Number of found documents: 17260
Published from to

Politicko-rozpočtový cyklus obcí v České republice
Pinlová, Adriana; Kalabiška, Roman; Palanský, Miroslav
2024 - English
This thesis focuses on the political budget cycle at the municipal level in the Czech Republic. Using a sample of all 6 254 municipalities observed between 2010 and 2022, it examines whether elected councillors manipulate the public budget in an attempt to secure re-election. Using a fixed effects model, it anal- yses the influence of election and pre-election year on changes in the volume and structure of municipal expenditures. The thesis also offers a comparison of municipalities with extended powers, municipalities with an authorised mu- nicipal office and the remaining smaller municipalities. The results confirm the presence of a political budget cycle for all types of municipalities in the Czech Republic. Before elections, there is usually a reduction in current expenditures (especially in the area of administration) and a subsequent increase in capital expenditures (especially in the areas of transport, culture, sport and leisure activities), which are highly visible and attractive to voters. Tato práce se věnuje politicko-rozpočtovému cyklu na obecní úrovni v České republice. Na vzorku všech 6 254 obcí pozorovaných v letech 2010 až 2022 zkoumá, zda zvolení zastupitelé manipulují s veřejným rozpočtem ve snaze zajistit si znovuzvolení. Za pomoci modelu fixních efektů práce analyzuje vliv volebního a předvolebního roku na změny objemů a struktury obecních výdajů. Práce zároveň nabízí srovnání obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a zbývajících menších obcí. Výsledky potvrzují přítomnost politicko-rozpočtového cyklu u všech typů obcí v České republice. Před vol- bami zpravidla dochází ke snižování běžných výdajů (zejména v oblasti admin- istrativy) a následnému navyšování kapitálových výdajů (zejména v oblastech dopravy, kultury, sportu a zájmových činnostech), které jsou dobře viditelné a atraktivní pro voliče. Keywords: politicko-rozpočtový cyklus; obecní rozpočet; samospráva; obce; volby; political budget cycle; municipal budget; self-government; municipalities; elections Available in a digital repository NRGL
Politicko-rozpočtový cyklus obcí v České republice

This thesis focuses on the political budget cycle at the municipal level in the Czech Republic. Using a sample of all 6 254 municipalities observed between 2010 and 2022, it examines whether elected ...

Pinlová, Adriana; Kalabiška, Roman; Palanský, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Ruský zákon o "Zahraničních Agentech": Dopady na nestátní média a novináře
Repenko, Veronika; Shavit, Anna; Miessler, Jan
2024 - English
Tato práce zkoumá aplikaci legislativy Ruska o "cizích agentech" na nevládní mediální organizace a novináře během poslední dekády. Zákon byl přijat a několikrát rozšířen v průběhu trvalého zpřísnění politiky Kremlu vůči zahraničním zemím a vnitřní opozici. Cíle této práce jsou (1) zjistit, jak označení "cizí agent" ovlivňuje profesionální autonomii novinářů a mediálních společností, a (2) jak tyto subjekty transformují své pracovní postupy, aby mohly nadále pracovat pod tlakem tohoto označení. K provedení výzkumu byla zvolena metoda polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. S integrací důkazů z přehledu literatury, mediálních zdrojů a odpovědí respondentů tato studie ukazuje, že legislativa o "cizích agentech" je Kremlu využívána jako sofistikovaný nástroj kontroly nad těmi, kteří jsou považováni za "nežádoucí" nebo nebezpeční. Mediální společnosti a novináři označení jako "cizí agenti" čelí finančním obtížím, problémům při získávání informací od zpravodajských zdrojů a dalším obtížím. Musí splňovat vyčerpávající požadavky zákona, fungovat pod hrozbou pokut a trestních obvinění, emigrovat nebo jednoduše zavřít. Celkově respondenti popisují legislativu o "cizích agencích" jako diskriminační. Nicméně práce ukazuje, že se zdají dělat maximum pro to, aby mohli nadále pracovat nezávisle i v této... Keywords: cizí agenti; legislativa; cenzura; Rusko; profesní autonomie; pracovnípostupy; foreign agents; legislation; censorship; Russia; professional autonomy; work practices Available in a digital repository NRGL
Ruský zákon o "Zahraničních Agentech": Dopady na nestátní média a novináře

Tato práce zkoumá aplikaci legislativy Ruska o "cizích agentech" na nevládní mediální organizace a novináře během poslední dekády. Zákon byl přijat a několikrát rozšířen v průběhu trvalého zpřísnění ...

Repenko, Veronika; Shavit, Anna; Miessler, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Současný americký konzervatismus v historické perspektivě: Analýza konzervativního politického diskurzu v letech 1960-1980 a 2011-2020
Sedláčková, Jolana; Szobi, Pavel; Raška, Francis
2024 - English
This thesis investigates the indicators of a conservative backlash in presidential campaign discourse by contrasting the conservative rhetoric of 1960-1980 with that of 2011-2020. Grounded in a theoretical framework of Backlash Politics, the thesis examines the rise of conservatism in the 1960s and 1970s and its resurgence in the twenty-first century through the lens of a Critical Discourse Analysis. Through an analysis of conservative presidential candidates' public statements in the periods 1960-1980 and 2011-2020, the thesis explores the resurgence of American conservatism by identifying enduring themes in conservative discourse. The dominant themes in conservative discourse, such as individual liberties, limited government, free market principles, traditional family values, and national security concerns, are scrutinized to identify similarities as well as differences between the 20th and the 21st-century discourse. By examining campaign press releases and statements issued during the presidential campaign by five conservative presidential candidates from each period, the thesis reveals the employed factors of Backlash Politics. The conservative political discourse in 1960-1980 grieved for the return to the founding principles and calls for institutional reshaping to prevent an authoritative... Tato práce zkoumá ukazatele konzervativního odporu v diskurzu prezidentských kampaní tím, že kontrastuje současnou konzervativní rétoriku let 1960-1980 s tou od roku 2011-2020. Tato práce, ukotvená v teoretickém rámci tzv. "Backlash politics" (Reakční politiky) zkoumá vzestup konzervatismu v 60. a 70. letech 20. století a jeho obnovení ve 21. století optikou kritické analýzy diskurzu. Analýzou veřejných prohlášení konzervativních prezidentských kandidátů v období 1960-1980 a 2011-2020 zkoumá tato práce obnovu amerického konzervatismu identifikací trvalých témat v konzervativním diskurzu. Dominantní témata v konzervativním diskurzu, jako jsou individuální svobody, omezená federální vláda, principy volného trhu, tradiční rodinné hodnoty a obavy o národní bezpečnost, jsou zkoumána za účelem identifikace podobností a rozdílů mezi diskurzem 20. a 21. století. Tato práce odhaluje použité faktory reakční politiky prostřednictvím analýzy tiskových zpráv a prohlášení vydaných během prezidentské kampaně pěti konzervativních prezidentských kandidátů z každého období. Konzervativní politický diskurz v letech 1960-1980 toužil po návratu k zakladatelským principům a volal po institucionální přestavbě, aby zabránil autoritativní formě vlády. Konzervativní prezidentští kandidáti v letech 2011-2020 kladli výrazný... Keywords: konzervatismus; reakční politika; politický diskurz; rétorika prezidentských kandidátů; Kritická diskurzní analýza; conservatism; backlash politics; political discourse; presidential candidates rhetoric; critical discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Současný americký konzervatismus v historické perspektivě: Analýza konzervativního politického diskurzu v letech 1960-1980 a 2011-2020

This thesis investigates the indicators of a conservative backlash in presidential campaign discourse by contrasting the conservative rhetoric of 1960-1980 with that of 2011-2020. Grounded in a ...

Sedláčková, Jolana; Szobi, Pavel; Raška, Francis
Univerzita Karlova, 2024

Vliv Portugalska na Výcvikovou misi Evropské unie v Mozambiku
Snopko, Leonard; Doboš, Bohumil; Kofroň, Jan
2024 - English
The thesis deals with the European Union Military Training Mission (EUTM) in Mozambique, which has been operational since 2021. The EU built on the foundations of the Portuguese training mission, which started training a few months earlier. Portugal, in particular, is a long- standing partner of its former colony on the African continent, with which it has regularly updated its bilateral Defence Cooperation Framework Programme - 'Programa-Quadro' - since the Carnation Revolution. In response to the insurgency by the militant group Ansar al- Sunna wa Jama'a (ASWJ) in Mozambique's northern region, Cabo Delgado, in October 2017, Portugal explored adding a new sixth cooperation Project with Mozambique to their Framework Programme. It was to support the training and capacity-building of the Mozambique Defence Armed Forces (FADM) for counter-insurgency operations. The formalisation of this project took place in Lisbon in May 2021 with the signing of a new 'Programa-Quadro' by both the Portuguese and Mozambican Ministers of National Defence. Simultaneously, Portuguese officials took the opportunity of the Presidency of the Council of the EU in the first half of 2021 to discuss the implementation of the EUTM Mozambique. It was to build on the Portuguese training mission to strengthen the FADM capabilities... Diplomová práca opisuje vojenskú výcvikovú misiu Európskej únie (EUTM) v Mozambiku, ktorá operuje v krajine od roku 2021. EU pri jej tvorbe stavala na základoch Portugalskej výcvikovej misie, ktorá začala pár mesiacov pred EUTM. Práve Portugalsko je dlhoročný partner svojej bývalej kolónii z Afrického kontinentu, s ktorou od doby Karafiátovej revolúcii pravidelne aktualizuje bilaterálny Rámcový program spolupráce v oblasti obrany, tzv. Programa-Quadro. V reakcii na povstanie militantnej skupiny Ansar al-Sunna wa Jama'a (ASWJ) v severnom regióne Mozambiku Cabo Delgado, v októbri 2017 sa začalo Portugalsko zaoberať možnosťou o doplnenie nového Projektu 6 v Programe obrannej spolupráce s Mozambikom. Mal podporovať výcvik a budovanie kapacít Mozambických ozbrojených síl (FADM) pre oblasť protipovstaleckých operácií. K potvrdeniu Projektu došlo podpisom nového Programa-Quadro v Lisabone, v máji 2021, obidvomi ministrami národnej obrany Portugalska ako aj Mozambiku. Portugalskí predstavitelia zároveň využili príležitosť predsedníctva v Rade EU v prvej polovici 2021 k prerokovaniu možnosti uskutočnenia EUTM v Mozambiku. Mala nadviazať na Portugalskú výcvikovú misiu s cieľom posilniť spôsobilosti FADM pomocou ich zlepšenia ich vybavenia a vytvorením Síl rýchlej reakcie (QRF). Zároveň sa práca zaoberá... Keywords: Cabo Delgado; EUTM; FADM; Povstanie; Mandát; Mozambik; Portugalsko; Projekt 6; QRF; Bezpečnosť; Cabo Delgado; EUTM; FADM; Insurgency; Mandate; Mozambique; Portugal; Project 6; QRF; Security Available in a digital repository NRGL
Vliv Portugalska na Výcvikovou misi Evropské unie v Mozambiku

The thesis deals with the European Union Military Training Mission (EUTM) in Mozambique, which has been operational since 2021. The EU built on the foundations of the Portuguese training mission, ...

Snopko, Leonard; Doboš, Bohumil; Kofroň, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vliv bezlepkové diety na imunitní parametry u Parknsonovy nemoci
Jandová, Mônica; Funda, David; Dobeš, Jan
2024 - English
Tato studie zkoumá možné, i malé, vlivy bezlepkové diety v porovnání se standardní dietou na rozvoj Parkinsonovi nemoci s využitím 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinem (MPTP) indukovaném myším modelu Parkinsonovi nemoci, a samců kmene C57Bl6. Tento výzkum zahrnuje zavedení jak akutního tak chronického myšího MPTP modelu, a řadu navazujících flow cytometrických analýz zaměřených na regulační T buňky, cytokiny - interleukin 10 (IL-10) a interferon gama (IFN-), gamma/delta T buňky, a NK buňky ve slizničních a sytémových lyfatických orgánech. Pro posouzení vlivu na chování jse použili test otevřeného pole, který nám umožnil posoudit lokomotorickou aktivitu a explorativní chování myší v závislosti na podávané dietě. Dále jsem použili také imunofluorescenční barveni pro validaci efektu MPTP, které nám poskytlo vizuální potvrzeni neuroanatomických změn indukovaných neurotoxinem. První výsledky naznačují malé ale slibné známky pozitivních efektů bezlepkové diety. Nicméně tyto změny lze pouze opatrně interpretovat, protože je potřeba opakovaných a podrobnějších experimentů k posouzení zazanmenaných efektů. Spojení behaviorálních testů, imunohistologie a imunologických analýz představuje vícečetný metodicky přístup k této problematice, který nám může poodhalit komplexní interakce diety, střeva,... Keywords: Parkinsonova nemoc; chronický střevní zánět; lepek; bezlepková dieta; imunitní parametry; Parkinson's disease; chronic intestinal inflammation; gluten; gluten-free diet; immune parameters Available in a digital repository NRGL
Vliv bezlepkové diety na imunitní parametry u Parknsonovy nemoci

Tato studie zkoumá možné, i malé, vlivy bezlepkové diety v porovnání se standardní dietou na rozvoj Parkinsonovi nemoci s využitím 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinem (MPTP) indukovaném ...

Jandová, Mônica; Funda, David; Dobeš, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj feministické identity žen žijících v turecké Ankaře
Kaymak, Kadriye Melis; Helman, Ivy; Knotková - Čapková, Blanka
2024 - English
Keywords: feminist identity; feminist identity development; feminist women; feminism in Turkey; feminist identity; feminist identity development; feminist women; feminism in Turkey Available in a digital repository NRGL
Vývoj feministické identity žen žijících v turecké Ankaře

Kaymak, Kadriye Melis; Helman, Ivy; Knotková - Čapková, Blanka
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání obchodu Číny se zeměmi EU a Spojenými Státy.
Shi, Lin; Benáček, Vladimír; Semerák, Vilém
2024 - English
Keywords: China-EU trade; Sino-US trade; Trade surplus; Comparative advantage analysis; China-EU trade; Sino-US trade; Trade surplus; Comparative advantage analysis Available in a digital repository NRGL
Porovnání obchodu Číny se zeměmi EU a Spojenými Státy.

Shi, Lin; Benáček, Vladimír; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2024

Empirické zhodnocení relativní ekonomické suverenity EU: důsledky pro politiku ochrany před ekonomickým nátlakem
Kovalchuk, Olha; Semerák, Vilém; Schwarz, Jiří
2024 - English
Zvýšené geopolitické napětí v posledním desetiletí odhalilo řadu hrozeb, které by mohly ohrozit relativní ekonomickou suverenitu Evropské unie. Pokusy velkých mocností, jako jsou USA, Čína a Rusko, ovlivnit politickou integritu EU prostřednictvím ekonomicky donucovacích opatření, ukázaly zásadní význam pro zajištění odolných dodavatelských řetězců. Tato práce poskytuje analýzu možných zranitelností dodavatelských řetězců EU v letech 1995-2020 na základě analýzy vstupů a výstupů a analýzy přímých dovozních závislostí na základě dat BACI. Modifikovaná metoda hypotetické extrakce, metoda globální extrakce, byla použita k měření účinků simulovaných šoků na ekonomiku EU ze zákazů dovozu ze strany hlavních světových mocností a naopak. Klíčové závislosti mezi EU a Ruskem, Čínou a USA byly zjištěny z hlediska přímých dovozních závislostí, meziproduktů a celkových vstupů, konečné poptávky a přidané hodnoty. Klíčová zjištění práce odhalují, že i když existuje vysoká míra vzájemné závislosti mezi EU a dalšími hlavními aktéry, důležitost obrany její ekonomické suverenity zůstává zásadní pro ochranu politické integrity EU před zahraničními donucovacími opatřeními. Keywords: ekonomická suverenita; hospodářská politika; input-output analýza; interdependence; economic sovereignty; economic coercion; economic policies; input-output analysis; economic interdependence Available in a digital repository NRGL
Empirické zhodnocení relativní ekonomické suverenity EU: důsledky pro politiku ochrany před ekonomickým nátlakem

Zvýšené geopolitické napětí v posledním desetiletí odhalilo řadu hrozeb, které by mohly ohrozit relativní ekonomickou suverenitu Evropské unie. Pokusy velkých mocností, jako jsou USA, Čína a Rusko, ...

Kovalchuk, Olha; Semerák, Vilém; Schwarz, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Jít s hrou až na hranu: videohry a trans gramotnost
Andriushchenko, Tatiana; Lorenz - Meyer, Dagmar; Jiroutová Kynčlová, Tereza
2024 - English
Keywords: countergaming; transgender; video games; ludology Available in a digital repository NRGL
Jít s hrou až na hranu: videohry a trans gramotnost

Andriushchenko, Tatiana; Lorenz - Meyer, Dagmar; Jiroutová Kynčlová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Empirický výzkum faktorů ovlivňujících modernizaci průmyslové struktury v zemích střední a východní Evropy
You, Muchen; Jeřábek, Petr; Chondrogiannis, Ilias; Svoboda, Karel
2024 - English
Available in a digital repository NRGL
Empirický výzkum faktorů ovlivňujících modernizaci průmyslové struktury v zemích střední a východní Evropy

You, Muchen; Jeřábek, Petr; Chondrogiannis, Ilias; Svoboda, Karel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases