Number of found documents: 75
Published from to

Incidenční spory v insolvenčním řízení
2021 -
Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním sporům společné. "Zvláštní" část práce pak tvoří samostatné kapitoly věnující se jednotlivým incidenčním sporům, doplněné o kratší kapitolu zabývající se spory, které nejsou incidenčními spory, a kapitolu pojednávající o výhodách a nevýhodách přidělení incidenčního sporu specializovanému soudnímu oddělení. Keywords: insolvenční řízení; incidenční spory; úpadek; insolvenční správce; dlužník; věřitel Available in digital repository of ZČU.
Incidenční spory v insolvenčním řízení

Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech
2021 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, poté na obecnou právní úpravu důkazního břemene, a to včetně břemene tvrzení a vysvětlovací povinnosti strany nezatížené důkazním břemenem. Stěžejní část práce je pak věnována problematice přenesení důkazního břemene, a to jak na základě zákona, tak i v ostatních případech. Keywords: procesní právo; sporné řízení; civilní soudní řízení; zásady dokazování; důkazní břemeno; vysvětlovací povinnost; důkaz; protidůkaz; přenesení důkazního břemena Available in digital repository of ZČU.
Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech

Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Poškozený v trestním řízení v praxi
2021 -
Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. První teoretická část práce se zaměřuje na postavení poškozeného v českém právu. Druhá praktická část je věnována praktickým příkladům, konkrétně obsahuje patnáct reálných případů, které byly řešeny mnou jako advokátem. Keywords: poškozený v trestním řízení; oběť trestného činu; trestní řízení; práva poškozeného; náhrada škody Available in digital repository of ZČU.
Poškozený v trestním řízení v praxi

Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu
2021 -
Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava právních nástrojů zaměřených na postih organizovaného zločinu v čele s úpravou (podpůrných) operativně pátracích prostředků. Práce však definuje i další nástroje obsažené v trestním řádu napomáhající postihu daného druhu kriminality, a to odposlech a záznam telekomunikačního provozu, domovní a osobní prohlídku, prohlídku jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků, zadržení a otevření zásilek, jejich záměnu a sledování, zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti, dočasné odložení trestního stíhání a dohodu o vině a trestu. V průběhu práce jsou jednotlivé nástroje srovnávány se zahraniční právní úpravou, současně je zde věnován prostor návrhům na změny právní úpravy, které vyplývají z řešené problematiky jednotlivých institutů. Keywords: organizovaný zločin; organizovaná kriminalita; organizovaná skupina; organizovaná zločinecká skupina; zločinné spolčení; operativně pátrací prostředky; policejní provokace; spolupracující obviněný; odposlech; záznam telekomunikačního provozu; domovní prohlídka; osobní prohlídka; zadržení zásilek; sledování zásilek; nástroje trestné činnosti; výnosy z trestné činnosti; dočasné odložení trestního stíhání; dohoda o vině a trestu Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu

Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Srovnání právní úpravy výpovědi z pracovního poměru v českém a lotyšském právním řádu
2021 -
Cílem práce je detailně popsat a kriticky posoudit právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí v České republice a v Lotyšsku de lege lata, provést jejich komparaci s důrazem na odlišnosti i podobnosti, a návazně případně formulovat některé vlastní úvahy de lege ferenda týkající se tohoto právního institutu s využitím poznatků získaných provedením uvedené komparace. Rigorózní práce je členěna celkem na tři základní části, které jsou vzájemně provázané a tvoří tak jeden celek poskytující hlubší vhled do právní úpravy institutu skončení pracovního poměru výpovědí v rámci obou právních řádů. Na nižším stupni členění jsou poté tyto části členěny na příslušné kapitoly a subkapitoly. V první části se autorka zaobírá obecným popisem pracovněprávních vztahů, jejich základními prvky, vznikem a skončením pracovního poměru v obou porovnávaných právních řádech. Stěžejními částmi pro předmětnou rigorózní práci jsou její část druhá a třetí, ve kterých autorka podrobně rozebírá právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí nejprve dle české právní úpravy a následně dle úpravy Lotyšské republiky. Každá z těchto částí nejprve obsahuje úvodní kapitolu, ve které autorka popisuje hmotněprávní předpoklady výpovědi. Následně je ve vztahu k oběma srovnávaným právním úpravám popsán institut výpovědi dané zaměstnavatelem (a to včetně podrobného rozboru jednotlivých výpovědních důvodů) i výpověď daná zaměstnancem. Závěr obou předmětných částí tvoří kapitola věnující se vybraným institutům souvisejícím se skončením pracovního poměru. Keywords: pracovní právo; výpověď z pracovního poměru; výpověď daná zaměstnavatelem; výpovědní důvody; lotyšská republika Available in digital repository of ZČU.
Srovnání právní úpravy výpovědi z pracovního poměru v českém a lotyšském právním řádu

Cílem práce je detailně popsat a kriticky posoudit právní úpravu skončení pracovního poměru výpovědí v České republice a v Lotyšsku de lege lata, provést jejich komparaci s důrazem na odlišnosti i ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci.
2021 -
. Keywords: . Available in digital repository of ZČU.
Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci.

.

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení
2021 -
Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností. Keywords: vojenská policie; historie; pověřené orgány; pravomoc a působnost; přípravné trestní řízení Available in digital repository of ZČU.
Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení

Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
2021 -
Cílem rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o činnosti státního zástupce v přípravném řízení trestním. Úvodní kapitoly pojednávají o historickém vývoji veřejné žaloby, instituci státního zastupitelství a osobě státního zástupce. Další kapitola vymezuje organizaci a působnost státního zastupitelství. Okrajově zmiňuje základní zásady trestního řízení charakteristické pro práci státního zástupce a zásady při jeho působení. Následující kapitola se věnuje samotnému přípravnému řízení. Stěžejní část je věnována právům a povinnostem státního zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním. Pro srovnání nechybí ani pohled na zahraniční právní úpravu. V závěrečné kapitole jsou na základě zhodnocení současné právní úpravy učiněny náměty de lege ferenda. Keywords: státní zástupce; policejní orgán; soud; veřejná žaloba a její vývoj; trestný čin; trestní řízení; trestní stíhání; přípravné řízení trestní; právní úprava; trestní zákoník; trestní řád; zákon o státním zastupitelství Available in digital repository of ZČU.
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním

Cílem rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o činnosti státního zástupce v přípravném řízení trestním. Úvodní kapitoly pojednávají o historickém vývoji veřejné žaloby, instituci státního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Zkrácené režimy oddlužení
2021 -
Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou zkrácených režimů oddlužení a klade si za cíl popsat a zanalyzovat typy oddlužení, které je možné splnit již v horizontu tří let. Stěžejní pozornost je upínána především na seznámení se s jednotlivými podmínkami jak zkráceného oddlužení dosáhnout, stejně jako na problematická úskalí, které tyto možnosti přinášejí. Jako příklad dílčího tématu zpracování lze uvést splnění oddlužení za předpokladu celkového uspokojení pohledávek ve výši 60 % v horizontu tří let či oddlužení poživatelů starobních důchodců. Keywords: insolvence; insolvenční řízení; dluh; úpadek; závazek; oddlužení Available in digital repository of ZČU.
Zkrácené režimy oddlužení

Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou zkrácených režimů oddlužení a klade si za cíl popsat a zanalyzovat typy oddlužení, které je možné splnit již v horizontu tří let. Stěžejní pozornost ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Zástavní právo k podílu
2021 -
Ve své rigorózní práci se zaměřuji zejména na problematiku zastavení podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce zkoumá odbornou literaturu, právnická periodika a pokouší se vystihnout také aplikovatelnost dosavadní judikatury na novou právní úpravu. Hlavním přínosem práce je poskytnutí výkladu k ustanovením, o kterých doposud nepanuje v právnické obci shoda, a také upozornění na výkladové a praktické problémy a případná rizika, které právní úprava přináší. Závěr rigorózní práce je věnován shrnutí závěrů, ke kterým jsem v práci dospěla. Keywords: zástavní právo; podíl; zástava Available in digital repository of ZČU.
Zástavní právo k podílu

Ve své rigorózní práci se zaměřuji zejména na problematiku zastavení podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce zkoumá odbornou literaturu, právnická periodika a pokouší se vystihnout ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases