Number of found documents: 15582
Published from to

Carbohydrates drive growth and longevity tradeoff strategies of plants in the Western United States
SAMRAOUI, Kenz Raouf
2023 - English
This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies specific roles for NSC compoundsfructans enhance longevity, while simple sugars support rapid growth at the expense of longevity. By elucidating the roles of individual NSC compounds and their relationship with growth and longevity, we are contributing to a deeper understanding of plant adaptation and survival strategies. This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies specific roles for NSC compoundsfructans enhance longevity, while simple sugars support rapid growth at the expense of longevity. By elucidating the roles of individual NSC compounds and their relationship with growth and longevity, we are contributing to a deeper understanding of plant adaptation and survival strategies. Keywords: Carbon allocation strategies; Environmental adaptation; Non-structural carbohydrates (NSCs); Plant growth dynamics; United States of America. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Carbohydrates drive growth and longevity tradeoff strategies of plants in the Western United States

This study explores the relationship between non-structural carbohydrates (NSCs), growth, and longevity in over 200 vascular plant species across diverse Western U.S. habitats. The research identifies ...

SAMRAOUI, Kenz Raouf
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders
PROSKURIAKOVA, Kseniia
2023 - English
I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation between explorativeness and boldness, and the correlation between these traits and learning abilities of Salticidae spiders. I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation between explorativeness and boldness, and the correlation between these traits and learning abilities of Salticidae spiders. Keywords: Jumping spiders; Phidippus regius; Salticidae Personality traits; Boldness; Exploration latency; Repeatability; Learning abilities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Association between personality traits and cognitive abilities in jumping spiders

I measured two personality traits in jumping spiders Phidippus regius, boldness and explorativeness, to identify the presence of these traits and their repeatability. Also I analysed the correlation ...

PROSKURIAKOVA, Kseniia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Fylogenetická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců
KOVAŘÍK, Vojtěch
2023 - Czech
Tato studie se zabývá popisem peniální a bakulární morfologie novoguinejských hlodavců. Pomocí stereoskopického mikroskopu a nedestruktivního mikropočítačového tomografického přístroje (CT) jsem zdokumentoval a zaznamenal mnoho kvalitativních a kvantitativních znaků. Získaná datová matice byla fylogeneticky analyzována, což mi umožnilo rekonstruovat rodové podmínky pro Rattini a různé podskupiny hydromyinních hlodavců. Identifikoval jsem také komplexní vývoj peniálních a bakulárních rysů a také některé perspektivy pro budoucí studie. This study deals with the description of the penile and bacular morphology of New Guinean rodents. I documented and scored many qualitative and quantitative characters using the stereoscopic microscope and non-destructive microcomputer tomography machine (CT). The obtained data matrix was analyzed phylogenetically, which enabled me to reconstruct ancestral conditions for Rattini, and various subgroups of hydromyine rodents. I also identified a complex evolution of penile and bacular features, and also some perspectives for future investigations. Keywords: morfologie; bakulum; hlodavci; Hydromyini; Nová Guinea; fylogeneze; evoluce; mikro CT; morphology; baculum; rodents; Hydromyini; New Guinea; phylogeny; evolution; micro CT Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fylogenetická analýza peniální morfologie u novoguinejských hlodavců

Tato studie se zabývá popisem peniální a bakulární morfologie novoguinejských hlodavců. Pomocí stereoskopického mikroskopu a nedestruktivního mikropočítačového tomografického přístroje (CT) jsem ...

KOVAŘÍK, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Red-backed shrike (\kur{Lanius collurio}) versus Common cuckoo (\kur{Cuculus canorus}): Clutch variability and egg recognition
KRAUSOVÁ, Ladislava
2023 - English
V této práci jsem pomocí fotografie testoval variabilitu vajec ťuhýka obecného (Lanius collurio) uvnitř snůšky a porovnával ji s variabilitou vajec mezi snůškami. Byl hodnocen vliv barvy, velikosti, objemu a makulace a chromatických a achromatických kontrastů. Dále jsem testovala schopnost ťuhýka obecného rozpoznávat umělá kukaččí vejce a umělá vejce ťuhýka obecného, vyhodnotila jsem míru odmítání těchto vajec a porovnala ji s mírou odmítání konspecifických vajec. Ukázala jsem, že u všech měřených parametrů mají ťuhýci nízkou vnitrosnůškovou variabilitu a vysokou mezisnůškovou variabilitu. Tato variabilita může být adaptací proti hnízdnímu parazitismu. Kromě toho jsem zjistila, že schopnost ťuhýků rozpoznat a odmítnout parazitické vejce je výrazně vyšší, než se očekávalo. In this work, using photography, I tested the red-backed shrike (Lanius collurio) intraclutch egg variability and compared it with the interclutch egg variability. The effect of colour, size, volume and maculation as well as chromatic and achromatic contrasts were evaluated. Moreover, I tested ability of the red-backed shrike to recognize artificial cuckoo eggs and artificial shrike eggs, evaluate the rejection rate of these eggs, and compare it with the rejection rate of conspecific eggs. I showed that shrikes have low intraclutch variability and high interclutch variability in all measured parameters. Such variability might be an adaptation against brood parasitism. In addition, I found out that the shrikes' ability to recognize and reject a parasitic egg is significantly higher than expected. Keywords: Red-backed shrike; egg variability; parasitism; egg rejection Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Red-backed shrike (\kur{Lanius collurio}) versus Common cuckoo (\kur{Cuculus canorus}): Clutch variability and egg recognition

V této práci jsem pomocí fotografie testoval variabilitu vajec ťuhýka obecného (Lanius collurio) uvnitř snůšky a porovnával ji s variabilitou vajec mezi snůškami. Byl hodnocen vliv barvy, velikosti, ...

KRAUSOVÁ, Ladislava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (\kur{Turdus philomelos})
MAJEROVÁ, Veronika
2023 - Czech
Studovala jsem druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a jeho vokální imitace. Menší sekvence byly vystřiženy z celých nahrávek jednotlivců a následně analyzovány. Vytvořila jsem kumulativní křivku pro imitované druhy, testovala jsem vliv typu stanoviště na procento imitací některých druhů v repertoáru drozda zpěvného. Také jsem analyzovala podrobněji druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a rozdělila jsem je do čtyř extrémních typů. I studied the species-specific vocalization of the Song thrush and its vocal mimicry. Smaller sequences were cut from the entire recordings of individuals and were subsequently analysed. I created a cumulative curve for the mimicked species, I tested the effect of habitat type on the percentage of vocal mimicry of some species in the song thrush's repertoire. I also analysed in more detail the species-specific vocalization of the song thrush and I divided them into four extreme types. Keywords: drozd zpěvný; Turdus philomelos; ptačí vokální imitace; variabilita druhově specifického zpěvu; Song Thrush; Turdus philomelos; avian vocal mimicry; song variability of species-specific song Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (\kur{Turdus philomelos})

Studovala jsem druhově specifickou vokalizaci drozda zpěvného a jeho vokální imitace. Menší sekvence byly vystřiženy z celých nahrávek jednotlivců a následně analyzovány. Vytvořila jsem kumulativní ...

MAJEROVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA
BÜRGEROVÁ, Monika
2023 - Czech
Myxozoa představují rozmanitou skupinu mikroskopických endoparazitů, kteří infikují převážně ryby. V současnosti zahrnují více než 2600 popsaných druhů. Navzdory vysokému počtu popsaných druhů, zůstává jejich diverzita stále dostatečně neprozkoumána a podhodnocena. Detekce a sledování myxozoí v dosud neprozkoumaných oblastech může odhalit klíčové patogeny spojené s úhynem ryb a objevit biodiverzitu rybomorek. Tato práce se zabývá rozmanitostí parazitů v přehradě Římov, s důrazem na jejich detekci pomocí environmentální DNA (eDNA). Porovnání zjištěné diverzity na různých místech a v různých environmentálních vzorcích v přehradní nádrži Římov odhalilo zajímavé výsledky abundance a počtu OTUs v rámci jednotlivých linií myxozoí. Tato diplomová práce zdůrazňuje důležitost analýzy eDNA při detekci patogenů a posuzování biodiverzity myxozoí. Myxozoans represent a diverse group of microscopic endoparasites primarily infecting fish, including over 2,600 nominal species. Despite the extensive number of described species, their diversity remains still unexplored and underestimated. The detection and surveillance of myxozoan parasites in previously unexamined areas can reveal crucial pathogens linked to fish mortality and discover myxozoans biodiversity. This thesis investigates the parasite diversity in the Římov Reservoir, focusing on myxozoan detection through environmental DNA (eDNA). A comparison of detected diversity at various sites and in different environmental samples across the Římov Reservoir unveiled interesting patterns of read abundance and number of OTUs within each myxozoan clade. This study underscores the importance of eDNA analysis in detecting pathogens and assessing biodiversity in myxozoan parasites. Keywords: parazité; Myxozoa; rybomorky; detekce; diverzita; environmentální DNA; eDNA; metabarkodování; Římov; přehradní nádrž; parasites; Myxozoa; detection; diversity; environmental DNA; eDNA; metabarcoding; Římov; reservoir Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biodiverzita myxozoí v přehradní nádrži Římov zjištěná analýzou environmentální DNA

Myxozoa představují rozmanitou skupinu mikroskopických endoparazitů, kteří infikují převážně ryby. V současnosti zahrnují více než 2600 popsaných druhů. Navzdory vysokému počtu popsaných druhů, ...

BÜRGEROVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Charakterizace oocytů afrických rypošů
KOPECKÁ, Eva
2023 - Czech
This study is focused on the characterization of oocytes of long-lived rodents, naked mole-rat, and giant mole-rat, which are emerging models of long-term oocyte and ovarian quality. In the second part, the effect of repeated ovulations on aging-associated quality decline of oocytes is studied, comparing mouse and giant mole-rat. This study is focused on characterisation of oocytes of long-lived rodents, naked mole-rat and giant mole-rat, that are emerging models of long-term oocyte and ovarian quality. In the second part, the effect of repeated ovulations on aging-associated quality decline of oocyte is studied, comparing mouse and giant mole-rat. Keywords: myš domácí (Mus musculus); rypoš lysý (Heterocephalus glaber); rypoš obří (Fukomys mechowii); oocyt; ovulace; meióza; reprodukční stárnutí; histonové modifikace; MTOC; dělící vřeténko; house mouse (Mus musculus); naked mole rat (Heterocephalus glaber); giant mole rat (Fukomys mechowii); oocyte; ovulation; meiosis; reproductive aging; histone modifications; MTOC; spindle Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Charakterizace oocytů afrických rypošů

This study is focused on the characterization of oocytes of long-lived rodents, naked mole-rat, and giant mole-rat, which are emerging models of long-term oocyte and ovarian quality. In the second ...

KOPECKÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Intraspecific trait variability of herbaceous plants in organic and conventional olive plantations in region at desertification risk
MIGLIORINO, Michele
2023 - English
This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The effect of agricultural management (organic vs. conventional) is investigated on i) the herbaceous species composition ii) intraspecific trait variability of five selected herbaceous plants iii) soil conditions. Herbaceous plants are here considered as "indicators" of olive plantations' health. Studying if and how species traits and soil parameters vary with management, should reveal how olive understory grasslands are responding to increasing drought conditions and other desertification constraints. Management of grasslands and soils is critical to maintain high ecological functionality and services of olive agroecosystems. This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The effect of agricultural management (organic vs. conventional) is investigated on i) the herbaceous species composition ii) intraspecific trait variability of five selected herbaceous plants iii) soil conditions. Herbaceous plants are here considered as "indicators" of olive plantations' health. Studying if and how species traits and soil parameters vary with management, should reveal how olive understory grasslands are responding to increasing drought conditions and other desertification constraints. Management of grasslands and soils is critical to maintain high ecological functionality and services of olive agroecosystems. Keywords: intraspecific trait variability; grasslands; organic agriculture; herbaceous plants; functional traits; olive plantations; agroecosystems; desertification; drought; aridity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraspecific trait variability of herbaceous plants in organic and conventional olive plantations in region at desertification risk

This thesis is an ecological study in an agricultural context (agroecological research). It is carried out in olive plantations in south Italy, Apulia, a region at strong desertification risk. The ...

MIGLIORINO, Michele
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Vliv vybraných klíštěcích serpinů na zánětlivou aktivaci různých makrofágových subpopulací
HAJDUCHOVÁ, Kateřina
2023 - Czech
Cílem práce bylo vytvořit tři subpopulace makrofágů z lidských liniových THP-1 buněk pomocí různých stimulačních látek a diferenciačních faktorů. Morfologicky je porovnat a rozlišit na základě exprese povrchových markerů. Dále provést zánětlivou aktivaci pomocí LPS a otestovat vliv dvou vybraných klíštěcích serpinů na zánětlivou aktivaci buněk. The aim of this study was create three subpopulation of macrohages from human cell lineage THP-1 using different stimulating agents and differentiation factors. Morhologically compare and differenctiate them based on the expresion of surface markers. Furhermore, to perform inflammatory activation using LPS and to test the effect of two selected tick serpins on inflammatory cell activation. Keywords: makrofág; klíště; serpin; zánět; macrophage; tick; serpin; inflammation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv vybraných klíštěcích serpinů na zánětlivou aktivaci různých makrofágových subpopulací

Cílem práce bylo vytvořit tři subpopulace makrofágů z lidských liniových THP-1 buněk pomocí různých stimulačních látek a diferenciačních faktorů. Morfologicky je porovnat a rozlišit na základě exprese ...

HAJDUCHOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Dawn chorus succession in a lowland rainforest of Papua New Guinea
MEDELLÍN BECERRA, Sofía
2023 - English
This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species involved, analyze their songs, and understand the influence of environmental factors. To accomplish this, the study employs a combination of field recordings, phylogenetic analysis, and statistical methods to elucidate the complex interactions between avian species and their habitats. The findings of this study contribute to the broader understanding of biodiversity and ecosystem dynamics in tropical rainforests. This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species involved, analyze their songs, and understand the influence of environmental factors. To accomplish this, the study employs a combination of field recordings, phylogenetic analysis, and statistical methods to elucidate the complex interactions between avian species and their habitats. The findings of this study contribute to the broader understanding of biodiversity and ecosystem dynamics in tropical rainforests. Keywords: Bioacoustics; Papua New Guinea; Dawn Chorus; Birds; Ecology; Biodiversity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dawn chorus succession in a lowland rainforest of Papua New Guinea

This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species ...

MEDELLÍN BECERRA, Sofía
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases