Number of found documents: 2803
Published from to

Generating Code from Textual Description of Functionality
Šamánek, Jan; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
2023 - English
S pokračujícím nástupem strojového učení a stále větších modelů neuronových sítí, roste i potřeba GPU akcelerovaných zdrojů a algoritmů pro podporu těchto modelů. Vzhledem k tomu, že velké jazykové modely jsou již dnes využívány jako asistenti při programování v moderních programovacích jazycích, mohli by s tímto problémem pomoci. Pokud se tyto modely dokáží naučit i méně známá paradigmata, jako je CUDA, mohly by pomoci s vývojem a udržování těchto systémů. Tato práce zkoumá schopnosti moderních jazykových modelů pro učení se CUDA jako programovacího paradigmatu a také vytvoření nové trenovací sady, určené pro tyto účely. As machine learning and neural network models continue to grow, there is an increasing demand for GPU-accelerated resources and algorithms to support them. Large language models have the potential to assist with this task, as they are already used as coding assistants for popular programming languages. If these models could also learn less commonly used paradigms like CUDA, they could help develop and maintain the necessary systems. This thesis aims to explore the capabilities of modern language models for learning CUDA as a programming paradigm and creating a training corpus specifically for this purpose. Keywords: Machine learning; NLP; CUDA; GPU; Transformer; Code generation; Dataset; MongoDB.; Strojové učení; NLP; CUDA; GPU; Transformer; Generování kódu; Dataset; MongoDB. Available in a digital repository NRGL
Generating Code from Textual Description of Functionality

S pokračujícím nástupem strojového učení a stále větších modelů neuronových sítí, roste i potřeba GPU akcelerovaných zdrojů a algoritmů pro podporu těchto modelů. Vzhledem k tomu, že velké jazykové ...

Šamánek, Jan; Fajčík, Martin; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Centralizovaná směnárna kryptoměn s důvěryhodnými hardwarem
Sasák, Tomáš; Očenášek, Pavel; Homoliak, Ivan
2023 - English
Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a analýzou centralizovanej zmenárne kryptomien, ktorá pracuje na platforme trusted computing. Aktuálne centralizované zmenárne fungujú na základe plnej dôvery používateľa v operátorov zmenárne. Na opačnej strane, decentralizované zmenárne využívajú jeden blockchain a tým sú limitované iba na mince na danom blockchaine. Použitím trusted computing platformy Intel SGX je možné kód zverejniť (open source) a zákazník si dokáže overiť pomocou SGX atestácie (remote attestation) že tento kód beží na platforme zmenárne. Kombináciou so smart contract platformou na verejnom blockchaine zmenáreň dosahuje odolnosť voči nejednoznačnosti a vytvára lepšiu vrstvu bezpečnosti a transparentnosti pre používateľa. Zmenáreň bola implementovaná ako proof-of-concept pomocou programovacieho jazyka Go, za použitím frameworku EGo pre tvorbu SGX enkláv. Pre ukladanie dát bola použitá databáza PebbleDB a relačná databáza PostgreSQL. Smart contract zmenárne bol implementovaný v jazyku Solidity a nasadený na Ethereum. Implementácia je schopná vyhodnotiť približne 35 vkladov mincí za sekundu a 23 ponúk na výmenu mincí za sekundu. Aktualizácia poslednej verzie ledgeru na kontrakte stojí približne 0.00255 ETH, pri tendencií aktualizácie každú minútu deň behu zmenárne stojí približne 3.6742 ETH. In this thesis, we propose, design, implement, and analyze a centralized cryptocurrency exchange using trusted computing. Most popular exchanges work in a way that requires the customer to fully rely on the exchange operators. Decentralized exchanges work on top of existing blockchains, which limits the number of tradable coins. Using a trusted computing platform, Intel SGX, it is possible for operators to make code open source, and the customer can attest that the exchange platform is running the published exchange code. Also, exchange private keys are encrypted in memory and safely stored on disk using SGX sealing. Combining this approach with a smart contract platform on a public blockchain, we can achieve non-equivocation of the exchange and create a better layer of security and transparency between the customer and the exchange. The exchange was implemented as a proof-of-concept using the programming language Go, using the EGo framework to build SGX enclave applications. For data storage, we combine key-value storage PebbleDB with relation database PostgreSQL, and exchange attempts to secure the integrity of these data. The exchange smart contract was implemented in Solidity and deployed on the Ethereum development environment. Our concept implementation is able to handle around 35 deposits per second and around 23 bids matched per second. We performed a security analysis on this model from outside, but also from inside. The single ledger update from the exchange in the smart contract costs 0.00255 ETH, which in total costs 3.6742 ETH per day. Keywords: cryptocurrency; exchange; Intel SGX; cryptography; blockchain; trusted computing; encryption; consensus; attestation; smart contract; decentralized identity; verifiable credentials; kryptomena; zmenáreň; Intel SGX; kryptografia; blockchain; trusted computing; enkrypcia; konsensus; atestácia; smart contract; decentralizovaná identita; verifiable credentials Available in a digital repository NRGL
Centralizovaná směnárna kryptoměn s důvěryhodnými hardwarem

Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a analýzou centralizovanej zmenárne kryptomien, ktorá pracuje na platforme trusted computing. Aktuálne centralizované zmenárne fungujú na základe plnej ...

Sasák, Tomáš; Očenášek, Pavel; Homoliak, Ivan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Generování a aplikace pulzního svazku v elektronovém mikroskopu
Nekula, Zdeněk; Kozák,, Martin; Kolíbal, Miroslav
2023 - English
Elektronové mikroskopy jsou celosvětově využívány jak v průmyslu, tak i v základním výzkumu. Tato diplomová práce popisuje, jak použít malé elektrostatické deflektory pro vysoké časové rozlišení v prozařovacích (TEM) i skenovacích (SEM) elektronových mikroskopech. Zde popsaná metoda pro transmisní mikroskopy je nové řešení využívající efekt "streak" kamery. Tento přístup vyniká svojí jednoduchostí, sub-pikosekundovým časovým rozlišením a flexiblilním časovým rozsahem. Dále ve skenovacích mikroskopech je využit malý elektrostatický deflektor pro tvorbu pulzního elektronového svazku. Tento pulzní svazek se používá pro časové rozlišení pomocí stroboskopického efektu. Pro skenovací mikroskopy tato diplomová práce ukazuje dvě nové metody jak měřit délku elektronových pulzů a taky dvě aplikace časově rozlišené detekce. Jsou to časově rozlišený potenciálový krontrast a časově rozlišené elektrické pole. Electron microscopes are used worldwide both in industry and basic research. This master thesis describes how to use small electrostatic deflectors to provide high time resolution in both transmission (TEM) and scanning (SEM) electron microscopes. The described method for TEM is a new solution utilizing a streak camera effect. This approach stands out for its simplicity, sub-picosecond time resolution, and flexible time range. Next, in SEM, a small electrostatic deflector makes a pulsed electron beam. This pulsed beam is used for time-resolved detection thanks to the stroboscopic effect. For SEM, the thesis demonstrates two new methods how to measure an electron pulse length, and also two applications of time-resolved detection. They are a time-resolved voltage contrast and a time-resolved electric field. Keywords: time resolution; electron microscope; TEM; SEM; pulsed electron beam; electrostatic deflector; streak camera; časové rozlišení; elektronový mikroskop; TEM; SEM; elektronový pulz; elektrostatický deflektor; streak kamera Available in a digital repository NRGL
Generování a aplikace pulzního svazku v elektronovém mikroskopu

Elektronové mikroskopy jsou celosvětově využívány jak v průmyslu, tak i v základním výzkumu. Tato diplomová práce popisuje, jak použít malé elektrostatické deflektory pro vysoké časové rozlišení v ...

Nekula, Zdeněk; Kozák,, Martin; Kolíbal, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hydraulický návrh a CFD výpočet oběžného kola s integrovaným inducerem
Novosad, Pavel; Kozák, Jiří; Štefan, David
2023 - English
Cílem této práce je hydraulický návrh oběžného kola čerpadla okysličovadla pro raketový motor. Úvodní část práce je věnována rešerši podstatných pojmů a jevů, které tento návrh ovlivňují. Následuje iterativní návrh radiálního čerpadla, které je ale náchylné na vznik kavitace. Poté je proveden návrh axiálního stupně čerpadla, který má navyšovat vstupní tlak do radiálního stupně. Návrh byl založen na analytickém výpočtu 2D proudění, který byl následně za pomoci CFD analýz modifikován pro zlepšení výkonu, účinnosti a kavitační stability čerpadla. Finálním krokem je tyto dvě oběžné kola spojit do jednoho, které díky kompaktnějším rozměrům dosahuje vyšší účinnosti a je méně náročné na výrobu. Pro toto kolo jsou provedeny kontroly vůči meznímu stavu pružnosti, výskytu rezonance a náchylnosti na výskyt kavitace při nízkém sacím tlaku. The main objective of this thesis is the hydraulic design of an oxidizer pump impeller for a rocket engine. The introductory part of the thesis is dedicated to the research of essential terminology and phenomena influencing this design. This is followed by the iterative design of a radial pump, which is however susceptible to cavitation development. Then, the design of the axial stage pump is carried out to increase the radial stage inlet pressure. The design was based on an analytical 2D flow calculation and was subsequently modified using CFD analyses to improve the pump performance, efficiency, and cavitation stability. The final step is to combine the two impellers into one, which due to its more compact dimensions, achieves higher efficiency and is easier to manufacture. For this impeller, assessments are carried out for strength failure, the occurrence of resonance, and susceptibility to cavitation development at low suction pressure. Keywords: centrifugal pump; inducer; cavitation; CFD; odstředivé čerpadlo; inducer; kavitace; CFD Available in a digital repository NRGL
Hydraulický návrh a CFD výpočet oběžného kola s integrovaným inducerem

Cílem této práce je hydraulický návrh oběžného kola čerpadla okysličovadla pro raketový motor. Úvodní část práce je věnována rešerši podstatných pojmů a jevů, které tento návrh ovlivňují. Následuje ...

Novosad, Pavel; Kozák, Jiří; Štefan, David
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Chladící modul bezlopatkového ventilátoru
Šišpera, Adam; Vacula, Jiří; Bazala, Jiří
2023 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání možností implementace bezlopatkového modulu ventilátoru založeného na Coanda efektu v chladícím systému osobního vozidla. Jejím cílem je prozkoumat proveditelnost takového řešení, jeho provozní charakteristiky a stanovit soubor doporučení pro návrh konkrétního designu. Vhodný chladící modul je navržen, následně hlouběji testován a jeho funkčnost je ověřena také reálným experimentem. This diploma thesis aims at researching the possibility of implementing a bladeless fan module, using Coanda effect, in a cooling system of a passenger vehicle. Its goal is to evaluate the feasibility of such system, its operational characteristic and establish a guideline for its design. A suitable cooling module is proposed, further examined, and finally proven in a real-world experiment. Keywords: Coanda effect; bladeless fan; computational fluid dynamics (CFD); efficiency; MQB cooler module; heat exchanger requirements; anemometer; measurement; experiment; CFX; ducting; mass flow; pressure; optimalisation.; Coandův efekt; bezlopatkový ventilátor; výpočetní dynamika tekutin; účinnost; MQB chladící modul; požadavky tepelného výměníku; anemometr; měření; experiment; CFX; potrubí; hmotnostní tok; tlak; optimalizace. Available in a digital repository NRGL
Chladící modul bezlopatkového ventilátoru

Tato diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání možností implementace bezlopatkového modulu ventilátoru založeného na Coanda efektu v chladícím systému osobního vozidla. Jejím cílem je prozkoumat ...

Šišpera, Adam; Vacula, Jiří; Bazala, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statistické zpracování atributivních dat o zmetkovitosti procesu
Kuleshova, Anna; Popela, Pavel; Hrabec, Pavel
2023 - English
- This master’s thesis deals with a statistical analysis of the private company’s data about product defect rate and mistakes found during final quality inspection. It describes the product and its manufacturing process in process flow chart, which are furthermore used for statistical analysis. It uses a method of statistical hypothesis testing to prove statements about company’s data. Data analysis aims to figure out if there is any difference in selected categories, this is linked to Pareto diagrams. The conclusion summarized the knowledge gained and results of data analysis. Keywords: Poisson distribution; control charts; quality control; hypothesis testing; - Available in a digital repository NRGL
Statistické zpracování atributivních dat o zmetkovitosti procesu

-...

Kuleshova, Anna; Popela, Pavel; Hrabec, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza rizik při přípravě vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii
Gálíková, Markéta; Hrabová, Kristýna; Balgová, Zuzana
2023 - English
Tato diplomová práce prezentuje analýzu rizik při přípravě vzorků pro transmisní elektronovou mikrosopii. Jejím cílem je zvýšit bezpečnost práce v laboratořích, které se přípravou a nalýzou vzorků zabývají. Tato práce se zaměřuje na identifikaci potenciálních nebezpečí, hodnocení rizik a navrhuje efektivní strategie na zmírnění nebo eliminaci rizik. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První je teoretická, která shrnuje informace o přípravě vzorků a legislativní požadavky určené Evrpskou únií a Českou republikou. Druhá, praktická část, popisuje vypracovanou analýzu rizik. Blokový diagram, analýza příčin vad a následků i analýza příčin a následků byly použity tak, aby se zjistilo co nejvíce informací o rizicích spojených s procesem přípravy vzorků. Navíc byla navrhnuta opatření tak, aby byla zjištěná rizika eliminována nebo alespoň zmírněna. Navrhovaná opatření ke zmírnění rizik byla například: používání osobních ochranných prostředků, ergonomická opatření, revize vybavení a pokyny pro zacházení s chemickými látkami. Výsledky analýzy rizik ukazují, že po zavedení navrhovaných opatření dojde k výraznému snížení úrovně rizika, což ilustruje snížení prioritního rizikového čísla. Zjištění zdůrazňují význam začlenění analýzy rizik do procesu přípravy vzorků pro vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí. This thesis presents a risk analysis of the sample preparation process for transmission electron microscopy with the aim to enhance the occupational health and safety in laboratories employed in sample preparation and analysis. The thesis focuses on identifying potential hazards, evaluating risks, and proposing effective risk mitigation strategies to mitigate or eliminate these risks. The thesis is divided into two main parts, the theoretical which provides information on different sample preparation processes and legislative requirements set by European Union and the Czech Republic, as well as the practical part where the risk analysis is conducted. The methodology of block diagrams, Failure Mode and Effects Analysis and cause-and-effect analysis were incorporated to achieve as much information about the risk-related to sample preparation processes. In addition, the measures were proposed in order to mitigate or possibly eliminate potential risks observed. Some of the proposed risk mitigation measures encompass the use of personal protective equipment, ergonomic considerations, equipment revisions, and guidelines for handling chemical substances. The risk analysis results demonstrate a significant reduction in risk levels, as illustrated by the decrease in the risk priority number, once the proposed measures are implemented. The findings emphasize the importance of integrating risk analysis into the sample preparation process to create a safer working environment. Keywords: Transmission electron microscopy; risk analysis; risk; occupational health and safety; measures; Trasmisní elektronová mikroskopie; analýza rizik; riziko; bezpečnost práce; opatření Available in a digital repository NRGL
Analýza rizik při přípravě vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii

Tato diplomová práce prezentuje analýzu rizik při přípravě vzorků pro transmisní elektronovou mikrosopii. Jejím cílem je zvýšit bezpečnost práce v laboratořích, které se přípravou a nalýzou vzorků ...

Gálíková, Markéta; Hrabová, Kristýna; Balgová, Zuzana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Multiplatformní uživatelské rozhraní pro systém Kimai v .NET MAUI
Špavor, Dávid; Pluskal, Jan; Dolejška, Daniel
2023 - English
Hlavný cieľ tejto diplomovej práce je vytvoriť multiplatformnú aplikáciu na sledovanie času v .NET MAUI, ktorá bude využívať open-source nástroj Kimai. Táto aplikácia ma za účel zjednodušiť a zefektívniť používanie nástroja Kimai. Ďalším cieľom je poskytnúť súbor vývojových prístupov v rámci .NET MAUI, ktoré môžu byť aplikované na iné aplikácie vyvíjané na tomto frameworku. Na začiatku bola diskutovaná problematika multiplatformného vývoja, dizajnu užívateľských rozhraní a systému Kimai. Následne bol vytvorený interaktívny návrh aplikácie, ktorý bol testovaný a iteratívne vylepšovaný. Boli porovnané architektonické prístupy v rámci .NET MAUI a následne bola aplikácia implementovaná. Na konci bola aplikácia zverejnená a testovaná na reálnom publiku. Výsledkom je multiplatformná open-source aplikácia s názvom MAUI for Kimai, ktorá je plne podporovaná na Android a Windows platformách a experimentálne funkčná na Mac a iOS platformách. Implementačné prístupy tejto aplikácie môžu byť aplikované na iné aplikácie vyvijané v .NET MAUI. Táto aplikácia získala ohlas Kimai komunity, ktorá ocenila, že vďaka tejto aplikácii bude možné využívať nástroj Kimai jednoduchšie a efektívnejšie na desktopovej a mobilnej platforme. The main goal of this thesis is to create a multiplatform time-tracking application in .NET MAUI, which will use the open-source tool Kimai. The purpose of this application is to make the use of the Kimai tool easier and more efficient. The other goal is to provide a set of development approaches within .NET MAUI that can be applied to other applications developed on this framework. In the beginning, the problematics of multiplatform development, user interface design, and the Kimai system were discussed. Subsequently, an interactive design of the application was created, which was tested and iteratively improved. Architectural approaches within .NET MAUI were compared and then the application was implemented. In the end, the application was published and tested on a real audience. The result is a multiplatform open-source application called MAUI for Kimai, which is fully supported on Android and Windows platforms and experimentally functional on Mac and iOS platforms. The implementation approaches of this application can be applied to other applications developed in .NET MAUI. This application has been well received by the Kimai community, who appreciated that this application will make it easier and more efficient to use Kimai on desktop and mobile platforms. Keywords: .NET; MAUI; Kimai; user interface; multi-platform; Android; iOS; Mac; Windows; .NET; MAUI; Kimai; užívateľské rozhranie; multi-platforné; Android; iOS; Mac; Windows Available in a digital repository NRGL
Multiplatformní uživatelské rozhraní pro systém Kimai v .NET MAUI

Hlavný cieľ tejto diplomovej práce je vytvoriť multiplatformnú aplikáciu na sledovanie času v .NET MAUI, ktorá bude využívať open-source nástroj Kimai. Táto aplikácia ma za účel zjednodušiť a ...

Špavor, Dávid; Pluskal, Jan; Dolejška, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aplikace pro separaci kytarového zvuku z hudební nahrávky
Holková, Natália; Rohdin, Johan Andréas; Mošner, Ladislav
2023 - English
Cieľom tejto práce bolo implementovať model na separáciu gitarového zvuku z nahrávky a použiť ho v praktickej aplikácii. Bolo nutné manuálne vytvoriť vlastný trénovací dataset z remixov piesní a upraviť existujúci MedleyDB dataset pre naše účely. Ako základ neurónovej siete sme si vybrali Demucs architektúru, ktorú sme od základu učili rozdeľovať audio súbory na celkovo päť samostatných nahrávok obsahujúcich bicie, basgitaru, vokály, gitaru a zvyšné nástroje. Celkovo sme na MetaCentre natrénovali päť rôznych modelov, ktoré boli objektívne aj subjektívne vyhodnotené. Implementovaná aplikácia slúži ako hudobný prehrávač a zároveň výučbový nástroj. Hlavnou funkcionalitou je, že umožňuje používateľovi počúvať izolovaný nástroj, napríklad gitaru, a vďaka tomu sa ľahšie učia piesne podľa sluchu. Aplikácia bola podrobená užívateľskému testovaniu a zistené poznatky budú využité pri ďalšom vývoji. This thesis aims to implement a model capable of separating guitar sounds from a recording and use it in a practical application. It was necessary to manually create our dataset from remixes of songs and modify the existing MedleyDB dataset for our purposes. We have chosen Demucs architecture as a basis for our neural network. We trained it from scratch to separate audio files into five distinct recordings containing drums, bass, vocals, guitars, and other accompaniment. We trained five models on MetaCentrum, which we evaluated objectively and subjectively. The implemented application serves as both a music player and an educational tool. The main feature is to allow users to listen to isolated instruments, for example, a guitar, and therefore more easily learn songs by ear. The application was subjected to user testing, and the knowledge learned will be used in future development. Keywords: music source separation; neural networks; Demucs; Python; PyTorch; PyQt; guitar sound separation; separácia hudobných zdrojov; neurónové siete; Demucs; Python; PyTorch; PyQt; separácia gitarového zvuku Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro separaci kytarového zvuku z hudební nahrávky

Cieľom tejto práce bolo implementovať model na separáciu gitarového zvuku z nahrávky a použiť ho v praktickej aplikácii. Bolo nutné manuálne vytvoriť vlastný trénovací dataset z remixov piesní a ...

Holková, Natália; Rohdin, Johan Andréas; Mošner, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Komprese difuzních modelů pro generování obrazu
Dobiš, Lukáš; Kišš, Martin; Hradiš, Michal
2023 - English
Táto diplomová práca sa zameriava na optimalizáciu výpočtovej efektívnosti generatívnych difúznych modelov skrz vyhodnotenie konvenčných metód komprimácie neurónovych sieti na architektúre Denoising Diffusion Probabilistic Model (DDPM). Modelová komprimácia bola vykonaná na parametroch predtrénovanéj sieti DDPM niekoľkými kvantizačnými a prerezávacími metódami. Tieto metódy boli vyhodnotené na troch rôznych obrázkových dátových sadách. Výsledky potvrdzujú, že implementované kompresné metódy sú vhodne pre nasadenie difúznych modelov na malých zariadeniach s obmedzenými zdrojmi alebo na zníženie ich výpočetnych prevádzkových nákladov. This thesis is dedicated to optimizating computation in generative diffusion models by evaluating conventional model compression aproaches on Denoising Diffusion Probabilistic Model (DDPM). Model compression was done on parameters of pretrained baseline DDPM neural network by several quantization and pruning methods. These methods were evaluated on three image dataset benchmarks. Results show that quantization and pruning are viable compression methods for downsizing diffusion networks, because they showed little decrease in quality of generated imagery. These results confirm that implemented compression approaches are vital for deployment of diffusion models on resource constrained Edge devices or to offset their compute costs. Keywords: generative AI; diffusion models; neural network compression; quantization; pruning; generatívna AI; difúzne modely; kompresia neurónových sietí; kvantizácia; prerezávanie Available in a digital repository NRGL
Komprese difuzních modelů pro generování obrazu

Táto diplomová práca sa zameriava na optimalizáciu výpočtovej efektívnosti generatívnych difúznych modelov skrz vyhodnotenie konvenčných metód komprimácie neurónovych sieti na architektúre Denoising ...

Dobiš, Lukáš; Kišš, Martin; Hradiš, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases