Number of found documents: 202
Published from to

Elektrické rameno pre analógóvú a IP kameru
Chovanec, Rudolf; Adámek, Milan; Škuta, Jaromír
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektricky ovládaného ramena pre analógovú alebo IP kameru. Úlohou práce je mechanicky zostrojiť a postupne opísať realizáciu takéhoto ramena. V diplomovej práci sa postupne opisuje z čoho sa elektrické rameno skladá, akou formou sa pohybujú jednotlivé časti a čo je centrálnou jednotkou, ktorá rameno riadi. Riadiaca jednotka jednotlivo ovláda každú súčasť ramena. O primárny chod jednotlivých častí sa starajú bipolárne krokové motory, ktoré sú vsadené v nosných profiloch. Tiež sa opisuje materiál z ktorého je toto rameno zhotovené. Elektrické rameno sa ovláda pomocou softwaru, ktorý je v počítači. Práca obsahuje postup, ktorý je sprevádzaný fotografiami. Keywords: Controller H5; krokové motory; elektrické rameno; bipolárny motor; H5 controller; stepper motors; electric arm; bipolar motor Available in digital repository of UTB.
Elektrické rameno pre analógóvú a IP kameru

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektricky ovládaného ramena pre analógovú alebo IP kameru. Úlohou práce je mechanicky zostrojiť a postupne opísať realizáciu takéhoto ramena. V ...

Chovanec, Rudolf; Adámek, Milan; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Podpora návrhu kamerového systému s využitím 3D modelu města
Pánik, Marcel; Malaník, David; Kavka, Libor
2014 - Slovak
Práca sa zaoberá vytvorením reálnej 3D mapy mesta Myjava, vrátane architektúry a jeho prírodného prostredia. V ďalšej časti sú do modelu umiestnené jednotlivé kamery systému. Práca poskytuje vizualizáciu rozmiestnenia a pohľady jednotlivých kamier. Hlavná časť práce je zameraná na analýzu súčasného stavu mestského kamerového dohľadového systému, a na navrhnutie zmien, ktoré by viedli k zlepšeniu výkonnosti kamerového systému, za pomoci 3D modelu mesta. Vizualizácia obsahuje ukážky pohľadu kamier v 3D prostredí. Keywords: mestský kamerový dohľadový systém; vizualizácia; 3D grafika; 3D mapa; Cinema 4D; model mesta; návrh; urban camera surveillance system; 3D graphics; 3D map; city model; design Available in digital repository of UTB.
Podpora návrhu kamerového systému s využitím 3D modelu města

Práca sa zaoberá vytvorením reálnej 3D mapy mesta Myjava, vrátane architektúry a jeho prírodného prostredia. V ďalšej časti sú do modelu umiestnené jednotlivé kamery systému. Práca poskytuje ...

Pánik, Marcel; Malaník, David; Kavka, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Polymérové a hybridné bankovky a ich ochranné prvky
Potúček, Jaroslav; Křesálek, Vojtěch; Kudweis, Miloš
2014 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na polymérové a hybridné bankovky. Oboznamuje čitateľa o výrobnom procese takýchto bankoviek, ich geografickom uplatnení ako aj o výhodách a nevýhodách tejto technológie. Ďalej práca približuje bezpečnostné prvky používané na polymérových bankovkách. Praktická časť obsahuje skúmanie bezpečnostných prvkov vybraných bankoviek v rámci možností laboratórneho vybavenia na UTB. Výsledkom práce sú taktiež dve laboratórne úlohy pre potreby výučby študijného oboru BTSM. Keywords: polymérové bankovky; hybridné bankovky; polymér; polypropylén; Guardian?; polymer banknotes; hybrid banknotes; polymer; polypropylene Available in digital repository of UTB.
Polymérové a hybridné bankovky a ich ochranné prvky

Táto diplomová práca je zameraná na polymérové a hybridné bankovky. Oboznamuje čitateľa o výrobnom procese takýchto bankoviek, ich geografickom uplatnení ako aj o výhodách a nevýhodách tejto ...

Potúček, Jaroslav; Křesálek, Vojtěch; Kudweis, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Penetrační testování v prostředí datových center
Šoltýs, Pavol; Malaník, David; Tonner, Jan
2014 - Slovak
Základným konceptom tejto práce je primárne problematika návrhu účinného útoku na dátové centrum a spracovanie opatrení na zamedzenie niektorých aktivít útočníkov. Takéto praktiky sú navrhnuté na základne dva aspekty, ktorými sú sociálne inžinierstvo a softvérové nedostatky na zvolených aplikáciách. Bezpečnostné riešenia sa aplikujú na konkurenčných operačných systémoch, kde je na záver vykonané hodnotenie a vhodnosť pre nasadenie systému v komerčnej prevádzke. Keywords: sociálne inžinierstvo; exploit; útok; malware; IDS; server; DOS; social engineering; attack Available in digital repository of UTB.
Penetrační testování v prostředí datových center

Základným konceptom tejto práce je primárne problematika návrhu účinného útoku na dátové centrum a spracovanie opatrení na zamedzenie niektorých aktivít útočníkov. Takéto praktiky sú navrhnuté na ...

Šoltýs, Pavol; Malaník, David; Tonner, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vybudování a konfigurace bezdrátové sítě v rekreační oblasti
Ušiak, Peter; Korbel, Jiří; Mrázek, Petr
2014 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na problematiku navrhnutia a výstavby počítačovej siete v rekreačnej oblasti predovšetkým bezdrôtovým prenosom. Základnou myšlienkou je túto sieť prevádzkovať formou hotspot-u a poskytovania služby pripojenia k celosvetovej sieti Internet. V teoretickej časti sa práca zameriava objasnením a definovaním jednotlivých prvkov použitých pri výstavbe, popisu počítačových sietí, ich topologií a detailnejším oboznámením problematiky bezdrôtových technológií v oblasti počítačových sietí. V praktickej časti je rozoberaná presná technická časť výstavby siete, konfigurácie jednotlivých aktívnych prvkov, montáže bezdrôtových zariadení a ich vzdialená správa spolu s ďalším možným rozšírením tejto siete. Keywords: hotspot; Internet; WiFi; počítačová sieť; LAN; IEEE 802.11; computer network Available in digital repository of UTB.
Vybudování a konfigurace bezdrátové sítě v rekreační oblasti

Diplomová práca je zameraná na problematiku navrhnutia a výstavby počítačovej siete v rekreačnej oblasti predovšetkým bezdrôtovým prenosom. Základnou myšlienkou je túto sieť prevádzkovať formou ...

Ušiak, Peter; Korbel, Jiří; Mrázek, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Pokročilé osvětlení interiéru automobilu
Grmelová, Jana; Pospíšilík, Martin; Stránský, Radim
2014 - Slovak
Teoretická časť práce rozoberá presný princíp fungovania LED technológie a jej možnosti použitia v praxi. Zároveň popisuje fungovanie mikroprocesoru a mikropočítača. Záver teoretickej časti detailne popisuje vybraný typ mikrokontroléra, ktorý je v práci použitý. Praktická časť rozoberá presný postup zostavenia modelu pre pokročilé osvetlenie automobilu. Začiatok praktickej časti je venovaný zostaveniu a popisu vrchného shieldu, ktorý je potrebný pre prepojenie mikrokontroléra s LED pásmy. Ďalej je v tejto časti popisovaný postup pri programovaní tohto osvetlenia. Od zoznámenia sa s programovacím prostredím a programovacím jazykom, po vysvetlenie funkčnosti samotného kódu. Keywords: LED; Mikroprocesor; Mikrokontrolér; Mikropočítač; Arduino; Shield; Microprocessor; Microcontroller; Microcomputer Available in digital repository of UTB.
Pokročilé osvětlení interiéru automobilu

Teoretická časť práce rozoberá presný princíp fungovania LED technológie a jej možnosti použitia v praxi. Zároveň popisuje fungovanie mikroprocesoru a mikropočítača. Záver teoretickej časti detailne ...

Grmelová, Jana; Pospíšilík, Martin; Stránský, Radim
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Systém sledování výsledků loterií
Beňuš, Erik; Šilhavý, Radek; Koch, Miloš
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému sledovania výsledkov lotérií. Výsledný systém je internetová aplikácia naprogramovaná v jazyku PHP. Aplikácia umožňuje užívateľom pridávať tikety. Po losovaní výsledkov lotérie je užívateľ automaticky informovaný o úspešnosti jeho tipov prostredníctvom e-mailu. Výsledky lotérií sa zadávajú v administrátorskej časti systému. Teoretická časť práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu systémov na sledovanie výsledkov lotérií a sú tu teoretické základy použitých technológií a postupov. Praktická časť analyzuje požiadavky na tento systém. Obsahuje návrhy technického riešenia a zabezpečenia aplikácie a ich implementáciu. Záver praktickej časti tvorí užívateľská príručka k vytvorenému systému. Keywords: internetová aplikácia; lotéria; PHP; MySQL; HTML; CSS; JavaScript; CodeIgniter; MVC; framework; bezpečnosť; Internet application; lottery; security Available in digital repository of UTB.
Systém sledování výsledků loterií

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému sledovania výsledkov lotérií. Výsledný systém je internetová aplikácia naprogramovaná v jazyku PHP. Aplikácia umožňuje užívateľom pridávať ...

Beňuš, Erik; Šilhavý, Radek; Koch, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Koncepce rebrandingu obchodní značky a její zavádění
Bodová, Andrea; Kotyzová, Pavla; Kocourek, Josef
2014 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá koncepciou rebrandingu obchodnej značky a jej zavádzaním. Cieľom je zmapovanie, analýza a deskripcia najčastejšie sa objavujúcich podôb rebrandingu so zameraním na hypotekárne banky na území Českej republiky. Pojmy a súvislosti, ako značka, budovanie značky, corporate identity, marketingový či komunikačný mix, ktoré sú potrebné k pochopeniu tejto problematiky sú predmetom teoretickej časti. Projektová časť práce je súhrnom získaných poznatkov, vyhodnotených analýz a obsahuje aj návrh komunikačných aktivít, ktoré proces rebrandingu pri zavedení do praxe dopĺňajú. Keywords: Značka; budovanie značky; riadenie značky; identita značky; hodnota značky; komunikačné nástroje; korporátna značka; brandingová stratégia; banka; hypotéka; Brand; brand building; brand management; brand identity; brand image; brand equity; brand awareness; communication tools; corporate brand; brand strategy; bank; mortgage Available in digital repository of UTB.
Koncepce rebrandingu obchodní značky a její zavádění

Diplomová práca sa zaoberá koncepciou rebrandingu obchodnej značky a jej zavádzaním. Cieľom je zmapovanie, analýza a deskripcia najčastejšie sa objavujúcich podôb rebrandingu so zameraním na ...

Bodová, Andrea; Kotyzová, Pavla; Kocourek, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Environmentálne aspekty a ich možnosti pragmatického využitia v oblasti fashion marketingu
Nagyová, Erika; Banyar, Milan; Harantová, Lenka
2014 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je definovať úlohu environmentálnych aspektov v rámci fashion marketingu a následne sa odraziť od teoretických poznatkov, čerpať z nich v praktickej časti práce a ponúknuť konkrétne riešenia pre značku WeWood. Teoretická časť práce sa zameriava na obecnú chrakteristiku oblasti fashion marketingu, environmentálneho marketingu a ich špecifických prvkov. Praktická časť na ňu naväzuje podrobnou charakteristikou značky WeWood, zmapovaním súčasnej situácie na trhu, analýzou konkurenčných síl pomocou Porterovho modelu a tiež výskumom o vnímaní environmentálnych aspektov a ich väzieb so značkou WeWood. Posledná projektová časť obsahuje návrh projektu zohľadňujúci výsledky výskumu s návrhom riešení a propagačných prostriedkov, ktoré by mohli značke pomôcť posilňiť pozíciu na trhu. Keywords: fashion marketing; environmentálny aspekt; ekológia; cieľová skupina; WeWood; drevené hodinky; Porterov päťfaktorový model; projekt; environmental aspects; ecology; target group; wooden watch; Porter Five Factor Model; project Available in digital repository of UTB.
Environmentálne aspekty a ich možnosti pragmatického využitia v oblasti fashion marketingu

Cieľom diplomovej práce je definovať úlohu environmentálnych aspektov v rámci fashion marketingu a následne sa odraziť od teoretických poznatkov, čerpať z nich v praktickej časti práce a ponúknuť ...

Nagyová, Erika; Banyar, Milan; Harantová, Lenka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Outdoorová výstava k 110. výročí stavby radnice v Napajedlích. Grafika, realizace a produkční zajištění výstavy, včetně souvisejících nároků k organizaci vernisáže
Špániková, Ľubica; Klang, Michael; Brabcová, Irena
2013 - Slovak
Témou práce je spracovanie outdoorovej výstavy 110. výročia radničnej budovy v meste Napajedla. Súčasťou mojej diplomovej práce je teoretický opis výstavníctva, jeho historického vzniku ako vo svete tak v Čechách. Venujem sa aj základným pojmom vo výstavníctve ako napr. exponát, investor, sponzor, mecenáš. Mediálna podpora projektu je stručne vysvetlená a doplnená o definíciu reklamy a to hlavne vonkajšej. Práca zahŕňa aj príklady otdoorových výstav, historické podklady k radničnej budove v Napajedlích a spracovanie výstavy v podobe podrobného scenáru. Keywords: vonkajšia výstava; výstavníctvo; exponát; expozícia; investor; kurátor; sponzor; mecenáš; reklama; bilboard; námet; libreto; scenár; výstavný panel; radnica; propagácia reklamy; outdoor exhibition; exhibition; showpiece; exposure; curator; sponsor; patron; ad-verising; billboard; theme; libretto; screen- play; display panel; Town Hall; promotion Available in digital repository of UTB.
Outdoorová výstava k 110. výročí stavby radnice v Napajedlích. Grafika, realizace a produkční zajištění výstavy, včetně souvisejících nároků k organizaci vernisáže

Témou práce je spracovanie outdoorovej výstavy 110. výročia radničnej budovy v meste Napajedla. Súčasťou mojej diplomovej práce je teoretický opis výstavníctva, jeho historického vzniku ako vo svete ...

Špániková, Ľubica; Klang, Michael; Brabcová, Irena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases