Number of found documents: 636
Published from to

Proudění vodní páry v posledním stupni a nízkotlakém tělese parní turbíny
2017 -
Práce se zabývá prouděním v tzv. studeném konci parních turbín, tedy v posledním nízkotlakém (NT) stupni turbíny a v navazujícím výstupním tělese a v nástavbě. Práce je řešena zejména jako experimentální. Experimenty byly prováděny na turbíně o nominálním výkonu 1090 MW. Nejedná se tedy o experiment na modelovém zařízení, ale přímo o experimenty na díle, kde není žádná pochybnost mezi modelováním vztahu model  dílo. Na druhou stranu při experimentu na díle vzniká celá řada dalších otazníků, týkajících se zejména chování neměřených nebo neměřitelných parametrů proudu páry. Konkrétně může jít o chování odběrových regeneračních potrubí a o odsávání části média dutými rozváděcími lopatkami. Měřením byly určeny a identifikovány zdroje tlakových ztrát ve výstupním tělese, které významným způsobem ovlivňují chování posledního stupně. Byly zjištěny důležité parametry posledního stupně, jako je rozložení průtoků a účinností po výšce lopatky. Byly určeny integrální hodnoty účinností posledního stupně s vlivem a bez vlivu výstupní složky rychlosti, dále účinnost NT průtočné části, průtočné části + difuzoru, tělesa i nástavby. Byl učiněn pokus o určení odsávaného množství vodní páry dutými lopatkami posledního statorového kola. Na základě měření pak byly kalibrovány CFD metody, pomocí kterých se povedlo s vysokou mírou shody s experimentem určit rozložení proudových parametrů po délce proudové cesty. Na základě měření byla navržena nová konstrukce výstupního NT tělesa, nyní již rutinně využívána při návrhu a konstrukci parních turbín. Tato konstrukce byla přepočítána pomocí již nakalibrovaných CFD metod a byly zjištěny velmi uspokojivé výsledky z pohledu tlakových ztrát. Předkládaná práce tedy přináší ucelený komplex vědeckých údajů v tomto pořadí: 1. Experimentální měření komponenty parní turbíny 2. Analýza naměřených dat a identifikace problémového uzlu 3. CFD výpočet experimentálně měřené části turbíny a kalibrace CFD metod 4. Návrh nového typu NT těles s ohledem na minimalizaci energetických ztrát 5. CFD výpočty nového typu NT těles a analýza dat Keywords: parní turbína; CFD metody; experiment; měření; výstupní NT těleso Available in the ZČU Library.
Proudění vodní páry v posledním stupni a nízkotlakém tělese parní turbíny

Práce se zabývá prouděním v tzv. studeném konci parních turbín, tedy v posledním nízkotlakém (NT) stupni turbíny a v navazujícím výstupním tělese a v nástavbě. Práce je řešena zejména ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků
Ruda, Aleš
2016 - Czech
Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. Ekonomicko-správní obory v různé míře využívají osvědčené postupy rozhodovacích technik implementované do prostředí programových prostředků. Informační technologie proto představují významnou platformu pro zpracování a vyhodnocování dat v rámci rozhodovacích procedur. Specifickou oblastí informačních technologií je aplikovaná geoinformatika implementující oborové poznatky a dostupné geoinformační technologie za účelem co nejefektivnějšího získávání přesného výsledku. Předkládaná habilitační práce se zabývá podporou prostorového rozhodování v rozvoji regionů, které situuje do prostředí geografických informačních systémů (GIS) a zaměřuje na aktuálně řešená témata ekonomicko-správní problematiky. podává a diskutuje aktuálně přijímané přístupy v teoretické rovině rozhodovacích procesů, přičemž akcentuje význam implementace prostorové dimenze do hodnotícího aparátu, který nelze smysluplně využít pouze za přispění metod klasické statistiky. Z celé řady vyvinutých metod (technik) prostorového rozhodování detailně komentuje ty, které jsou svou povahou odborně fundované a využitelné ve veřejné správě široce používané platformě ArcGIS (eventuálně programu Idrisi). Na příkladu doložených případových studií navrhuje různé modely procesního zpracování dat založeném na statických metodách a prostorových analýzách. Využívá různorodě aplikovatelné metody, např. kategorizace znaků, metody pořadově vážených průměrů, fuzzy standardizace vstupních dat či stanovení regresní závislosti proměnných nezbytných pro tvorbu požadovaného rozhodovacího modelu. V kontextu řešených studií a na základě provedeného dotazování na úrovni krajských úřadů navrhuje schéma implementace stávajících metod jak pro potřeby rychlého nalezení odpovědi za co nejmenší ztráty přesnosti, tak pro názornou geovizualizaci výsledků. Keywords: prostorové rozhodování; aplikovaná geoinformatika; prostorové modelování; geovizualizace; prostorová analýza; spatial decision making; applied geoinformatics; spatial modeling; geovisualisation; spatial analysis Available in the UPCE Library.
Podpora prostorového rozhodování v prostředí GIS s využitím statických modelů, implementace ordinální proměnné a kategorizace znaků

Současný styl života a organizace společnosti vyžaduje celou řadu optimalizační a restrukturalizačních opatření a nutně tak potřebuje spolehlivé podklady pro další plánování a prostorové rozhodování. ...

Ruda, Aleš
Univerzita Pardubice, 2016

Vliv teploty na tokové chování tekutých vaječných hmot
Kumbár, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: vejce; potravinářská chemie; pasterizace Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv teploty na tokové chování tekutých vaječných hmot

Kumbár, Vojtěch
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS
Dobešová, Zdena
2016 - Czech
Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden software pro návrh geodatabází. Hodnocení grafické notace komponent pro VPL v GIS softwarech je založeno na principech teorie Physics of Notations. Výsledky hodnocení byly empiricky ověřeny testováním kognice workflow diagramů v eye-tracking laboratoři Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky eye-tracking testování potvrdily, že přednosti a nedostatky grafické notace v sémiotické čistotě, perceptuální rozlišitelnosti, sémantické transparentnosti, vizuální expresivnosti a ekonomii grafiky mají vliv na kognici workflow diagramů. Keywords: vizuální programovací jazyk; GIS; model; workflow diagram; kognice; hodnocení; eye-tracking; visual programming language; GIS; model; workflow diagram; cognition; evaluation; eye-tracking Available in the UPCE Library.
Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

Tato habilitační práce hodnotí z hlediska kognice workflow diagramů šest komponent vizuálních programovacích jazyků (VPL) různých desktop softwarů pro geografické informační systémy (GIS) a jeden ...

Dobešová, Zdena
Univerzita Pardubice, 2016

Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami
Honcová Pavla
2016 - Czech
Práce shrnuje poznatky získané při studiu fázových změn ve speciálních materiálech, jakými jsou chalkogenidová skla, nanokompozity na bázi epoxidových pryskyřic, látky, vhodné pro akumulaci tepla a energetické materiály. Blíže jsou vysvětleny postupy termické analýzy a interpretace kinetických popisů dějů ve speciálních materiálech a stanovení důležité termodynamické veličiny - tepelné kapacity. Keywords: kalorimetrie; kinetika; strukturní relaxace; krystalizace; tepelná kapacita; calorimetry; kinetics; structural relaxation; crystallization; heat capacity Available in the UPCE Library.
Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami

Práce shrnuje poznatky získané při studiu fázových změn ve speciálních materiálech, jakými jsou chalkogenidová skla, nanokompozity na bázi epoxidových pryskyřic, látky, vhodné pro akumulaci tepla a ...

Honcová Pavla
Univerzita Pardubice, 2016

Analysis of Heterogeneous Biomedical Data
Novák, Daniel
2016 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis of Heterogeneous Biomedical Data

Novák, Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Mikrobiologie mléka malých přežvýkavců s přihlédnutím k faremní výrobě sýrů
Kalhotka, Libor
2016 - Czech
Keywords: kozí mléko; ovčí mléko; mikrobiologie mléka; biogenní aminy; výroba sýrů Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mikrobiologie mléka malých přežvýkavců s přihlédnutím k faremní výrobě sýrů

Kalhotka, Libor
Mendelova univerzita v Brně, 2016

A frequency dependent quasi-steady model with time delay estimation for fluidelastic instability of tube arrays
2016 -
Pružně tekutinová nestabilita (PTN) má za následek rychlý nárůst amplitud výchylek vibrací trubkových svazků tepelných výměníků při kritické rychlosti proudění a může mít ničivý účinek v rozmezí několika hodin provozu. Tento nebezpečný jev byl také pozorován v jaderných reaktorech a proto se jedná o problém intenzivně zkoumaný již po celá desetiletí. Jedním z efektivních modelů PTN je kvazi-ustálený model elasticky uložené trubky s jedním stupněm volnosti v jinak pevném trubkovém svazku. Až doposud byla mez stability stanoven ́a tímto příıstupem necitlivá na frekvenci kmitání trubky s ohledem na okolní tekutinu, což v minulosti uvádělo badatele do rozpaků. Zaležitost je v této práci vyřešena jednoduchým modelem, který určuje přıznivě kritické rychlosti proudění pro různé konfigurace trubkových svazků. Je ukázáno, že mez stability vypočtená pro frekvenční poměr roven 1 (tj. frekvence mechanicko-tekutinového systému a vlastní frekvence systému jsou totožné) je možno považovat za spodní hranici stability u obtékání svazku trubek vzduchem a tento poměr může být trochu snížen při obtékání vodou. To vyhovuje konstruktér ům, protože lze během stanovení meze stability efekt tekutiny na frekvenci systému ignorovat, zvláště pro případ vzduchu. Nové meze stability jsou vhodnější než ty určené původním kvazi-ustáleným modelem a vykazují podobnost s kvazi-neustáleným konceptem, který je sám o sobě vylepšením kvazi-ustálené teorie. Model umožnuje určení časového zpoždění mezi výchylkou trubky a následně generovanou tekutinovou sílou na prahu nestability. Časové zpoždění je zásadním bodem kvazi-ustálené teorie a jeho velikost je analyzována na základě konvektivních a viskozních jevů. Bezrozměrné časové zpoždění asociované s konvekcí proudu, a vyjádřené v původním modelu pomocí parametru μ = 1, není shledáno konstantní pro plný rozsah diagramů stability. To je sice v rozporu v dřívějšími pracemi, ale souhlas mezi stávajícím modelem a experimentem podporují tento poznatek. Nicéně u většiny výsledků se shoduje velikost řádu μ ≈ O(1) s předpokladem uvedeném ve kvazi-ustálené teorii. Výstupy z analýzy také naznačují, že časové zpoždění spojené s viskozními jevy může souviset s tloušťkou mezní vrstvy nebo s turbulencí o malém měřítku, avšak hlubší studium bude nutné pro ověření závěrů. Keywords: fluidní elastická nestabilita; trubkové svazky; kvazi-ustálenýmodel Available in the ZČU Library.
A frequency dependent quasi-steady model with time delay estimation for fluidelastic instability of tube arrays

Pružně tekutinová nestabilita (PTN) má za následek rychlý nárůst amplitud výchylek vibrací trubkových svazků tepelných výměníků při kritické rychlosti proudění a může mít ničivý účinek v rozmezí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Fenomén Dijon: Česko(slovenská) oddělení na středních školách ve Francii od roku 1920 do současnosti na pozadí vývoje vzájemných kulturních relací
Hnilica, Jiří
2016 - Czech
Hablitační práce se zabývá problematikou českých sekcí na francouzských středních školách. Keywords: Francie; střední školy; české sekce; vzdělávání; France; secondary schools; education Available in the UPCE Library.
Fenomén Dijon: Česko(slovenská) oddělení na středních školách ve Francii od roku 1920 do současnosti na pozadí vývoje vzájemných kulturních relací

Hablitační práce se zabývá problematikou českých sekcí na francouzských středních školách.

Hnilica, Jiří
Univerzita Pardubice, 2016

Syntéza biologicky aktivních látek s využitím fosgenu
Pejchal, Vladimír
2016 - Czech
Tato práce shrnuje využití fosgenu při syntézách biologicky aktivních látek. V první části práce jsou diskutovány dosažené výsledky aplikovaného výzkumu. Ve všech případech se jednalo o vývoj technologií výrob s aplikací fosgenu včetně provozního ověření. Ve druhé části jsou diskutovány autorovy výsledky primárního výzkumu. V této části práce jsou popsány syntézy biologicky aktivních derivátů chirálních fluorovaných benzthiazolů a testování jejich biologických aktivit. Keywords: fosgen; průmyslová aplikace; benzthiazoly; acetylcholinesteráza; butyrylcholinesteráza; inhibice; phosgene; industrial application; benzothiazole; acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; inhibition Available in the UPCE Library.
Syntéza biologicky aktivních látek s využitím fosgenu

Tato práce shrnuje využití fosgenu při syntézách biologicky aktivních látek. V první části práce jsou diskutovány dosažené výsledky aplikovaného výzkumu. Ve všech případech se jednalo o vývoj ...

Pejchal, Vladimír
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases