Number of found documents: 7154
Published from to

Projekt implementace ERP systému v Interhotelu Moskva a.s.
Nesázalová, Vendula; Svěrák, Petr; Novák, Petr
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na využití podnikového informačního systému typu ERP v podnikatelském subjektu hotelového průmyslu. Práce se zabývá analýzou dvou možných technologických řešení v této oblasti a poukazuje na klíčové přínosy i nedostatky při využití jednotlivých způsobů řešení informační podpory v podniku. Provedena je nákladová analýza a rozebrány rovněž funkcionality vybraných softwarů za pomoci použití metody uživatelských scénářů. Výsledkem analýz vzájemného porovnání je doporučení jednoho ze softwarů k implementaci v ubytovacím zařízení, jejíž průběh je navržen v poslední části diplomové práce. Keywords: implementace; software; hotelový informační systém; ERP; Hores; HotelTime; MICROS-Fidelio; cloud; on-premise model; implementation; hotel information system Available in digital repository of UTB.
Projekt implementace ERP systému v Interhotelu Moskva a.s.

Diplomová práce je zaměřena na využití podnikového informačního systému typu ERP v podnikatelském subjektu hotelového průmyslu. Práce se zabývá analýzou dvou možných technologických řešení v této ...

Nesázalová, Vendula; Svěrák, Petr; Novák, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s.
Paníček, Petr; Popesko, Boris; Hampl, Josef
2015 - Czech
Diplomová práce nesoucí název Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s. je zaměřena, jak napovídá i její název, na systém řízení nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše odborných zdrojů, zabývajících se problematikou nákladů, kalkulací a rozpočtů. Jejím smyslem je získání a rozšíření znalostí v této oblasti. Praktická část se na úvod věnuje cha-rakteristice společnosti a popisu její činnosti. Následně je provedena analýza současného systému řízení nákladů a na základě této analýzy jsou identifikovány nedostatky. V závěru praktické části je navržen projekt, jehož cílem je nedostatky eliminovat. Součástí projektu je také určení nákladové a časové náročnosti a přínosů celého projektu. Keywords: Náklady; Řízení nákladů; Kalkulace; Kalkulační systém; Rozpočetnictví; Costs; Cost management; Calculation; Calculation system; Budgeting Available in digital repository of UTB.
Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s.

Diplomová práce nesoucí název Projekt optimalizace systému řízení nákladů ve společnosti XY a.s. je zaměřena, jak napovídá i její název, na systém řízení nákladů. Práce je rozdělena na teoretickou a ...

Paníček, Petr; Popesko, Boris; Hampl, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt vytvoření seriálu dětských eventů v Resortu Valachy
Pavelková, Petra; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na projekt seriálu dětských eventů v Resortu Valachy. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše na téma cestovního ruchu, cestovního ruchu dětí a mládeže, služby cestovního ruchu pro mladé rodiny s dětmi a eventy v cestovním ruchu. Poté jsou vymezeny jednotlivé analytické metody použité v práci. Analytická část práce je zaměřena na analýzu současného stavu v Resortu Valachy a na analýzu konkurence ubytovacích zařízení a eventů pro děti v oblasti Beskyd a Krkonoš. Výstupy z analytické části slouží jako podklady pro projektovou část práce. Projektová část je zaměřena na vytvoření seriálu dětských eventů pro děti v Resortu Valachy, jeho programovou a organizační náplň. Keywords: cestovní ruch; cestovní ruch dětí a mládeže; event; event tourism; eventy pro děti; tourism; tourism of children and youth; events for children Available in digital repository of UTB.
Projekt vytvoření seriálu dětských eventů v Resortu Valachy

Diplomová práce je zaměřena na projekt seriálu dětských eventů v Resortu Valachy. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše na téma cestovního ruchu, cestovního ruchu dětí a mládeže, ...

Pavelková, Petra; Tučková, Zuzana; Vala, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu
Lekešová, Martina; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
2015 - Czech
Diplomová práce obsahuje projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje literární rešerši marketingové komunikace se zaměřením na oblast lázeňství a jejími specifiky v mezinárodním prostředí. V praktické části je provedena PESTE analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, analýza nástrojů marketingové komunikace a SWOT analýza. Na základě zjištěných poznatků je navržen projekt využití nástrojů marketingové komunikace pro zvýšení prodeje léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Projekt je podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Keywords: Marketing služeb; lázeňský produkt; marketingová komunikace; strategie marketingové komunikace; marketingová situační analýza; Marketing services; spa product; marketing communication; marketing communication strategy; marketing situation analysis Available in digital repository of UTB.
Projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu

Diplomová práce obsahuje projekt marketingové komunikace léčebných služeb společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na rakouském trhu. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická ...

Lekešová, Martina; Staňková, Pavla; Vydrová, Janka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje
Kočendová, Markéta; Šnédar, Libor; Tykalová, Kateřina
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část popisuje problematiku místních poplatků jak z pohledu právního, tak i z pohledu ekonomického a regulačního. Praktická část analyzuje současný stav příjmů do rozpočtů vybraných územně samosprávných celků, které plynou právě z místních poplatků. Na základě zjištěných skutečností pak navrhuje opatření pro efektivnější výběr místních poplatků u těchto vybraných územně samosprávných celků. Keywords: samospráva; samostatná působnost; právní předpisy; obecně závazná vyhláška; místní poplatek; obecní rozpočet; self-government; independent power; law regulation; generally binding by laws of minicipalities; local charge; minicipal budget Available in digital repository of UTB.
Návrh projektu pro zefektivnění výběru místních poplatků vybraných územně samosprávnými celky Zlínského kraje

Diplomová práce se zabývá problematikou místních poplatků, které jsou územně samosprávné celky oprávněny vybírat dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. ...

Kočendová, Markéta; Šnédar, Libor; Tykalová, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh projektu zaměřeného na zlepšení podnikatelského prostředí pro Zlínský a Olomoucký kraj
Rajmon, Josef; Grebeníček, Pavel; Slováková, Markéta
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá řešením disparit podnikatelského prostředí mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Cílem práce bylo provést analýzu podnikatelského prostředí s pomocí lokalizačních faktor, nalézt významné disparity podnikatelského prostředí mezi kraji a navrhnout řešení, která by vedla k redukci těchto disparit. V diplomové práci byla provedena analýza dostupných statistik a komparace hodnot pomocí zařazení do 5 srovná-vacích kategorií. Bylo nalezeno 6 významných disparit, kde Olomoucký kraj zaostával za Zlínským krajem. V rámci projektové části byla navržena možná řešení pro podporu Olomouckého kraje, která by měla vést ke snížení disparit podnikatelského prostředí. Keywords: Regionální rozvoj; podnikání; malé a střední podniky; investiční pobídky; podnikatelské prostředí; lokalizační faktory; Regional development; business; small and medium-sized enterprises; investment incentives; business environment; location factors Available in digital repository of UTB.
Návrh projektu zaměřeného na zlepšení podnikatelského prostředí pro Zlínský a Olomoucký kraj

Tato diplomová práce se zabývá řešením disparit podnikatelského prostředí mezi Zlínským a Olomouckým krajem. Cílem práce bylo provést analýzu podnikatelského prostředí s pomocí lokalizačních faktor, ...

Rajmon, Josef; Grebeníček, Pavel; Slováková, Markéta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Rozvoj kultury mikroregionu Šternbersko a role neziskových organizací a místních akčních skupin
Schmiedtová, Jiřina; Bednář, Pavel; Nekolová, Jana
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem místní kultury v mikroregionu Šternbersko z pohledu spolupráce obcí, místních akčních skupin a místních nestátních neziskových organizací. Toto téma je důležité z pohledu kvality života obyvatel v obcích a městech. Bohatý kulturní život zvyšuje jeho atraktivitu a utváří vazby mezi jeho občany. S tímto tématem jsou spojeny i určité problémy, například financování místní kultury. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat roli jednotlivých aktérů místní kultury a jejich vzájemnou spolupráci a navrhnout opatření pro jeho další rozvoj. V této práci byla použita metoda řízeného rozhovoru s přímými aktéry místní kultury, sběr informací z odborných publikací a internetových zdrojů, na základě kterých byla sestavena SWOT analýza. Řízenými rozhovory bylo zjištěno, že důležitou roli v místní kultuře hrají neziskové organizace a spolky, které udržují a rozvíjejí její činnost. Tato práce přispěla k analýze současného stavu místní kultury v mikroregionu a k určení směru jejího dalšího rozvoje v budoucnosti s návrhy projektů. Keywords: místní kultura; mikroregion; místní akční skupina; neziskové organizace; local culture; microregion; the local action group; non-profit organizations Available in digital repository of UTB.
Rozvoj kultury mikroregionu Šternbersko a role neziskových organizací a místních akčních skupin

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem místní kultury v mikroregionu Šternbersko z pohledu spolupráce obcí, místních akčních skupin a místních nestátních neziskových organizací. Toto téma je důležité ...

Schmiedtová, Jiřina; Bednář, Pavel; Nekolová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové
Ventúrová, Jitka; Šnédar, Libor; Zicha, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na pohledávky statutárního města Zlína a postupy při jejich vymáhání. Teoretická část charakterizuje pohledávky z občanskoprávních vztahů, způsoby jejich zajištění a identifikuje možné způsoby nakládání s pohledávkami včetně postupů při jejich následném vymáhání. Uvádí také pojmy spojené s nájmem bytů. V praktické části je analyzován stav pohledávek města Zlína, zejména pohledávek z nájmu bytu, je popsána jejich správa a proces vymáhání. Cílem práce je navržení možných opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti z nájmu bytu. Keywords: majetek obce; pohledávky; nájem bytu; dlužník; vymáhání pohledávek; municipal property; claims; flat hiring; debtor; debt recovery Available in digital repository of UTB.
Identifikace opatření k zefektivnění procesu vymáhání pohledávek po splatnosti statutárním městem Zlínem v oblasti bytové

Diplomová práce je zaměřena na pohledávky statutárního města Zlína a postupy při jejich vymáhání. Teoretická část charakterizuje pohledávky z občanskoprávních vztahů, způsoby jejich zajištění a ...

Ventúrová, Jitka; Šnédar, Libor; Zicha, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zvýšení kapacity a flexibility výroby vybraného pracoviště
Trusina, Daniel; Melišík, Martin; Briš, Petr
2015 - Czech
Cílem této práce je zvýšení kapacity a flexibility vybraného pracoviště ve společnosti zabývající se zpracováním dílů pro automobilový průmysl. K dosažení tohoto cíle budou použity vybrané nástroje a metody průmyslového inženýrství. Celá práce bude v souladu s moderní výrobní filozofií Kaizen a Lean production. Keywords: Kaizen; Lean production; 5S; Muda; průmyslové inženýrství; MOST; visual management; industrial engineering Available in digital repository of UTB.
Projekt zvýšení kapacity a flexibility výroby vybraného pracoviště

Cílem této práce je zvýšení kapacity a flexibility vybraného pracoviště ve společnosti zabývající se zpracováním dílů pro automobilový průmysl. K dosažení tohoto cíle budou použity vybrané nástroje a ...

Trusina, Daniel; Melišík, Martin; Briš, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Statistická regulace procesu ve společnosti XY
Doležal, Rostislav; Melišík, Martin; Pivnička, Michal
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá statistickým řízení procesu dle metody Six Sigma. Teoretická část je věnována základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Zde jsou zpracována témata z oblasti řízení projektů dle koncepce Six Sigma, kvality a nástrojů sta-tistického řízení procesu. Obsahem analytické části je analýza současného stavu procesu výroby vysokorychlostního kabelu ve společnosti XY. Následně jsou identifikovány možné příčiny vzniku problému, které jsou dále analyzovány. Na základě výsledků analýz je navržen a implementován návrh řešení zlepšující současný stav procesu. Keywords: Six Sigma; DMAIC; proces; systém měření; stabilita procesu; process; measure system; process stability Available in digital repository of UTB.
Statistická regulace procesu ve společnosti XY

Diplomová práce se zabývá statistickým řízení procesu dle metody Six Sigma. Teoretická část je věnována základním pojmům, které souvisí s tématem diplomové práce. Zde jsou zpracována témata z oblasti ...

Doležal, Rostislav; Melišík, Martin; Pivnička, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases