Number of found documents: 15715
Published from to

Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů
Brzáková, Adéla; Řezáčová, Vladimíra; Andrýs, Ctirad
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Bc. Adéla Brzáková Supervisor: Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D. Title of thesis: Monitoring of sublingual allergen immunotherapy using serum cytokine levels Keywords: allergen immunotherapy, cytokine, ELISA, grass pollen allergy Background: The aim of this thesis was to find out whether there are detectable changes in the levels of IFNγ, IL-4 and IL-5 during allergen immunotherapy and whether these cytokines could thus serve as biomarkers of the efficiency of this treatment. Methods: Selected cytokines were determined using Quantikine® HS ELISA Human IFN-γ Immunoassay, Quantikine® HS ELISA Human IL-4 Immunoassay and Quantikine® ELISA Human IL-5 Immunoassay. The monitored population consisted of 32 polinotics, 19 of which were administered allergen immunotherapy and 13 of which constituted the control group. As part of the follow-up, both groups also continuously recorded the severity of their symptoms using a visual analog scale. Results: In the group of treated patients, a decrease in IL-4, IL-5 and IFNγ concentrations was observed during treatment, but no significant differences in the values of these cytokines were found between patients treated with Oralair and control individuals. Using... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Adéla Brzáková Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D. Název práce: Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů Klíčová slova: alergenová imunoterapie, cytokiny, ELISA technika, alergie na pyly trav Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda dochází v průběhu alergenové imunoterapie k detekovatelným změnám hladin IFNγ, IL-4 a IL-5 a zda by tak tyto cytokiny mohly sloužit jako biomarkery účinnosti této léčby. Metody: Vybrané cytokiny byly stanoveny pomocí metod Quantikine® HS ELISA Human IFN-γ Immunoassay, Quantikine® HS ELISA Human IL-4 Immunoassay a Quantikine® ELISA Human IL-5 Immunoassay. Sledovaný soubor se skládal ze 32 polinotiků, přičemž 19 z nich byla podávána alergenová imunoterapie a 13 z nich tvořilo kontrolní soubor. V rámci sledování také obě skupiny průběžně zaznamenávaly tíži svých symptomů pomocí vizuální analogové škály. Výsledky: U skupiny léčených pacientů byl v průběhu léčby pozorován pokles koncentrací IL-4, IL-5 i IFNγ, avšak mezi pacienty léčenými přípravkem Oralair a kontrolními jedinci nebyly v průběhu léčby nalezeny významné rozdíly hodnot těchto cytokinů. Pomocí vizuální analogové... Keywords: Alergenová imunoterapie; cytokiny; ELISA technika; alergie na pyly trav; Allergen immunotherapy; cytokine; ELISA; grass pollen allergy Available in a digital repository NRGL
Monitorování průběhu sublingvální specifické alergenové imunoterapie pomocí sledování hladin vybraných cytokinů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Bc. Adéla Brzáková Supervisor: Mgr. Vladimíra Řezáčová, Ph.D. Title of thesis: Monitoring ...

Brzáková, Adéla; Řezáčová, Vladimíra; Andrýs, Ctirad
Univerzita Karlova, 2024

Stanovení gancikloviru u pacientů po transplantaci plic
Hrach, Filip; Szotáková, Barbora; Kotaška, Karel
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Filip Hrach Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D. Title of diploma thesis: Determination of ganciclovir in lung transplant recipients Ganciclovir is a nucleoside analogue that is widely used for the treatment of infections caused by herpes viruses, including cytomegalovirus. Patients after lung transplantation are always given valganciclovir (ganciclovir prodrug) prophylactically to prevent cytomegalovirus infection. The aim of this thesis was to establish a reliable, sensitive and rapid analytical method for the determination of ganciclovir and to validate this method. Furthermore, to determine ganciclovir levels in patients after lung transplantation. The final objective was to evaluate the importance of therapeutic monitoring of ganciclovir. A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was established for the determination of ganciclovir. Validation parameters necessary for bioanalytical methods have been established.All validation parameters met the conditions for successful validation.Valganciclovir is used for oral administration of antiviral drugs and ganciclovir for intravenous administration. Patients after lung... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Filip Hrach Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení gancikloviru u pacientů po transplantaci plic Ganciklovir je nukleosidový analog, který je široce využíván pro léčbu infekcí způsobených herpetickými viry včetně cytomegaloviru. Pacientům po transplantaci plic je vždy profylakticky podáván valganciklovir (proléčivo gancikloviru), aby se předešlo cytomegalovirové infekci. Cílem diplomové práce bylo zavést spolehlivou, citlivou a rychlou analytickou metodu pro stanovení gancikloviru a tuto metodu validovat. Dále stanovit hodnoty gancikloviru u pacientů po transplantaci plic. Posledním cílem bylo zhodnotit význam terapeutického monitorování gancikloviru. Pro stanovení gancikloviru byla zavedena metoda kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Byly stanoveny validační parametry nezbytné pro bioanalytické metody. Všechny validační parametry splnily podmínky úspěšné validace. Při perorálním podání antivirotika je využíván valganciklovir a při intravenózním podání ganciklovir. Pacienti po transplantaci plic dostávají profylakticky perorálně 900 mg/den valgancikloviru. Po profylaxi je intravenózně podáván... Available in a digital repository NRGL
Stanovení gancikloviru u pacientů po transplantaci plic

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Filip Hrach Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: doc. Ing. Eva ...

Hrach, Filip; Szotáková, Barbora; Kotaška, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Studium migrace buněk ovlivněných sirným yperitem
Mojská, Mária; Macháček, Miloslav; Fikrová, Petra
2024 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mária Mojská Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Consultant: Mgr. Petr Jošt, PhD. Title of diploma thesis: Study of the migration of cells affected by sulfur mustard Sulfur mustard is a highly toxic chemical agent. From the point of view of toxicology, it is classified as a blistering agent, and its use is prohibited by the Chemical Weapons Convention. However, this substance has been used in several armed conflicts and terrorist attacks in the past. When it comes in contact with human skin, it produces typical blisters filled with a yellowish exudate. Sulfur mustard has cytotoxic and cytostatic effects on living tissue, and therefore the treatment of such lesions is extremely difficult. This thesis is focused on the in vitro evaluation of the possibility of employing growth factors IGF, KGF, and EGF in the wounding process of sulfur mustard-damaged tissue. The effect of these growth factors on collective migration of HaCaT keratinocytes and HDFa skin fibroblasts under in vitro conditions was evaluated using the "scratch wound healing assay" method. Our results show that the toxic effects of sulfur mustard inhibit cell migration to such an extent that the positive effect of the growth... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Mária Mojská Školiteľ: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Konzultant: Mgr. Petr Jošt, PhD. Názov diplomovej práce: Štúdium migrácie buniek ovplyvnených sírnym yperitom Sírny yperit je vysoko toxická chemická látka. Z pohľadu toxikológie ju radíme medzi pľuzgierotvorné chemické látky a jej použitie je zakázané medzinárodným "Dohovorom o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení". Aj napriek tomu bola však táto látka v minulosti zneužitá v niekoľkých ozbrojených konfliktoch a teroristických útokoch. Pri kontakte s ľudskou kožou dochádza k tvorbe typických pľuzgierov naplnených nažltlým exsudátom. Sírny yperit má cytotoxické a cytostatické účinky na živé tkanivo, a preto je liečba takýchto lézií mimoriadne obťažná. Táto práca sa zaoberá hodnotením hypotézy, či môžu rastové faktory IGF, KGF a EGF prispieť k rýchlejšej regenerácii tkaniva zasiahnutým yperitom. Metódou "scratch wound healing assay" bol hodnotený vplyv uvedených rastových faktorov na kolektívnu migráciu buniek keratinocytov HaCaT a kožných fibroblastov HDFa v podmienkach in vitro. Naše výsledky ukazujú, že toxické účinky sírneho yperitu natoľko inhibujú migráciu buniek, že sa pozitívny vplyv testovaných rastových... Available in a digital repository NRGL
Studium migrace buněk ovlivněných sirným yperitem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mária Mojská Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, PhD. Consultant: Mgr. Petr Jošt, PhD. Title of ...

Mojská, Mária; Macháček, Miloslav; Fikrová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Využití vybraných inhibitorů k překonání anthracyklinové rezistence v terapii nádorových onemocnění (in vitro studie).
Tučková, Kateřina; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Tučková Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Consultant: Mgr. Lenka Laštovičková, Ph.D. Title of diploma thesis: The use of selected inhibitors to overcome anthracycline resistance in cancer therapy (in vitro study) Resistance to chemotherapy is a severe problem in treating cancer patients, significantly reducing their chances of recovery. The increased expression of carbonyl reductases in tumour cells is one of the leading causes of the resistance. These enzymes can reduce anthracycline-based chemotherapy drugs to their less effective derivatives and thus significantly reduce their efficiency. Therefore, the inhibitors of carbonyl reductases could increase the effectiveness of anthracycline-based chemotherapy. The goal is to find an inhibitor with high inhibitory activity and low side effects. This thesis tested inhibitors asciminib, tucatinib, sotorasib, and umbralisib hydrochloride against carbonyl reductases from the aldo-keto reductase superfamily (AKR1C3, 1A1, 1B1, 1B10) and short-chain dehydrogenases/reductases superfamily (CBR1), using chemotherapy drug daunorubicin. The most significant inhibitory potential was observed between asciminib and the enzyme AKR1C3,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Kateřina Tučková Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Konzultant: Mgr. Lenka Laštovičková, Ph.D. Název diplomové práce: Využití vybraných inhibitorů k překonání anthracyklinové rezistence v terapii nádorových onemocnění (in vitro studie) Výskyt rezistence na cytostatika je závažným problémem v léčbě onkologických pacientů, který výrazně ztěžuje šanci na jejich rekonvalescenci. Jednou z příčin vzniku rezistence je zvýšená exprese karbonyl redukujících enzymů v nádorových buňkách. Tyto enzymy dokáží redukovat cytostatika ze skupiny antracyklinů na jejich méně účinné deriváty a výrazně tak snižovat jejich účinek. Inhibitory karbonyl redukujících enzymů by proto mohly zvýšit účinek podávaných antracyklinů. Cílem je najít inhibitor s vysokou inhibiční aktivitou a zároveň nízkými vedlejšími účinky. V této diplomové práci byly testovány inhibitory asciminib, tucatinib, sotorasib a umbralisib hydrochlorid vůči karbonyl redukujícím enzymům z nadrodiny aldo-ketoreduktas (AKR1C3, 1A1, 1B1, 1B10) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (CBR1) za použití cytostatika daunorubicinu. Největší inhibiční potenciál byl pozorován u asciminibu a enzymu AKR1C3, proto se pro získání dalších kinetických parametrů... Available in a digital repository NRGL
Využití vybraných inhibitorů k překonání anthracyklinové rezistence v terapii nádorových onemocnění (in vitro studie).

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Tučková Supervisor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Consultant: Mgr. Lenka ...

Tučková, Kateřina; Wsól, Vladimír; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Klonování a příprava sond pro detekci P-glykoproteinu z vlasovky slezové
Kaduchová, Valentýna; Matoušková, Petra; Novotná, Eva
2024 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Valentýna Funioková Supervisor: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Construction of plasmid and probes for detection of P-glycoprotein in Haemonchus contortus Anthelmintic resistence in parasitic nematodes has become an alarming issue worlwide. Haemonchus contortus, a pathogenic nematode of small ruminants, has become resistant to all types of anthelmintic drugs. Important players of the anthelmintic resistence are ABC transporters, most notably P-glycoproteins. In Haemonchus contortus, 10 homologues of Pgp have been identified. Research of individual P-glycoproteins could reveal particular transporters involved in anthelmintic resistence mechanisms. The diploma thesis focuses on P-glycoprotein-9.2, whose constitutive expression is higher in resistant strains of H. contortus than in susceptible strain. The opening chapters of the diploma thesis deals with the topic of parasitic nematode H. contortus, anthelmintic resistence and description of ABC transporters. The main part of this thesis is dedicated to construction of plasmids for in vitro preparation of digoxigenin-labelled RNA probes, and detection of P-glycoprotein-9.2 mRNA by chromogenic RNA in situ... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Valentýna Funioková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Klonování a příprava sond pro detekci P-glykoproteinu z vlasovky slezové Anthelmintická rezistence gastrointestinálních hlístic je významným problémem celosvětového rozsahu. Vlasovka slezová, parazitická hlístice malých přežvýkavců, je v současnosti schopna rozvinout rezistenci vůči všem třídám anthelmintických léčiv. Jedním z mechanismů rozvoje této rezistence může být efluxní transport léčiv zajištěný P-glykoproteiny ze skupiny ABC transportérů. U vlasovky slezové nalézáme celkem 10 homologů tohoto transportéru. Studium jednotlivých transportérů by mohlo odhalit konkrétní homology zapojené do mechanismů anthelmintické rezistence. V předkládané diplomové práci jsme se zaměřili na P-glykoprotein-9.2, který vykazuje zvýšenou konstitutivní expresi u rezistentních kmenů vlasovky slezové. Úvodní část diplomové práce přináší celistvý přehled informací týkajících se této hlístice, anthelmintické rezistence a ABC transportérů. Experimentální část práce je věnována přípravě plazmidů pro in vitro syntézu hybridizačních RNA sond značených digoxigeninem a jejich užití při detekci mRNA P-glykoproteinu-9.2 v histologických řezech... Available in a digital repository NRGL
Klonování a příprava sond pro detekci P-glykoproteinu z vlasovky slezové

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Valentýna Funioková Supervisor: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma ...

Kaduchová, Valentýna; Matoušková, Petra; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS
Sochová, Andrea; Skálová, Lenka; Matysová, Ludmila
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Andrea Sochová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph. D. Title of diploma thesis: Monitoring of albendazole transfer from ovine faeces to fodder plants by LC-MS In general, drugs might be a significant source of pollution in the environment especially drugs with high persistence. Albendazole (ABZ) belongs to a benzimidazole group of anthelmintic drugs. These drugs are regularly and frequently used to limit and treat parasitic infections in animals. ABZ enters the environment via animal excrements and it can have negative effects on non-target organisms. Laboratory experiments have shown that the plants can uptake and even biotransform the ABZ, however, it is not known whether these phenomena occur in the real field conditions. The present study monitors the transfer of ABZ and its transformation products (TPs) from the faeces of treated sheep to common fodder plants such as Medicago sativa and Trifolium pratense. We wanted to know whether the possibility of transferring these compounds from excrement into the soil and from soil to plants exits in real field conditions. Our study successfully revealed the occurrence of ABZ TPs (ABZ-SO and ABZ-SO2) in both fodder plants. The highest... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Andrea Sochová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph. D. Název diplomové práce: Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS Léky mohou být obecně významným zdrojem znečištění životního prostředí, zejména léky s vysokou perzistencí. Albendazol (ABZ) patří mezi benzimidazolová anthelmintika hojně užívaná k léčbě a profylaxi parazitárních infekcí u zvířat. S exkrementy zvířat se ABZ dostává do životního prostředí a může mít negativní účinek na necílové organismy. Laboratorní experimenty prokázaly, že rostliny mohou absorbovat, a dokonce biotransformovat ABZ, avšak není dosud známo, zda k těmto jevům dochází i v reálných polních podmínkách. V této studii jsme proto sledovali přenos ABZ a jeho transformačních produktů z trusu léčených ovcí do běžných pícnin jako jsou vojtěška setá (Medicago sativa) a jetel luční (Trifolium pratense). Zajímalo nás, zda existuje možnost přenosu těchto sloučenin z exkrementů do půdy a z půdy do rostlin v reálných polních podmínkách. Naše studie úspěšně odhalila výskyt transformačních produktů albendazolu (ABZ-SO a ABZ-SO2) v obou pícninách. Nejvyšší koncentrace ABZ-SO a ABZ-SO2 byla pozorována 1. a 2. týden po aplikaci trusu. Poté se množství... Available in a digital repository NRGL
Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Andrea Sochová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph. D. Title of diploma thesis: ...

Sochová, Andrea; Skálová, Lenka; Matysová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2024

Studium transportní aktivity P-glykoproteinu - 9.2 vlasovky slezové
Kohoutová, Kateřina; Matoušková, Petra; Boušová, Iva
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kateřina Kohoutová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: The efflux transport activity of P-glycoprotein-9.2 from Haemonchus contortus Haemonchosis is a globally widespread disease affecting small ruminants. The causative agent of the disease is the gastrointestinal nematode Haemonchus contortus, which feeds of the blood of its host. The treatment of haemonchosis with anthelmintics is complicated by the worldwide spread of resistance. One possible cause of the development of anthelmintic resistance is a decrease in anthelmintic concentration in the worm due to increased expression of P-glycoproteins from ABC transporter superfamily. The study of the transport activity of these transporters could help to understand the mechanism of resistance development and make the treatment of haemonchosis more effective. The aim of this thesis was to characterize the transport activity of P-glycoprotein-9.2 and its interaction with a selected inhibitor using a heterologous expression system. The adherent cell line HEK293 was transfected with a plasmid carrying the Pgp-9.2 gene of the Haemonchus contortus. Successful expression was verified by dot blot. Unfortunately,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kateřina Kohoutová Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, PhD. Název diplomové práce: Studium transportní aktivity P-glykoproteinu-9.2 vlasovky slezové Hemonchóza je globálně rozšířené onemocnění postihující drobné přežvýkavce. Původcem tohoto onemocnění je gastrointestinální hlístice vlasovka slezová (Haemonchus contortus), která se živí krví svého hostitele. Terapie hemonchóz pomocí anthelmintik je komplikována celosvětově se rozšiřující rezistencí. Jednou z možných příčin rozvoje anthelmintické rezistence je snížení koncentrace anthelmintika v organismu červa v důsledku zvýšené exprese P-glykoproteinů z nadrodiny ABC transportérů. Studium transportní aktivity těchto transportérů by mohlo pomoci pochopit mechanismus rozvoje rezistence a zefektivnit léčbu hemonchóz. Cílem předložené diplomové práce bylo charakterizovat transportní aktivitu P-glykoproteinu-9.2 a jeho interakci s vybraným inhibitorem pomocí heterologního expresního systému. Adherentní buněčná linie HEK293 byla transfekována plazmidem nesoucím gen Pgp-9.2 vlasovky slezové. Úspěšná exprese byla ověřena dot blotem. Transportní eseje bohužel poukazovaly na neschopnost P-glykoproteinu-9.2 přenášet substráty skrz buněčnou membránu v použité... Available in a digital repository NRGL
Studium transportní aktivity P-glykoproteinu - 9.2 vlasovky slezové

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Kateřina Kohoutová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: The ...

Kohoutová, Kateřina; Matoušková, Petra; Boušová, Iva
Univerzita Karlova, 2024

Změny v metabolismu flubendazolu během životního cyklu hlístice
Salvová, Martina; Skálová, Lenka; Prchal, Lukáš
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Martina Salvová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The changes in flubendazole metabolism during life cycle of nematode The nematode barber's pole worm (Haemonchus contortus) is an infectious pathogen that causes gastrointestinal haemonchosis in ruminants. Its life cycle consists of egg, larval (L1, L2 and L3) and adult stages. Haemonchosis is a common and widespread disease of farm animals, which causes significant global economic losses. Whereas the treatment of haemonchosis is mainly based on pharmacotherapy using anthelmintics, the increasing drug resistance of barber's pole worm to these drugs is a big problem. Hence, the study of the mechanisms of the development of drug resistance in this parasite is in the foreground of scientific interest. One of the mechanisms of resistance may be an increased ability to deactivate the anthelmintics. In the case of the benzimidazole anthelmintic flubendazole, deactivation is based on a reduction of the carbonyl group by the enzymes aldo-ketoreductases and short-chain dehydrogenases/reductases. The metabolite with decreased anthelmintic efficacy is produced by the reduction of flubendazole, and in this way, nematodes... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Martina Salvová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Změny v metabolismu flubendazolu během životního cyklu hlístice Hlístice vlasovka slezová je infekčním patogenem způsobujícím gastrointestinální haemonchózu přežvýkavců. Svůj životní cyklus má rozdělen do stádia vajíček, larev (fáze L1, L2 a L3) a dospělého jedince. Haemonchóza je časté a velmi rozšířené onemocnění hospodářských zvířat, které celosvětově působí značné ekonomické ztráty. Jelikož je léčba haemonchózy převážně založená na farmakoterapii pomocí anthelmintik, narůstající léková rezistence vlasovky slezové vůči těmto léčivům představuje velký problém. Proto je v popředí vědeckého zájmu studium mechanismů vývoje lékové rezistence u tohoto parazita. Jedním z mechanismů rezistence může být i zvýšená schopnost deaktivace anthelmintika. V případě benzimidazolového anthelmintika flubendazolu dochází k deaktivaci redukcí karbonylové skupiny pomocí enzymů aldo-ketoreduktáz a dehydrogenáz/reduktáz s krátkým řetězcem. Redukcí vzniká metabolit flubendazolu se sníženým anthelmintickým účinkem a hlístice se tak chrání před účinkem anthelmintika. Cílem této diplomové práce bylo sledování redukce flubendazolu u vajíček, larev... Available in a digital repository NRGL
Změny v metabolismu flubendazolu během životního cyklu hlístice

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Martina Salvová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The ...

Salvová, Martina; Skálová, Lenka; Prchal, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Periferně substituované subftalocyaniny pro fotodynamickou terapii s axiálně vázaným benzocrownem nebo methylesterem tyrosinu
Hlbočanová, Ingrid; Macháček, Miloslav; Šimůnek, Tomáš
2024 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Science Candidate: BSc. Ingrid Hlbočanová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Title of diploma thesis: Peripherally substituted subphtalocyanines for photodynamic therapy with benzocrown or tyrosine methyl ester as axial ligands Tumor diseases are slowly but surely becoming the most widespread disease in the world. Malignant conditions affect a wide range of people who inherited a predisposition to the disease genetically, or were influenced by environmental factors. However, expensive therapy is a problem not only in developed countries, but especially in third world countries. Financial aspect and availability are only part of the problem. Early diagnosis, prevention before the onset of this type of disease and effective therapy are the key elements to succesfull treatment. Due to the high prevalence and mortality associated with malignant diseases, which are increasing every year, great efforts are devoted to the prevention of these diseases and the correct and timely diagnosis associated with a healthy lifestyle. Great attention is also paid to the research and development of new and effective anti-tumor drugs and therapeutic approaches. One such modern and promising method is photodynamic therapy (PDT).... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Ingrid Hlbočanová Školiteľ: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Názov diplomovej práce: Periférne substituované subftalocyaníny pre fotodynamickú terapiu s axiálne viazaným benzocrownom alebo metylesterom tyrozínu Nádorové ochorenia sa pomaly, ale s istotou stávajú najrozšírenejším ochorením na svete. Malígne stavy postihujú široké spektrum ľudí, ktorí predispozíciu k ochoreniu zdedili geneticky, prípadne boli alebo sú ovplyvnení faktormi vonkajšieho prostredia. Nákladná terapia však predstavuje problém nielen vo vyspelých krajinách, ale hlavne v krajinách tretieho sveta. Financie a dostupnosť predstavujú len časť z problému. Základom je hlavne včasná diagnostika, prevencia pred vznikom tohto typu ochorenia a efektívna terapia. Vzhľadom na vysokú rozšírenosť a úmrtnosť spojenú s malígnymi ochoreniami, ktoré každoročne stúpajú, sa venuje veľké úsilie predchádzaniu týchto ochorení a správnou a včasnou diagnostikou spojenou so zdravým životným štýlom. Veľká pozornosť sa venuje taktiež aj výskumu a vývoju nových a účinných protinádorových liečiv a terapeutických postupov. Jednou z takýchto moderných a sľubných metód je fotodynamická terapia (PDT). Jedná sa o selektívnu, minimálne invazívnu klinicky schválenú... Available in a digital repository NRGL
Periferně substituované subftalocyaniny pro fotodynamickou terapii s axiálně vázaným benzocrownem nebo methylesterem tyrosinu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Science Candidate: BSc. Ingrid Hlbočanová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Hlbočanová, Ingrid; Macháček, Miloslav; Šimůnek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Sledování antioxidační aktivity nově syntetizovaných potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy
Keratová, Žaneta; Macháček, Miloslav; Kobrlová, Tereza
2024 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Žaneta Keratová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Consultant: RNDr. Ľubica Múčková, Ph.D. Title of diploma thesis: Monitoring the antioxidant activity of newly synthesized potential acetylcholinesterase modulators. The theoretical part of the diploma thesis focuses on the characteristics of oxidative stress (OS) and antioxidant protection of the organism. In the next part, neurodegenerative diseases and the importance of OS in their development are discussed in detail. In the experimental part, the cytotoxicity of new potential acetylcholinesterase modulators was evaluated using the neuroblastoma cell line SH-SY5Y. The cytotoxicity of the compounds, expressed as IC50, was measured by a colorimetric method using the tetrazolium salt (MTT). This method was also used to determine the maximum tolerated concentration (MTC). These values were subsequently validated by measuring the apoptotic profile of cells in a physiological environment (without OS) and hydrogen peroxide (H2O2)-induced OS using microcapillary flow cytometry. The results showed that the compounds did not induce any statistically significant change in the distribution of cells in each population. Subsequently, the antioxidant... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Žaneta Keratová Vedoucí diplomové práce: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Konzultant: RNDr. Ľubica Múčková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Sledovanie antioxidačnej aktivity novo syntetizovaných potenciálnych modulátorov acetylcholinesterasy Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na charakteristiku oxidačného stresu (OS) a antioxidačnej ochrany organizmu. V ďalšej časti sú podrobne spracované jednotlivé neurodegeneratívne ochorenia a význam OS pri ich rozvoji. V experimentálnej časti predkladanej práce bola hodnotená cytotoxicita 16 nových potenciálnych modulátorov acetylcholinesterasy pomocou neuroblastómovej bunkovej línie SH-SY5Y. Cytotoxicita látok, vyjadrená ako IC50, bola meraná pomocou kolorimetrickej metódy, ktorá využíva tetrazóliovú soľ (MTT). Táto metóda bola využitá aj k stanoveniu maximálnej tolerovateľnej koncentrácie (MTC). Hodnoty MTC boli následne overené pomocou sledovania apoptoticko-nekrotického profilu buniek vo fyziologickom prostredí (bez OS) a v prostredí OS, ktoré bolo indukované peroxidom vodíka (H2O2) pomocou mikrokapilárnej prietokovej cytometrie. Z výsledkov bolo patrné, že látky nevyvolali žiadnu štatisticky významnú zmenu distribúcie buniek v jednotlivých populáciách.... Available in a digital repository NRGL
Sledování antioxidační aktivity nově syntetizovaných potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Žaneta Keratová Supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Consultant: RNDr. Ľubica Múčková, ...

Keratová, Žaneta; Macháček, Miloslav; Kobrlová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases