Number of found documents: 588
Published from to

Key factors of financing small companies in early stages within digital economy services in Visegrad 4 member countries
Amankwaa-Opoku, Walter
2023 - English
Tato práce se zaměřuje na dosažení cílů Identifikace klíčových faktorů efektivního financování malých společností působících ve službách digitální ekonomiky usazených v členských zemích Visegrádu 4 v jejich rané fázi života. Mezi tyto členské země Visegrádské čtyřky patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Při dosahování tohoto cíle bylo recenzováno mnoho literárních děl, mezi tyto literatury patří literatura o malých společnostech v zemích Visegrádské čtyřky, o financování malých společností v zemích Visegrádské čtyřky, literatura o Altmanově Z-skóre a literatura o nefinančních faktory, které ovlivňují bankrot MSP. Práce měla převážně kvantitativní charakter a byly provedeny analýzy finančních výkazů a nefinančních faktorů vybraných malých společností ve 4 zemích Visegrádu. K dosažení tohoto cíle byly provedeny různé analýzy, tyto analýzy zahrnují analýzu popisné statistiky, stanovení korelační matice, provedení testu ANOVA pro určení úrovně významnosti klíčových faktorů při určování výkonnosti těchto malých a středních podniků a následně ovlivňování úrovně jejich financování a také analýzy vybraných nefinančních faktorů, které jsou snadno dostupné. This thesis focuses on achieving the objectives of identifying the key factors of efficient financing of small companies active in the digital economy services settled in Visegrad 4 member countries within their early life stage phases. These Visegrad 4 member countries include the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary. Many works of literature were reviewed in achieving this objective, these pieces of literature include literature on small companies in Visegrad 4-member countries, financing of small companies in Visegrad 4-member countries, literature on Altman Z-score and other bankruptcy models, and literature on non-financial factors that influence SMEs bankruptcy. The thesis was both qualitative and quantitative in nature and analyses were done on the financial statements and non-financial factors of sampled SMEs in the 4 Visegrad countries. Various analyses were undertaken to arrive at this objective, these analyses include analyzing the descriptive statistics, determining the Correlation Matrix, running the ANOVA test to determine the significance level of the key factors in determining the performance of these SMEs and consequently influencing their financing level and also analyzing selected non-financial factors readily available. Keywords: korelační matice; nezávislý indikátor BVD; standardní právní forma; test analýzy rozptylu (ANOVA); Visegrádská 4; analysis of variance; ANOVA; BVD independent indicator; correlation matrix; standard legal form; Visegrad 4 Available in digital repository of Mendel University.
Key factors of financing small companies in early stages within digital economy services in Visegrad 4 member countries

Tato práce se zaměřuje na dosažení cílů Identifikace klíčových faktorů efektivního financování malých společností působících ve službách digitální ekonomiky usazených v členských zemích Visegrádu 4 v ...

Amankwaa-Opoku, Walter
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana
Mufunda, Svodai
2022 - English
Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich fyzickou pohodu, osobní růst a společenské blaho. GPN na ženách je ovlivněno strukturálními genderovými nerovnostmi a výskyt GPN také prohlubuje genderové nerovnosti. Cíle: Studie si vytyčila za cíl prozkoumat socioekonomický dopad GPN na socioekonomický status žen ve vztahu ke studijním perspektivám optikou studentů magisterského studia oboru sociální práce na Ghanské univerzitě. Cílem studie bylo rovněž vyhodnocení převládajících forem násilí na ženách v Ghaně a identifikace úspěchů, kterých bylo dosaženo v oblasti ochrany žen před GPN, a také posouzení právních rámců a politik, které jsou k dispozici při řešení GPN na ženách. Postupy: Studie použila smíšený výzkumný design a využila primární data, jejichž prostřednictvím respondenti odpovídali na polostrukturované rozhovory nebo dotazníky. Při výběru 98 respondentů pro tuto studii byl použit účelový výběr. Výsledky: Studie ověřila, že GPN páchané na ženách je závažným problémem v oblasti lidských práv a rozvoje, který má pro ženy smrtící ekonomické a sociální dopady. Studie zdůraznila, že IPV je nejrozšířenější formou GPN, kterou ženy v Ghaně trpí. Za jeden z největších úspěchů dosažených při řešení problematiky GPN v Ghaně studie označila zákon o násilí na lidech z roku 2007. I přesto několik překážek včetně špatné vymahatelnosti práva, kulturních předsudků, nedostatku odpovídající infrastruktury a zdrojů a chudoby oslabilo účinnost právních předpisů a institucí upravujících problematiku GPN na ženách v Ghaně, což zároveň brzdí snižování míry GPN na ženách a jeho dopadů na ženy. Background: Gender-based violence against women is a global pandemic that violates human rights. This abuse is prevalent among women and girls and adversely impacts their physical well-being, empowerment, and social welfare. GBV against women is influenced by structural gender inequalities and GBV occurrence also widens gender inequalities. Objectives: The study sought to examine the socio-economic impact of GBV on women’s socio-economic status based on a study perspective from the University of Ghana’s Social Work master’s students. The study also sought to ascertain the prevalent forms of GBV against women in Ghana and identify achievements that have been made to protect women from GBV and also to assess legal frameworks and policies available to address GBV against women. Method: The study employed a mixed-method research design and utilized primary data through which semi-structured interviews or questionnaires were responded to by the study respondents. Purposive sampling was used in selecting the 98 respondents of this study. Results: The study reviewed that GBV against women is a serious human rights and development problem with lethal economic and social effects on women. The study highlighted that IPV is the most prevalent form of GBV suffered by women in Ghana. The study also identified the DVA of 2007 as one of the biggest achievements made toward addressing GBV in Ghana. However, several obstacles including poor law enforcement, cultural biases, lack of adequate infrastructure and resources, and poverty have reduced the effectiveness of legislation and institutions governing GBV against women in Ghana and these have also impeded GBV reduction and its effects on women. Keywords: gender; genderově podmíněné násilí; Ghanská univerzita; perspektivy; ženy; gender-based violence; perspectives; University of Ghana; women Available in digital repository of Mendel University.
Gender-based violence against women in Ghana. Perspectives from the University of Ghana

Pozadí: Genderově podmíněné násilí (GPN) na ženách je celosvětovou pandemií v oblasti zásahů do lidských práv. Tento typ zneužívání je mezi ženami a dívkami běžný a má nepříznivý dopad na jejich ...

Mufunda, Svodai
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana
Asante, Daniel Kofi
2022 - English
Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu a data byla analyzována pomocí SPSS verze 20. Data byla shromážděna prostřednictvím polostrukturovaného dotazníku a poskytnuta respondentům. Pro studii byla použita metodika jednoduchého náhodného výběru a účelového vzorkování v rámci pravděpodobnostní metody vzorkování. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky. Zjištění ukazují, že obyvatelé Asokore Mampong byli zasaženi kvůli zásahům do zastaveného bydlení v komunitě. Zločinci také využívali zastavené bydlení jako své bydliště, což představovalo hrozbu pro původní obyvatele komunity. Policie zmínila určitou oblast v komunitě známou jako úkryt pro zločince a obyvatelům komunity vydala určitá preventivní opatření. Studie proto doporučuje, že pro socioekonomický rozvoj Ghany je nezbytné, aby všichni její občané měli přístup ke slušnému a dostupnému bydlení. To je základní lidské právo zaručené Společenskou smlouvou. Zásadní je vytvoření důkladné, praktické a vymahatelné politiky národního bydlení. The study intended to determine how host communities are affected socioeconomically by affordable housing interventions that have stalled in Asokore Mampong. A descriptive survey design was, and Data was analyzed using SPSS version 20. Data were collected through a semi-structured questionnaire and administered to the respondents. Simple random sampling methodology and purposive sampling under the probability sampling method were employed for the study. Data were analyzed using descriptive statistics. The findings show that residents of Asokore Mampong have been impacted due to the stalled housing interventions in the community. Also, criminals used the stalled housing as their residency posing threats to the indigenes of the community. The police made mention of some area in the community known as a hideout for criminals and gave out some precautious measures to the community residents. Therefore, the study recommends that, it is essential for Ghana's socioeconomic development that all its citizens have access to decent, affordable housing. This is a fundamental human right guaranteed by the Social Contract. Establishing a thorough, practical, and enforceable national housing policy is essential. Keywords: abandoning, affordable, Asokore Mampong, housing, interventions, Stalling Keywords: Asokore Mampong; cenově dostupné bydlení; intervence; abandoning; affordable; housing; interventions; stalling Available in digital repository of Mendel University.
Socio-economic implications of stalled affordable housing interventions on host communities: a case study of Asokore Mampong in Ghana

Cílem studie bylo zjistit, jak jsou hostitelské komunity sociálně-ekonomicky ovlivněny dostupnými intervencemi do bydlení, které se zastavily v Asokore Mampong. Byl vytvořen popisný design průzkumu ...

Asante, Daniel Kofi
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana
Yorke, Isaac Elliot
2022 - English
Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. Obchodování s lidmi bylo založeno převážně na nucené práci, sexuální práci, odebírání orgánů a dalších ohavných činech. Byl to jeden z nejvýnosnějších nadnárodních zločinů, před nadnárodním pašováním drog. Africký kontinent je domovem značné části světové mládeže, jejíž ekonomiky nejsou vyvážené absorbovat většinu do aktivní pracovní síly. V důsledku toho to může ovlivnit výskyt obchodování s lidmi v afrických společnostech. Hlavními ohnisky obchodování s lidmi jsou Niger, Burkina Faso, Mali, Nigérie, Gabon, Ghana, Benin, Guinea Bissau a Togo, přičemž nejzranitelnější skupinou jsou ženy a mládež. Cíl: Cílem studie je prozkoumat socioekonomické důsledky obchodování s lidmi v Ghaně s důrazem na okres Asokore Mampong v regionu Ashanti. Metoda: Studie byla provedena v městské oblasti Asokore Mampong v regionu Ashanti v Ghaně pomocí kvalitativního průřezového návrhu. Studie se opírala o primární zdroje dat od 42 policejních a imigračních služeb a organizace vize světa v obci Asokore Mampong. Rozhovory byly získány také od čtyř rodin s příbuznými, kteří se již dříve stali oběťmi obchodování s lidmi. Technika účelového výběru byla použita k výběru konkrétních respondentů, kteří byli následně dotazováni. K výběru rodin s oběťmi obchodování s lidmi byla použita metoda sněhové koule. K rozčlenění informací pomocí Atlasu byl použit kvalitativní postup. ti software. V informacích prezentovaných po analýze dat byla použita deskriptivní metoda analýzy dat. Výsledky: Studie odhalila, že ztráta příjmu, pocit trapnosti, majetku, chybějící nebo úmrtí příbuzného a zadlužení byly některé ze socioekonomických důsledků obchodování s lidmi v obci. Studie ukázala, že domácí nevolnictví žen ve státech Perského zálivu a obchodování s dětmi tvoří 40 % a 60 % případů obchodování s lidmi v městské oblasti Asokore Mampong. Mezi primární výzvy v boji proti obchodování s lidmi mezi institucemi patří absence nebo omezená logistika operací, nedostatečné finanční prostředky a nedostatečné personální obsazení policie a imigračních služeb. Závěr: Studie ukázala, že v obci Asokore Mampong převládá obchodování s lidmi. Bezpečnostní instituce v obci jsou však na řešení případů obchodování s lidmi méně vybaveny. Background: Globalization has prompted the decrease and fading of boundaries among nations, thus facilitating the movement of merchandise, administrations, assets, and work. This has escalated transnational violations, for example, human trafficking. Human trafficking has predominantly been based on forced labour, sex work, organ harvesting, and other heinous acts. Prior to international drug smuggling, it has been one of the most lucrative transnational crimes. The continent of Africa is home to a significant fraction of the world’s youth population whose economies are unable to absorb the majority into an active workforce. Thus, this may have an impact on the prevalence of people trafficking in African civilizations. Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria, Gabon, Ghana, Benin, Guinea-Bissau, and Togo are the main human trafficking hotspots, with women and young people being the most susceptible. Objective: The study's objective is to examine the socioeconomic implications of human trafficking in Ghana, with a focus on the Ashanti region's Asokore Mampong district. Method: Using a qualitative cross-sectional approach, the study was carried out in the Ashanti region of Ghana's Asokore Mampong municipal district. The study relied on primary data sources from 42 police and immigration services and the vision organizations in the Asokore Mampong municipality. Interviews were also collected from four families with relatives who have been previous victims of human trafficking. The purposive sampling technique was employed to draft specific respondents who were then interviewed. The snowballing method was used to select families with human trafficking victims. A qualitative procedure was utilized to break down the information using Atlas. ti software. A descriptive method of data analysis was employed in the information presented after the data analysis. Results: The study found that some of the socioeconomic effects of human trafficking in the municipality included loss of income, feeling of embarrassment, property, missing or deceased relatives, and debt. According to the survey, child trafficking and domestic slavery of women in the Gulf States account for 40% and 60%, respectively, of the incidents of human trafficking in the Asokore Mampong municipal region. The primary challenges in the battle against human trafficking among the institutions include the absence or limited logistics for operations, inadequate funds, and insufficient staffing among the police and immigration services. Conclusion: The study has shown that human trafficking is prevalent in the Asokore Mampong municipality. However, the security institutions in the municipality are less equipped to tackle cases of trafficking Keywords: child labour, crime, Gulf state, Human trafficking, migration, socioeconomic, victim, Keywords: kriminalita; dětská práce; migrace; oběť; obchod s lidmi; stát Perského zálivu; crime; Gulf state; human trafficking; child labour; migration; victim Available in digital repository of Mendel University.
The socioeconomic implications of human trafficking in Ghana

Pozadí: Globalizace podnítila zmenšování a mizení hranic mezi národy, a tak usnadnila pohyb zboží, administrativy, majetku a práce. To eskalovalo nadnárodní porušování, například obchodování s lidmi. ...

Yorke, Isaac Elliot
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Child trafficking in the western region of Ghana: perception and views of community members in selected towns
Mensah, Ishmael
2022 - English
Obchodování s dětmi nepochybně ohrožuje individuální lidská práva, národní bezpečnost a mezinárodní stabilitu. Obecným cílem této studie bylo zkoumat vnímání a názory na obchodování s dětmi v některých vybraných komunitách v západním regionu Ghany. Chcete-li vybrat celkovou velikost vzorku 100 respondentů pro studii, byla použita víceúrovňová metodika výběru, která používá klastrové, stratifikované a účelové přístupy k odběru vzorků. V některých případech byla k určení některých respondentů, zejména obětí obchodování s lidmi, použita metoda sněhové koule, protože zkoumaná otázka je citlivá. Hlavními výzkumnými nástroji používanými k shromažďování údajů od respondentů byl nestrukturovaný průvodce rozhovory a self-administered dotazník. Málokteré vládní subjekty mají jasné politiky týkající se obchodování s dětmi, podle zjištění studie. Průzkum také zjistil, že těžební a venkovské oblasti západního regionu byly původem i cílem obchodování s dětmi. Bylo rovněž prokázáno, že vzhledem k nedostatku technických a logistických zdrojů mají zúčastněné strany malý vliv na prevenci obchodování s dětmi. Proto bylo doporučeno, aby vzhledem k tomu, že důlní, zemědělské a rybářské komunity jsou primárními místy obchodování s dětmi v západním regionu, bylo vhodné, aby důležité zúčastněné strany, včetně policie, šéfů a představitelů veřejného mínění a nevládních organizací, zdvojnásobily své úsilí v těchto oblastech. ABSTRACT Child trafficking unquestionably jeopardizes individual human rights, national security, and international stability. The general objective of this study was to investigate the perceptions and views of child trafficking in some selected communities in Western Region of Ghana. To choose a total sample size of 100 respondents for the study, a multistage selection methodology that uses cluster, stratified, and purposive sampling approaches was used. In some cases, the snowballing sample method was employed to determine some respondents, particularly trafficked victims, because the issue under inquiry is sensitive. The major research tools utilized to collect data from the respondents were an unstructured interview guide and a self-administered questionnaire. Few governmental entities have clear policies on child trafficking, according to the study's findings. The survey also found that the Western Region's mining and rural areas were both the origin and the destination of child trafficking. It was also shown that due to a lack of technical and logistical resources, the stakeholders have little influence over the prevention of child trafficking. It was consequently advised that since mining, agricultural, and fishing communities were the primary sites of child trafficking in the Western Region, it would be advisable for important stakeholders including the police, chiefs and opinion leaders, and NGOs to double their efforts in these areas. Keywords: dětský obchod; obchod s lidmi; západní region; human trafficking; child trafficking; Palermo Protocol Available in digital repository of Mendel University.
Child trafficking in the western region of Ghana: perception and views of community members in selected towns

Obchodování s dětmi nepochybně ohrožuje individuální lidská práva, národní bezpečnost a mezinárodní stabilitu. Obecným cílem této studie bylo zkoumat vnímání a názory na obchodování s dětmi v ...

Mensah, Ishmael
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Factors leading to migration of women from the North to the South of Ghana. The case of “Kayayei” (head potters) in the market of Accra
Tutu Ampofo, Bernard
2022 - English
Cílem předložené práce je identifikovat faktory, které přispívají k migraci žen z Navrongo v Severní Ghaně do Akkry. Cílovou skupinou výzkumu jsou migrantky původem z okresu Navrongo v severní části Ghany, které v současnosti pracují jako tzv. head porters (přenašečky zboží) na centrálním trhu Akkry. V předložené práci bylo použito průřezového designu dotazníku ke sběru primárních dat od 224 respondentek, které byly vybírány metodou náhodného výběru během tří týdnu na místě jejich odpočinkového tábora. Získaná data z vyplněných dotazníků byla následně převedena do tabulky Microsoft Exel a exportována do STATA ke konečné anlýze. Pro analýzu dat byly použity metody deskriptivní analýzy a logistické regrese, přičemž výsledek analýzy prezentujeme pomocí tabulek a grafů. Výzkum přinesl následující zjištění: častěji se do měst stěhují ženy bez formálního vzdělání, dospívající i mladé ženy a ženy nezadané. Motivujícími faktory k migraci jsou pro ně lepší životní příležitosti, pracovní místa, vyšší životní úroveň a horlivost vydělávat. Mezi faktory, jež je nutily migrovat, patří časté konflikty a dlouhá období sucha v místě jejich původu. Většina respondentek uvedla, že se jejich životní úroveň po migraci do Akkry zlepšila, přičemž více než čtvrtina respondentek stále nemá dobré místo na spaní, většina z nich nemá přístup ke zdravotní péči, toaletám a koupelnám. Příjmy získané z nové práce používají převážně na péči o rodiče, sourozence a své děti žijící v místě původu, nebo k zakoupení věcí osobní potřeby. The goal of the study is to identify the elements that contributed to migration of women from Navrongo in North of Ghana to Accra; specifically, the case of the "Kayayei" (head porters) in the Accra central business area. The target population of the research were female migrants from Navrongo district in north of Ghana who are currently engaged in head porterage in the Accra central business district. The study used a cross-sectional design (questionnaire) to collect data from 224 respondents. Simple random sampling methods were utilised in selecting head porters at their resting camps in the course three weeks. The data from completed questionnaire were entered into Microsoft excel spreadsheet before exporting to STATA for final analysis. Descriptive analysis and logistic regression methods were used in analysing the data and the response presented in tables and figures. The main findings indicated those with no formal education, teenager and early adults, and single women were more likely or have the urge to migrate to the urban city. Pull factors identified includes better opportunities, jobs, better living standards and the zeal to earn income. The push factors were frequent conflicts and the long period of dry season at the place of origin. Majority of respondents claimed that their living standards have improved since the migrated to Accra, although over a quarter of respondents did not have a good place to sleep, majority of head porters did not have access to healthcare, toilet and bathroom facilities. Income earned from work are mostly remitted to cater for parent, siblings and children in the village of origin while some are used for personal items. Keywords: Accra; Ghana; head porter; migrace; příjem; venkov; income; migration; rural Available in digital repository of Mendel University.
Factors leading to migration of women from the North to the South of Ghana. The case of “Kayayei” (head potters) in the market of Accra

Cílem předložené práce je identifikovat faktory, které přispívají k migraci žen z Navrongo v Severní Ghaně do Akkry. Cílovou skupinou výzkumu jsou migrantky původem z okresu Navrongo v severní části ...

Tutu Ampofo, Bernard
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The role of foreign direct investment in the economic development of Nigeria
Šikulová, Bára
2022 - English
Tato práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na hospodářský rozvoj Nigérie. V části literárního přehledu jsou zpracována témata blízká zkoumanému problému. Jsou to zejména přímé zahraniční investice, hospodářský rozvoj a jejich vzájemný vztah a nebo také porovnání vývoje vybraných proměnných v Nigérii s ostatními zeměmi. K výzkumu jsou použity časové řady s ročním intervalem a to v letech 2003 – 2020. Pro analýzu byla zvolena metoda nejmenších čtverců (OLS), která slouží k určení modelu několikanásobné regrese, současně s Johansenovým testem a testem jednotkového kořene (ADF). Závislou proměnou byl v tomto případě Index lidského rozvoje (ILR). Jako nezávislá proměnná figuroval příliv přímých zahraničních investic (PZI), tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) a velikost pracovní síly (PS). Z výsledků vyplývá, že velikost pracovní síly má pozitivní a statisticky významný vliv na index lidského rozvoje, avšak proměnné PZI a HK dle výsledů testů měly na index lidského rozvoje negativní a statisticky nevýznamný vliv. This study analyzes the impact of foreign direct investment inflow on the economic development of Nigera. The literature review covered the main topics related to the research, such as foreign direct investment, economic development and their relationship, and a comparison of the evolution of the chosen variables in time in Nigeria with the other countries. Annual time series data for the research were obtained from the World Bank database, ranging from 2003 to 2020. As a method of analysis, the ordinary least square (OLS) technique is used to estimate the multivariate regression model, together with the Unit root (ADF) test and Johansen cointegrations test. The dependent variable for the research was Human Development Index (HDI), and the independent variables were Foreign direct investment (FDI), Gross fixed capital formation (GFCF) and Labour force (LF). The results show that while LF has a significant positive impact on HDI, FDI and GFCF have no significant impact on HDI in the analysed period. Keywords: hospodářský rozvoj; index lidského rozvoje; Nigérie; přímé zahraniční investice (PZI); regresní analýza; economic development; foreign direct investment; human development index; Nigeria; regression analysis Available in digital repository of Mendel University.
The role of foreign direct investment in the economic development of Nigeria

Tato práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na hospodářský rozvoj Nigérie. V části literárního přehledu jsou zpracována témata blízká zkoumanému problému. Jsou to zejména přímé ...

Šikulová, Bára
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Film consumption behaviour of generation Y
Novikava, Maryia
2022 - English
Tato práce popisuje postoj generace Y ke sledování filmů v kině i doma. Práce obsahuje popis forem distribuce filmů, jejich výhody a nevýhody pro diváka a pop-isuje filmový trh před pandemií a po zrušení uzamčení (2022). Součástí práce je také výzkum cílové skupiny žijící v České republice a její preference pro sledování video obsahu. This thesis describes the attitude of generation Y to watching films, both in the cinema and at home. The thesis includes a description of the film distribution forms, their advantages and disadvantages for the viewer, and describes the film market before the pandemic and after the lifting of the lockdown (2022). The thesis also includes research on the target audience living in the Czech Republic and covers their preferences for watching video content. Keywords: předplatné video-on-demand; kino; mileniálové; sledování filmů; cinema; film watching; millennials; subscription video-on-demand Available in digital repository of Mendel University.
Film consumption behaviour of generation Y

Tato práce popisuje postoj generace Y ke sledování filmů v kině i doma. Práce obsahuje popis forem distribuce filmů, jejich výhody a nevýhody pro diváka a pop-isuje filmový trh před pandemií a po ...

Novikava, Maryia
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The effects of ageing on working age populations that developed and developing countries face: study case of Czech republic and the United Mexican States
Aldama Gonzalez, Hector Santiago
2022 - English
Stárnutí bylo vždy součástí lidského života; nyní poprvé v historii se starší lidé brzy stanou největší skupinou ve většině společností na celém světě. Tento výzkum se zaměřuje na zdůraznění výzev, kterým čelí vyspělé a rozvojové země v souvislosti se stárnutím populace. Teoretická část je zaměřena na pochopení stárnutí populace a jeho implikací ve vyspělých a rozvojových zemích. Praktická část je zaměřena na srovnání stárnutí populace v ČR a ve Spojených státech mexických. Za tímto účelem byla provedena analýza kvantitativních dat o výkonnosti pracovní síly a obecné populace v ČR a Mexiku s ukazateli získanými od vládních institucí specializovaných na sčítání lidu za posledních 20 let. Důraz této práce je kladen na pochopení účinků, které má stárnutí na společnost. Pokud nebudou přijaty mechanismy k řešení dopadů stárnutí populace, jako je vytváření nových veřejných politik, čisté migrační saldo a stabilní míra porodnosti, stárnutí populace dle výsledků výzkumu sníží populaci v produktivním věku v České republice a ve Spojených státech mexických. Ageing has always been part of human life; for the first time in history elderly people will soon become the largest group in most societies around the world. This research focuses on highlighting the challenges that developed and developing countries face with the aging of the population. The theoretical part is directed to the understanding of the aging of the population as well as its implication among developed and developing countries. The practical part focuses on a comparison of the aging of the population in the Czech Republic and the United Mexican States through an analysis of quantitative data over the performance of the labor force and general population of Czechia and Mexico with indicators obtained from government institutions specialized in the compilation of population censuses of the last 20 years. The emphasis of this work is to focus on understanding the effects that aging has over society. Unless mechanism such as the creation of new public policies, a positive net migration balance and stable fertility rates are taken to solve the effects of the ageing of the population, the aging of the population will reduce the working age population in the Czech Republic and in the United Mexican States. Keywords: demografie; dlouhověkost; plodnost; projekce; úmrtnost; demography; fertility rate; longevity; mortality rate; projections Available in digital repository of Mendel University.
The effects of ageing on working age populations that developed and developing countries face: study case of Czech republic and the United Mexican States

Stárnutí bylo vždy součástí lidského života; nyní poprvé v historii se starší lidé brzy stanou největší skupinou ve většině společností na celém světě. Tento výzkum se zaměřuje na zdůraznění výzev, ...

Aldama Gonzalez, Hector Santiago
Mendelova univerzita v Brně, 2022

The influence of resilience social support and religiosity on the wellbeing of victims of domestic violence in Accra Ghana
Ahmed, Osman Abdul
2022 - English
ABSTRAKT Domácí násilí a zneužívání je stále přetrvávajícím a alarmujícím problémem znepokojujícím vlády i národy na celém světě, neboť se jedná o jev, který psychicky i fyzicky ohrožuje jak samotné oběti násilí tak také jejich rodiny jakož i celá společenství a národ jako celek. Na toto téma již bylo vypracováno mnoho studií, které se však zaměřují především na příčinné faktory týrání a jeho dopad na oběti. Některé studie byly zaměřeny také na trestněprávní opatření a na právní rámec pro postup vůči pachatelům domácího násilí, již méně se však věnovaly psychologickým, sociálním a duchovním faktorům, které mohou pomoci zlepšovat psychickou pohodu obětí. S ohledem na výše uvedené byla provedena tato studie, jejímž cílem bylo zkoumat vliv schopnosti odolávat zátěžovým situacím, podpory společnosti a religiozity na psychickou pohodu obětí domácího násilí v Akkře v Ghaně. S využitím biopsychosociální a spirituální teorie nemoci a psychické pohody byl proveden průřezový průzkum u cíleně zvolených 100 obětí domácího násilí a zneužívání (medián= 28,57; standardní odchylka = 5,55) v období září a října 2021. Respondenti vyplnili dotazníky, jejichž účelem bylo zkoumat schopnost odolávat zátěžovým situacím, podporu společnosti, religiozitu a psychickou pohodu obětí. Výsledky ukázaly, že schopnost odolávat těžkým situacím (r = -.52, p < .001) má výrazně negativní vztah k psychické pohodě obětí, zatímco vztah podpory společnosti (r =.48, p > .001) a religiozity (r = .53, p < .001) k psychické pohodě je výrazně pozitivní. Jak podpora společnosti tak také religiozita predikovaly psychickou pohodu u obětí domácího násilí, což představovalo 45 % rozptyl ve skóre psychické pohody obětí (p < 0,001, upr. R2=0.45). Je vedena diskuse o tom, že by obětem měla být poskytována psychologická pomoc, která by měla být zaměřena na získání schopnosti odolávat těžkým situacím, podporu rodiny a komunity a duchovní a náboženské uvědomění. Předmětem diskuse jsou také omezení této studie a doporučení týkající se toho, čím by se měly zabývat budoucí studie. ABSTRACT Domestic violence and abuse continue to be an issue of alarming concern for governments and nations across the globe because of the threats that it poses to victims psychologically and physically as well as the family, communities and the nation at large. Although many studies have been done on the subject, these studies focus mainly on the antecedents to abuse and its impact on the victims. Few studies have also focused on the punitive measures and the legal framework around which perpetrators of domestic violence are dealt with less focus on psychological, social and spiritual factors that can improve the wellbeing of victims. It is against this background that this study was conducted to examine the influence of resilience, social support and religiosity on the wellbeing of victims of domestic violence in Accra, Ghana. Using the biopsychosocial and spiritual theory of illness and wellbeing, a cross sectional survey was conducted by purposively sampling 100 victims of domestic violence and abuse (M= 28.57; SD= 5.55) within the period of September and October, 2021. The respondents filled questionnaires that examined resilience, social support, religiosity and psychological wellbeing. Results indicated that resilience (r = -.52, p < .001) has a significant negative relationship with wellbeing while social support (r =.48, p > .001) and religiosity (r = .53, p < .001) has a significant positive relationship with wellbeing. Both social support and religiosity predicted wellbeing in the victims of domestic violence accounting for forty-five percent of the variance in wellbeing scores of the victims (p<0.001, Adj. R2=0.45). It is discussed that psychological support be provided for victims and this support should focus on resiliency training, family and community support and spiritual and religious mindfulness. Limitations of this study are also discussed with recommendations to chart the path for future studies. Keywords: domácí násilí; oběti; odolnost; religiozita; sociální podpora; domestic; psychological wellbeing; religiosity; resilience; social support; social wellbeing; victims; violence; wellbeing Available in digital repository of Mendel University.
The influence of resilience social support and religiosity on the wellbeing of victims of domestic violence in Accra Ghana

ABSTRAKT Domácí násilí a zneužívání je stále přetrvávajícím a alarmujícím problémem znepokojujícím vlády i národy na celém světě, neboť se jedná o jev, který psychicky i fyzicky ohrožuje jak samotné ...

Ahmed, Osman Abdul
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases