Number of found documents: 10608
Published from to

Projekt založení nové pobočky cestovní kanceláře XY
Brožková, Adéla; Tučková, Zuzana; Novák, Petr
2015 - Czech
Cílem této práce je vytvořit projekt založení nové pobočky pro cestovní kancelář XY. V teoretické části jsou definovány a zpracovány poznatky o subjektech a objektech cestovního ruchu, zejména o cestovních kancelářích, jejích činnostech, povinnostech a historii. Součástí teoretické části je i popis legislativy, která upravuje podnikání cestovních kanceláří v České republice. Analytická část je ve své první kapitole věnována ekonomickému zhodnocení společnosti. Druhá část je zaměřena na kriteriální a makroekonomickou analýzu obsahující údaje o demografii, výkonnosti regionů nebo konkurenci. V projektové části je zpracován podrobný návod na založení nové provozovny v Táboře. Toto město si cestovní kancelář XY na základě analýzy vybrala jako vhodné místo pro rozšíření svých aktivit. Keywords: cestovní kancelář; cestovní ruch; zájezd; provozovna; Tábor; referent prodeje zájezdů; kon-kurence; Travel Agency; Tourism; Package Tour; Business Premises; Salesperson; Competi-tion Available in digital repository of UTB.
Projekt založení nové pobočky cestovní kanceláře XY

Cílem této práce je vytvořit projekt založení nové pobočky pro cestovní kancelář XY. V teoretické části jsou definovány a zpracovány poznatky o subjektech a objektech cestovního ruchu, zejména o ...

Brožková, Adéla; Tučková, Zuzana; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace mezinárodních standardů kvality do SPA hotelu Lanterna
Fardová, Pavlína; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na představení konkrétních návrhů do SPA hotelu Lanterna a s tím spojené implementace mezinárodních standardů kvality. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska zvoleného tématu. První část poskytuje podstatné informace o hotelnictví, kvalitě služeb v cestovním ruchu a mezinárodních standardech kvality. Praktickou část zahajuje stručná charakteristika SPA hotelu Lanterna a následné analyzování stavu současných poskytovaných služeb a výše úrovně spokojenosti zákazníků hotelu. Na základě zjištěných poznatků a vykonaných analýz je navržen nejvhodnější koncept mezinárodních standardů kvality pro následnou implementaci. V závěru jsou pro zákazníky navrženy procedury a nové aktivity zaměřené na Medical SPA. Keywords: standardy kvality; kvalita služeb; hotelnictví; hotel; wellness; přírodní zdroje; Medical SPA; standards of quality; quality of services; hospitality; natural resources Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace mezinárodních standardů kvality do SPA hotelu Lanterna

Diplomová práce je zaměřena na představení konkrétních návrhů do SPA hotelu Lanterna a s tím spojené implementace mezinárodních standardů kvality. V teoretické části jsou vymezena teoretická ...

Fardová, Pavlína; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska
Habartová, Petra; Tučková, Zuzana; Kohoutek, Zdenek
2015 - Czech
Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko jako cíl českých turistů je zkoumáno z hlediska zájmu poptávky a nabídky. V průzkumu nabídky se srovnávají cestovní kanceláře a jejich charakteristiky, v neposlední řadě cena zájezdů. V průzkumu poptávky pak preference turistů, kteří navštívili Skotsko. Pro zhodnocení poptávky sloužily statistické údaje a průzkum provedený v cestovních kancelářích. Potenciál Skotska byl zkoumán formou metody činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu. Následně byla destinace vyhodnocena metodou SWOT analýzy. V projektové části jsem se zaměřila na přípravu zájezdu pro seniory, jelikož tato skupina byla vyhodnocena z výsledků analýz jako zajímavý klient. V projektové části jsem připravila itinerář zájezdu a provedla nákladovou, časovou a rizikovou analýzu. Výsledkem je nabídka sedmidenního poznávacího zájezdu pro skupinu 55+. Keywords: Skotsko; čeští turisté; seniorští turisté; poznávací zájezdy; cestovní kanceláře v ČR; přírodní a kulturní památky Skotska; kalkulace nákladů; itinerář zájezdu; riziková analýza; časová analýza; Scotland; Czech Tourists; Senior Tourism; Excursion Tour; Travel Agencies in the Czech Republic; The Natural and Cultural Heritage of Scotland; Cost Calculation; Tour Itinerary; Risk Analysis; Time Analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska

Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko jako cíl českých turistů je zkoumáno z hlediska zájmu poptávky a nabídky. V průzkumu nabídky se ...

Habartová, Petra; Tučková, Zuzana; Kohoutek, Zdenek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Rozvoj kultury mikroregionu Bílé Karpaty a role neziskových organizací a místních akčních skupin
Fibichrová, Andrea; Bednář, Pavel; Danko, Lukáš
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem kultury mikroregionu Bílé Karpaty a popisuje roli místních akčních skupin, neziskových organizací a obcí, jakožto hlavních aktérů v místní kultuře. Cílem práce je analyzovat kulturní infrastrukturu, kulturní památky a akce, a za pomoci kvalitativního výzkumu, formou řízeného rozhovoru, a také pomocí SWOT analýzy zjistit problémové oblasti vztahující se ke kulturnímu rozvoji mikroregionu. Na základě tohoto výzkumu je navržena strategie dalšího rozvoje kultury mikroregionu Bílé Karpaty. Keywords: mikroregion; kultura; kulturní rozvoj; místní akční skupina; nezisková organizace; micro; culture; cultural development; the local action group; non-profit organizations Available in digital repository of UTB.
Rozvoj kultury mikroregionu Bílé Karpaty a role neziskových organizací a místních akčních skupin

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem kultury mikroregionu Bílé Karpaty a popisuje roli místních akčních skupin, neziskových organizací a obcí, jakožto hlavních aktérů v místní kultuře. Cílem práce ...

Fibichrová, Andrea; Bednář, Pavel; Danko, Lukáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu
Husková, Jana; Novák, Petr; Slinták, Karel
2015 - Czech
Ve své diplomové práci se zabývám projektem benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu. Cílem této práce je na základě srovnání vybraných reportingových zpráv každého závodu nalézt optimální řešení. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury definovány pojmy controlling, benchmarking a reporting. V praktické části je charakterizována společnost XY, a.s. a dále je provedena analýza současného stavu vybraných reportů v jednotlivých závodech. Na základě analýzy je zpracována projektová část, která pomocí benchmarkingové metody navrhuje optimální řešení reportingových zpráv. Keywords: Controlling; benchmarking; reporting; zpráva; plánování; odchylka; projekt; report; planning; deviation; project Available in digital repository of UTB.
Projekt benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu

Ve své diplomové práci se zabývám projektem benchmarkingu výrobních závodů v rámci controllingového reportingu. Cílem této práce je na základě srovnání vybraných reportingových zpráv každého závodu ...

Husková, Jana; Novák, Petr; Slinták, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt implementace ERP systému v Interhotelu Moskva a.s.
Nesázalová, Vendula; Svěrák, Petr; Novák, Petr
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití podnikového informačního systému typu ERP v podnikatelském subjektu hotelového průmyslu. Práce se zabývá analýzou dvou možných technologických řešení v této oblasti a poukazuje na klíčové přínosy i nedostatky při využití jednotlivých způsobů řešení informační podpory v podniku. Provedena je nákladová analýza a rozebrány rovněž funkcionality vybraných softwarů za pomoci použití metody uživatelských scénářů. Výsledkem analýz vzájemného porovnání je doporučení jednoho ze softwarů k implementaci v ubytovacím zařízení, jejíž průběh je navržen v poslední části diplomové práce. Keywords: implementace; software; hotelový informační systém; ERP; Hores; HotelTime; MICROS-Fidelio; cloud; on-premise model; implementation; hotel information system Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace ERP systému v Interhotelu Moskva a.s.

Diplomová práce je zaměřena na využití podnikového informačního systému typu ERP v podnikatelském subjektu hotelového průmyslu. Práce se zabývá analýzou dvou možných technologických řešení v této ...

Nesázalová, Vendula; Svěrák, Petr; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s.
Paníček, Petr; Popesko, Boris; Hampl, Josef
2015 - Czech
Diplomová práce nesoucí název Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s. je zaměřena, jak napovídá i její název, na systém řízení nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše odborných zdrojů, zabývajících se problematikou nákladů, kalkulací a rozpočtů. Jejím smyslem je získání a rozšíření znalostí v této oblasti. Praktická část se na úvod věnuje cha-rakteristice společnosti a popisu její činnosti. Následně je provedena analýza současného systému řízení nákladů a na základě této analýzy jsou identifikovány nedostatky. V závěru praktické části je navržen projekt, jehož cílem je nedostatky eliminovat. Součástí projektu je také určení nákladové a časové náročnosti a přínosů celého projektu. Keywords: Náklady; Řízení nákladů; Kalkulace; Kalkulační systém; Rozpočetnictví; Costs; Cost management; Calculation; Calculation system; Budgeting Available in digital repository of UTB.
Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s.

Diplomová práce nesoucí název Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s. je zaměřena, jak napovídá i její název, na systém řízení nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a ...

Paníček, Petr; Popesko, Boris; Hampl, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt vytvoření seriálu dětských eventů v Resortu Valachy
Pavelková, Petra; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na projekt seriálu dětských eventů v Resortu Valachy. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše na téma cestovního ruchu, cestovního ruchu dětí a mládeže, služby cestovního ruchu pro mladé rodiny s dětmi a eventy v cestovním ruchu. Poté jsou vymezeny jednotlivé analytické metody použité v práci. Analytická část práce je zaměřena na analýzu současného stavu v Resortu Valachy a na analýzu konkurence ubytovacích zařízení a eventů pro děti v oblasti Beskyd a Krkonoš. Výstupy z analytické části slouží jako podklady pro projektovou část práce. Projektová část je zaměřena na vytvoření seriálu dětských eventů pro děti v Resortu Valachy, jeho programovou a organizační náplň. Keywords: cestovní ruch; cestovní ruch dětí a mládeže; event; event tourism; eventy pro děti; tourism; tourism of children and youth; events for children Available in digital repository of UTB.
Projekt vytvoření seriálu dětských eventů v Resortu Valachy

Diplomová práce je zaměřena na projekt seriálu dětských eventů v Resortu Valachy. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše na téma cestovního ruchu, cestovního ruchu dětí a mládeže, ...

Pavelková, Petra; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu
Lekešová, Martina; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
2015 - Czech
Diplomová práce obsahuje projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje literární rešerši marketingové komunikace se zaměřením na oblast lázeňství a jejími specifiky v mezinárodním prostředí. V praktické části je provedena PESTE analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, analýza nástrojů marketingové komunikace a SWOT analýza. Na základě zjištěných poznatků je navržen projekt využití nástrojů marketingové komunikace pro zvýšení prodeje léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Projekt je podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Keywords: Marketing služeb; lázeňský produkt; marketingová komunikace; strategie marketingové komunikace; marketingová situační analýza; Marketing services; spa product; marketing communication; marketing communication strategy; marketing situation analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu

Diplomová práce obsahuje projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická ...

Lekešová, Martina; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje
Kočendová, Markéta; Šnédar, Libor; Tykalová, Kateřina
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část popisuje problematiku místních poplatků jak z pohledu právního, tak i z pohledu ekonomického a regulačního. Praktická část analyzuje současný stav příjmů do rozpočtů vybraných územně samosprávných celků, které plynou právě z místních poplatků. Na základě zjištěných skutečností pak navrhuje opatření pro efektivnější výběr místních poplatků u těchto vybraných územně samosprávných celků. Keywords: samospráva; samostatná působnost; právní předpisy; obecně závazná vyhláška; místní poplatek; obecní rozpočet; self-government; independent power; law regulation; generally binding by laws of minicipalities; local charge; minicipal budget Available in digital repository of UTB.
Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje

Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. ...

Kočendová, Markéta; Šnédar, Libor; Tykalová, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases