Number of found documents: 537
Published from to

Nesprávné postupy v zadávacích řízeních ve světle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
2019 -
Rigorózní práce je rozdělena do pěti hlavních tematických částí. Čtenář prochází úvodní a historickou částí, která čtenáři předkládá širší souvislosti a ozřejmuje kontext a původ veřejného zadávání v rámci chápání soudobé právní úpravy. Praktická témata pak práce nabízí od kapitoly čtvrté, kde autor předkládá vybraná problematická ustanovení zákona, která by mohla být z pohledu zadávání zdrojem nejasností, případně chyb. V páté kapitole jsou popsány nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s tím, že autor navrhuje i určitá východiska minimalizující chybovost při zadávání. Keywords: veřejná zakázka; nesprávné postupy v zadávacích řízeních; změny právní úpravy ve veřejných zakázkách. Available in the ZČU Library.
Nesprávné postupy v zadávacích řízeních ve světle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Rigorózní práce je rozdělena do pěti hlavních tematických částí. Čtenář prochází úvodní a historickou částí, která čtenáři předkládá širší souvislosti a ozřejmuje kontext a původ veřejného zadávání v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963
2019 -
Cílem této práce je zachytit proměny institutu manželství na základě předložených právních předpisů v 19. a 20. století. Deklarovat vliv ostatních společenských skutečností na vývoj institutu manželství a popsání vývoje práv a povinností manželů. Keywords: manželství; občanský zákoníku z roku 1811; zákona o právu rodinném z roku 1949; zákona o rodině z roku 1963; zasnoubení; vznik manželství; překážky uzavření manželství; zánik manželství; rozvod; manželské majetkové právo Available in the ZČU Library.
PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963

Cílem této práce je zachytit proměny institutu manželství na základě předložených právních předpisů v 19. a 20. století. Deklarovat vliv ostatních společenských skutečností na vývoj institutu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Historický vývoj směnky v českých zemích a komparace její právní úpravy dle směnečného řádu z roku 1850 se současnou právní úpravou
2019 -
Obsahem první části rigorózní práce je zmapování historie a vývoje směnky a směnečného práva v českých zemích. Druhá část této práce je zaměřena na komparaci právních norem směnečného řádu z roku 1850 s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou. V této práci rovněž nejsou opomenuty ani některé historické konsekvence, které s tématem bezprostředně souvisí. Keywords: směnka; směnečné právo; směnečný řád; zákon směnečný a šekový Available in the ZČU Library.
Historický vývoj směnky v českých zemích a komparace její právní úpravy dle směnečného řádu z roku 1850 se současnou právní úpravou

Obsahem první části rigorózní práce je zmapování historie a vývoje směnky a směnečného práva v českých zemích. Druhá část této práce je zaměřena na komparaci právních norem směnečného řádu z roku 1850 ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Problematika sankcionování delikventní mládeže
2019 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou sankcionování delikventní mládeže se zaměřením na seznámení se sankcemi jim ukládaným v systému trestního práva, a to v souvislosti s významnými legislativními změnami, zejména v kontextu znění zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku sankcí formálních, ukládaných soudem v reakci na odsouzení mladistvého pachatele, tak i vybraným odklonům. Představuje právní úpravu trestání delikventní mládeže České republiky a Rakouska s akcentem problematiky v historickém vývoji, změnách v přístupu ke kriminalitě mládeže a konečně upozorňuje na sporné otázky v systému zacházení s mladistvými delikventy. Keywords: kriminalita mládeže; trestní právo; trestání mladistvých; zákon o soudnictví ve věcech mládeže; právní následky provinění mladistvých kriminalita mládeže; trestní právo; trestání mladistvých; zákon o soudnictví ve věcech mládeže; právní následky provinění mladistvých kriminalita mládeže; trestní právo; trestání mladistvých; zákon o soudnictví ve věcech mládeže; právní následky provinění mladistvých Available in the ZČU Library.
Problematika sankcionování delikventní mládeže

Rigorózní práce se zabývá problematikou sankcionování delikventní mládeže se zaměřením na seznámení se sankcemi jim ukládaným v systému trestního práva, a to v souvislosti s významnými legislativními ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Trest domácího vězení
2019 -
Rigorózní práce pojednává o ukotvení a historii trestu domácího vězení, dále o jeho postavení v trestních předpisech České republiky, o probační a mediační službě včetně její úlohy při výkonu trestu domácího vězení. Část práce je zaměřena na elektronický monitoring, zprvu v České republice a následně i v ostatních zemích, kdy je rozebráno domácí vězení v souladu s právní úpravou komparovaných zemí. Jistý úsek práce je věnován i judikatuře a statistikám. Práce je doplněna i o praktickou část, která je složena ze 2 výzkumů, přičemž jedním je rozhovor s vedoucí střediska probační a mediační služby v Benešově Bc. Jitkou Pohunkovou a druhým pak rozhovor s odsouzeným k trestu domácího vězení na okrese Benešov. Keywords: domácí vězení; historie; kontrola; monitoring; odsouzený; probační a mediační služba; trest; trestní řád; trestní zákoník; výkon trestu; zákon Available in the ZČU Library.
Trest domácího vězení

Rigorózní práce pojednává o ukotvení a historii trestu domácího vězení, dále o jeho postavení v trestních předpisech České republiky, o probační a mediační službě včetně její úlohy při výkonu trestu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Nezaměstnanost a zabezpečování zaměstnanosti
2019 -
Tato rigorózní práce se věnuje problematice nezaměstnanosti jako takové a dále zabezpečováním zaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Tato problematika představuje významnou část oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a velkou měrou ovlivňuje celou společnost. Tato práce byla zpracována s cílem podat ucelený pohled na nezaměstnanost, na jednotlivá řešení nezaměstnanosti a na samotnou politiku zaměstnanosti. Práce je rozčleněna do několika kapitol, které se postupně zabývají nezaměstnaností, sociální politikou, sociální politikou Evropské unie, politikou zaměstnanosti, pracovněprávním vztahem, aktivní politikou zaměstnanosti, pasivní politikou zaměstnanosti, a v neposlední řadě výzvami, kterým bude muset naše společnost v brzké době čelit. I přesto, že v současné době je míra nezaměstnanosti v České republice velmi nízká, je vhodné se touto problematikou zabývat, neboť tato míra kolísá, zajisté se zanedlouho opět zvedne a nezaměstnaných lidí bude přibývat, a nezaměstnanost sama o sobě má značný vliv na společnost, ekonomiku, psychiku jedinců atd. Při psaní této práce jsem analyzovala platnou právní úpravu a současnou společenskou situaci, uvedla jsem základní statistiky týkající se nezaměstnanosti v České republice, kdy tyto statistiky jsou zacíleny na jednotlivé společenské skupiny, a v neposlední řadě jsem v příslušných kapitolách analyzovala i judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky týkající se konkrétního úzkého tématu. Poslední kapitola nazvaná "Výzvy, kterým bude naše společnost a politika zaměstnanosti v brzké době čelit" je jakýsi můj osobní exkurz do brzké budoucnosti a vztyčený ukazováček, neboť výzvy zde uvedené, jako je čtvrtá průmyslová revoluce, migrantská krize a nedostatek pracovních míst pro absolventy vysokých škol vs. málo řemeslníků, jsou dle mého významné problémy, které mají potenciál velmi ovlivnit celospolečenskou situaci, a to nejen v oblasti zaměstnanosti. Keywords: nezaměstnanost; typy nezaměstnanosti; absolventi; ženy; zdravotně postižené osoby; starší lidé; lidé s nízkou kvalifikací; romové; důsledky nezaměstnanosti; sociální politika; objekty a subjekty sociální politiky; základní principy sociální politiky; cíle a funkce sociální politiky; sociální stát; sociální politika evropské unie; politika zaměstnanosti; ministerstvo práce a sociálních věcí; právo na práci; prevence vzniku nezaměstnanosti; zprostředkování zaměstnání; pracovněprávní vztah; druhy a subjekty pracovněprávního vztahu; základní zásady pracovněprávního vztahu; vznik a skončení pracovněprávního vztahu; nástroje aktivní politiky zaměstnanosti; pasivní politika zaměstnanosti; financování politiky zaměstnanosti; strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020; čtvrtá průmyslová revoluce; migrantská krize. Available in the ZČU Library.
Nezaměstnanost a zabezpečování zaměstnanosti

Tato rigorózní práce se věnuje problematice nezaměstnanosti jako takové a dále zabezpečováním zaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Tato problematika představuje významnou část oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Thomassenova hypotéza a související problémy
2019 -
V této práci zkoumáme různé verze Thomassenovy hypotézy, která říká, že každý $4$-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Ukazujeme známé pozitivní výsledky dávající částečná řešení Thomassenovy hypotézy i známá vyvrácení silnějších hypotéz. Keywords: hamiltonovská kružnice; hamiltonovská souvislost; hranový graf; hranový graf multigrafu Available in the ZČU Library.
Thomassenova hypotéza a související problémy

V této práci zkoumáme různé verze Thomassenovy hypotézy, která říká, že každý $4$-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Ukazujeme známé pozitivní výsledky dávající částečná řešení Thomassenovy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Právní úprava pracovního práva v letech 1945-1989
2019 -
Práce se zabývá vývojem a právní úpravou pracovního práva v letech 1945-1989. V práci jsou představeny jednotlivé pracovněprávní předpisy sledovaného období a u některých proveden i jejich juristický rozbor. V práci jsou rozebírány i jednotlivé pojmy a instituty z oblasti pracovního práva, jako např. zaměstnanec, zaměstnavatel, socialistická organizace, pracovní smlouva, pracovní poměr, pracovní doba, kolektivní smlouvy apod. Keywords: pracovní právo; zákon č. 65/1965 sb.; pracovní poměr; kolektivní smlouvy Available in the ZČU Library.
Právní úprava pracovního práva v letech 1945-1989

Práce se zabývá vývojem a právní úpravou pracovního práva v letech 1945-1989. V práci jsou představeny jednotlivé pracovněprávní předpisy sledovaného období a u některých proveden i jejich juristický ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Historický vývoj notářství na území českých zemí
2019 -
Rigorózní práce se zabývá historickým vývojem notářství z pohledu právních dějin. Práce je rozdělena do několika hlavních kapitol a podkapitol. Jednotlivé kapitoly mapují historický vývoj notářství od starověku do současnosti. Rigorózní práce vychází z dostupných historických a historicko-právních publikací, odborných článků a mezinárodní literatury. Keywords: notářství; dějiny notářství; historie notářství; notariát; notáři; notářský řád; notářský úřad; notářský koncipient; notářský kandidát; tabelion; vývoj notářství v itálie; vývoj notářství v německu; vývoj notářství ve francie; notářství v českých zemích do roku 1848; hernicus de isernia; ignác hauschild; notářský řád z roku 1850; notářský řád z roku 1855; notářský řád z roku 1871; osobnosti v notářství; václav šediva; alois pravoslav trojan; otokar mokrý; jan strakatý; františek fáček; změny v notářství po rozpadu r-u monarchie; anděla kozáková-jírová; antonín mokrý; notářství v období druhé československé republiky; notářství v období protektorátu čechy a morava; státní notářství Available in the ZČU Library.
Historický vývoj notářství na území českých zemí

Rigorózní práce se zabývá historickým vývojem notářství z pohledu právních dějin. Práce je rozdělena do několika hlavních kapitol a podkapitol. Jednotlivé kapitoly mapují historický vývoj notářství od ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě
2019 -
Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na problematiku Alternativních trestů k trestu odnětí svobody v české právní úpravě. Primárním účelem je nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rigorózní práce se zaměří na osvětlení problematiky de lege lata, rovněž i de lege ferenda. Keywords: trestný čin; restorativní justice; alternativní tresty; trest domácího vězení; trest odnětí svobody; peněžitý trest; obecně prospěšné práce. alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě. trestný čin; restorativní justice; alternativní tresty; trest domácího vězení; trest odnětí svobody; peněžitý trest; obecně prospěšné práce. alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě. Available in the ZČU Library.
Alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě

Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na problematiku Alternativních trestů k trestu odnětí svobody v české právní úpravě. Primárním účelem je nahrazování nepodmíněného trestu odnětí svobody. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases