Number of found documents: 758
Published from to

Synthesis and characterization of single-atom doped graphene derivatives
VAVREČKA, Miroslav; AAA-NEUVEDEN, --; OTYEPKA, Michal
2019 - English
Katalyzátory na bázi jednoho atomu (SACs) poskytují maximální přístup ke katalyticky aktivním místům a kombinují výhody jak homogenní, tak heterogenní katalýzy. Vysoce funkcionalizované grafenové deriváty grafenová kyselina a cyanographene jsou zde za pokojové teploty použity pro robustní koordinaci kovových iontů (Pt, Au, Fe, Ni, Co) v jednoatomární formě. Jak odhaluje elektronová mikroskopie, tvorba nanočástic je tak zcela potlačena a místo toho jsou ionty kovů imobilizovány na 2D grafenových ligandech s vysokou homogenitou, což potvrzuje prvkové mapování pomocí energiově disperzní rentgenové spektroskopie. Jsou pozorovány velmi zajímavé katalytické účinky těchto hybridů v průmyslově důležitých reakcích při velmi nízkém obsahu kovu. Metoda velmi účinné a cenově přijatelné přípravy hybridů grafenu s jednoatomární formou kovu otevírá dveře velké rodině heterogenních katalyzátorů příští generace. Single-atom catalysts (SACs) offer maximum access to the catalytically active sites and combine the advantages of both homogeneous and heterogeneous catalysis. Densely functionalized graphene derivatives graphene acid and cyanographene are used for robust coordination of metal ions (Pt, Au, Fe, Ni, Co) in single atomic form at room temperature. Formation of nanopartricles is thus completely bypassed, as electron microscopy revealed, while the metals ions are immobilized on the graphene 2D ligands with high homogeineity, as observed after the mapping with energy dispersive X-ray spectroscopy. Very interesting catalytic effects of these hybrids are observed in industrially important reactions at very low metal content. The method of very efficient and cost-effective preparation of single metal-atom graphene hybrids opens the door to a large family of the next generation of heterogeneous catalysts. Keywords: Grafen; deriváty grafenu; dopování kovů; jednoatomové katalyzátory; Graphene; graphene derivatives; metal doping; single-atom catalysts Available in the UPOL Library.
Synthesis and characterization of single-atom doped graphene derivatives

Katalyzátory na bázi jednoho atomu (SACs) poskytují maximální přístup ke katalyticky aktivním místům a kombinují výhody jak homogenní, tak heterogenní katalýzy. Vysoce funkcionalizované grafenové ...

VAVREČKA, Miroslav; AAA-NEUVEDEN, --; OTYEPKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Structure and electronic properties at the a-Fe2O3/Pt interface
MATĚJ, Adam; BLONSKI, Piotr; LAZAR, Petr
2019 - English
Tato práce je zaměřena na rozhraní (0001) a-Fe2O3 (hematit) v kombinaci s (111) platinou jako možným materiálem pro fotoelektrochemický (PEC) rozklad vody. K popisu elektronické struktury těchto heterostruktur jsme použili DFT+U výpočty. Vytvořili jsme dvě různá rozhraní a platinou dopovaný povrch, abychom mohli zkoumat efekty rozhraní a dopace na elektronické vlastnosti. Obě heterostruktury jsou stabilní a vykazují rozhraním indukované kontinuum stavů, které zvyšuje vodivost mezi oběma vrstvami. Kyslíkem terminovaná heterostruktura vykazuje výjimečné vlastnosti, zejména zvýšenou separaci nábojů a jejich migraci k požadovaným stranám materiálu. Dopace atomem platiny vede ke vzniku stavů okolo Fermiho hladiny a způsobuje vyšší rekombinaci elektronů a děr. Tato teoretická práce pomáhá porozumět změnám a procesům, ke kterým dochází na rozhraní Fe2O3/Pt, a které vedou k vylepšení materiálů pro použití k fotoelektrochemickému štěpení vody. This work focuses on (0001) a-Fe2O3 (hematite) in combination with (111) platinum as a possible material for photoelectrochemical (PEC) water splitting. We used DFT+U calculations to provide insight into the electronic properties in such heterostructure. We constructed two different interfaces and a Pt-doped slab to study the effect of interface and doping on electronic properties. Both heterostructures are found to be stable and exhibit an interface-induced continuum of states through bandgap increasing conductivity between the two layers. Heterostructure with O-terminated interface exhibited superior electronic properties showing increased charge separation and migration of charge carriers towards desired sides of the structure. Doping with Pt leads to states around Fermi level and causes higher electron-hole recombination rate. This theoretical study helps to understand changes and processes happening at the Fe2O3/Pt interface leading to improved materials for PEC water splitting. Keywords: hematit; platina; heterostruktura; DFT; fotoelektrochemie; rozhran?; hematite; platinum; heterostructure; DFT; photoelectrochemistry; interface Available in digital repository of UPOL.
Structure and electronic properties at the a-Fe2O3/Pt interface

Tato práce je zaměřena na rozhraní (0001) a-Fe2O3 (hematit) v kombinaci s (111) platinou jako možným materiálem pro fotoelektrochemický (PEC) rozklad vody. K popisu elektronické struktury těchto ...

MATĚJ, Adam; BLONSKI, Piotr; LAZAR, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka členů v angličtině na 2. stupních základních škol
ROUŠ, David; KOŘÍNKOVÁ, Jana; ANDERSON, Kirsty Jean
2019 - English
Práce se zabývá výukou členů v anglickém jazyce, různými kategoriemi užívání členů a úspěšností jejich zvládání u žáků na 2. stupních základních škol. The thesis deals with the teaching of articles in English as a second language, different categories of article usage, and the upper primary schools' learners' performance in using the articles correctly. Keywords: členy v angličtině; člen; určitý; neurčitý; gramatika; dotazník; test; základní škola; articles in English; article; definite; indefinite; grammar; questionnaire; test; elementary school; upper primary school Available in digital repository of UPOL.
Výuka členů v angličtině na 2. stupních základních škol

Práce se zabývá výukou členů v anglickém jazyce, různými kategoriemi užívání členů a úspěšností jejich zvládání u žáků na 2. stupních základních škol....

ROUŠ, David; KOŘÍNKOVÁ, Jana; ANDERSON, Kirsty Jean
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motivační potenciál her ve výuce anglického jazyka
OSLZLOVÁ, Pavla; NEVAŘIL, Josef; ANDERSON, Kirsty Jean
2019 - English
Diplomová práce se zaměřuje na využívání her v hodinách anglického jazyka a na jejich motivační potenciál. Zabývá se individuálními odlišnostmi žáků při učení se cizího jazyka. Jsou zde také zmíněny jednotlivé typy her a jejich dělení. Diploma thesis focuses on the usage of games and their motivational potential in English language teaching. It deals with the learners' individual differences in foreign language teaching. Individual types of games and their classification are also mentioned here. Keywords: Hry; motivace; motivační potenciál; výuka anglického jazyka; odlišnosti žáků; Games; motivation; motivational potential; English language teaching; learners' individual differences Available in digital repository of UPOL.
Motivační potenciál her ve výuce anglického jazyka

Diplomová práce se zaměřuje na využívání her v hodinách anglického jazyka a na jejich motivační potenciál. Zabývá se individuálními odlišnostmi žáků při učení se cizího jazyka. Jsou zde také zmíněny ...

OSLZLOVÁ, Pavla; NEVAŘIL, Josef; ANDERSON, Kirsty Jean
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Use of Authentic Materials in Teaching Reading
KOŇAŘÍKOVÁ, Michaela; NEVAŘIL, Josef; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Diplomová práce je zaměřena na využití autentických materiálů ve výuce čtení v hodinách anglického jazyka na základní škole. Cílem teoretické části je rozebrat problematiku výuky čtení z metodologického hlediska. V praktické části je proveden průzkum mezi žáky a učiteli základní školy na základě dotazníkového šetření. V práci jsou popsány a analyzovány čtyři plány hodin s využitím fantasy knih, sloužících jako možná inspirace pro čtenáře. The diploma thesis is focused on the use of authentic materials in teaching reading in lower-secondary schools. The aim of the theoretical part is to describe the issue of teaching reading from the methodological point of view. In the practical part, a research is done among pupils in a particular school and teachers of lower-secondary schools. For the research, questionnaires are used as a method. In addition to it, four lesson plans are introduced and analysed, and might become a potential inspiration for the reader. Keywords: čtení; knihy; anglický jazyk; základní škola; metodologie; výuka; techniky výuky čtení; aktivity ve výuce čtení; autentické materiály; reading; books; English; lower-secondary school; methodology; teaching; reading techniques; reading activities; authentic materials Available in digital repository of UPOL.
The Use of Authentic Materials in Teaching Reading

Diplomová práce je zaměřena na využití autentických materiálů ve výuce čtení v hodinách anglického jazyka na základní škole. Cílem teoretické části je rozebrat problematiku výuky čtení z ...

KOŇAŘÍKOVÁ, Michaela; NEVAŘIL, Josef; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Using songs as a teaching tool in English language classes
HONKOVÁ, Eva; ZETTELMANN, Eva; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Diplomová práce se zabývá tématem využití písní jakožto učební pomůcky v hodinách anglického jazyka. Hlavním cílem práce je porovnání výsledků testů, na základě kterých bude vyhodnoceno, jestli je pro žáky užitečné, když se ve výuce použije píseň. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury. Praktická část obsahuje popis a výsledky výzkumu. This diploma thesis deals with the topic of using songs as a teaching tool in English language classes. The main aim of the thesis is to compare test results and find out whether it is beneficial for the learners if the song is used. The theoretical part is based on relevant background literature. The practical part is based on the description and results of the research. Keywords: Hudba; píseň; výzkum; pravidelná a nepravidelná slovesa; Music; song; research; regular and irregular verbs Available in digital repository of UPOL.
Using songs as a teaching tool in English language classes

Diplomová práce se zabývá tématem využití písní jakožto učební pomůcky v hodinách anglického jazyka. Hlavním cílem práce je porovnání výsledků testů, na základě kterých bude vyhodnoceno, jestli je pro ...

HONKOVÁ, Eva; ZETTELMANN, Eva; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Některé aspekty školní zralosti
VLTAVSKÁ, Zuzana; KONEČNÝ, Josef
2019 - English
Diplomová práce pojednává o školní zralosti a připravenosti. Tomuto tématu je věnována jak teoretická tak praktická část. Výzkum byl proveden v první třídě základní školy. Bylo využito testu obkreslování Matějčka a Strnadové, CYRMu a chování žáků během testovaní. The diploma thesis deals with maturity and preparedness for school. Theoretical and practical parts of this thesis are dedicated to this topic. The research was made in first grade of primary school. Copy test from Matějček and Strnadová, CYRM and the pupils behaviour during the test was used. Keywords: Školní zralost; školní připravenost; první třída; mladší školní věk; odklad školní docházky; zápis do základní školy; předčasný nástup do školní docházky; test obkreslování Matějčka a Strnadové; test CYRM; School readiness; younger school age; postponement of school attendace; enrollment in primary school; early schooling; test of tracing from Matějček and Strnadová; CYRM Available in digital repository of UPOL.
Některé aspekty školní zralosti

Diplomová práce pojednává o školní zralosti a připravenosti. Tomuto tématu je věnována jak teoretická tak praktická část. Výzkum byl proveden v první třídě základní školy. Bylo využito testu ...

VLTAVSKÁ, Zuzana; KONEČNÝ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj metody pro stanovení kovů v šípku
IVAN LANDRY, Yumdjo Youmbissi; MILDE, David; PLUHÁČEK, Tomáš
2019 - English
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj a validaci spolehlivé metody pro stanovení koncentrací 21 kovů v šípcích (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg, Pb). Ke stanovení výše uvedených kovů v mineralizátech a čajích byla použita technika hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Byly analyzovány vzorky šípků z 5 zemí (Česká republika, Německo, Belgie, Řecko a Kanada), v ČR ze 4 míst v Olomouci (Smetanovy sady, Pionýrská ulice, ulice 17. listopadu a Nemilany), a dále dva čaje od výrobců z ČR (Lord Nelson a Jemča šípek). Pozornost byla věnována těžkým kovům a jejich uvolnění do roztoku při přípravě čaje s cílem sledování jejich potenciálního vlivu na lidské zdraví při konzumaci. Nejvyšší koncentrace vykázaly Pb, Os, Cd, Zn, Ni, Co, Mn a Cr a to jak v šípcích, tak v čaji s obsahem ibišku. Následující kovy (V, Cr, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ) byly v připravených čajích pod mezí detekce, tedy nedochází k jejich uvolňování do čaje během přípravy. The presented thesis focuses on developing and validation of a reliable method to determine the concentration of 21 metals in rose hips (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ). An inductively coupled plasma mass spectrometry was utilized to determine above mentioned metals in digests and infusions of Rose hips fruit and rose hip teas from 5 countries (the Czech Republic, Germany, Belgium, Greece and Canada), from 4 sites in Olomouc (Smetanovy sady, Pionýrská, 17 listopadu, and Nemilany) and 2 tea producers in the Czech Republic (Lord Nelson and Jemča Šípek). Particular attention was paid on heavy metals during their transformation into infusions for predicting their eventual role in human diet during daily consumptions. In rose hips Pb, Os, Cd, Zn, Ni, Co, Mn and Cr had the highest concentrations in the rose hip tea with hibiscus. Most of the metals (V, Cr, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg and Pb ) were below the limits of detection in the infusions suggesting that metals don't get transferred into teas during their preparations. Keywords: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; šípek; čaj; infuze.; Inductively coupled plasma mass spectrometry; rose hips; tea; infusion. Available in digital repository of UPOL.
Vývoj metody pro stanovení kovů v šípku

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj a validaci spolehlivé metody pro stanovení koncentrací 21 kovů v šípcích (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd Zn, As, Se, Mo, Ru, Os, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, Hg, ...

IVAN LANDRY, Yumdjo Youmbissi; MILDE, David; PLUHÁČEK, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Impact of Export Quality Upgrading on Environmental Sustainability: Evidence from the East Asia and Pacific Region
NGUYEN, Thi Quynh Anh; COMBES, Jean-Louis; COMBES MOTEL, Pascale
2019 - English
In the international economy, export quality is considered to be one of the most critical elements to promote sustainable growth, exercising country comparative advantages and integrating fully into the globalization process. Countries could choose to specialize in exporting either manufactured goods or raw materials based on their comparative advantages in the different stages of economic growth. However, a currently arising concern is whether export quality improvement has any impact on the environment quality. This research investigates the effect of export quality upgrading on environmental sustainability measured by CO2 emissions. With the empirical evidence from a panel data of ten East Asian and Pacific countries during the 40-year period of 1975-2014, the author has suggested the findings that the export quality amelioration of goods and services increases the production-based CO2 emissions in both the long run and short run. The robustness check confirms this result and infers that squared export quality index could probably have a significantly negative effect upon CO2 emissions in the long run. In the international economy, export quality is considered to be one of the most critical elements to promote sustainable growth, exercising country comparative advantages and integrating fully into the globalization process. Countries could choose to specialize in exporting either manufactured goods or raw materials based on their comparative advantages in the different stages of economic growth. However, a currently arising concern is whether export quality improvement has any impact on the environment quality. This research investigates the effect of export quality upgrading on environmental sustainability measured by CO2 emissions. With the empirical evidence from a panel data of ten East Asian and Pacific countries during the 40-year period of 1975-2014, the author has suggested the findings that the export quality amelioration of goods and services increases the production-based CO2 emissions in both the long run and short run. The robustness check confirms this result and infers that squared export quality index could probably have a significantly negative effect upon CO2 emissions in the long run. Keywords: Export quality index; export quality upgrading; CO2 emissions; environmental sustainability; East Asia and Pacific region.; Export quality index; export quality upgrading; CO2 emissions; environmental sustainability; East Asia and Pacific region. Available in digital repository of UPOL.
Impact of Export Quality Upgrading on Environmental Sustainability: Evidence from the East Asia and Pacific Region

In the international economy, export quality is considered to be one of the most critical elements to promote sustainable growth, exercising country comparative advantages and integrating fully into ...

NGUYEN, Thi Quynh Anh; COMBES, Jean-Louis; COMBES MOTEL, Pascale
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Description and implementation of selected foresight methods on the example of the CZ Eika s.r.o. company
VALENTOVÁ, Zuzana; NOVÁČEK, Pavel; MACKOVÁ, Lucie
2019 - English
Tato práce je zaměřena na představení konceptu Prognostiky a jeho přístupů. Práce uvádí, jak je koncept rozšířen a používán. V teoretické části jsou nastíněny a popsány vybrané prognostické metody. V praktické části práce ukazuje samotnou implementaci vybraných prognostických metod na příkladu vybrané společnosti. Dále navrhuje doporučení pro společnost. Při zpracování této práce jsem použila metody rešerší, individuálního výzkumu společnosti a jejich interní dokumentaci, dále jsem použila metodu rozhovorů, brainstormingu a kritického myšlení. This paper is focused on introduction of concept Foresight and its approaches. Work states how the concept is expanded and used. In the theoretical part selected foresight methods are outlined and described. In the practical part work shows implementation of selected foresight methods on example of the certain company. Further recommendation for the company is also suggested. During working on this thesis, I used methods of literature search, individual research of the company and its internal documentation, then I used method of interviews, brainstorming and critical thinking. Keywords: Prognostika; firemní prognostika; prognostické metody; prognostický rámec; rámec; skenování; předpovídání; vize; plánování; jednání; implementace; The foresight; corporate foresight; foresight methods; foresight framework; framing; scanning; forecasting; visioning; planning; acting; implementation Available in digital repository of UPOL.
Description and implementation of selected foresight methods on the example of the CZ Eika s.r.o. company

Tato práce je zaměřena na představení konceptu Prognostiky a jeho přístupů. Práce uvádí, jak je koncept rozšířen a používán. V teoretické části jsou nastíněny a popsány vybrané prognostické metody. V ...

VALENTOVÁ, Zuzana; NOVÁČEK, Pavel; MACKOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases