Number of found documents: 12124
Published from to

Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy
Zimek, Ondřej
2023 - Czech
Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, které mají a v budoucnosti budou mít významný vliv na pěstování cukrové řepy v České republice. Data z provozních ploch poskytla společnost Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data z maloparcelních pokusů poskytnul Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU z vlastní Polní pokusné stanice. Hodnoceny byly roky 2021 a 2022. Pozorování bylo zaměřeno na trend vývoje výnosu kořene a cukernatosti v tzv. "předkampaňovém" vzorkování. Hlavním cílem bylo vyhodnotit vliv faktorů na konečný výnos daných lokalit na konci cukrovarnické kampaně. Zde byl hodnocen vliv odrůdy a zpracování půdy na cukernatost (%), výnos bulev (t/ha) a výnos polarizačního cukru (t/ha). U vlivu odrůd, bylo zjištěno, že klasický typ dosahuje stále mírně lepších výsledků než Conviso Smart odrůdy. Vliv zpracování půdy ukazuje na hodnocených lokalitách, že při využití orby dosáhla cukrovka lepších výsledků ve všech parametrech, nežli při minimalizačmí technologii. The aim of this diploma thesis on the topic „Influence of selected agrotechnical factors on yield and its qualiny in sugar beet“ is to focus on selected agrotechnical factors (varieties and tillage, factors that have and will have significant infuelnce on sugar beet growing in Czech republic. Data from farm trials were provided by Moravskoslezské cukrovary, s.r.o. – Hrušovany nad Jevišovkou. Data from small-plot experiments were provided by The Institute of Agrosystems and Bioclimatology of AF MENDELU from its own Field experiment station. The years 2021 and 2022 were evaluated. The observation was focuse on the trend of yield and sugar content in (pre-campaing“ sampling. The main goal was to evaluate the influence of factors on the final yield of the given locations at the end of campaign. Here the effect of variety and tillage on sugar content (%), yield (t/ha) and polarization sugar yield (t/ha) was evaluated. Regarding the infuelnce of varieties, it was found that the classic type still achieves slightly better results than the Conviso Smart variety. The influence of tillage shows at the evaluated locations that when plowing was used, sugar beet achieved better results in all parameters than when using minimalization technology. Keywords: cukernatost; cukrová řepa; odrůda; výnos; zpracování půdy; soil tillage; sugar beet; sugar content; variety; yield Available in digital repository of Mendel University.
Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy

Cílem diplomové práce na téma „Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výnos a jeho kvalitu u cukrové řepy“ bylo zaměřit se na vybrané agrotechnické faktory (odrůdy a zpracování půdy), faktory, ...

Zimek, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků
Navrátilová, Eliška
2023 - Czech
Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou základní krmnou dávkou. Pokusná skupina měla tuto dávku obohacenou o přídavek vitamínu E a selenu. Celý experiment trval po dobu 90 dní. Býčci byli váženi v měsíčních intervalech. Po ukončení experimentu byli býčci poraženi na jatkách. Ze svalu byly odebrány vzorky, které byly zabaleny a uloženy do lednice. Jednotlivé analýzy probíhaly celkem 4 týdny, od 0. týdne po 4. týden zrání. Analýza na obsah selenu a senzorické vlastnosti masa byla provedena na začátku a na konci zrání. Z výsledků vyplývá, že přídavek selenu a vitamínu E do krmné dávky neměl vliv na hmotnost a přírůstky. Obsah selenu v mase u pokusné skupiny byl vyšší a v průběhu zrání vzrůstal, zatímco u skupiny kontrolní byl nižší a postupně klesal. S růstem obsahu selenu v mase se zlepšovaly i hodnocené senzorické parametry, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky v 1. a 4. týdnu zrání podobné. A control and an experimental group of bulls were set up for the experiment. The bulls were fed the same total mixed ration. The experimental group had this total mixed ration by the addition of vitamin E and selenium. The whole experiment lasted for 90 days. The bulls were weighed at monthly intervals. At the end of the experiment, the bulls were slaughtered at the slaughterhouse. Samples were taken from the muscle, which were wrapped and stored in a refrigerator. Individual analyses were conducted for a total of 4 weeks, from week 0 to week 4 of maturation. Analysis for selenium content and sensory properties of the meat was carried out at the beginning and at the end of maturation. The result showed that the addition of selenium and vitamin E to the total mixed ration did not affect weight and gain. The selenium content in the meat of the experimental group was higher and increased during maturation, while that of the control group was lower and gradually decreased. As the selenium content of the meat increased, the sensory parameters evaluated also improved, whereas the results of the control group were similar at weeks 1 and 4 of maturation. Keywords: maso; metabolismus; selen; skot; vitamín E; cattle; meat; metabolism; selenium; vitamin E Available in digital repository of Mendel University.
Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků

Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou ...

Navrátilová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku
Stříbrná, Veronika
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její přínosy pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Zároveň jsou zde představeny odlišnosti oproti lineárnímu modelu ekonomiky. Práce dále popisuje nové strategie a programy Irska a České republiky, které zemím pomáhají při zavádění cirkulární ekonomiky. Analytická část práce je věnovaná analýze vývoje cirkulární ekonomiky v České republice a v Irsku. Nejdříve jsou v analýze použity obecné ukazatele na vývoj cirkularity, poté jsou vybrány ty, které jsou zaměřené na úroveň podniků. Hlavním cílem práce bylo představit cirkulární ekonomiku a vyhodnotit její vývoj v obou zemích a jejich podnicích. This diploma thesis deals with the circular economy and its implementation in Ireland and the Czech Republic. The theoretical part describes the starting points from which the concept of the environment and its benefits for life and sustainable development are based. At the same time, the differences compared to the linear model of the economy are presented here. The work also describes the new strategies and programs of Ireland and the Czech Republic, which help the countries in implementing the circular economy. The analytical part of the work is devoted to the analysis of the development of the circular economy in the Czech Republic and Ireland. First, general indicators for the development of circularity are included in the analysis, then those focused on the level of enterprises are selected. The main goal of the work was to present the circular economy and evaluate its development in both countries and their companies. Keywords: cirkulární ekonomika; Česká republika; Irsko; podniková úroveň; recyklace; udržitelný rozvoj; životní prostředí; businesses; circular economy; Czech Republic; environment; Ireland; recycling; sustainable development Available in digital repository of Mendel University.
Úroveň cirkularity podniků v Irsku a Česku

Tato diplomová práce se zabývá cirkulární ekonomikou a její úrovní implementace v Irsku a České republice. V teoretické části jsou popsána východiska, ze kterých koncept vychází a vysvětluje její ...

Stříbrná, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice
Prokešová, Denisa
2023 - Czech
Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. První část práce je zaměřena na teorii. Popisuje motivaci, formy motivace, základní motivační teorie, motivační nástroje a práci z domova. Druhá část práce je věnována výzkumu ve vybraném podniku a zároveň také cíli práce. Tímto cílem je navrhnout vhodné motivační nástroje, které by mohli podniky využívat v případě, že zaměstnávají zaměstnance, kteří pracují z domova. Prokešová, D. Motivation of employees when working in homeoffice mode. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis deals with the motivation of employees when working in homeoffice mode. The first part of the thesis is focused on theory. It describes motivation, forms of motivation, basic motivational theories, motivation tools and working from home. The second part of the thesis is devoted to research in a selected company and also to the aim of the thesis. This aim is to suggest appropriate motivational tools that enterprises could use when they employ employees who work from home. Keywords: homeoffice; motivace; motivační nástroje; práce z domu; home working; motivation; motivational tools Available in digital repository of Mendel University.
Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice

Prokešová, D. Motivace zaměstnanců při práci v režimu homeoffice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců při práci v režimu ...

Prokešová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky
Háp, Matěj
2023 - Czech
V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i tato diplomová práce, která se specializuje na využití mikroinjektáže jako obranné metody proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus (Karst.) L.). Šetření se uskutečnilo v roce 2022, kdy před začátkem jarního rojení proběhla injektáž 25 stromů na 5 lokalitách. Na každé lokalitě bylo dále vybráno 5 kontrolních stromů a došlo k navnadění lýkožrouta syntetickým feromonem. Hodnocení účinnosti této metody následně probíhalo na základě porovnání délek matečných a larválních chodeb na odkorněných pásech kůry a pomocí experimentu ve fotoeklektorech. Data byla následně statisticky hodnocena pomocí Kruskal-Wallisova testu, který prokázal, že kůrovci na stromech ošetřených injektáží měli signifikantně kratší délku matečných i larválních chodeb. Z fotoeklektorového šetření vyplývá, že počet I. typographus z výřezů, které pocházely z injektáží ošetřených stromů, tvořil pouze 10,88 % z celkového počtu zachycených imág. Tato hodnota prokazuje, že mikroinjektáž není účinnou metodou pouze proti minujícímu a skeletujícímu hmyzu na listnatých dřevinách, ale její uplatnění může být také v managmentu proti kůrovcům na smrku. Many technologies are currently used in practice for pest management and control. One technology that is becoming more widely used is the microinjection method. This method is the focus of this thesis, which specializes in the use of microinjection as a defensive method against the European spruce bark beetle (Ips typographus (Karst.) L.). The investigation took place in 2022, when 25 trees were injected at 5 sites before the start of spring swarming. In addition, 5 control trees were selected at each site and I. typographus was baited with a synthetic pheromone. The effectiveness of this method was then evaluated by comparing the lengths of the mother galleries and larval galleries on the debarked bark strips and by means of a photo-eclector experiment. The data were then statistically evaluated using the Kruskal-Wallis test, which showed that bark beetles on trees treated with injection had significantly shorter mother and larval galleries. The photo-eclector survey showed that the number of I. typographus from logs that came from injection-treated trees accounted for only 10.88% of the total number of imagoes captured. This value demonstrates that microinjection is not only an effective method against leaf miners and skeletonizing insects on deciduous trees, but its application can also be in the management of bark beetles on spruce. Keywords: insekticid; larvální chodba; matečná chodba; mikroinjektáž; smrk ztepilý (Picea abies L.); insecticide; larvae gallery; microinjection; mother gallery; Norway spruce (Picea abies L.) Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení efektivity stromových mikroinjektáží jako metody tvorby navnaděných stojících otrávených lapáků na lýkožrouta smrkového (Ips typographus Linnaeus, 1758) na lesních pozemcích Města Poličky

V současné době se pro eradikaci a kontrolu škůdců používá v praxi mnoho technologií. Jednou z technologií, která se začíná čím dál více užívat, je metoda mikroinjektáže. Touto metodou se zabývá i ...

Háp, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích
Macháčková, Kateřina
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ovlivněna. V praktické části je prostřednictvím volumetrické metody vyhodnoceno celkem devět žaludků u ulovených nebo uhynulých jedinců bobra pocházejících z různých období sezóny. Výsledky naznačují, že poměry hlavních složek se během ročního období mění. V zimních měsících je dle očekávání zastoupena dřevinná složka, zatímco ve vegetačním období je složení různorodé. V letním období je, mimo jiné zajímavé zastoupení polních plodin. V jarním a podzimním období dochází k přechodům mezi dřevinnou složkou a zelenou biomasou. This thesis deals with the evaluation of Eurasian beaver foraging in cultural landscapes. The theoretical part is devoted to the existing knowledge concerning the selection of food by beavers and the factors influencing it. In the practical part, a total of nine stomachs of hunted or dead beaver individuals from different seasons are evaluated by means of the volumetric method. The results indicate that the ratios of the major constituents change during the seasons. As expected, the woody component is represented in the winter months, while its composition varies during the growing season. In summer, among other things, the representation of field crops is interesting. In spring and autumn there are transitions between woody and green biomass. Keywords: bobr evropský; potravní chování; sezónnost; volumetrie; Eurasian beaver; feeding behavior; seasonality Available in digital repository of Mendel University.
Selekce potravy bobrem evropským (Castor fiber) ve čtyřech ročních obdobích

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením potravy bobra evropského v kulturní krajině. Teoretická část je věnována dosavadním znalostem týkající se selekce potravy bobrem a faktorech, kterými je ...

Macháčková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpazní vlastnosti dřeva
Imramovský, Pavel
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývala tématem vlivu tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpanzní vlastnosti dřeva. Za tímto účelem byla provedena tepelná modifikace bukového dřeva v teplotách (180 °C, 200 °C, 220 °C) ve speciální upravené komoře Katres. Dále byla provedena chemická modifikace za použití anhydridu kyseliny octové. Jednotlivé vzorky bylo nutné nakrájet na plátky v radiálním a tangenciálním směru pomocí mikrotomu. Pro stanovení sorpčních a difuzních vlastností všech těchto bukových plátků společně s referenčním neupraveným, bylo využito zařízení na zkoumání dynamické sorpce par (DVS). Dále bylo stanoveno dynamické bobtnání u všech zkoumaných skupin v radiálním a tangenciálním směru. V rámci určení míry bobtnání byly měřeny velikosti vzorků pomocí posuvného měřítka v určených směrech před a po uplynutí doby 24 hodin ve vodě. Z měření vyplynulo, že difusní koeficient stoupal u vzorků, jež byly chemicky i tepelně modifikovány. Rovněž také vycházel vyšší difusní koeficient v radiálním směru než v tangenciálním, což odpovídá odborné literatuře. Z výsledků je patrné, že tepelně i chemicky upravené bukové dřevo odolávalo lépe vlhkosti než referenční neupravené. V rámci bobtnání hraje velkou roli směr, neboť měření v tangenciálním směru dosahují téměř dvojnásobných hodnot oproti radiálnímu. Byly zváženy možnosti využití modifikovaných dřev ve stavitelství i z pohledu zkoumaných vlastností. Statistika byla provedena v programu ANOVA. This thesis dealed with the influence of heat and chemical modification on sorption, diffusion and hygroexpansion properties of wood. To this aim, a thermal modification of European beechwood was carried out at temperatures (180 °C, 200 °C, 220 °C) in the special modified chamber of Katres. Furthermore, chemical modification was required on individual samples using acetic acid anhydride. The individual samples had to be sliced in radial and tangential directions using microtoma. A dynamic vapour sorption (DVS) device was used to determine the sorption and diffuse properties of all these beech slices as well as the reference unmodified sample. In addition, dynamic swelling was determined for all groups studied in radial and tangential directions. In order to determine the rate of swelling, sample sizes were measured using a scaler in specified directions before and after the 24-hour period in the water. The results indicated that both heat- and chemically-treated beechwood scored better against moisture than reference untreated samples. The diffusion coefficient in the radial direction was also higher than in the tangential direction, which corresponds to the professional literature. The results indicate that heat- and chemically-treated beechwood resisted better moisture than the reference untreated samples. Within swelling, direction plays a large role, as measurements in the tangential direction are nearly twice as high as the radial. The possibilities of using modified wood in construction as well as from the perspective of the researched characteristic were considered. The statistics were performed in the ANOVA program. Keywords: acetylace; bobtnání; buk lesní; difuse; dřevo; chemická modifikace; sorpce; tepelná modifikace; vlhkost; acetylation; diffusion; European beech; chemical modification; moisture content; sorption; swelling; thermal modification; wood Available in digital repository of Mendel University.
Vliv tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpazní vlastnosti dřeva

Tato diplomová práce se zabývala tématem vlivu tepelné a chemické modifikace na sorpční, difuzní a hygroexpanzní vlastnosti dřeva. Za tímto účelem byla provedena tepelná modifikace bukového dřeva v ...

Imramovský, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Diagnostický systém elektrických aktuátorů turbodmychadel
Posádka, Jakub
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu diagnostického systému pro měření parametrů elektrických aktuátorů turbodmychadel. Tento koncept vychází z revize současné metodiky měření ve společnosti, zabývající se vývojem a testováním aktuátorů turbodmychadel, představené v bakalářské práci autora. Cílem práce je vytvořit návrh měřicího systému provozovaný během mobilních měření a následně zrealizovat experimentální měření. První část práce popisuje rešerši konstrukce elektronických aktuátorů turbodmychadel. V druhé části je představena konstrukce měřicího zařízení a metodika. Výstupem z experimentálního měření je vyhodnocení vybraných parametrů, které jsou pro měření vlastností aktuátorů stěžejní. V závěru práce jsou zmíněné zjištěné nedostatky, které jsou doporučené k modifikaci pro budoucí použití. This master’s thesis deals with the creation of a diagnostic system concept for measuring the parameters of electric actuators of turbochargers. This concept is based on a review of the current measurement methodology in the company, which deals with the development and testing of turbocharger actuators, presented in the author's bachelor's thesis. The aim of the thesis is to create a design of a measuring system operated during mobile measurements and then to carry out experimental measurements. The first part of the thesis describes the design research of electronic turbocharger actuators. In the second part are presented the construction of the measuring device and the methodics. The output of the experimental measurement is the evaluation of selected parameters that are crucial for measuring the properties of the actuators. In the conclusion, the identified weaknesses are mentioned and recommended for modification for future use. Keywords: měřicí zařízení; aktuátor; PWM signál; regulace přeplňování; turbodmychadlo; actuator; measuring device; PWM signal; regulation supercharging; turbocharger Available in digital repository of Mendel University.
Diagnostický systém elektrických aktuátorů turbodmychadel

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu diagnostického systému pro měření parametrů elektrických aktuátorů turbodmychadel. Tento koncept vychází z revize současné metodiky měření ve ...

Posádka, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Experimentální mechanická analýza konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami
Jadrný, Radek
2023 - Czech
Diplomová práce je cíleně zaměřená na řešení použití alternativní dřeviny v podobě dřevního odpadu pro výrobu konstrukčního kompozitního materiálu na bázi dřeva. Nepříznivé podmínky vedou ke zhoršení kvality dřeva, čímž vzniká větší podíl odpadu, který je velice důležitý recyklovat z hlediska uložení škodlivého uhlíku. Proto se práce zabývá výrobou nejnovějšího třískového aglomerovaného konstrukčního materiálu jako je Intrallam (LSL), který je pro ČR téměř nedostupným a neznámým materiálem. Pro experimentální mechanickou analýzu konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami byly vyrobeny třísky ze smrkového a modřínového dřeva s parametry odpovídajícími třískám komerčně používaným s rozměrovou variabilitou tloušťky 0,7 - 0,9 mm, šířky 20 až 50 mm a délky 300 mm. Pro výrobu jedné desky LSL se z 90 % použily třísky s frakcí x > 10x10 mm a z 10 % třísky s frakcí 5x5 < x < 10x10 mm. Pro výzkumnou práci byl vyroben modřínový (REF-MD) a smrkový (REF-SM) referenční Intrallam a Intrallam s mechanicky diferenciovanými vrstvami (MDV). Povrchové vrstvy MDV Intrallam byly tvořeny z modřínových třísek a jádrová vrstva ze smrkových třísek. Pro zajištění vynikajících mechanických, fyzikálních a chemických vlastností byl LSL lepen polymerním methylendifenyl-diisokyanát (pMDI) při vlhkosti třísek 7 %. Vyrobené vzorky LSL byly podrobeny mechanickým zkouškám – ohybu s DIC, rozlupčivosti, smyku a pevnosti v tlaku. Z výsledků se ukázalo, že modřínové dřevo je velice příznivou alternativní dřevinou pro výrobu konstrukčních aglomerovaných materiálů. The thesis is focused on the use of alternative wood in the form of wood waste for the production of wood-based structural composite material. Adverse conditions lead to the deterioration of wood quality, thus generating a larger proportion of waste, which is very important to recycle in terms of storing harmful carbon. Therefore, this thesis deals with the production of the latest strand agglomerated structural material such as Intrallam (LSL) which is almost unavailable and unknown material for the country. For the experimental mechanical analysis of the LSL structural element with mechanically differentiated layers, spruce and larch wood strands were produced with parameters corresponding to those of commercially used strands with dimensional variation of 0.7 - 0.9 mm thickness, 20 to 50 mm width and 300 mm length. For the production of one LSL board, 90% of the strands with a fraction x > 10x10 mm and 10% of the strands with a fraction 5x5 < x < 10x10 mm were used. Larch (REF-MD) and spruce (REF-SM) reference Intrallam and Intrallam with mechanically differentiated layers (MDV) were produced for the research work. The surface layers of the MDV Intrallam were composed of larch strands and the core layer of spruce strands. To ensure excellent mechanical, physical and chemical properties, the LSL was bonded with polymer methylenediphenyl-diisocyanate (pMDI) at a strand moisture content of 7%. The manufactured LSL samples were subjected to mechanical tests – bending with DIC, internal bond strength, shear strength and compressive strength. The results showed that larch wood is a very favorable alternative wood species for the production of structural agglomerated materials. Keywords: aglomerovaný konstrukční materiál; dřevo; hustota; Intrallam (LSL); modřín (MD); MOE; MOR; nosníky; ohyb; pMDI; rozlupčivost; smrk (SM); smyk; tlak; třísky; agglomerated construction material; beams; bending; density; internal bond strength; larch (MD); pressure; shear strength; spruce (SM); strands (chips); wood Available in digital repository of Mendel University.
Experimentální mechanická analýza konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami

Diplomová práce je cíleně zaměřená na řešení použití alternativní dřeviny v podobě dřevního odpadu pro výrobu konstrukčního kompozitního materiálu na bázi dřeva. Nepříznivé podmínky vedou ke zhoršení ...

Jadrný, Radek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of public debt on Ghana's economic growth
Ansah, Ebenezer Yaw
2023 - English
ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented Dickey Fuller (ADF) k posouzení stacionáři dat časových řad. Graf časové řady byl ve studii použit k posouzení vzorců veřejného dluhu a hospodářského růstu. Ke zkoumání dopadu veřejného dluhu na ekonomický růst byla použita metoda obyčejných nejmenších čtverců. Výzkum prokázal významný negativní vztah mezi veřejným dluhem a ekonomickým růstem (HDP) napříč sledovaným obdobím. To naznačuje, že pomalý růst ghanské ekonomiky je způsoben především obrovským zadlužením vlády. Interní výnosy, které by mohly být použity k podpoře expanze a růstu, jsou přesměrovány na dluhovou službu jak interně, tak externě. To má vlnící účinek na ekonomiku a je hlavním problémem, že by země měla být schopna se na to podívat a navrhnout vynalézavé metody pro generování příjmů a zároveň snížit nadměrné vládní výdaje. V průběhu let vláda Ghany udržovala rozpočtový deficit a musela si půjčovat, aby zaplatila platy pracovníků veřejného sektoru. To je způsobeno nedostatkem adekvátní fiskální politiky, která by regulovala operace tvůrců politik a jejich výdajové návyky. Země také nepřichází s novými způsoby, jak generovat příjmy. ABSTRACT IN ENGLISH Using the Ordinary Least Square Technique, the research investigated the impact of public debt on economic growth in Ghana from 1980 to 2022. The Augmented Dickey Fuller (ADF) technique was also employed in the study to assess time series data stationarity. The time series plot was used in the study to assess the patterns in public debt and economic growth. To examine the impact of public debt on economic growth, the Ordinary Least Squares Method was utilized. The research showed a significant negative relationship between public debt and economic growth (GDP) across the study period. This suggests that the Ghanaian economy's sluggish growth is primarily due to the government's huge amounts of debt. Internal revenues that could have been used to propel expansion and growth are diverted to debt servicing both internally and outside. This has a rippling effect on the economy, and it is a major issue that the country should be able to look at and devise inventive methods for generating revenues while reducing excessive government expenditure. Over the years, government of Ghana has maintained a budget deficit and had to borrow to pay the salary of public sector workers. This is due to a lack of adequate fiscal policy to regulate policymakers' operations and spending habits. The country is also not coming up with new ways to generate revenue. Keywords: ADF; dluhové financování; ekonomický růst; OLS; rozpočtové deficity; veřejný dluh; budget deficits; debt financing; economic growth; public debt Available in digital repository of Mendel University.
The impact of public debt on Ghana's economic growth

ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented ...

Ansah, Ebenezer Yaw
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases