Number of found documents: 138
Published from to

Detekce emocí v evokovaných potenciálech
Huda, Tomáš
2014 - English
Práce zkoumá měření emocí za použití evokovaných potenciálů a navazuje na myšlenku měření pitelnosti piva. V první části je vysvětleno pozadí experimentu - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály, emoce, a jsou zde podobné experimenty a jejich závěry, které byly použity jako základy pro vytvoření výsledného experimentu. Hlavní komponenta by měl být pozdní pozitivní potenciál, ale dřívější komponenty mohou také obsahovat emoční reakce. Studie využívá také další způsoby na podpoření výsledků z evokovaných potenciálů - strukturovaný dotazník Self-Assessment Manikin (SAM) a periferní zařízení pro měření pulsu srdce a vodivosti kůže. Praktická část se zabývá vytvořením scénáře, pořizováním a zpracováním dat. Také je zde postup pro přípavu měřených subjektů. Subjektům jsou promítány obrázky z mezinárodního emočního obrázkového systému (IAPS), které by u nich měly vyvolat emoce. Obrázky jsou rozděleny do 4 kategorií - pozitivní, neutrální, negativní a poslední skupinou jsou nezařazené (pivní) obrázky, u kterých se budou měřit reakce subjektů. This thesis explores measuring emotions using event-related potentials (ERP) and extends the idea to measure beer drinkability. The rst part explains the background for the experiment - electroencephalography (EEG), eventrelated potentials (ERP), emotions, and summaries the similar experiments that were used as headstones for the nal experiment. The crucial component should be late-positive potential (LPP) but it can omit earlier components too. The study uses also other ways to underlay the results from ERP. There are structured questionnaire Self-Assessment Manikin (SAM) and peripheral devices that record blood pulse and skin conductance. The practical part deals with creating of the scenario, data recording and processing. There is also described a subject preparation. The pictures from International A ective Picture System (IAPS) are projected to the subjects to bring emotions. Pictures are divided into four categories - positive, neutral, negative and not assigned (beer) pictures. The emotions are measured with the not assigned category. Keywords: EEG; ERP; LPP; SAM; emoce; vizuální stimulace; EEG; ERP; LPP; SAM; emotions; visual stimuli Available in digital repository of ZČU.
Detekce emocí v evokovaných potenciálech

Práce zkoumá měření emocí za použití evokovaných potenciálů a navazuje na myšlenku měření pitelnosti piva. V první části je vysvětleno pozadí experimentu - elektroencefalografie (EEG), evokované ...

Huda, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vytváření a zpřístupnění informací o kompatibilitě komponent
Daněk, Jakub
2014 - English
Proces ověření kompatibility komponent je náročný na zdroje, což je problém především u malých či mobilních zařízení. Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) vyvíjené na Katedře informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni má za úkol provést výpočet potřebných metadat za své klienty. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat vhodné úložiště metadat vztahujících se ke kompatibilitě komponent. Úložiště umožňuje vytvoření metadat již při ukládání komponent. Důsledkem je výrazné zkrácení doby potřebné pro rozhodnutí o kompatibilitě komponent. Metadata jsou získávána pomocí nástrojů již dříve vyvinutých na Katedře. Úložiště poskytuje veřejné webové služby založené na principech REST. Výstup je díky využití technologie XML čitelný pro klientské aplikace i lidi. Component substitutability verification can be rather resource-demanding for small or mobile devices. Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) developed at the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia aims to move the burden of compatibility-related meta-data computation from its clients. The goal of this master thesis was to design and implement a suitable storage for the compatibility-related meta-data. The storage allows the repository to compute the meta-data in advance, at the time of component upload, and therefore significantly shortens the response times needed to provide component compatibility information. The meta-data are acquired using existing tools developed at the Department. Access to the meta-data is realized via RESTful web-service API using XML data format. As such, the information is processable by both client applications and their maintainers. Keywords: softwarové komponenty; kompatibilita komponent; OSGi; REST; porovnání na základě typu; úložiště komponent; software components; component compatibility; OSGi; REST; type-based comparison; component repository Available in digital repository of ZČU.
Vytváření a zpřístupnění informací o kompatibilitě komponent

Proces ověření kompatibility komponent je náročný na zdroje, což je problém především u malých či mobilních zařízení. Component Repository supporting Compatibility Evaluation (CRCE) vyvíjené na ...

Daněk, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Nástroj pro automatické generování grafických šablon pro mobilní zařízení
Krauz, Jakub
2014 - English
Tato práce se zaměřuje na řešení problému specializovaných a platformně závislých uživatelských rozhraní různých systémů pro správu dat. Uživatelská rozhraní poskytující přístup k uloženým datům jsou většinou svázána s konkrétní databázovou strukturou. Tato práce přichází s návrhem frameworku, který je schopný generovat platformně nezávislé grafické šablony pro libovolnou strukturu databáze. Implementovaný nástroj je řízen anotovaným datovým modelem. V závěru je prezentována případová studie nasazení v databázi pro neurovědecké experimenty. This work aims to solve the problem of dedicated and platform-dependent user interfaces of various data management systems. User interfaces providing access to stored data are mostly tied to the underlying database structure. This work proposes a framework that is able to generate platform-independent graphical templates for an arbitrary database structure. The implemented tool is driven by an annotated data model. A use-case deployment is presented on a database for neuroscience experiments. Keywords: grafická šablona; layout formuláře; odML; neuroinformatika; EEG/ERP; webová služba; Java; REST; graphic template; form layout; odML; neuroinformatics; EEG/ERP; web service; Java; REST Available in digital repository of ZČU.
Nástroj pro automatické generování grafických šablon pro mobilní zařízení

Tato práce se zaměřuje na řešení problému specializovaných a platformně závislých uživatelských rozhraní různých systémů pro správu dat. Uživatelská rozhraní poskytující přístup k uloženým datům jsou ...

Krauz, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Použití grafové databáze pro optimalizace pro rozsáhlé cloudové aplikace
Kopač, Petr
2014 - English
Předmětem této diplomové práce je porovnání grafové a SQL databáze a problémů, na které jsou optimalizovány, v rámci cloudové aplikace Samepage od společnosti Kerio. Softwarová implementace napodobuje relevantní část, tedy datové struktury a algoritmy vztahující se k funkci newsfeed (proud novinek) - jak grafovou tak SQL databází - s přesností vystačující pro tuto studii. Použité byly především technologie Java EE, Spring Framework a databáze MySQL a Neo4j. Pro účely porovnání se generují testovací data tak, aby bylo možné studovat prohledávání hierarchických struktur s přístupovými právy při vytváření newsfeedu. K odhadu výpočetní složitosti implementací se zkoušejí různé řády velikosti dat a variabilita. Výsledky jsou porovnány k vytvoření závěru, který přístup je vhodnější pro tento daný problém. This master thesis deals with the comparison of graph and Structured Query Language (SQL) databases and the problems, on which they are optimized, in the context of the cloud application Samepage by Kerio. The software implementation mimics the relevant part, ie. data structures and algorithms related to newsfeeds - both with graph and SQL - with enough precision for the study. The technologies used are above all Java EE, Spring Framework and the databases MySQL and Neo4j. The testing data is generated for benchmarks, so that one can study traversing of it. Most importantly, searching the access rights in a hierarchical structure for generating the newsfeed. Di erent orders of magnitude and variability are tried to estimate the computational complexity of implementations. The results are compared in order to nd out, which approach is more bene cial for the given problem. Keywords: SQL; Neo4j; databáze; optimalizace; Java; Spring; výpočetní složitost; SQL; Neo4j; database; optimization; Java; Spring; computational complexity Available in digital repository of ZČU.
Použití grafové databáze pro optimalizace pro rozsáhlé cloudové aplikace

Předmětem této diplomové práce je porovnání grafové a SQL databáze a problémů, na které jsou optimalizovány, v rámci cloudové aplikace Samepage od společnosti Kerio. Softwarová implementace napodobuje ...

Kopač, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Akvizice druhého jazyka a její využití ve třídě
Kačán, Ondřej
2014 - English
Tato diplomová práce zkoumá obecné povědomí žáků středních škol o teoriích, možnostech a postupech osvojování druhého jazyka. Práce obsahuje popis některých základních teorií SLA, na které navazuje praktický výzkum formou dotazníku vyplněného žáky gymnázia. Cílem bylo zjistit celkovou informovanost žáků a nalézt body na které je třeba se v budoucnu zaměřit. Práce nadále obsahuje návrhy na možné využití získaných informací v pedagogickém prostředí. This thesis deals with grammar school students´ awareness of second language acquisition. The work examines six different SLA theories based on reputable authors, and investigates the students´ level of agreement with them. The examined theories are as follows: Behaviorist Theory, Nativist Theory, Creative Construction Theory, Natural Approach, Interlanguage and its Psycholinguistic Aspects.The result of the questionnaire shows awareness of some of the theories as well as it shows variance or disagreement towards the others. Keywords: second language acquisition; behaviorism; nativist; first language acquisition; natural order; psycholinguistic; interlanguage; second language acquisition; behaviorism; nativist; first language acquisition; natural order; psycholinguistic; interlanguage Available in digital repository of ZČU.
Akvizice druhého jazyka a její využití ve třídě

Tato diplomová práce zkoumá obecné povědomí žáků středních škol o teoriích, možnostech a postupech osvojování druhého jazyka. Práce obsahuje popis některých základních teorií SLA, na které navazuje ...

Kačán, Ondřej
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Zvířata jako hlavní postavy v klasických pohádkách
Kohutová, Šárka
2014 - English
Diplomová práce popisuje pohádky jako literární žánr, především zvířecí pohádky. Praktická část je zaměřena na podrobnou analýzu typického chování a charakteristických znaků zvířat vystupujících v klasických pohádkách jako hlavní postavy. Dále se výzkum zabývá dětským vnímáním pohádek a jejich schopností popsat vystupující zvířecí postavy. The diploma thesis describes fairy tales as a literary genre, particularly animal fairy tales. The practical part focuses on a detailed analysis of the typical behaviour and characteristic features of chosen fairy-tale animals. The research also deals with the children´s perception of fairy tales and their ability to describe animal characters in them. Keywords: klasické pohádky; zvířecí pohádky; analýza; výzkum; classic fairy tales; animal fairy tales; analysis; research Available in digital repository of ZČU.
Zvířata jako hlavní postavy v klasických pohádkách

Diplomová práce popisuje pohádky jako literární žánr, především zvířecí pohádky. Praktická část je zaměřena na podrobnou analýzu typického chování a charakteristických znaků zvířat vystupujících v ...

Kohutová, Šárka
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Použití písní a říkanek jako pomůcky studentům s vázáním slov
Kotenová, Petra
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá mluveným projevem v anglického jazyka a jak může být zlepšen používáním písní a říkanek. V teoretické části je vysvětlen pojem connected speech, prvky, které jej tvoří a možné způsoby a důvody k používání písní a říkanek v hodinách anglického jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem, který byl realizován za základní škole. JEho výsledky jsou popsány pomocí grafů, tabulek a komentářů. V závěru práce jsou popsány důsledky pro učitele, možnosti budoucího výzkumu a omezení provedeného výzkumu. This thesis deals with connected speech in English and how it can be improved when using songs and rhymes. In the theoretical background chapter, the term connected speech is described, individual aspects of connected speech are explained and possible ways and reasons of using songs and rhymes in English lessons. The second part of the thesis describes the classroom research carried out at the elementary school. Its results are presented in graphs and tables and commented upon. Finally, implications for teachers, limitations of the research which had occurred and possible suggestions for further research are discussed. Keywords: mluvený projev; vyučování; výslovnost; rytmus; intonace; vázání slov; třídní výzkum; connected speech; teaching; pronunciation; rhythm; intonation; linking; class research Available in digital repository of ZČU.
Použití písní a říkanek jako pomůcky studentům s vázáním slov

Tato diplomová práce se zabývá mluveným projevem v anglického jazyka a jak může být zlepšen používáním písní a říkanek. V teoretické části je vysvětlen pojem connected speech, prvky, které jej tvoří a ...

Kotenová, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Hry rozvíjející slovní zásobu ve výuce žáků mladšího školního věku
Jindrová, Soňa
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá využitím jazykových her ve výuce anglického jazyka u žáků mladšího školního věku. Jejím hlavním cílem bylo odpovědět na dvě otázky. První otázka byla, zda jsou jazykové hry efektivním nástrojem při výuce a do jaké míry mohou přispět k zlepšení znalostí. Druhá otázka zkoumala, jaký byl ohlas dětí na hraní her při hodinách anglického jazyka. This diploma thesis deals with vocabulary language games and their using in practising vocabulary in young learners classes. The thesis aim is to answer two questions: 1.Are the vocabulary language games an effective tool for practising vocabulary and to what extent can they contribute to pupils' improvement? 2.What was the pupils' response to playing games? Keywords: anglický jazyk; Rámcový vzdělávací program; žáci mladšího školního věku; slovní zásoba; didaktická hra; jazykové hry; výzkum; experiment; dotazník; english language; Framework educational programme; young leaners; vocabulary; educational game; language games; research; experiment; questionnaire Available in digital repository of ZČU.
Hry rozvíjející slovní zásobu ve výuce žáků mladšího školního věku

Tato diplomová práce se zabývá využitím jazykových her ve výuce anglického jazyka u žáků mladšího školního věku. Jejím hlavním cílem bylo odpovědět na dvě otázky. První otázka byla, zda jsou jazykové ...

Jindrová, Soňa
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Užitečné techniky ve vyučování: Hry se zaměřením na osvojení slovní zásoby
Hofrajterová, Michaela
2014 - English
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak hraní her, zaměřujících se na slovní zásobu, ovlivňuje osvojování slovní zásoby. Dalším cílem je odhalit jaký postoj mají k hraní her žáci a učitelé. Teoretická část diplomové práce se zabývá žáky, slovní zásobou obecně, různými fázemi osvojování slovní zásoby a hrami. Dalším bodem diplomové práce je popis výzkumu, který probíhal na ZŠ. Nástroji pro shromažďování dat byly experiment a dotazník. Díky analýze výsledků získaných těmito nástroji, byly dvě hypotézy potvrzeny a dvě vyvráceny. Z toho vyplývá, že didaktické hry zaměřující se na slovní zásobu, jsou žáky oblíbené, že dívky a chlapci mají rádi stejný typ her, a že žáci považují didaktické hry za užitečný nástroj k upevnění slovní zásoby. Rovněž to poukazuje na fakt, že učitelé angličtiny k upevnění slovní zásoby volí raději jiné metody než hraní her. Nakonec bylo výzkumem zjištěno, že didaktické hry zaměřující se na slovní zásobu, mají pozitivní vliv na upevňování slovní zásoby. The main goal of the thesis is to discover what effect has playing vocabulary games on vocabulary consolidation. Another aim of the thesis is to reveal learners as well as teachers' attitude to vocabulary games. Its theoretical part deals with learners, vocabulary in general, vocabulary acquisition phases and games. Thus it provides the thesis with useful background. Next, the thesis describes the research which was conducted at ZŠ. The tools used to gather data are an experiment and a questionnaire. Later, by means of analysis of the results, two hypotheses were verified and two hypotheses were disproved. It implies that vocabulary games are popular with the learners, that both the boys and the girls like the same games and that the learners regard vocabulary games as a useful tool in vocabulary consolidation process. Also, it reveals that in order to consolidate vocabulary, the English teachers introduce into the lessons rather other methods than vocabulary games. Finally the research question discovered that playing vocabulary games has a beneficial effect on vocabulary consolidation. Keywords: slovní zásoba; fáze upevňování; didaktická hra; důvody pro užití her; žáci na druhém stupni ZŠ; obliba her u žáků; efektivita her; vocabulary; consolidation phase; didactic game; reasons to use vocabulary games; learners at lower secondary schools; popularity of vocabulary games; effectiveness of vocabulary games Available in digital repository of ZČU.
Užitečné techniky ve vyučování: Hry se zaměřením na osvojení slovní zásoby

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak hraní her, zaměřujících se na slovní zásobu, ovlivňuje osvojování slovní zásoby. Dalším cílem je odhalit jaký postoj mají k hraní her žáci a učitelé. ...

Hofrajterová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Použití autentických materiálů ve výuce angličtiny na II. stupni základních škol
Špirochová, Adéla
2014 - English
Tato diplomová práce se zabývá použitím autentických materiálů při výuce angličtiny na základních školách na druhém stupni v České republice. V práci jsou popsány jak autentické materiály, tak jejich využití a přínos pro výuku anglického jazyka. Jsou zde zmíněny i možné nevýhody spojené s výukou pomocí autentických materiálů. V práci je také věnován prostor komunikativní metodě, která se opírá o využití autentických materiálů. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů prostřednictvím dotazníků a metodou pozorování. První výzkum poskytuje informace týkající se obtížnosti a oblíbenosti používání autentických materiálů u žáků a učitelů. Výsledky tohoto výzkumu jsou doplněny o grafy a jejich popis. Druhý výzkum byl proveden prostřednictvím pozorování vyučovací jednotky, která byla založena na použití autentického materiálu. This thesis deals with written authentic materials and their use in English teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part provides essential information about authentic materials in general, their classification and both advantages and disadvantages of their use. It takes a closer look at teaching through the Communicative approach with the help of authentic materials. The research is described in practical part of the thesis. This part consists of the data found out through questionnaires given to English teachers. That is followed by a description of a lesson observation. The results of the questionnaires show the proportions of the questioned teachers who use authentic materials in teaching English. The observation illustrates the actual example of use of authentic materials in secondary classroom. Keywords: autentické materiály; komunikativní metoda; dotazník; pozorování; novinové články; audio nahrávka; authentic materials; CLT; questionnaire; observation; newspaper articles; audio recording Available in digital repository of ZČU.
Použití autentických materiálů ve výuce angličtiny na II. stupni základních škol

Tato diplomová práce se zabývá použitím autentických materiálů při výuce angličtiny na základních školách na druhém stupni v České republice. V práci jsou popsány jak autentické materiály, tak jejich ...

Špirochová, Adéla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases