Number of found documents: 89407
Published from to

Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů
Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
2024 - Czech
Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background and presentation of selected foreign legislation, along with the author's own proposed solutions. The first chapter defines labour disputes and explores different ways to categorize them. The second chapter provides a historical overview of how individual labour disputes were handled in the Austro-Hungarian Empire, the first Czechoslovak Republic, the Protectorate, and the early post-war years. It covers the trade courts, the specialized Czechoslovak labour courts, and their disappearance due to the adoption of soviet doctrinal Law on the Humanization of the Judiciary. The third chapter discusses the period of turbulent changes in labour dispute arbitration after the communist takeover in 1948 and during the period of normalisation after the "Prague Spring" in 1968. It examines different methods used of resolving individual labour disputes, analyses their instruments, and explains the differences between the applied institutes. The fourth chapter focuses on the current international, European, and Czech legal regulations for individual labour disputes. It looks into the detail at the lay judge as a lay element... Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozhodování individuálních pracovněprávních sporů. Cílem autora je poskytnout základní vhled do této problematiky, včetně historického exkurzu a prezentace vybrané zahraniční úpravy a vlastních návrhů řešení. První kapitola se zabývá vymezením a možnými hledisky dělení pracovněprávních sporů. V druhé kapitole je poskytnout historický exkurz do rozhodovací praxe individuálních sporů v období Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu a v poválečném období. Od živnostenských soudů starého a nového typu, přes specializované československé pracovní soudy až po zánik pracovního soudnictví v důsledku přijetí zákona o zlidovění soudnictví. Třetí kapitola je věnována období turbulentních změn v rozhodování pracovněprávních sporů po vítězném únoru 1948 a v průběhu normalizace. Autor popisuje jednotlivé způsoby řešení individuálních sporů, rozebírá jejich nástroje a vysvětluje rozdíly aplikovaných institutů. Čtvrtá kapitola je věnována současné mezinárodní, evropské a české právní úpravě rozhodování individuálních pracovněprávních sporů, se zaměřením na jejich soudní řešení. Autor se zde blíže věnuje přísedícímu jako laickému prvku v rozhodování pracovněprávních sporů, zkoumá jeho roli, systémové ukotvení a... Keywords: laický prvek; pracovní soudy; individuální pracovněprávní spory; Lay element; Labour courts; Individual labour disputes Available in a digital repository NRGL
Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů

Adjudication of individual labour disputes Abstract The thesis examines the adjudication of individual labour disputes and aims to provide an overview of the issue, including a historical background ...

Bohačík, Stanislav; Pichrt, Jan; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti
Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
2024 - Czech
RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by rental housing. Firstly, it aims to find out how sufficient is the valid law. Secondly, it tries and answer the question of whether there is a change in housing - from owning a house or a flat to renting one instead. In the first chapter, housing as one of the fundamental human needs is outlined and is pointed out to the importance of this subject not only in law but also in human life in general. In the second chapter, I describe the basics of the law most relevant to the explored object, including filling the topic into public (international and constitutional) law context. Followed by the explanation of the key parts of the Czech Civil Code. What is more, the state housing policy as a tool for housing development and the availability of flats is not left behind. I consider that policy as one of the results of the fundamental human right to housing. Although one is not entitled to housing, there are state duties resulting from that fundamental right. Thus, the state is required to establish (legal) conditions for people to be able to aim at fulfilling their right to housing. The third chapter deals with a few... NÁJEMNÍ BYDLENÍ JAKO ZPŮSOB USPOKOJOVÁNÍ PRÁVA NA BYDLENÍ A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY JEHO DOSTUPNOSTI Abstrakt Tato práce pojednává o několika aktuálních problémech uspokojování práva na bydlení pomocí nájmů bytů, a to s cílem zjistit, jak dostatečná je z tohoto hlediska platná právní úprava. Sekundárně se snaží zodpovědět, zda nastává přechod od vlastnického bydlení k nájemnímu. V práci je nejdříve představeno bydlení jako jedna ze základních lidských potřeb a je poukázáno na obecnou důležitost tohoto tématu nejen v právu, ale pro život člověka jako takový. Dále se text zabývá základní právní úpravou pro zvolené téma, včetně zasazení tématu do veřejnoprávního (mezinárodního a ústavního) kontextu a následně jsou objasněny nejdůležitější pasáže občanského zákoníku. Stranou pozornosti není ponechána také bytová politika státu jako strategický nástroj rozvoje bydlení a jeho dostupnosti. Tuto politiku považuji za jeden z důsledků základního práva na bydlení, které ač není nárokem, klade na stát určité požadavky co do vytvoření takových podmínek, aby se jednotlivci vůbec mohli o bydlení brát. Ve třetí kapitole je pojednáno o několika hlavních příčinách stavu, který dnes nazýváme bytovou krizí. Primárně se zabývám hledisky jako jsou vývoj cen nemovitostí, a to i v posledních letech po vypuknutí pandemie COVID-19 (viz... Keywords: právo na bydlení; nájemní bydlení; bytová krize; Right to Housing; Rental Housing; Housing Crisis Available in a digital repository NRGL
Nájemní bydlení jako způsob uspokojování práva na bydlení a aktuální problémy jeho dostupnosti

RENTAL HOUSING AS A WAY OF FULFILLING THE RIGHT TO HOUSING AND THE CURRENT DIFFICULTIES OF ITS AVAILABILITY Abstract This thesis deals with a few current issues of fulfilling the right to housing by ...

Roznětinská, Barbora; Zvára, Michael; Salač, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Prevence v občanském zákoníku
Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2024 - Czech
Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the provision of general rules of mutual coexistence in our main legal code. Prevention is not only understood here as an effort to prevent illegal actions, but is extended to a broader concept of preventing damage or injury to the health and life of individuals in society, when its essence goes beyond the concept of law. The work reflects the development of the concept of prevention and its anchoring in the Civil Code, with an emphasis on various historical concepts and the development of legal regulations. The first chapter of the thesis analyzes various concepts of prevention mainly in a general sense, focusing on its importance in various fields, including medicine, social sciences and criminology. The content of other types of prevention such as primary and secondary or general and specific is also defined here. The second chapter is devoted to a brief summary of the development of the Civil Code as a legal code, with an emphasis on its development in Roman society, the Middle Ages and modern times. This part of the work also traces the transformation of the prevention institute itself in these individual... Prevence v občanském zákoníku Téma mé diplomové práce je prevence v občanském zákoníku. Tato práce zkoumá vymezení pojmu prevence v rámci občanského zákoníku jako klíčového aspektu v ustanovení obecných pravidel vzájemného soužití v našem hlavním právním kodexu. Prevence zde není chápána pouze jako snaha zabránit protiprávnímu jednání, nýbrž je rozšířena na širší pojetí zabránění vzniku škody či újmy na zdraví a životě jednotlivců ve společnosti, kdy její podstata přesahuje pojetí práva. Práce reflektuje vývoj pojmu prevence a jeho zakotvení v občanském zákoníku, s důrazem na různá historická pojetí a vývoj právních předpisů. První kapitola práce analyzuje různá pojetí prevence především v obecném smyslu, přičemž se zaměřuje na jeho význam v různých oblastech, včetně medicíny, sociálních věd a kriminologie. Je zde také vymezen obsah dalších druhů prevence jako primární a sekundární či generální a specifická. Druhá kapitola se již věnuje stručnému shrnutí vývoje občanského zákoníku jako právního kodexu, s důrazem na jeho vývoj v římské společnosti, středověku a moderních dobách. Tato část práce sleduje také proměnu samotného institutu prevence v těchto jednotlivých částech historie. Stěžejní část práce (kapitoly tři až pět) se zaměřuje na aktuální pojetí prevence v NOZ, který pojem prevence již... Keywords: Prevence; obecná prevenční povinnost; nový občanský zákoník; škoda; odpovědnost; Prevention; general preventive duty; new Civil Code; damage; liability Available in a digital repository NRGL
Prevence v občanském zákoníku

Prevention in the Civil Code The topic of my thesis is prevention in the Civil Code. This thesis examines the definition of the concept of prevention within the Civil Code as a key aspect in the ...

Prokeš, Martin; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Kogentní normy v občanském zákoníku
Vrbová, Katarína; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2024 - Slovak
Mandatory rules in the Civil Code Abstract The diploma thesis entitled "Mandatory rules in the Civil Code" is dedicated to the analysis of mandatory rules in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The aim of this thesis is the theoretical definition of the concept of mandatory and non- mandatory rules and legal rule itself, which is necessary for framing them within the context; the analysis of the valid legislation in the Civil Code as well as the legislation immediately preceding it and a comparison with the current and past recodification efforts in the Slovak Republic. Therefore, the thesis is systematically divided into three parts. Firstly, the term legal rule is defined in the initial part of the work, the specific features, structure and classification of the legal rules are discussed. Furthermore, it provides a definition of a pair of the terms mandatory and non-mandatory, as it is defined in the Czech Republic, but also abroad as well as a brief historical overview. Finally, the attention is drawn to a specific decision of the Supreme Court of the Czech Republic regarding the nature of the provision regulating the amount of default interests. In the second part of the work, the currently applicable legislation in the Civil Code is discussed. At this point we can find a description of the... Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Diplomová práce pod názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" se věnuje analýze kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Cílem této práce je teoretické vymezení pojmu kogentních a dispozitivních norem i právních norem jako takových, nezbytného pro zasazení do kontextu; analýza platné právní úpravy v občanském zákoníku i právní úpravy jí bezprostředně předcházející a komparace se současnými i minulými rekodifikačními snahami v Slovenské republice. Práce je z tohoto důvodu systematicky rozčleněna na tři části. Nejprve je v první části definován pojem právní norma, je pojednáno o jejích specifických znacích, struktuře a klasifikaci. Dále poskytuje vymezení bipartice pojmů kogentní a dispozitivní norma v tuzemsku i zahraničí a krátký historický exkurz vývoje kogentnosti a dispozitivnosti. V závěru této části je pozornost upřena na konkrétní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v otázce povahy ustanovení upravujícího výši úroků z prodlení. Ve druhé části práce je rozebrána aktuálně platná právní úprava v občanském zákoníku. Najdeme zde přiblížení legislativní techniky, kterou si zákonodárce zvolil pro zakotvení kogentnosti, dále pak analýzu nově zakotvených kritérií kogentnosti v podobě dobrých mravů, veřejného pořádku a práva týkajícího se postavení... Keywords: kogentní norma; dispozitivní norma; rekodifikace; mandatory rule; non-mandatory rule; recodification Available in a digital repository NRGL
Kogentní normy v občanském zákoníku

Mandatory rules in the Civil Code Abstract The diploma thesis entitled "Mandatory rules in the Civil Code" is dedicated to the analysis of mandatory rules in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The ...

Vrbová, Katarína; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji
Přibyl, Jakub; Kohout, David; Svatoš, Martin
2024 - Czech
Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which is to analyze the subject of individual player contracts. In order to achieve this, however, it was necessary to first set out the smaller sub- objectives of the thesis. These minor objectives will help to introduce the subject in a sufficient manner and also serve as a basis for the subsequent analysis of the problematic provisions of the players' contracts. The minor objectives were to set out the concept of "sport" and its division, to point out the insufficient legal regulation of professional sport in the Czech Republic and to compare activities of a professional hockey player with employment status and with entrepreneurship. In the las and main chapter, I aimed to analyze in detail the professional player contracts in ice hockey, their individual arrangements and to point out the problems caused mainly by the absence of legal regulation of professional sport and the autonomy of the will of the parties, especially the stronger party, the ice hockey club. Key words: player contract, professional sport, ice hockey Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji Abstrakt Tématem této práce jsou profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji. Jedná se o velmi konkrétně zvolené téma práce, jejímž hlavním cílem je rozebrat předmět jednotlivých hráčských smluv. Abych tohoto mohl dosáhnout, bylo však zapotřebí si nejprve vytyčit menší dílčí cíle práce. Tyto menší cíle napomohou uvést toto téma dostatečným způsobem a zároveň slouží jako podklad pro následný rozbor problematických ustanovení hráčských smluv. Menšími cíli bylo vytyčení pojmu "sport" a jeho dělení, poukázání na nedostatečnou právní úpravu profesionálního sportu v České republice a srovnání činnosti profesionálního hokejisty se závislou prací a s podnikáním. V poslední a hlavní kapitole jsem si dal za cíl podrobně rozebrat profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji, jejich jednotlivá ujednání a poukázat na problematiku, která je způsobena zejména absencí právní úpravy profesionálního sportu a autonomií vůle stran, tedy zejména silnější strany, hokejového klubu. Klíčová slova: hráčská smlouva, profesionální sport, lední hokej Keywords: hráčská smlouva; profesionální sport; lední hokej; player contract; professional sport; ice hockey Available in a digital repository NRGL
Profesionální hráčské smlouvy v ledním hokeji

Professional ice hockey player contracts Abstract The topic of this thesis is professional player contracts in ice hockey. It is a very specifically chosen topic of the thesis, the main aim of which ...

Přibyl, Jakub; Kohout, David; Svatoš, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů
Kalová, Adéla; Scheu, Harald Christian; Exner, Jan
2024 - Czech
EU legal instruments for the protection of whistleblowers Abstract This thesis deals with the issue of protection of whistleblowers within the European Union, with a particular emphasis on the view of Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. In the context of the issue, the thesis also analyses the approach of the European Court of Human Rights, which has commented on the protection of whistleblowers many times in the past through its case law. The Court has looked at the issue from the perspective of the European Convention for the Protection of Human Rights, its decisions are nevertheless a relevant source of information for finding answers to the questions of effective provision of legal protection to whistleblowers. The thesis further analyses the transposition of the Directive into the Czech legal system in the form of Act No. 171/2023 Coll., on the protection of whistleblowers. In order to draw conclusions about the compatibility of the transposed Czech legislation with the EU legislation, a comparative analysis with the Austrian, German and Slovak legal systems was carried out as well. The analysis reveals partial differences in the approach to transposition and implementation between these... Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany oznamovatelů v rámci Evropské unie, se zvláštním důrazem na pohled Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V kontextu dané problematiky provádí práce též analýzu přístupu Evropského soudu pro lidská práva, který se k ochraně oznamovatelů v minulosti prostřednictvím své judikatury mnohokrát vyjadřoval. Ten na danou problematiku pohlíží z pohledu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, pro hledání odpovědí na otázky efektivního poskytování právní ochrany oznamovatelů jsou však jeho rozhodnutí relevantním zdrojem informací. V dalším diplomová práce analyzuje provedenou transpozici směrnice do českého právního řádu zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. K vyvození závěrů o souladnosti transponované právní úpravy České republiky s unijní úpravou byla provedena komparativní analýza s rakouským, německým a slovenským právním řádem. Provedená analýza odhaluje dílčí rozdíly v přístupu k transpozici a implementaci mezi těmito členskými státy Evropské unie. Cílem práce je pak přinést objektivní pohled na efektivitu právních nástrojů zvolených k zajištění ochrany oznamovatelů v kontextu právních řádů... Keywords: Whistleblowing; ochrana oznamovatelů; Evropská unie; směrnice; transpozice; Whistleblowing; whistleblower protection; European Union; Directive; transposition Available in a digital repository NRGL
Unijní právní nástroje na ochranu oznamovatelů

EU legal instruments for the protection of whistleblowers Abstract This thesis deals with the issue of protection of whistleblowers within the European Union, with a particular emphasis on the view of ...

Kalová, Adéla; Scheu, Harald Christian; Exner, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Distančně magické očíslování
Pfeiffer, Hayden; Gregor, Petr; Pangrác, Ondřej
2024 - English
Title: Distance Magic Labelings Author: Hayden Pfeiffer Department: Dept. of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D., KTIML, MFF UK Abstract: A distance magic labeling of a graph G is a bijection f : V (G) → {1, 2, . . . , |V (G)|} such that the sum of labels on the neighbourhood of each vertex is constant. A framework based on linear algebra has been developed using the notion of neighbour balance to determine whether there exists a distance magic labeling for a hypercube with dimension n. In this thesis, we extend this framework to all Cayley graphs on Zn 2 . We use this framework to reprove some known results from recent literature. We also use this framework to introduce the notion of component-wise distance magic labelings on Cayley graphs of Zn 2 . Keywords: distance magic labeling, Cayley graph, hypercube, neighbour balance iii Keywords: distančně magické očíslování|Cayleyho graf|hyperkrychle; distance magic labeling|Cayley graph|hypercube Available in a digital repository NRGL
Distančně magické očíslování

Title: Distance Magic Labelings Author: Hayden Pfeiffer Department: Dept. of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D., KTIML, MFF UK Abstract: A ...

Pfeiffer, Hayden; Gregor, Petr; Pangrác, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Dvoufázové rozvrhování s neznámými rychlostmi
Minařík, Josef; Sgall, Jiří; Eberle, Franziska
2024 - English
Speed-robust scheduling is a two-stage scheduling problem with a makespan objective. We are given processing times of n jobs, number of machines m and number of bags b. We have to group the jobs into bags that are to be scheduled on machines of currently unknown speed. The goal is to minimize the worst-case ratio of our makespan and makespan of an adversary who does not have to create bags and assigns jobs directly to machines. So far, the problem has been mostly studied for b = m. We generalize previously known results for infinitesimal jobs (called sand) and prove that the best achievable competitive ratio is mb mb−(m−1)b . We present an algorithm for the case of identical jobs (called bricks) with competitive ratio at most 1.6 in the case b = m, improving the best previously known value of 1.8. We introduce a new category called p-pebbles, those are jobs with processing time at most p times the average load of a machine. Pebbles are half way between sand and the general case (called rocks). We present an algorithm for pebbles that has better robustness factor than the best known algorithm for rocks for small values of p (for p less than 2 − e e−1 in the case b = m). 1 Rychlostně robustní rozvrhování je dvoufázový rozvrhovací problém. Na vstupu je dána doba běhu pro každý z n úkolů, počet strojů m a počet balíčků b. Naším úkolem je rozdělit úkoly do balíčků, které budou následně zpracovány na strojích, které mají v tomto okamžiku neznámé rychlosti. Naším cílem je minimalizovat poměr délky našeho rozvrhu a délky optimáního rozvrhu, který by vznil umisťováním úkolů rovnou na stroje. Nejpodrobněji studovaný případ doposud byl b = m. V této práci zobecňujeme známé výsledky pro infinitizemálně malé úkoly (tento případ se nazývá písek) a dokážeme, že nejlepší kompetitivní poměr, kterého je možné dosáhnout, je mb mb−(m−1)b . Dále formulujeme algoritmus řešící případ s identickými úkoly (nazývaný cihly) za podmínky b = m s kompetitivním poměrem 1.6, což zlepšuje nejlepší doposud známou hodnotu 1.8. Zavedeme nový speciální případ, který budeme nazývat p-oblázky. V tomto případě jsou doby běhu jednotlivých úkolů nejvýše p-násobky průměrné zátěže stroje. Oblázky jsou vlastnostmi i obtížností na půl cesty mezi pískem a obecným případem (nazývaným kameny). Popíšeme algoritmus pro oblázky, který je pro malé hodnoty p lepší než nejlepší známý algoritmus pro kameny (pro p menší než 2 − e e−1 v případě b = m). 1 Keywords: rozvrhování|aproximační algoritmy|délka rozvrhu|uniformní rychlosti; scheduling|approximation algorithms|makespan|uniform speeds Available in a digital repository NRGL
Dvoufázové rozvrhování s neznámými rychlostmi

Speed-robust scheduling is a two-stage scheduling problem with a makespan objective. We are given processing times of n jobs, number of machines m and number of bags b. We have to group the jobs into ...

Minařík, Josef; Sgall, Jiří; Eberle, Franziska
Univerzita Karlova, 2024

Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ
Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
2024 - Czech
The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. According to the new revision, primary schools are supposed to start teaching at ISCED 2 from September 2024 at the latest, however, they face a lack of suitable teaching materials on this topic for this students' age group. Therefore, this work addresses this gap by creating four model lessons and materials for students and teachers of the lower secondary school at two different levels of difficulty (grades 6-7 and grades 8-9). The aim of the lessons is to explain the structure and basic principles of the Internet. The content of the lessons is based on known student preconceptions. The theoretical background of the work is based on the constructivist perspective "Knowledge in Pieces", ERR framework and the model of teaching by analogy. The lesson plans and corresponding materials for both levels of difficulty were created and tested through the combination of action and design-based research in six schools (13 classes, 258-271 students in total). The students' knowledge was examined by means of pre-post testing. The results indicate a significant positive effect of our lessons immediately after the lessons (d =... V roce 2021 byl v České republice revidován rámcový vzdělávací program, v němž bylo do výuky informatiky pro 2. stupeň ZŠ zařazeno téma základních principů fungo- vání internetu a počítačových sítí. Základní školy mají na 2. stupni dle nové revize začít učit nejpozději od září 2024, ovšem potýkají se s nedostatkem vhodných výukových ma- teriálů na toto téma pro danou věkovou kategorii žáků. Výsledkem této práce je proto návrh čtyř modelových vyučovacích hodin a materiálů pro žáky i učitele 2. stupně ve dvou úrovních obtížnosti (6.-7. ročník, 8.-9. ročník). Obsah hodin cílí na vysvětlení struktury a základních principů fungování internetu a odvíjí se od známých žákovských prekoncepcí. Teoretické pozadí práce vychází z konstruktivistického přístupu "Knowledge in Pieces", modelu E-U-R a z modelu výuky prostřednictvím analogií. Hodiny v obou úrovních a pří- slušné materiály byly vytvořeny a testovány kombinací akčního a konstrukčního výzkumu na 6 školách (13 třídách, celkem na 258-271 žácích). Znalosti žáků byly ověřeny pomocí dvojice znalostních dotazníků (před a po výuce). Výsledky svědčí o velkém pozitivním účinku našich hodin bezprostředně po výuce (d = 1, 76, p < 0, 001, n = 207) i s několika měsíčním odstupem (d = 1, 06, p < 0, 001, n = 61). Metodiky a materiály v příloze práce jsou zpracované do takové... Keywords: informatika|digitální zařízení|digitální technologie|internet|didaktický materiál|2. stupeň ZŠ; informatics|digital devices|digital technologies|internet|didactic material|lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Základy fungování internetu - didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ

The Framework Educational Programme was revised in the Czech Republic in 2021 to include the basic principles of the Internet and computer networks in teaching computer science at ISCED level 2. ...

Mazná, Michaela; Brom, Cyril; Černochová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy
Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
2024 - Czech
One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the candidates when the number of canidates can be in the or- der of thousands or millions. However, it turns out that relevance alone is not enough. Therefore, this work focuses on multi-objective recommender systems using the beyond- relevance objectives. The aim of the thesis is to find out new knowledge about this specific type of recommendation, especially in the connection with the field of HCI, i.e. user and computer interaction that has not been explored much so far. The software output of the work is a web application and a modified recommender system. These two components were used in a user study, where, among other things, we investigated whether users were willing to explicitly set the parameters for a multi- objective recommender system by assigning weights to each of the objectives, compared different variants of metrics for these objectives, mechanisms for assigning weights and different level of detail of texts and visualization of the explanations of the recommen- dations. The results of our experiment show that users perceive the benefit of setting weights for objectives to improve recommendations.... Jednou z nejvíce rozvíjejících se oblastí information retrieval (vyhledávání informací) jsou doporučovací systémy. Ty se typicky snaží o doporučení několika málo nejrelevantněj- ších neboli nejvhodnějších položek uživateli ze všech kandidátů, jejichž počet se může po- hybovat i v řádu milionů. Ukazuje se ale, že samotná relevance nestačí. Proto se tato práce zaměřuje na multi-objective doporučovací systémy využívající i tzv. beyond-relevance kri- téria kvality doporučování. Cílem práce je zjištění nových poznatků o tomto specifickém typu doporučování, a to především v dosud ne příliš prozkoumaném propojení s oblastí interakcí uživatele se systémem. Softwarovým výstupem práce je webová aplikace a upravený doporučovací systém. Tyto dvě komponenty byly použity v uživatelské studii, kde jsme mimo jiné zkoumali, zda uživatelé stojí o explicitní nastavení parametrů multi-objective doporučovacího sys- tému pomocí přidělení vah ke každému z kritérií, porovnávali různé varianty metrik pro tato kritéria a mechanismů pro nastavení vah, rozdílnou detailnost textů a vizualizace explanations. Z výsledků našeho experimentu plyne, že uživatelé vnímají přínos nastavení vah pro kritéria kvality doporučování k vylepšení doporučování. Zároveň se nám také podařilo zjistit, že nejvhodnějším mechanismem pro přidělení vah jsou... Keywords: Doporučovací systémy|HCI|Multi-objective doporučovací systémy; Recommender systems|HCI|Multi-objective recommender systems Available in a digital repository NRGL
HCI modely pro multi-objective doporučovací systémy

One of the most developing research fields of information retrieval are recommender systems. They typically try to recommend a few of the most relevant or most suitable items to users from all the ...

Machala, Patrik; Peška, Ladislav; Lokoč, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases