Number of found documents: 12243
Published from to

Experimentální mechanická analýza konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami
Jadrný, Radek
2023 - Czech
Diplomová práce je cíleně zaměřená na řešení použití alternativní dřeviny v podobě dřevního odpadu pro výrobu konstrukčního kompozitního materiálu na bázi dřeva. Nepříznivé podmínky vedou ke zhoršení kvality dřeva, čímž vzniká větší podíl odpadu, který je velice důležitý recyklovat z hlediska uložení škodlivého uhlíku. Proto se práce zabývá výrobou nejnovějšího třískového aglomerovaného konstrukčního materiálu jako je Intrallam (LSL), který je pro ČR téměř nedostupným a neznámým materiálem. Pro experimentální mechanickou analýzu konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami byly vyrobeny třísky ze smrkového a modřínového dřeva s parametry odpovídajícími třískám komerčně používaným s rozměrovou variabilitou tloušťky 0,7 - 0,9 mm, šířky 20 až 50 mm a délky 300 mm. Pro výrobu jedné desky LSL se z 90 % použily třísky s frakcí x > 10x10 mm a z 10 % třísky s frakcí 5x5 < x < 10x10 mm. Pro výzkumnou práci byl vyroben modřínový (REF-MD) a smrkový (REF-SM) referenční Intrallam a Intrallam s mechanicky diferenciovanými vrstvami (MDV). Povrchové vrstvy MDV Intrallam byly tvořeny z modřínových třísek a jádrová vrstva ze smrkových třísek. Pro zajištění vynikajících mechanických, fyzikálních a chemických vlastností byl LSL lepen polymerním methylendifenyl-diisokyanát (pMDI) při vlhkosti třísek 7 %. Vyrobené vzorky LSL byly podrobeny mechanickým zkouškám – ohybu s DIC, rozlupčivosti, smyku a pevnosti v tlaku. Z výsledků se ukázalo, že modřínové dřevo je velice příznivou alternativní dřevinou pro výrobu konstrukčních aglomerovaných materiálů. The thesis is focused on the use of alternative wood in the form of wood waste for the production of wood-based structural composite material. Adverse conditions lead to the deterioration of wood quality, thus generating a larger proportion of waste, which is very important to recycle in terms of storing harmful carbon. Therefore, this thesis deals with the production of the latest strand agglomerated structural material such as Intrallam (LSL) which is almost unavailable and unknown material for the country. For the experimental mechanical analysis of the LSL structural element with mechanically differentiated layers, spruce and larch wood strands were produced with parameters corresponding to those of commercially used strands with dimensional variation of 0.7 - 0.9 mm thickness, 20 to 50 mm width and 300 mm length. For the production of one LSL board, 90% of the strands with a fraction x > 10x10 mm and 10% of the strands with a fraction 5x5 < x < 10x10 mm were used. Larch (REF-MD) and spruce (REF-SM) reference Intrallam and Intrallam with mechanically differentiated layers (MDV) were produced for the research work. The surface layers of the MDV Intrallam were composed of larch strands and the core layer of spruce strands. To ensure excellent mechanical, physical and chemical properties, the LSL was bonded with polymer methylenediphenyl-diisocyanate (pMDI) at a strand moisture content of 7%. The manufactured LSL samples were subjected to mechanical tests – bending with DIC, internal bond strength, shear strength and compressive strength. The results showed that larch wood is a very favorable alternative wood species for the production of structural agglomerated materials. Keywords: aglomerovaný konstrukční materiál; dřevo; hustota; Intrallam (LSL); modřín (MD); MOE; MOR; nosníky; ohyb; pMDI; rozlupčivost; smrk (SM); smyk; tlak; třísky; agglomerated construction material; beams; bending; density; internal bond strength; larch (MD); pressure; shear strength; spruce (SM); strands (chips); wood Available in digital repository of Mendel University.
Experimentální mechanická analýza konstrukčního prvku LSL s mechanicky diferenciovanými vrstvami

Diplomová práce je cíleně zaměřená na řešení použití alternativní dřeviny v podobě dřevního odpadu pro výrobu konstrukčního kompozitního materiálu na bázi dřeva. Nepříznivé podmínky vedou ke zhoršení ...

Jadrný, Radek
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Chování spotřebitele na trhu privátních značek
Barančicová, Terezie
2023 - Czech
Barančicová, T. Chování spotřebitele na trhu privátních značek. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele na trhu privátních značek. Dále se zaměřuje na chování spotřebitele na trhu privátních značek po-travin v online prostředí. Cílem práce je na základě výsledků z vlastního dotazní-kového šetření identifikovat faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu pri-vátních značek a rozdělit spotřebitele pomocí shlukové analýzy do jednotlivých segmentů. Výslednými segmenty jsou konzervativní spotřebitelé a spotřebitelé 21. století. Nakonec je navrženo několik doporučení pro nabídkovou stranu trhu. Mezi doporučení lze zařadit Blind test, zaměření se na kvalitu, akce s dopravou zdarma nebo výhody při platbě kartou. Barančicová, T. Consumer behaviour on the private label market. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. The diploma thesis is dealing with consumer behaviour on the private label market. It also focuses on consumer behaviour on the private label food market in the online environment. The goal of the thesis is to identify factors influencing behaviour on the private label market based on the results of the author's own survey and to divide consumers into individual segments with the help of a clus-ter analysis. Two segments resulted in this thesis are conservative consumers and 21st century consumers. Finally the series of recommendations for the supply side of the market is presented. Recommendations include a blind test, a focus on quality, events with free shipping or benefits when paying by card. Keywords: výrobci; faktory ovlivňující spotřebitele; chování spotřebitel; obchodní řetězce; online nakupování; potraviny; privátní značka; consumer behaviour; factors affecting consumers; food; manufacturers; online shopping; private label; retail chains Available in digital repository of Mendel University.
Chování spotřebitele na trhu privátních značek

Barančicová, T. Chování spotřebitele na trhu privátních značek. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá chováním spotřebitele na trhu privátních ...

Barančicová, Terezie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Hodnocení výstupních parametrů elektomobilů
Diviš, Ondřej
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje hodnocením výstupních parametrů elektromobilů. V první části jsou detailně popsány jednotlivá konstrukční řešení elektromobilů a hybridních vozidel. Další část se věnuje hlavním výhodám a nevýhodám jednotlivých konstrukčních řešení. Jsou zde rovněž nastíněny možné vývojové směry v oblasti elektromobility. Praktická část práce se zabývá měřením zrychlení v závislosti na čase a průběhu nárustu rychlosti během zrychlování u elektromobilů a vozidel se spalovacím motorem s automatickou převodovkou. Výsledky ukázaly, že elektromobily mají lepší akcelerační vlastnosti než vozidla se spalovacími motory s automatickou převodovkou. V případě elektromobilů dochází k lineárnímu nárustu rychlosti, oproti tomu u vozidel se spalovacími motory lze dále během přeřazení jednotlivých převodových stupňů pozorovat nerovnoměrný nárust rychlosti vozidla v čase. V rámci hodnocení jízdních režimů bylo rovněž zjištěno, že u všech vozidel bylo dosaženo nejlepších akceleračních vlastností v režimu „Sport“. The diploma thesis is devoted to the evaluation of the output parameters of electric cars. In the first part, they are described in detail individual construction solutions of electric cars and hybrid vehicles. Another section deals with the main advantages and disadvantages of individual construction solutions. Furthermore, they are outlined here possible development directions in the field of electromobility. The practical part of the work deals with the measurement of acceleration depending on time and the course of the increase in speed during acceleration in electric cars and vehicles with an internal combustion engine with an automatic transmission. The results showed that electric cars have better acceleration characteristics than vehicles with combustion engines with automatic transmission. In the case of electric vehicles, a linear increase in speed occurs, whereas in the case of internal combustion engine vehicles, an uneven increase in vehicle speed over time can be observed further during the reassignment of individual gears. As part of the evaluation of driving modes, it was also found that all vehicles achieved the best acceleration characteristics in the "Sport" mode. Keywords: elektrická energie; elektrifikace; emise CO2; hybridní pohon; rychlost; zrychlení; acceleration; CO2 emissions; electrical energy; electrification; hybrid drive; speed Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení výstupních parametrů elektomobilů

Diplomová práce se věnuje hodnocením výstupních parametrů elektromobilů. V první části jsou detailně popsány jednotlivá konstrukční řešení elektromobilů a hybridních vozidel. Další část se věnuje ...

Diviš, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti využití sladu pro sportovní výživu
Mišúnová, Lucie
2023 - Czech
Diplomová práce na téma „Možnosti využití sladů pro sportovní výživu“ je zaměřena na výrobu sladů a jejich využití ve sportovních doplňcích. Teoretická část je věnována jednotlivým obilovinám a pseudoobilovinám, jejich nutričnímu složení, dále jednotlivým nutrientům a jejich ýznamu ve výživě a některým možným výrobkům pro sportovní výživu. Praktickou část zahrnuje výroba jednotlivých sladů z vybraných obilovin a pseudoobilovin a výrobě experimentálních produktům, které by mohly mít uplatnění ve sportovní výživě. U výrobků byla následně provedena senzorická analýza a stanovena nutriční hodnota. The diploma thesis on “Possibilities of using malts for sports nutrition“is focused on the production of malts and their use in sports supplements. The theoretical part is devoted to individual cereals and pseudocereals, their nutritional composition, individual nutri-ents and their importance in nutrition and some possible products for sports nutrition. The practical part includes the production of single malts from selected cereals and pseudocereals and the production of experimental products that could have applications in sports nutrition. The products were then analysed for sensory analysis and nutritional value was determined. Keywords: cereálie; pseudocereálie; slad; sportovní doplňky; sportovní výživa; cereals; malt; pseudocereals; sports nutrition; sports supplements Available in digital repository of Mendel University.
Možnosti využití sladu pro sportovní výživu

Diplomová práce na téma „Možnosti využití sladů pro sportovní výživu“ je zaměřena na výrobu sladů a jejich využití ve sportovních doplňcích. Teoretická část je věnována jednotlivým obilovinám a ...

Mišúnová, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv proteinové korony na toxicitu částic
Jemelíková, Vendula
2023 - Czech
Při vstupu cizorodých částic do organismu dochází ke kontaktu s fyziologickým prostředním a následné adsorpci přirozeně vyskytujících se biomolekul na povrch částic. Při adsorpci proteinů vzniká proteinová korona, která zásadně mění fyzikálně-chemické vlastnosti částic. Cílem této práce bylo zaměřit se na změnu vlastností a toxicity částic způsobenou vznikem proteinového obalu. Tvorba proteinových koron kolem rozdílných částic na bázi hydroxyapatitů (CaNPs), železa (FeNPs), platiny (PtNPs) a titanu (TiNPs) byla charakterizována a dokazována pomocí elektroforetických metod a následně byla sledována změna velikostí, zeta potenciálů a cytotoxicity v závislosti na jejím vzniku. Na základě dosažených poznatků je možné tvrdit, že ve všech případech byly částice s proteinovou koronou konkrétně na nádorové buňky prsu méně toxické než částice bez korony a že nejvíce cytotoxicky působily CaNPs. Obecně je možné říct, že vznik proteinových koron kolem testovaných částic ovlivňuje jejich vlastnosti a snižuje cytotoxicitu a oxidační stres. When foreign particles enter the organism, they come into contact with the physiological environment and subsequent adsorption of naturally occurring biomolecules on the surface of the particles. Protein corona is formed during the adsorption of proteins, which fundamentally changes the physico-chemical properties of the particles. The aim of this work was to focus on the change in properties and toxicity of particles caused by the formation of a protein corona around selected particles. The formation of protein corona around different particles based on hydroxyapatites (CaNPs), iron (FeNPs), platinum (PtNPs) and titanium (TiNPs), was characterized and proved using electrophoretic methods, and subsequently the change in size, zeta potential and cytotoxicity was monitored depending on the formation of a protein corona. Based on the results, it is possible to claim that in all cases particles with a protein corona were less toxic to breast tumor cells, than particles without a corona and CaNPs were the most cytotoxic. In general, it is possible to say that the formation of protein corona around the tested nanoparticles affects their properties and reduces cytotoxicity and oxidative stress. Keywords: cytotoxicita; nanočástice; nanomateriály; proteinová korona; cytotoxicity; nanomaterials; nanoparticles; protein corona Available in digital repository of Mendel University.
Vliv proteinové korony na toxicitu částic

Při vstupu cizorodých částic do organismu dochází ke kontaktu s fyziologickým prostředním a následné adsorpci přirozeně vyskytujících se biomolekul na povrch částic. Při adsorpci proteinů vzniká ...

Jemelíková, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv způsobu zpracování larev potemníka brazilského na barevné a texturní vlastnosti produktu
Čaloudová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývala zpracováním larev potemníka brazilského krmeného různými krmivy za pomoci sušení mrazem samostatně a v kombinaci s pražením, s následným zhodnocením základních parametrů produkce. Nejvyšší nárůsty délky (17,1 %) a hmotnosti (17,4 %) jedince byly detekovány u larev kontrolní skupiny (K). Nejvyšší nárůst celkové hmotnosti (42,8 %) byl pozorován u skupiny 1 krmené fermentovanými pšeničnými otrubami. Sušení mrazem způsobilo pokles hmotnosti o více než 60 % u všech skupin, obsah vody byl u všech skupin snížen pod 1,3 %. Následné pražení larev nezpůsobilo významný pokles hmotnosti. Nejvýraznější pokles délky larev (22,9 %) po sušení mrazem byl detekován u skupiny 1, pražení nemělo vliv. Dále byla provedena analýza barevných vlastností připravených vzorků a stanovení jejich pevnosti. Žádná ze sledovaných úprav neměla za následek produkci příliš tmavých larev. Rozdíly mezi sledovanými skupinami v parametru barvy a* a b* nebyly statisticky významné. Nejvyšší pevnost larev sušených mrazem byla zjištěna u skupiny 1, která byla pouze sušena mrazem (2,35 N), vlivem pražení nedošlo k významné změně pevnosti. Technologické úpravy jedlého hmyzu měly vliv na texturu a barvu produktu, tudíž je jejich správná volba a provedení důležité pro konečný výrobek a jeho vnímání konzumenty. The thesis dealt with the processing of Zophobas morio larvae fed on different feeds by freeze- drying alone and in combination with roasting, with subsequent evaluation of the basic production parameters. The highest increases in length (17.1%) and weight (17.4%) of the individual were detected in the larvae of the control group (K). The highest increase in total weight (42.8%) was observed in group 1 fed fermented wheat bran. Freeze drying caused a decrease in weight of more than 60% in all groups, the water content was reduced to below 1.3% in all groups. Subsequent roasting of larvae did not cause a significant decrease in weight. The most significant decrease in larval length (22.9 %) after freeze-drying was detected in group 1; roasting had no effect. Furthermore, the colour properties of the samples were analysed, and their strength was determined. None of the treatments observed resulted in the production of excessively dark larvae. The differences between the groups studied in the colour parameter a* and b* were not statistically significant. The highest strength of the freeze-dried larvae was observed in group 1, which was freeze-dried only (2.35 N), there was no significant change in strength due to roasting. The technological treatments of edible insects affected the texture and colour of the product. Their correct choice and execution are important for the final product and its perception by consumers. Keywords: jedlý hmyz; pevnost; pražení; sušení mrazem; Zophobas morio; edible insects; freeze-drying; roasting; strength; superworm Available in digital repository of Mendel University.
Vliv způsobu zpracování larev potemníka brazilského na barevné a texturní vlastnosti produktu

Diplomová práce se zabývala zpracováním larev potemníka brazilského krmeného různými krmivy za pomoci sušení mrazem samostatně a v kombinaci s pražením, s následným zhodnocením základních parametrů ...

Čaloudová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv struktury krmných směsí na parametry metabolismu pomalu rostoucích kuřat
Čumplík, Lukáš
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vlivem struktury krmných směsí na parametry metabolismu pomalu rostoucích kuřat. V literárním přehledu byla zdokumentována problematika tohoto tématu. V experimentální části byl popsán pokus týkající se zjištění vlivu struktury krmných směsi na retenci dusíku, ileální stravitelnost, parametry orgánů trávicího traktu, histomorfometrické parametry a strukturu trusu. Za účelem výzkumu byl proveden výkrm, ve kterém se sledovalo 120 pomalu rostoucích brojlerů Hubbard JA 57 po 49 dnů. Po dobu výkrmu byly všem brojlerům podávány krmné směsi živinově totožné, lišily se pouze strukturou krmiva. Byly vytvořeny 3 různé struktury – jemná, střední a hrubá. Krmné směsi byly prosévány soustavou sít ke zjištění podílu velikosti částic. Vliv struktury krmných směsí na retenci dusíku byl staticky průkazný (P<0,05) u krmné směsi BR3, kdy se ukázalo, že hrubé částice působí pozitivně na retenci dusíku. U krmné směsi BR2 byly výsledky statisticky neprůkazné (P>0,05). Při zkoumání vlivu struktury krmných směsí na parametry orgánů trávicího traktu, byl zjištěn statisticky významný rozdíl (P<0,05) u výšky svaloviny svalnatého žaludku. U ostatních zkoumaných parametrů byly výsledky statisticky neprůkazné (P>0,05). Co se týče histomorfometrického měření, byl statisticky významný rozdíl (P<0,05) pozorován mezi hrubou krmnou směsí a poměrem výšky klků a hloubky krypt v duodenu a hloubkou krypt v ileu. Zároveň byl vyhodnocen jako statisticky průkazný rozdíl (P<0,05) mezi strukturou krmiva a strukturou trusu. This diploma thesis deals with the influence of the structure of feed mixtures on the metabolism parameters of slow-growing broilers. The issue of this topic was documented in the literature review. In the experimental part, an experiment was described regarding the determination of the influence of the structure of feed mixtures on nitrogen retention, ileal digestibility, parameters of organs of the digestive tract, histomorphometric parameters and the structure of feces. For research purposes, 120 slow-growing Hubbard JA 57 broilers were fattened for 49 days. During the fattening period, all broilers were fed feed mixtures identical in terms of nutrients, they differed only in the structure of the feed. 3 different textures were created - fine, medium and coarse. The feed mixtures were sieved through a system of sieves to determine the proportion of particle sizes. The influence of the structure of the feed mixtures on nitrogen retention was statistically significant difference (P<0.05) in the BR3 feed mixture, when it was shown that coarse particles have a positive effect on nitrogen retention. The results were not statistically significant for the BR2 feed mixture (P>0.05). When investigating the influence of the structure of the feed mixtures on the parameters of the organs of the digestive tract, a statistically significant difference (P<0.05) was found in the height of the muscle of the gizzard. For the other investigated parameters, the results were not statistically significant (P>0.05). Regarding the histomorphometric measurement, a statistically significant difference (P<0.05) was observed between the coarse feed mixture and the ratio of the length of the villi and the depth of the crypts in the duodenum and the depth of the crypts in the ileum. At the same time, it was evaluated as a statistically significant difference (P<0.05) between the structure of the feed and the structure of the droppings. Keywords: histomorfometrie; Hubbard JA 57; retence dusíku; trávení; velikost částic; výkrm; digestion; fattening; histomorphometry; nitrogen retention; particle size Available in digital repository of Mendel University.
Vliv struktury krmných směsí na parametry metabolismu pomalu rostoucích kuřat

Tato diplomová práce se zabývá vlivem struktury krmných směsí na parametry metabolismu pomalu rostoucích kuřat. V literárním přehledu byla zdokumentována problematika tohoto tématu. V experimentální ...

Čumplík, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující fluktuaci a stabilizaci zaměstnanců v kovozpracujícím průmyslu
Filipi, Zdenka
2023 - Czech
Filipi, Z. Faktory ovlivňující fluktuaci a stabilizaci zaměstnanců v kovozpracujícím průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími fluktuaci a stabilizaci zaměstnanců ve společnosti působící v oblasti kovozpracujícího průmyslu. Cílem diplomové práce bylo identifikovat tyto faktory ve vybrané společnosti a navrhnout doporučení ke snížení fluktuace, zvýšení spokojenosti a stabilizace zaměstnanců. Na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu byly zpracovány analýzy provedených zjištění a následně navržena opatření vedoucí ke zlepšení stávající a budoucí situace ve vybrané společnosti. Z celkového hodnocení faktorů fluktuace, stabilizace a spokojenosti vybrané společnosti jsou pak navržena doporučení pro subjekty podnikající ve stejném oboru. Filipi, Z. Factors influencing employee turnover and stabilisation in the metalworking industry. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The diploma thesis deals with factors influencing employee turnover and stabilisation in a company operating in the metalworking industry. The aim of the thesis was to identify these factors in the selected company and to propose recommendations to reduce turnover, increase employee satisfaction and stability. On the basis of quantitative and qualitative research, analyses of the findings were prepared and then measures were proposed to improve the current and future situation in the selected company. From the overall assessment of the factors of turnover, stabilisation and satisfaction in the selected company, recommendations are then proposed for entities operating in the same industry. Keywords: adaptace; fluktuace zaměstnanců; odměňování; spokojenost zaměstnanců; stabilizace zaměstnanců; zaměstnanecké výhody; adaptation; employee benefits; employee satisfaction; employee turnover; remuneration; stabilization of employees Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující fluktuaci a stabilizaci zaměstnanců v kovozpracujícím průmyslu

Filipi, Z. Faktory ovlivňující fluktuaci a stabilizaci zaměstnanců v kovozpracujícím průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími ...

Filipi, Zdenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Systém pro podporu zajištění kvality při vývoji software
Vlach, Martin
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro podporu softwarových týmu při zajišťování jakosti softwarových produktů. Výsledná aplikace umožňuje uživatelům vytvářet projekty, požadavky, rizika, testovací případy a vztahy mezi nimi. Mezi hlavní výhody aplikace patří široké možnosti přizpůsobení pro potřeby konkrétního projektu. Aplikace se skládá z několika oddělených kontejnerizovaných služeb, které jsou provozovány v prostředí nástroje Docker. Klientská část aplikace je implementována v jazyce TypeScript s využitím aplikačních rámců Vue.js a Quasar.js. Serverová část aplikace je implementovaná v jazyce Python s využitím moderního aplikačního rámce FastAPI. The thesis deals with the design and implementation of a web application to support software team in ensuring the quality of software products. The application provides users with possibilities to create projects, requirements, risks, test cases and relationships between them. The main benefits of the application includes a wide range of customisations for demands of a specific project. The application consists of several services that run in a Docker environment. Client part of the application is implemented in TypeScript using frameworks Vue.js and Quasar.js. The server side of the application is implemented in Python using modern framework FastAPI. Keywords: Docker; FastAPI; kvalita softwarových produktů; vývoj software; Python; testování; TypeScript; Vue.js; webová aplikace; software development; software quality; testing; web application Available in digital repository of Mendel University.
Systém pro podporu zajištění kvality při vývoji software

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro podporu softwarových týmu při zajišťování jakosti softwarových produktů. Výsledná aplikace umožňuje uživatelům vytvářet ...

Vlach, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Flexibilní žací lišta BISO a její uvedení na trh
Štursa, Václav
2023 - Czech
Diplomová práce na téma „Flexibilní žací lišta BISO a její uvedení na trh“ se zabývá prostředím segmentu flexibilních žacích lišt se zaměřením na žací lištu BISO 3D VarioFlex AIR i a její uvedení na světové trhy. Práce je rozdělena na čtyři hlavní tematické části. První část pojednává o historii žacích adaptérů a aktuálně využívaných řešení s detailněj-ším zaměřením na obilné žací lišty. Druhá část je věnována obilním žacím lištám s přihlédnutím k reáliím českého trhu. Rozebrán je především aktuální výrobní program předních výrobců obil-ních žacích lišt. Třetí tematická část je zaměřena na technickou a obchodní stránku žací lišty BISO s důrazem na vliv jednotlivých segmentů pro uvedení na světové trhy. Čtvrtá praktická část přináší analýzu trhu s důrazem na hlavní konkurenční produkty. V rámci čtvrté části jsou prezentovány také jednotlivé praktické zkoušky a poznatky z těchto zkoušek. Na základě získa-ných informací je vypracována také SWOT analýza a určeny jednotlivá doporučení pro uvedení žací lišty na světové trhy. The diploma thesis: „Flexible combine header BISO and its introduction to the market” deals with the segment of flexible combine headers with a focus on the combine header BISO 3D VarioFlex AIR I and its introduction to the global markets. The thesis is divided into four main sections. In the first part, it describes the history of combine headers and currently used technical solutions, with a focus on grain headers. The second part is dedicated to the grain headers, also from the perspective of the Czech market. Also described is the current production pro-gram of the world’s leading grain header producers. In the third part, the technical and business aspects of the BISO grain header are analyzed. The focus in this part is also on the influence of individual aspects on the introduction to global markets. The fourth part uses practical tests and presents the results of these tests. Structured on the basis of these results is a SWOT analysis, and there are specific individual recommendations for the introduction of the product to global markets. Keywords: draper; flexibilní modul; konkurenční prostředí; sklizňové ztráty; sója; competitive environment; flexible segment; harvest losses; soybean Available in digital repository of Mendel University.
Flexibilní žací lišta BISO a její uvedení na trh

Diplomová práce na téma „Flexibilní žací lišta BISO a její uvedení na trh“ se zabývá prostředím segmentu flexibilních žacích lišt se zaměřením na žací lištu BISO 3D VarioFlex AIR i a její uvedení na ...

Štursa, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases