Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1500
Published from to

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
2010 - Czech
Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou nestabilitu, přehledné vyjádření vypovídající hodnoty zveřejňovaných informací, dlouhodobou aktivní a cílenou aktualizaci, editaci a zpřesňování dat, systematické podchycení, vytěžení a syntézu doplňujících informačních vrstev a analýz vhodných pro určení náchylnosti především nezmapovaných oblastí, jednotnou celorepublikovou interpretaci těchto dat do informační vrstvy "mapy náchylnosti" k porušení stability svahů, vymezení hlavních rizikových území v rámci krajů, lokalizaci a distribuci návrhů preventivních opatření a doporučení. Úkol je rozdělen na DÚ 01 Tvorba informačního systému, DÚ 02 Naplnění datové základny IS a harmonizace datových zdrojů, DÚ 03 Interpretace dat a návrhy opatření a koncepčních dokumentů, DÚ 04 prezentace dat. Keywords: stabilita; stabilita svahu; území sesuvné; sesuv; řícení skal; systém informační; Česká republika; proces geologický; kontrola nebezpečí; GIS; stability; slope stability; landslide area; slide; rockfall; information system; Czech Republic; geological process; control of hazard; GIS; stabilita regulovaných systémů; stabilita Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou ...

Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
2010 - Czech
Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů. Keywords: Dyje; monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; ukazatele biologické; látka znečišťující vodu; znečištění vody povrchové; povodí Dyje; jakost vody; ekosystém vodní; látka znečišťující organická; hydrogeologie; zátěž ekologická stará; monitorování kvality vody říční; vliv těžby na ŽP; těžba uhlí; těžba uranu; těžba ropy; Dyje river; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; biological indicators; water pollutant; surface water pollution; Dyje river basin; water quality; water ecosystem; organic pollutant; hydrogeology; old environmental load; river water quality monitoring; mining effect on environment; coal mining; uranium mining; oil extraction; jakost vody; znečištění vody Available in the Ministry of the Environment
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické ...

Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin; Cudlín, Pavel; Urban, Otmar
2010 - Czech
PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s metabolismem uhlíku v důsledku navýšení koncentrace CO2 v atmosféře, kvantifikace ukládání atmosférického uhlíku v ekosystémech, identifikace potenciálních rizik způsobených pěstováním smrkových monokultur. PS 2 Zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR - hodnocení přírodní rozmanitosti na základě mapování systémů CORINE Land Cover (1990 a 2000) a Natura 2000, zjišťování vlivu krajiny na hodnotu biotopů hodnocených metodou BVM a CLC v kombinaci s vyhodnocením funkčních struktur krajiny (ÚSES). PS 3 Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny - rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny. Keywords: změna globální; změna klimatu; uhlík; diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; využití krajiny; protokol Kjótský; zachycování a skladování uhlíku; plánování územní; ochrana krajiny; Česká republika; systém informační; plánování rozvoje; rozvoj udržitelný; monokultura; les smrkový; global change; climate change; carbon; ecosystem diversity; ecosystem; forest ecosystem; landscape; landscape utilisation; Kyoto Protocol; carbon capture and storage; land planning; landscape protection; Czech Republic; information system; development planning; sustainable development; one-species culture; spruce forest; ochrana krajiny; trvale udržitelný rozvoj Available in the Ministry of the Environment
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny

PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s ...

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin; Cudlín, Pavel; Urban, Otmar
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
2010 - Czech
Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování předpovědi srážek v systému ALADIN/LAEF pro účely hydrologického modelování a propojení tohoto systému s hydrologickým modelem AQUALOG. DÚ 2 Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí - implementace programu AquaESP pro povodí Otavy, Lužnice, Jizery a Vltavy nad VD Lipno. Byly připraveny konfigurační a datové soubory časových řad a parametry, které ovlivňují způsob simulace ESP. DÚ 3 Vyhodnocení využitelnosti výstupů pravděpodobnostních předpovědí ve vodohospodářské praxi - práce byly zaměřeny na možnost zpřesnění poskytovaných údajů o velikosti objemu vody ve sněhu. Pro testování bylo vybráno povodí vodního díla Švihov na Želivce. Je popsáno zajištění sběru kompletních informací o stavu sněhové pokrývky. DÚ 4 Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek - byl uveden do provozu systém FFG-CZ, jehož hlavním výstupem je operativní informace o pravděpodobném riziku vzniku přívalové povodně na daném území (povodí). DÚ 5 Rozvoj metod pro stanovení a měření parametrů sněhové pokrývky vzhledem k potřebám hlásné a předpovědní povodňové služby - popis testování a provozu automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Jsou popsány výsledky měření. DÚ 6 Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti - zpráva s aktivními odkazy je k adrese: http:/www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm. Keywords: povodeň; předpověď povodně; ochrana před povodněmi; předpověď hydrologická; průtok vody; déšť přívalový; voda přívalová; modelování hydrologické; metodika; software; systém varovný; pohroma živelní; služba předpovědní; hospodářství vodní; osvěta; příručka; flood; flood forecasting; flood control; hydrological forecast; water flow; storm rainfall; stormwater; hydrological modelling; methodology; software; warning system; catastrophe; forecasting service; water management; awareness; handbook; hydrologické předpovědi; průtok vody Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR

Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování ...

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin
2010 - Czech
Statistická inventarizace krajiny CzechTerra byla vytvořena s cílem založit efektivní systém poskytující informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základ pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni, vytvořit systém kontinuálního zdroje informací pro domácí potřeby a mezinárodní reporting, vytvořit informační systém, který bude efektivní, flexibilní a dynamický, s vazbou na další informační systémy z hlediska metodiky a obsahu údajů. Keywords: změna globální; změna klimatu; uhlík; diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; využití krajiny; protokol Kjótský; zachycování a skladování uhlíku; plánování územní; ochrana krajiny; Česká republika; systém informační; plánování rozvoje; rozvoj udržitelný; monokultura; les smrkový; global change; climate change; carbon; ecosystem diversity; ecosystem; forest ecosystem; landscape; landscape utilisation; Kyoto Protocol; carbon capture and storage; land planning; landscape protection; Czech Republic; information system; development planning; sustainable development; one-species culture; spruce forest; ochrana krajiny; trvale udržitelný rozvoj Available in the Ministry of the Environment
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny

Statistická inventarizace krajiny CzechTerra byla vytvořena s cílem založit efektivní systém poskytující informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základ pro ...

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
2010 - Czech
Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny mikrobiologické rozbory u vybraných technologií a stanovena účinnost hygienizace na základě provedených rozborů vstupního materiálu a konečného produktu. Návrh jednotného postupu jednotlivých metodik stanovení indikátorů pro konečný produkt. Byly vypracovány návrhy limitů jako podkladů pro legislativu. Byl připraven návrh metodického pokynu. Keywords: analýza mikrobiologická; metodika; vliv na zdraví; hygienizace; odpady kuchyňské; rozklad; kal čistírenský; aspekt hygienický; odpady infekční; odpady biologické; odpady rozložitelné biologicky; microbiological analysis; methodology; health impact; hygienisation; kitchen waste; digestion; sewage sludge; hygienic aspect; infectious waste; biological waste; biodegradable waste; metody; analýza Available in the Ministry of the Environment
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny ...

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
2010 - Czech
Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za rozpouštědla reaktivní (alkylestery nenasycených mastných kyselin) a dále náhrady reaktivního rozpouštědla styrenu metylestery nenasycených mastných kyselin modifikovaných cyklopentadienem. Byla studována katalytická oxidace sekundárních hydroxylových skupin glycerolu. Bylo navrženo technologické zařízení pro rafinaci glycerolu na Pharma kvalitu. Byl připraven návrh technologických linek výroby metylesteru s kapacitou 10 a 25 kt/rok. Keywords: metylester; biopalivo; chemie; zdroj obnovitelný; bionafta; inženýrství environmentální; látka toxická; ředidlo; pryskyřice; methyl ester; biofuel; chemistry; renewable resource; biodiesel fuel; environmental engineering; toxic substance; diluent; resin; chemie; pryskyřice; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary

Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulovaná, Marie
2010 - Czech
Výzkum se zaměřil na metodu dlouhodobého protiproudého vyluhování nadrceného materiálu podle normy CEN/TS 14405. Pro praktické ověřování výluhového testu byl zhotoven prototyp kolony. Podmínky při výluhových testech umožňují simulovat podmínky uložení odpadů při skládkování a získat informace o chování jednotlivých ukazatelů při dlouhodobějším vymývání vrstev skládkového materiálu. Informace, které umožní případnou předpověď pro dlouhodobé chování odpadu v životním prostředí, jsou nezbytné pro návrhy technického zabezpečení skládek. Keywords: kovy těžké; elektroodpad; skládkování; vliv na ŽP; vyluhování odpadů; hodnocení odpadů; pokyn metodický; složení chemické; vzorkování odpadů; zkouška ekotoxikologická; ekotoxicita; analýza chemická; vlastnost odpadů; složení odpadů; heavy metals; electrical and electronic waste; landfilling; effect on the environment; waste leaching; waste assessment; methodical instruction; chemical composition; waste sampling; ecotoxicological test; ecotoxicity; chemical analysis; waste property; waste composition; skládky Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum se zaměřil na metodu dlouhodobého protiproudého vyluhování nadrceného materiálu podle normy CEN/TS 14405. Pro praktické ověřování výluhového testu byl zhotoven prototyp kolony. Podmínky při ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulovaná, Marie
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Blahník, Petr; Svoboda, Tomáš; Fellner, Rostislav; Kočvara, Radim; Tajovský, Karel; Kuras, Tomáš; Hofmeister, Jeňýk; Hošek, Jan
2010 - Czech
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu je populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovení vhodných indikátorů pro tyto charakteristiky, definování limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů. Projekt popisuje modifikaci látkových toků související s fragmentací krajiny, chemismus půd ve vztahu k vlastnostem fragmentů, flóru a vegetaci fragmentů, mykologii a edafon. Zabývá se historickou dynamikou krajinných struktur jako významného vysvětlujícího faktoru. Zpráva popisuje studovanou oblast a výzkumné plochy, modifikaci látkových toků souvisejících s fragmentací krajiny, modifikaci klimatických jevů souvisejících s fragmentací krajiny, flóru a vegetaci fragmentů, diverzitu makromycet, diverzitu edafonu, diverzitu vybraných skupin bezobratlých a diverzitu ptáků. Proběhl mykologický monitoring, v jehož rámci bylo nalezeno 820 druhů makromycet, z nichž 67 druhů je zařazeno do Červeného seznamu makromycet ČR. Keywords: rostlina invazní; ornitologie; ptáci; bezobratlí; mykologie; druhy invazní; druhy vzácné; druhy ohrožené; druhy chráněné; biodiverzita; krajina; fragmentace krajiny; invasive plant; ornithology; birds; invertebrates; mycology; invasive species; rare species; endangered species; protected species; biodiversity; landscape; fragmentation of landscape; krajina; chráněné druhy; mykologie; ptáci; ornitologie; živočichové Available in the Ministry of the Environment
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině

Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny ...

Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Blahník, Petr; Svoboda, Tomáš; Fellner, Rostislav; Kočvara, Radim; Tajovský, Karel; Kuras, Tomáš; Hofmeister, Jeňýk; Hošek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha; Andert, David
2010 - Czech
Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním zdrojů energie. Cílem projektu je vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro výrobu pevných biopaliv, optimalizovat složení za účelem snížení emisí a zlepšení palivářských vlastností. Určit vhodné rostlinné materiály pro výrobu pevných biopaliv. Určit technologický postup výroby pevných směsných biopaliv. Získat informace o mechanických vlastnostech směsných pevných biopaliv na bázi kombinace dřevních a stébelnatých materiálů, tj. odrol, otěr, pevnost, trvanlivost, aj. V roce 2010 proběhly spalovací zkoušky ve vybraných spalovacích zařízeních při dodržení emisních limitů. Vhodným palivem se ukázal být psineček a kostřava. Zpráva popisuje produkci energetické fytomasy, výrobu zkušebních pelet, průběh spalovacích zkoušek a výsledky měření. Jsou uvedena zařízení vhodná pro spalování směsných peletek. V závěru jsou uvedeny dva publikované články. Keywords: biopalivo tuhé; energie ze zdrojů obnovitelných; porost travní; biomasa; peleta; briketa; zdroj energie obnovitelný; biopalivo; rostlina energetická; solid biofuel; renewable energy; grassland; biomass; pellets; briquette; renewable energy source; biofuel; energy plant; pelety; biomasa Available in the Ministry of the Environment
Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin

Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním ...

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha; Andert, David
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases