Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1481
Published from to

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Musil, Jiří; Demeke, Shiferaw; Slavík, Ondřej; Horký, Pavel
2010 - Czech
Projekt je rozčleněn na čtyři hlavní tematické okruhy - eutrofizaci, vliv úprav toku na biologii ryb, úspěšnost přirozené reprodukce a nepůvodní druhy. Byl zkoumán negativní vliv eutrofizace vod na společenstva juvenilních ryb, eutrofizace vod ovlivňuje přirozenou reprodukci. Rozhodujícím ukazatelem je koncentrace fosforu. Byla stanovena limitní koncentrace tohoto ukazatele. Byly předloženy návrhy na zprůchodnění příčných překážek. Je popsán výskyt kaprovitých ryb v jednotlivých přechodech. Poznatky této studie jsou důležité pro plánování a vyhodnocování revitalizačních návrhů. Úspěšnost přirozené reprodukce je hodnocena jako významný ukazatel stavu celého vodního společenstva. Byl zkoumán vliv hydrologických extrémů v důsledku klimatických změn na úspěšnost přirozené reprodukce. Studie zkoumala invazivní druhy sumečka černého a korýše Hemimysis anomala v lokalitě, kde invaze teprve začíná. Cílem bylo popsat chování tohoto druhu a srovnat je s lokalitou, kde je již několik let stará populace. Výsledky projektu jsou uvedeny v přiložených článcích. Keywords: řetězec potravní; přechod rybí; druhy invazní cizí; Česká republika; Labe; migrace ryb; ichtyologie; vliv na živočichy; ryby; eutrofizace; znečištění vody; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; vliv antropogenní; food chain; fish ladder; invasive alien species; Czech Republic; Elbe river; fish migration; ichthyology; animal impact; fish; eutrophication; water pollution; environmental burden; hydrology; sampling; water quality; water resources; water ecosystem; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; znečištění vody; ichtyologie; potravní řetězec; ryby Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Projekt je rozčleněn na čtyři hlavní tematické okruhy - eutrofizaci, vliv úprav toku na biologii ryb, úspěšnost přirozené reprodukce a nepůvodní druhy. Byl zkoumán negativní vliv eutrofizace vod na ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Musil, Jiří; Demeke, Shiferaw; Slavík, Ondřej; Horký, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
2010 - Czech
Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za pomoci receptorového modelu CMB (Chemical Mass Balance) a následně identifikuje původce znečištění ve sledovaných lokalitách Středočeského kraje. Keywords: modelování; znečištění ovzduší; složení chemické; posuzování vlivů na zdraví; zdroj znečištění; částice rozptýlená; kvalita ovzduší; modelling; air pollution; reduction of air pollution; chemical composition; health impact assessment; source of pollution; suspended particulate; air quality; znečištění vzduchu; modely Available in the Ministry of the Environment
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za ...

Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Doubek, Pavel; Starý, Václav
2010 - Czech
K modelování emisí jednotlivých tuhých znečišťujících látek bylo použito softwarového prostředí AIMSUN NG. Definice jednotlivých parametrů umožňují dosáhnout stejné skladby proudu vozidel jako v realitě. Keywords: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Available in the Ministry of the Environment
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

K modelování emisí jednotlivých tuhých znečišťujících látek bylo použito softwarového prostředí AIMSUN NG. Definice jednotlivých parametrů umožňují dosáhnout stejné skladby proudu vozidel jako v ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Doubek, Pavel; Starý, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
2010 - Czech
Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny mikrobiologické rozbory u vybraných technologií a stanovena účinnost hygienizace na základě provedených rozborů vstupního materiálu a konečného produktu. Návrh jednotného postupu jednotlivých metodik stanovení indikátorů pro konečný produkt. Byly vypracovány návrhy limitů jako podkladů pro legislativu. Byl připraven návrh metodického pokynu. Keywords: analýza mikrobiologická; metodika; vliv na zdraví; hygienizace; odpady kuchyňské; rozklad; kal čistírenský; aspekt hygienický; odpady infekční; odpady biologické; odpady rozložitelné biologicky; microbiological analysis; methodology; health impact; hygienisation; kitchen waste; digestion; sewage sludge; hygienic aspect; infectious waste; biological waste; biodegradable waste; metody; analýza Available in the Ministry of the Environment
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny ...

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha; Zimová, Magdalena; Štěpánková, Martina; Matějů, Ladislava
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
2010 - Czech
Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za rozpouštědla reaktivní (alkylestery nenasycených mastných kyselin) a dále náhrady reaktivního rozpouštědla styrenu metylestery nenasycených mastných kyselin modifikovaných cyklopentadienem. Byla studována katalytická oxidace sekundárních hydroxylových skupin glycerolu. Bylo navrženo technologické zařízení pro rafinaci glycerolu na Pharma kvalitu. Byl připraven návrh technologických linek výroby metylesteru s kapacitou 10 a 25 kt/rok. Keywords: metylester; biopalivo; chemie; zdroj obnovitelný; bionafta; inženýrství environmentální; látka toxická; ředidlo; pryskyřice; methyl ester; biofuel; chemistry; renewable resource; biodiesel fuel; environmental engineering; toxic substance; diluent; resin; chemie; pryskyřice; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary

Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
2010 - Czech
Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení možnosti využití kyseliny borité jako referenční látky pro provádění výluhových i kontaktních testů toxicity. Byla hodnocena nebezpečná vlastnost odpadů H13 (nyní H15) s tím výsledkem, že bude nutné upravit vyhlášku č. 376/2001 Sb. i vzhledem ke změně přístupu EU k hodnocení H13 (nyní H15). Keywords: složení odpadů; vlastnost odpadů; analýza chemická; ekotoxicita; zkouška ekotoxikologická; vzorkování odpadů; složení chemické; pokyn metodický; novela vyhlášky; hodnocení odpadů; waste composition; waste property; chemical analysis; ecotoxicity; ecotoxicological test; waste sampling; chemical composition; methodical instruction; amendment to a decree; waste assessment; odpady; složení Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
2010 - Czech
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; zpracování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
2010 - Czech
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě jsou prezentována stručná teoretická východiska studované problematiky, metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2010 pozornost, sada získaných výsledků v oblasti klimatických poměrů lokalit, změn vegetace na úrovni fenologie a druhového složení, dlouhodobých změn vegetace na svahu Petrových kamenů a stručná diskuse získaných výsledků. Keywords: ekosystém horský; změna globální; rozmanitost biologická; vegetace; změna klimatu; oteplování globální; půda; zátěž kritická; oxid uhličitý; dusík; srážky; monitorování; vliv antropogenní; NP Krkonoše; NPR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník; CHKO Jeseníky; mountain ecosystem; global change; biological diversity; vegetation; climate change; global warming; soil; critical load; carbon dioxide; nitrogen; precipitation; monitoring; anthropogenic impact; NP Krkonoše Mts.; NNR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník Mts.; PLA Jeseníky Mts.; oxid uhličitý Available in the Ministry of the Environment
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního ...

Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
2010 - Czech
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce. Keywords: bilance hydrologická; srážky; odtok; modelování; monitorování; cyklus biogeochemický; chemismus vody; voda povrchová; ekosystém lesní; stabilita ekologická; opatření ke zmírnění důsledků; povodí malé; GEOMON; opatření proti povodním; systém varovný; hydrological balance; precipitation; discharge; modelling; monitoring; biogeochemical cycle; water chemistry; surface water; forest ecosystem; ecological stability; mitigation measure; small river basin; GEOMON; flood control measure; warning system; hydrologická bilance; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů

Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody ...

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
2010 - Czech
Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, výzkum účinnějších postupů ovlivňování extrémních hydrologických situací, vliv přítomnosti tzv. mrtvého dřeva v inundačním území. Oddíl B - Společenstva a organismy - výzkum vlivu variability hydrologických a chemických parametrů na dynamiku společenstva fytoplanktonu v tekoucích vodách, struktura makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění, modelování struktury společenstev ryb pod vlivem variability průtoku a geomorfologie toku, výzkum oblasti mikrobiálního znečištění povrchových a odpadních vod. Oddíl C - Povrchové vody a antropogenní vlivy - vlivy antropogenně silně pozměněných povodí na kvalitu odtékající vody, studium výskytu a chování přírodních a umělých radionuklidů v hydrosféře včetně antropogenního ovlivnění, hodnocení a sledování vodních ekosystému a jejich antropogenního ovlivnění, vývoj a zavádění analytických metod do vodohospodářské praxe pro látky nebezpečné ve vodním prostředí, chování a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech. Oddíl D Voda a zvláště chráněné části přírody - vliv suchozemských ekosystémů a dalších vlivů na ochranné podmínky na vodu, vázaných zvláště chráněných území, vlivy lesních ekosystémů s různým způsobem obhospodařování na kvalitu odtékající vody, podmínky zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů. Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění - kombinované systémy čištění odpadních vod v oblastech s nadstandardními nároky na ochranu vod, extenzivní metody čištění vod a jejich účinnost, vsakování přečištěných vod a dešťových vod v malých sídlech. Oddíl F - Nástroje - vývoj hodnotících systémů zaměřených na výstupy podporující výkon státní správy, vývoj a aplikace informačních nástrojů nutných pro činnosti související s plánováním v oblasti vod, využití aplikací GIS v oblasti vodohospodářských dat, nástroje pro zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod a vývoj systémů jeho hodnocení, vývoj a aplikace legislativních nástrojů v oblasti ochrany a jakosti vod. Keywords: vliv zemědělství na ŽP; hospodaření zemědělské; krajina; vody odpadní; tok vodní; znečištění vody; voda povrchová; vliv antropogenní; ekosystém vodní; hydrosféra; hydrologie; voda; environmental impact of agriculture; farm management; landscape; wastewater; water course; water pollution; surface water; anthropogenic impact; water ecosystem; hydrosphere; hydrology; water; voda; hydrologie; hydrosféra; znečištění vody; krajina Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů

Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases