Number of found documents: 4750
Published from to

Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy
Adámková, Radka; Prokůpek, Luboš
2009 - Czech
V rámci této bakalářské práce byla vypracována rešerše na téma modifikace epoxidových pryskyřic jak anorganickými, tak organickými nanosystémy. Keywords: epoxidové pryskyřice; nanočástice; epoxy resin; nanoclay Available in the UPCE Library.
Modifikace epoxidových pryskyřic anorganickými a polymerními nanosystémy

V rámci této bakalářské práce byla vypracována rešerše na téma modifikace epoxidových pryskyřic jak anorganickými, tak organickými nanosystémy.

Adámková, Radka; Prokůpek, Luboš
Univerzita Pardubice, 2009

Termomechanická analýza vybraných oxidových skel
Uko, Jaroslav; Tichá, Helena
2009 - Czech
Tato práce se zabývá tepelnými vlastnostmi vybraných fosfátových skel. Je stanovena dilatometrická teplota skelné transformace a koeficient teplotní roztažnosti. U sledovaných skel bylo zjištěno, že obě vlastnosti závisí na obsahu PbO nemonotónně, změna ve směrnici kompozičních závislostí nastává při obsahu asi 5-8 mol. % PbO. Pro takové chování byla navržena představa změny struktury skel vyvolaná působením vnášeného PbO. Keywords: sklo; transformační teplota; teplotní roztažnost; termomechanická analýza; Glass; glass temperature dilatation; glass transition temperature; thermomechanical analysis Available in the UPCE Library.
Termomechanická analýza vybraných oxidových skel

Tato práce se zabývá tepelnými vlastnostmi vybraných fosfátových skel. Je stanovena dilatometrická teplota skelné transformace a koeficient teplotní roztažnosti. U sledovaných skel bylo zjištěno, že ...

Uko, Jaroslav; Tichá, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

Výukový program "Šití v polygrafické výrobě"
Karlová, Kateřina; Hejduk, Jiří; Vališ, Jan
2009 - Czech
Tato bakalářská práce je koncipována jako výukový program pro danou oblast dokončujícího zpracování polygrafické výroby. Keywords: výukový program; knižní vazba; tutorial program; book binder; postpress Available in the UPCE Library.
Výukový program "Šití v polygrafické výrobě"

Tato bakalářská práce je koncipována jako výukový program pro danou oblast dokončujícího zpracování polygrafické výroby.

Karlová, Kateřina; Hejduk, Jiří; Vališ, Jan
Univerzita Pardubice, 2009

Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny
Kousalová, Jana; Pytela, Oldřich
2009 - Czech
Byla provedena rešerše zaměřená na amidy vinné kyseliny a související témata. Byly navrženy možné postupy přípravy bisamidů odvozených od vinné kyseliny a 2 amino 1\kur{H} imidazolu. (4\kur{R},5\kur{R})-dimethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarboxylát byl jako výchozí látka a bylo vyzkoušeno několik syntetických cest k přípravě (4\kur{R},5\kur{R})-\kur{N},\kur{N}'-bis(1\kur{H}-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbox-amidu. Požadovaný produkt se však nepodařilo připravit. Keywords: Vinná kyselina; imidazol; amid vinné kyseliny; enantioselektivní katalýza; Tartaric acid; imidazole; tartaric amide; enantioselective catalysis Available in the UPCE Library.
Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny

Byla provedena rešerše zaměřená na amidy vinné kyseliny a související témata. Byly navrženy možné postupy přípravy bisamidů odvozených od vinné kyseliny a 2 amino 1\kur{H} imidazolu. ...

Kousalová, Jana; Pytela, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2009

Sjednocení protikladů v indoevropských mýtech
Flašar, Jakub; Štampach, Ivan; Titz, Pavel
2009 - Czech
Hlavním tématem práce je jednota protikladů, což značí hlavní religionistické téma, neboť vyjadřuje vycházení čehokoliv z numinózní transcendence, a tedy vazbu čehokoliv na numinózní transcendenci. A to ve vztahu k mýtům, které jsou přímo produktem této vazby na transcendenci, protože mýty vyjadřují podněty či děje, ve kterých se život setkává s transcendencí. A podle toho, jaká bude vazba - religio k numinózní transcendenci, takové budou i mytické příběhy, jež zase utvářejí život společnosti i jedince. Keywords: vazba - religio; imanence; transcendence; potenciál; religio - attachment; immanence; transcendence; potencionality Available in the UPCE Library.
Sjednocení protikladů v indoevropských mýtech

Hlavním tématem práce je jednota protikladů, což značí hlavní religionistické téma, neboť vyjadřuje vycházení čehokoliv z numinózní transcendence, a tedy vazbu čehokoliv na numinózní transcendenci. A ...

Flašar, Jakub; Štampach, Ivan; Titz, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Křesťanství v obci Tanvald
Fráňa, Marek; Maiello, Giuseppe; Pabian, Petr
2009 - Czech
Práce se věnuje stručnému popisu významu náboženství v jednotlivých oblastech života věřícího člověka. Je zaměřena na jejich názory na víru samotnou, její předávání, vliv na výběr sociálního okolí a názory na ně nevěřící většinu. Kromě toho se také pokouší odpovědět na otázku, zda se život věřících lidí výrazněji odlišuje od většinové ateistické populace Keywords: Religion; CHRISTIANITY; atheism; coexistence; comunities; Náboženství; KŘESŤANSTVÍ; ateismus; soužití; komunity Available in the UPCE Library.
Křesťanství v obci Tanvald

Práce se věnuje stručnému popisu významu náboženství v jednotlivých oblastech života věřícího člověka. Je zaměřena na jejich názory na víru samotnou, její předávání, vliv na výběr sociálního okolí a ...

Fráňa, Marek; Maiello, Giuseppe; Pabian, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny
Zemanová, Jarmila; Pabian, Petr; Trousil, Michal
2009 - Czech
Předmětem této práce jsou nerovné vzdělanostní šance z hlediska postavení rodiny. Sledovanými faktory jsou dosažené vzdělání rodičů a prestiž jejich profese. První část je věnována proběhlým výzkumům, dále jsou vymezeny základní pojmy a teoretikové zabývající se vzdělanostními nerovnostmi ve společnosti. Cílem práce je zjistit, zda vzdělání rodičů a prestiž jejich profese ovlivňuje vzdělanostní aspirace a motivaci dítěte. Druhá část obsahuje průběh a závěry dotazníkového šetření. Keywords: Family; unequal opportunities; Education; Motivation; prestige; Rodina; nerovnosti; vzdělání; Motivace; prestiž Available in the UPCE Library.
Nerovné šance na vzdělání z hlediska postavení rodiny

Předmětem této práce jsou nerovné vzdělanostní šance z hlediska postavení rodiny. Sledovanými faktory jsou dosažené vzdělání rodičů a prestiž jejich profese. První část je věnována proběhlým ...

Zemanová, Jarmila; Pabian, Petr; Trousil, Michal
Univerzita Pardubice, 2009

Období socialismu očima starousedlíků v městě Milovice
Kořínková, Kateřina; Hyánková, Tereza; Šatava, Leoš
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem milovických starousedlíků na období socialistické reality v městě Milovice. Autorka se zaměřuje na období sovětské okupace, především však na interpretace tohoto období jeho přímými účastníky. Výpovědi respondentů jsou v rámci metody orální historie analyzovány, pozornost je soustředěna na narativní priority starousedlíků. Keywords: soviet occupation; interpretation; Milovice's denizens; oral history; sovětská okupace; interpretace; milovičtí starousedlíci; orální historie Available in the UPCE Library.
Období socialismu očima starousedlíků v městě Milovice

Tato bakalářská práce se zabývá pohledem milovických starousedlíků na období socialistické reality v městě Milovice. Autorka se zaměřuje na období sovětské okupace, především však na interpretace ...

Kořínková, Kateřina; Hyánková, Tereza; Šatava, Leoš
Univerzita Pardubice, 2009

Postmoderní prózy Miloše Urbana
Svobodová, Lenka; Novotný, Vladimír; Kudláč, Antonín
2009 - Czech
Bakalářská práce se věnuje současnému českému spisovateli Miloši Urbanovi a jeho tvorbě, jenž je psána ve znamení postmoderny. Půjde o přiblížení pojmu postmoderna a postmoderní literatura, dále pak o rozbor tvorby tohoto autora. Vše je podloženo odbornými studiemi. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. V každé z nich se nachází krátký úvod a celkové shrnutí. Nejprve se seznamujeme s životní a tvůrčí dráhou autora. Druhá kapitola objasňuje pojem postmoderna a postmoderní literatura. Poslední kapitola se zabývá analýzou autorovy postmoderní prózy. Jedná se o sedm románů, novelu a soubor deseti povídek. Keywords: Miloš Urban; postmoderna; postmoderní literatura; próza; postmodern; postmodern literature; prose Available in the UPCE Library.
Postmoderní prózy Miloše Urbana

Bakalářská práce se věnuje současnému českému spisovateli Miloši Urbanovi a jeho tvorbě, jenž je psána ve znamení postmoderny. Půjde o přiblížení pojmu postmoderna a postmoderní literatura, dále pak o ...

Svobodová, Lenka; Novotný, Vladimír; Kudláč, Antonín
Univerzita Pardubice, 2009

Krakonoš ve světle historického a literárního vývoje
Hanč, Matěj; Lenderová, Milena; Rýdl, Karel
2009 - Czech
Autor se ve své bakalářské práci věnuje historickému a literárnímu vývoji bájné postavy Krakonoše, mytického vládce a pána krkonošských hor. Text se nejprve zabývá historií krkonošského regionu, pozornost je věnována zejména sociální situaci a rozvoji turistického ruchu na přelomu 19. a 20. století. Práce postupně zpracovává literární vývoj postavy, mapuje první zmínky v kronikách a seznamuje čtenáře s prvními beletristickými díly o Krakonošovi. Dalším tématem je srovnání českého a německého přístupu ke zpracování "krakonošovské" látky. Následuje přehled české literatury (pohádková tvorba, lidové, folklórní příběhy) o Krakonošovi z 19. a 20. století. Práci uzavírá krátké zamyšlení nad současnou podobou Krakonoše a komerčním využitím této postavy. Keywords: Krakonos; Czech literature; German literature; legends; fairy tales; Folklore; Krakonoš; česká literatura; německá literatura; pověsti; pohádky; folklór Available in the UPCE Library.
Krakonoš ve světle historického a literárního vývoje

Autor se ve své bakalářské práci věnuje historickému a literárnímu vývoji bájné postavy Krakonoše, mytického vládce a pána krkonošských hor. Text se nejprve zabývá historií krkonošského regionu, ...

Hanč, Matěj; Lenderová, Milena; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases