemented. React components that allow a developer to build and visualize card, graph, board games were implemented. Back end application infrastructure that allows a developer to manage and add new games and algorithms was designed and implemented. Keywords: gtlibrary,herně-teoretická knihovna,teorie her,Java,Javascript,webová aplikace,desková hra,karetní hra,grafová hra,vizualizace algoritmu; gtlibrary,game-theoretic library,game theory,Java,Javascript,web application,board game,card game,graph game,algorithm visualization Available in digital repository of ČVUT.
Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů

Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která ...

Bošanský Branislav; Mishchenko Nikita; Bureš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases