Number of found documents: 1461
Published from to

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kořínek, Robert
2010 - Czech
Výstupem projektu je technický podklad pro programy předcházení vzniku odpadů pro ČR, který je připraven na základě návodu EK Guidelines on waste preventions programme. Je to jeden z kroků transpozice článků 1 a 4 směrnice č. 98/2008 o odpadech. Keywords: prevence vzniku odpadů; transpozice; směrnice; minimalizace odpadů; produkce odpadů; prevention of waste generation; transposition; directive; waste minimisation; waste production; předpisy Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výstupem projektu je technický podklad pro programy předcházení vzniku odpadů pro ČR, který je připraven na základě návodu EK Guidelines on waste preventions programme. Je to jeden z kroků transpozice ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kořínek, Robert
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozma, Martin; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel
2010 - Czech
Průzkum a hodnocení ekologických zátěží slouží ke shrnutí informací o konkrétních případech oblastí s ekologickou zátěží. Výzkum v oblasti PCB, případně POPs, v ekologických zátěžích a odpadech - zpracování a analýza dat, evidence PCB v ekologických zátěžích, pasportizace těchto zátěží. Keywords: vliv průmyslu na ŽP; zátěž ekologická; monitorování zátěže; látky organické persistentní; POPs; systém informační; evidence; bifenyl polychlorovaný; PCB; půda znečištěná; zátěž stará; environmental impact of industry; environmental burden; load monitoring; persistent organic pollutants; POPs; information system; registration; polychlorinated biphenyl; PCB; contaminated soil; contaminated land; bifenyly; registrace; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Průzkum a hodnocení ekologických zátěží slouží ke shrnutí informací o konkrétních případech oblastí s ekologickou zátěží. Výzkum v oblasti PCB, případně POPs, v ekologických zátěžích a odpadech - ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozma, Martin; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
2010 - Czech
Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována mapová schémata výskytu molybden, olovo, vanad a zinek v ČR podle Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ. Výskyt zkoumaných prvků byl porovnán s výskytem podle SEKM. Byla vytvořena mapová schémata pro regiony, kde se dá předpokládat, že zvýšené koncentrace sledovaných prvků v zemědělské půdě mohou souviset s výskytem kontaminovaných míst. Keywords: Česká republika; zinek; molybden; vanad; olovo; klasifikace zátěže; evidence; kontaminace; systém informační; monitorování zátěže; půda znečištěná; zátěž stará; Czech Republic; zinc; molybdenum; vanadium; lead; load classification; registration; contamination; information system; load monitoring; contaminated soil; contaminated land; kontaminace; registrace; olovo; vanad; molybden; zinek; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
2010 - Czech
Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení možnosti využití kyseliny borité jako referenční látky pro provádění výluhových i kontaktních testů toxicity. Byla hodnocena nebezpečná vlastnost odpadů H13 (nyní H15) s tím výsledkem, že bude nutné upravit vyhlášku č. 376/2001 Sb. i vzhledem ke změně přístupu EU k hodnocení H13 (nyní H15). Keywords: složení odpadů; vlastnost odpadů; analýza chemická; ekotoxicita; zkouška ekotoxikologická; vzorkování odpadů; složení chemické; pokyn metodický; novela vyhlášky; hodnocení odpadů; waste composition; waste property; chemical analysis; ecotoxicity; ecotoxicological test; waste sampling; chemical composition; methodical instruction; amendment to a decree; waste assessment; odpady; složení Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
2010 - Czech
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; zpracování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
2010 - Czech
Hodnocení vyluhovacích vlastností monolitických odpadů při jejich dlouhodobém skládkování na základě výluhových testů. Je uveden přehled testů používaných v EU a provedeno jejich zhodnocení. Je uveden návrh postupu a kritérií pro přijímání monolitických odpadů na skládky. Přijímání těchto odpadů ke skládkování je třeba upravit v příslušných českých právních předpisech. Keywords: testování; předpis právní; skládkování odpadů; odpady velkorozměrné; vyluhování odpadů; analýza odpadů; odpady monolitické; testing; legal regulation; waste landfilling; bulky waste; waste leaching; waste analysis; monolithic waste; zkoušení; testování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Hodnocení vyluhovacích vlastností monolitických odpadů při jejich dlouhodobém skládkování na základě výluhových testů. Je uveden přehled testů používaných v EU a provedeno jejich zhodnocení. Je uveden ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH; Masarykova univerzita v Brně, ESF; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Drbal, Karel
2010 - Czech
Zpráva předkládá dílčí postupy, které směřují k vytvoření komplexní metody tvorby map rizik: vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, výpočty charakteristik povodňového nebezpečí, příprava plánů pro zvládání povodňových rizik, způsob prezentace povodňových map a průvodní dokumentace, posudková a školicí činnost, tvorba map koncentrovaných místních rizik, stanovování potenciálních škod, problematika neochranitelných území, riziková analýza v pilotních obcích Tečovice a Lhotka. Byly navrženy definice standardů ochrany před povodněmi s různou úrovní přístupu (stát, kraj, ORP a obce). Byl předložen rozbor právního rámce celé problematiky a návrh postupu hodnocení efektivnosti opatření na ochranu před negativními účinky povodní s využitím matice diskontních sazeb. Byly předloženy návrhy na doplnění terminologické báze rizikové analýzy v záplavových územích z oblasti investičních souvislostí protipovodňových opatření. Keywords: terminologie; legislativa; analýza rizik; klasifikace škod; systém informační vodohospodářský; metodika; finance veřejné; řízení krizové; oblast záplavová; území zátopové; škoda povodňová; ochrana před povodněmi; nebezpečí povodní; povodeň; terminology; legislation; risk analysis; classification of damages; water management information system; methodology; public finance; crisis management; flood area; flood damage; flood control; danger of flooding; flood; protipovodňová ochrana; krizový management; veřejné finance; metody; riziková analýza; tvorba práva; terminologie Available in the Ministry of the Environment
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR

Zpráva předkládá dílčí postupy, které směřují k vytvoření komplexní metody tvorby map rizik: vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, výpočty charakteristik ...

Český statistický úřad, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH; Masarykova univerzita v Brně, ESF; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Drbal, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Uhlík, Jan; Kašpárek, Jan; Hofmannová, Gabriela; Kozma, Martin; Eckhardt, Pavel
2010 - Czech
Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Podle metodiky průzkumu ekologických zátěží proběhlo zkoumání staré ekologické zátěže v Hájku u Karlových Var. Jsou uvedeny články publikované v souvislosti s projektem. Keywords: závod chemický; sanace; Česká republika; Sokolov; Polabí; Labe; voda podzemní; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; průmysl chemický; vliv průmyslu na ŽP; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok; vliv antropogenní; chemical plant; remediation; Czech Republic; Sokolov; Elbe river region; Elbe river; groundwater; environmental burden; hydrology; sampling; chemical industry; industry effect on environment; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; chemický průmysl; hydrologie; sanace Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Uhlík, Jan; Kašpárek, Jan; Hofmannová, Gabriela; Kozma, Martin; Eckhardt, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
2010 - Czech
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce. Keywords: bilance hydrologická; srážky; odtok; modelování; monitorování; cyklus biogeochemický; chemismus vody; voda povrchová; ekosystém lesní; stabilita ekologická; opatření ke zmírnění důsledků; povodí malé; GEOMON; opatření proti povodním; systém varovný; hydrological balance; precipitation; discharge; modelling; monitoring; biogeochemical cycle; water chemistry; surface water; forest ecosystem; ecological stability; mitigation measure; small river basin; GEOMON; flood control measure; warning system; hydrologická bilance; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů

Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody ...

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod
Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba - Geofond, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha; Česká geologická služba, Praha; Kadlecová, Renáta
2010 - Czech
Dokončení digitálního zpracování hranic hydrogeologických struktur v rámci ČR. Dokončení metodik pro stanovení velikosti podzemního odtoku z hydrologických dat a stanovení prahových hodnot pro podzemní vodu v interakci s povrchovou vodou. Aktualizace strukturní mapy české křídové pánve ve vazbě na kartonážní měření. Výzkum hydrofyzikálních vlastností křídových hornin a jejich geochemické složení. Analýza a hodnocení dostupných dat pro tvorbu hydrogeologické informační vrstvy v prostředí GIS a objasnění mechanismů a procesů, které formovaly oblasti s významnými zdroji podzemních vod. Keywords: voda podzemní; ochrana vody podzemní; bilance hydrologická; pramen; databáze hydrologická; mapování; mapa hydrogeologická; zdroje vody podzemní; GIS; vývoj geologický; jakost vody; metodika; groundwater; groundwater protection; hydrological balance; spring; data acquisition; hydrological database; mapping; hydrogeological map; groundwater resources; GIS; geological development; water quality; methodology; podzemní vody; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Zákonitosti interakce systému "voda-hornina-krajina" a jejich využití při ochraně podzemních vod

Dokončení digitálního zpracování hranic hydrogeologických struktur v rámci ČR. Dokončení metodik pro stanovení velikosti podzemního odtoku z hydrologických dat a stanovení prahových hodnot pro ...

Akademie věd ČR, Geofyzikální ústav, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Česká geologická služba - Geofond, Praha; Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha; Česká geologická služba, Praha; Kadlecová, Renáta
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases