Number of found documents: 443
Published from to

'The Animal and Human World in Cormac McCarthy and Jack London's Works'
BENÍČKOVÁ, Kamila
2022 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
'The Animal and Human World in Cormac McCarthy and Jack London's Works'

BENÍČKOVÁ, Kamila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift)
MYKYTYN, Kristýna
2022 - English
Práce se pokusí definovat prostor ve vybraných románech současného britského autora Grahama Swifta. Teoretická část práce nejprve nastíní společenskou, politickou a literární situaci 20. století a představí literární prostředky používané v moderní, postmoderní a současné britské literatuře. Dále se práce zabývá změnou vnímání prostoru, teorií postmoderního chronotopu a vedle Grahama Swifta jsou představeni i další nejvýznamnější autoři současné britské literatury. Jádrem práce je literárněvědná analýza prostoru a krajiny románů Země vod (1983) a Mimo tento svět (1988). Cílem práce je porovnání použití postmoderních prvků a analýza vlivu historie a krajiny na osud hrdinů vybraných románů. The thesis aims to reflect on space in selected novels by contemporary British writer Graham Swift. The theoretical part of the thesis will first outline the social, political and literary situation of the 20th century and introduce the literary tools used in modern, postmodern and Contemporary British literature. Furthermore, the thesis deals with the change in the perception of space, the theory of postmodern chronotope, and besides Graham Swift, other most important writers of Contemporary British literature are introduced. The core of the thesis is a literary analysis of the space and landscape of the novels Waterland (1983) and Out of This World (1988). The aim is to compare the usage of postmodern elements and analyse the influence of history and landscape on the fate of the heroes of selected novels. Keywords: postmodernismus; současná britská próza; Graham Swift; Země vod; Mimo tento svět; prostor; britská fikce; chronotop Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift)

Práce se pokusí definovat prostor ve vybraných románech současného britského autora Grahama Swifta. Teoretická část práce nejprve nastíní společenskou, politickou a literární situaci 20. století a ...

MYKYTYN, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

The Present Perfect Tense as a Critical Issue in Teaching of English in the Lower Secondary School Curriculum
ALTMAN, Nela
2022 - English
Tato diplomová práce se zabývá předpřítomným časem jako kritickým místem kurikula 2. stupně základních škol. Předpřítomný čas v anglickém jazyce byl identifikován učiteli jako kritické místo v rámci projektu IPUP KA7 - Inovace přípravy učitelů pro praxi. Tento fakultní projekt zkoumal tzv. kritická místa kurikula a byl založen na akčním výzkumu, který se stal podkladem pro tuto diplomovou práci. V teoretické části diplomová práce nejprve definuje kritická místa obecně a poté konkrétní kritické místo analyzuje z lingvistického a didaktického hlediska. V empirické části se věnuje metodologii výzkumu a stanovuje jeho fáze, které dále realizuje. Součástí empirické části je konfrontace poznatků teoretiků v oblasti výuky předpřítomného času s praxí učitelů a z toho vzniklá doporučení do praxe. Tato doporučení jsou aplikována na modelovou výukovou hodinu, jejímž cílem je navrhnout řešení jak toto kritické místo překonávat. This diploma thesis examines the Present Perfect tense as a critical issue in the curriculum at the lower secondary schools. The Present Perfect tense in English was identified by teachers as a critical issue in the IPUP KA7 project - Inovace přípravy učitelů pro praxi. This faculty project investigated critical issues in the curriculum and included action research that provided the basis for this thesis. In the theoretical section, the thesis first defines critical issues in general and then analyses our chosen specific critical issue (the Present Perfect tense) from a linguistic and methodological point of view. In the empirical section, it discusses the research methodology and sets out the stages of the research, which it then implements. The empirical section includes an examination of the findings of scholars in the field of teaching the Present Perfect tense in comparison with teachers' practical classroom experience and also includes resulting recommendations for practice. These recommendations are applied to a model lesson to suggest solutions on how to overcome this critical issue. Keywords: kritické místo kurikula; kurikulum; RVP; SERR; předpřítomný čas; výuka gramatiky; akční výzkum Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The Present Perfect Tense as a Critical Issue in Teaching of English in the Lower Secondary School Curriculum

Tato diplomová práce se zabývá předpřítomným časem jako kritickým místem kurikula 2. stupně základních škol. Předpřítomný čas v anglickém jazyce byl identifikován učiteli jako kritické místo v rámci ...

ALTMAN, Nela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Politické tendence ve vybrané romantické poezii
RILLICH, Jan
2022 - English
Tato práce se zabývá analýzou vybrané anglické romantické poezie z hlediska politických postojů autorů. V práci jsou rozebrána a zasazena do kontextu dobových politických událostí díla více básníků tohoto období. Hlavními tématy jsou politická pravice a levice, konflikt monarchismu a republikánství a kritika institucionalizovaného náboženství tak, jak jsou nazírány romantickými básníky. V případech, kdy se stejnou otázkou zabývá více autorů, jsou jejich přístupy porovnány. This thesis analyses selected poetry of English Romantic poets in terms of their political opinions. The works of various poets are scrutinised and put into the context of important political events of the period. The main topics discussed are the left-right political spectrum, the conflict between monarchism and republicanism, and the critique of institutionalised religion in how the Romantic poets perceive them. In cases where more poets show interest in the same question, their ideas are compared. Keywords: Romantismus; poezie; politika; anarchismus; náboženství; ateismus; revoluce; Británie; Francie; Amerika; Wordsworth; Coleridge; Southey; Byron; Shelley; Keats Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Politické tendence ve vybrané romantické poezii

Tato práce se zabývá analýzou vybrané anglické romantické poezie z hlediska politických postojů autorů. V práci jsou rozebrána a zasazena do kontextu dobových politických událostí díla více básníků ...

RILLICH, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analysis of Games and Films Inspired by Or Spin-Offs of The Godfather
DAVID, Tomáš
2022 - English
V této inovativní studii bude student zkoumat filmy a hry, které vykazují intertextuální vztah s vlivnou filmovou sérií Kmotr ze 70. let minulého století. Jak hry, tak filmy budou studovány metodou specifické aplikace teorií intertextuality, které budou prezentovány a aplikovány. Rozmanitost použitých žánrů poslouží jako příklad stále se rozšiřujících žánrů textů hodných vážného akademického zkoumání a analýzy. In this innovative study, the student will examine films and games which exhibit an intertextual relationship with the influential Godfather film series from the 1970s. Both games and films will be under study specifically applying theories of intertextuality which will be both presented and applied. The variety of genres approached will serve as an example of the ever expanding genres of texts worthy of rigorous academic investigation and analysis. Keywords: Adaptace; mafie; videohry; filmy; kinematografie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of Games and Films Inspired by Or Spin-Offs of The Godfather

V této inovativní studii bude student zkoumat filmy a hry, které vykazují intertextuální vztah s vlivnou filmovou sérií Kmotr ze 70. let minulého století. Jak hry, tak filmy budou studovány metodou ...

DAVID, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Development of DiCre parental lineage of \kur{Babesia divergens }
REICHENSDÖRFEROVÁ, Dominika
2022 - English
Babesia divergens is a tick-transmitted parasite of the order Piroplasmida, an important causative agent of bovine and human babesiosis. Even though Babesia represent an important worldwide veterinary threat and an emerging risk to humans, some of the fundamental principles of their parasitic lifestyle are still poorly understood. One of the approaches, which help us to better understand the biology of Babesia parasites and their interaction with hosts or vectors, is functional genomics. Hence, the aim of this thesis is to establish a DiCre parental lineage of B. divergens that may provide the absent genome editing technique of conditional gene knock-out. Such a tool will help to functionally characterize essential genes/proteins and validate them as novel targets for the yet missing specific treatment. We have selected and identified an eligible recipient locus in the B. divergens genome into which a DiCre cassette will be integrated via homology recombination. We have validated and determined the optimal concentration of WR99210 and G-418 for their use as selection markers for transfected B. divergens cultures. Finally, we have designed and constructed the plasmid vector containing the DiCre cassette for the generation of DiCre parental B. divergens lineage that may be universally applicable to functionally validate any genes/proteins of interest. Babesia divergens is a tick-transmitted parasite of the order Piroplasmida, an important causative agent of bovine and human babesiosis. Even though Babesia represent an important worldwide veterinary threat and an emerging risk to humans, some of the fundamental principles of their parasitic lifestyle are still poorly understood. One of the approaches, which help us to better understand the biology of Babesia parasites and their interaction with hosts or vectors, is functional genomics. Hence, the aim of this thesis is to establish a DiCre parental lineage of B. divergens that may provide the absent genome editing technique of conditional gene knock-out. Such a tool will help to functionally characterize essential genes/proteins and validate them as novel targets for the yet missing specific treatment. We have selected and identified an eligible recipient locus in the B. divergens genome into which a DiCre cassette will be integrated via homology recombination. We have validated and determined the optimal concentration of WR99210 and G-418 for their use as selection markers for transfected B. divergens cultures. Finally, we have designed and constructed the plasmid vector containing the DiCre cassette for the generation of DiCre parental B. divergens lineage that may be universally applicable to functionally validate any genes/proteins of interest. Keywords: B. divergens; DiCre cassette; DiCre parental B. divergens lineage; treatment; Gibson assembly Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Development of DiCre parental lineage of \kur{Babesia divergens }

Babesia divergens is a tick-transmitted parasite of the order Piroplasmida, an important causative agent of bovine and human babesiosis. Even though Babesia represent an important worldwide veterinary ...

REICHENSDÖRFEROVÁ, Dominika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Calculation of vibrational SFG spectra from molecular dynamics simulations
MUSIL, Patrik
2022 - English
In this thesis, implementation of calculation vibrational Sum-Frequency Generation (SFG) spectra from classical molecular simulations of aqueous solutions in the O-H vibrations region is presented. The key part of the thesis was significant improvement of the original codes used by the group of Prof. Marie-Pierre Gaigeot to post-process ab initio molecular dynamics trajectories to predict vibrational SFG spectra and apply it to classical molecular dynamics simulations. Particular attention was paid to modifying and optimizing the code for processing much larger systems (number of molecules) and much longer trajectories (longer simulation times), allowing to take advantage of classical simulations to work on larges scales than the ab initio simulations. The code also integrates calculations of contributions from water O-H bonds and surface hydroxyls. As a new feature, calculation of cross-correlations among molecules was implemented. The performance of the resulting codes is verified and the influence of classical molecular simulation parameters, as well as parameters entering the SFG spectra calculations, on the calculated vibrational SFG spectra is studied for fluorite/water interface. In this thesis, implementation of calculation vibrational Sum-Frequency Generation (SFG) spectra from classical molecular simulations of aqueous solutions in the O-H vibrations region is presented. The key part of the thesis was significant improvement of the original codes used by the group of Prof. Marie-Pierre Gaigeot to post-process ab initio molecular dynamics trajectories to predict vibrational SFG spectra and apply it to classical molecular dynamics simulations. Particular attention was paid to modifying and optimizing the code for processing much larger systems (number of molecules) and much longer trajectories (longer simulation times), allowing to take advantage of classical simulations to work on larges scales than the ab initio simulations. The code also integrates calculations of contributions from water O-H bonds and surface hydroxyls. As a new feature, calculation of cross-correlations among molecules was implemented. The performance of the resulting codes is verified and the influence of classical molecular simulation parameters, as well as parameters entering the SFG spectra calculations, on the calculated vibrational SFG spectra is studied for fluorite/water interface. Keywords: computer simulations; solid-liquid interface; nonlinear optics; sum-frequency generation; spectroscopy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Calculation of vibrational SFG spectra from molecular dynamics simulations

In this thesis, implementation of calculation vibrational Sum-Frequency Generation (SFG) spectra from classical molecular simulations of aqueous solutions in the O-H vibrations region is presented. ...

MUSIL, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Analysis of the dicyemid diversity using amplicon sequencing
FLEGROVÁ, Tereza
2022 - English
Using amplicon sequencing, this study reveals dicyemid diversity around the world as well as within individual cephalopod hosts. A wide number of samples of multiple species were collected to reflect true dicyemid diversity. Heterogeneity primers were designed in order to improve the sequencing performance of the Illumina platform. A complex bioinformatic pipeline was implemented to process non-overlapping reads. The species delimitation methods were used to categorize occurring dicyemid types. Using the output of implemented methods, dicyemid diversity was assessed, proposing new trends opposing the current methodology. Keywords: amplikonové sekvenování; dicyemida; populační diverzita; illumina Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analysis of the dicyemid diversity using amplicon sequencing

Using amplicon sequencing, this study reveals dicyemid diversity around the world as well as within individual cephalopod hosts. A wide number of samples of multiple species were collected to reflect ...

FLEGROVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

mTOR-regulated translation during first the wave of inner cell generation in mouse preimplantation embryos
ČERNÁ, Pavlína
2022 - English
The aim of this master thesis was to investigate the role of mTOR and connected pathways in early mouse preimplantation development. The aim of this master thesis was to investigate the role of mTOR and connected pathways in early mouse preimplantation development. Keywords: mouse preimplantation development; trophectoderm; primitive endoderm; epiblast; mTOR signalling pathway Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
mTOR-regulated translation during first the wave of inner cell generation in mouse preimplantation embryos

The aim of this master thesis was to investigate the role of mTOR and connected pathways in early mouse preimplantation development....

ČERNÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Bacterial life history strategies in gamma-irradiated arable soil receiving different microbial inocula
FARKOVÁ, Karolína
2022 - English
Půda obsahuje mimořádnou úroveň mikrobiální biodiverzity, která podporuje klíčové funkce ekosystému. Pochopení toho, jak se půdní mikrobiální společenstva v zemědělských ekosystémech utvářejí a jaké vlastnosti vykazují (tj. jaké funkce a služby zprostředkovávají), je nezbytné pro lepší předvídání důsledků ztráty biologické rozmanitosti. Tato práce analyzuje složení, diverzitu a životní strategie půdních bakteriálních společenstev po zavedení mikrobiálních společenstev z různých zdrojů (tj. půdy a kravských exkrementů) do sterilní půdy (ozářené -zářením). Výsledky ukazují, že bakterie z půdy a exkrementů se v -ozářené půdě úspěšně etablovaly a že složení a diverzita bakteriálních společenstev silně závisí na zdroji inokulace. Analýzy vybraných funkčních znaků prokázaly, že taxony časných kolonizátorů se vyznačovaly vyšším počtem kopií genu 16S rRNA, menšími genomy a zvýšenou pohyblivostí a schopností sporulace než původní půdní bakteriální společenstva. Kromě toho, přestože půdy vykazovaly podobné počáteční fyzikálně-chemické a biochemické vlastnosti, různá mikrobiální společenstva vytvářela podstatné rozdíly ve vlastnostech půdy a mikrobiálně zprostředkovaných funkcích. Tato práce přispívá k lepšímu pochopení toho, jak je složení bakteriálního společenstva důležité pro mikrobiální biodiverzitu v půdě a jak naopak může biodiverzita přispívat ke změnám půdní úrodnosti a aktivity bakterií prostřednictvím různých životních strategií a vlastností. Soil contains an extraordinary level of microbial biodiversity that supports key ecosystem functions. Understanding how soil microbial communities assemble in agricultural ecosystems, as well as what traits they exhibit (i.e., what functions and services they mediate), is essential to better predict the consequences of biodiversity loss. This thesis analyzes the composition, diversity, and life history strategies of soil bacterial communities after the introduction of microbial communities from different sources (i.e., soil and cow excreta) into sterile soil (-irradiated). The results show that bacteria from soil and excreta successfully established in the -irradiated soil and that the bacterial composition and diversity strongly depends on the inoculation source. Analyses of selected functional traits proved that early colonizer taxa were characterized by having higher 16S rRNA copy numbers, smaller genomes and elevated motility and sporulation abilities than the original soil bacterial community. In addition, despite the soils showing similar initial physicochemical and biochemical properties, the different bacterial assemblages generated strong differences in soil properties and microbially-mediated functions. This thesis contributes to a better understanding on how the composition of microbial community is important for the microbial biodiversity in soil and in turn, how biodiversity can contribute to changes in soil fertility and bacterial activity through different life history strategies and traits. Keywords: půda; bakteriální komunita; funkční znaky; životní strategie; zemědělství Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Bacterial life history strategies in gamma-irradiated arable soil receiving different microbial inocula

Půda obsahuje mimořádnou úroveň mikrobiální biodiverzity, která podporuje klíčové funkce ekosystému. Pochopení toho, jak se půdní mikrobiální společenstva v zemědělských ekosystémech utvářejí a jaké ...

FARKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases