Number of found documents: 4051
Published from to

Analýza firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování
Cieślarová, Olga; Závodná, Lucie Sára; Belás, Jaroslav
2011 - Czech
Téma bakalářské práce postihuje analýzu firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování dané firmy. V teoretické části je zpracována historie internetu obecně a rozvoj internetu v České repub-lice. Práce také sleduje vliv internetu na marketing. Část teorie je zaměřena na marketin-gový mix přizpůsobený podmínkám internetu, zahrnuje také otázku internetového prodeje a poskytuje pohled na fungování e-shopu. Praktická část obsahuje popis firmy, která je analyzována, a také prostředí, ve kterém se nachází. Dalším bodem práce je analýza internetového obchodu společně s průzkumem nákupního chování zákazníků. V neposlední řadě je v práci specifikována konkurence a postavení firmy v konkurenčním prostředí. Doporučení dalších postupů a zlepšovací návrhy jsou uvedeny v závěru práce. Keywords: Internet; Marketingový mix; Konkurence; E-shop; Marketing Mix; Competition Available in the UTB Library.
Analýza firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování

Téma bakalářské práce postihuje analýzu firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování dané firmy. V teoretické části je zpracována historie internetu obecně a rozvoj internetu v České ...

Cieślarová, Olga; Závodná, Lucie Sára; Belás, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Úvěry na bydlení v ČR
Budinková, Veronika; Kameníková, Blanka; Němeček, Josef
2011 - Czech
Bakalářská práce je věnována problematice srovnání úvěru na bydlení a úvěru ze stavebního spoření. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nabídky vybraných bank a stavebních spořite-len v České republice a doporučit nejvhodnější alternativu potenciálnímu zákazníkovi. Jde především o porovnání hypotečního úvěru a stavebního spoření a shrnutí výhod a nevýhod těchto dvou produktů. Práce by mohla být užitečná pro potenciálního zájemce o úvěr na bydlení. Součástí bakalářské práce je také analýza trhu nemovitostí v České republice, pře-devším vývoj cen nemovitostí. Keywords: anuita; úvěr; hypotéka; úvěrový rámec; nemovitost; hypoteční zástavní list; hypoindex; anuity; loan; mortgage; credit limit; property; mortgage bond Available in the UTB Library.
Úvěry na bydlení v ČR

Bakalářská práce je věnována problematice srovnání úvěru na bydlení a úvěru ze stavebního spoření. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nabídky vybraných bank a stavebních spořite-len v České republice ...

Budinková, Veronika; Kameníková, Blanka; Němeček, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt
Bajgarová, Anna; Porvazník, Ján; Kubíčková, Martina
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu týmové práce a jejího vlivu na výkonnost v reklamní agnetuře Kaspen/Jung von Matt. V teoretické části jsem se věnovala zejména principem týmové práce, její efektivitou a faktory, které efektivní týmovou práci ovlivňují. Dále také faktory, které mohou působit na týmovou práci negativně. V praktické části jsem v úvodu představila reklamní agenturu, ve které proběhlo prostřednictvím dotazníku šetření zaměřené na týmovou práci. Na závěr jsem tyto dotazníky vyhodnotila a vyvodila závěry a doporučení, které z analýzy vyplynuly. Keywords: Tým; týmová práce; pracovní skupina; efektivní týmová práce; synergie; příčiny selhávání týmu; komunikace; konflikt; motivace; Team; teamwork; working group; effective teamwork; synergism; causes of failing teamwork; communication; conflict; motivation Available in the UTB Library.
Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu týmové práce a jejího vlivu na výkonnost v reklamní agnetuře Kaspen/Jung von Matt. V teoretické části jsem se věnovala zejména principem týmové práce, ...

Bajgarová, Anna; Porvazník, Ján; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Vnitropodnikové směrnice a jejich význam pro podnik Adler Česko s.r.o.
Davidová, Veronika; Šteker, Karel; Svitáková, Bohumila
2011 - Czech
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vlastní tvorba vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku. V teoretické části se zaměřím na hlavní rozdělení vnitropodnikových směrnic a na obecné informace o směrnicích. V praktické části budu analyzovat stávající směrnici. Největší část své práce však budu věnovat úpravě stávající směrnice a navrhování doporučení pro vznik nových vnitropodnikových směrnic pro společnost Adler Česko s.r.o., jelikož v této společnosti nejsou vnitropodnikové směrnice do dnešní doby vypracované. Nejdůležitější částí práce pak budou následná doporučení pro účetní jednotku. Keywords: Vnitropodnikové účetní směrnice; legislativa; dlouhodobý majetek; odpisový plán; kurzové rozdíly; cestovní náhrady; stravné; časové rozlišení; Internal accounting guidelines; legislation; fixed Assets; depreciation schedule; exchange differences; travel reimbursement; meal; accruals Available in the UTB Library.
Vnitropodnikové směrnice a jejich význam pro podnik Adler Česko s.r.o.

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vlastní tvorba vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku. V teoretické části se zaměřím na hlavní rozdělení vnitropodnikových směrnic a na obecné ...

Davidová, Veronika; Šteker, Karel; Svitáková, Bohumila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komparace produktů životního pojištění a jejich aplikace na různé typy klientů
Zlámalová, Helena; Polách, Jiří; Janča, Jan
2011 - Czech
Cílem této práce je u vybraných pojišťoven porovnat nabídku produktů životního pojištění a pro různé typy klientů navrhnout vhodnou pojistnou ochranu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky o pojiš-tění, pojistném trhu a zejména životním pojištění. V praktické části je analyzován současný stav na trhu s životním pojištěním v České republice, jsou porovnány produkty životního pojištění vybraných pojišťoven a nakonec je pro typově odlišné klienty navrhnuta vhodná pojistná ochrana. Keywords: pojištění; pojistný trh; pojistné; životní pojištění; investiční životní pojištění; rizikové životní pojištění; kapitálové životní pojištění; insurance; insurance market; insurance fees; life insurance; investement life insurance; term life insurance; capital life insurance Available in the UTB Library.
Komparace produktů životního pojištění a jejich aplikace na různé typy klientů

Cílem této práce je u vybraných pojišťoven porovnat nabídku produktů životního pojištění a pro různé typy klientů navrhnout vhodnou pojistnou ochranu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a ...

Zlámalová, Helena; Polách, Jiří; Janča, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010
Koňařová, Ester; Hubáčková, Veronika; Hájek, Oldřich
2011 - Czech
Předmětem bakalářské práce Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010 je v teoretické části vymezení státní politiky zaměstnanosti České republiky a definování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část řeší konkrétní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti aplikované v okrese Zlín ve sledovaném období. Závěr práce je věnován výsledkům dotazníkového šetření provedeného autorem práce. Průzkum přináší informace o názorech a postojích uchazečů o zaměstnání, které se týkají jejich zapojení do konkrétního projektu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Keywords: Trh práce; nezaměstnanost; státní politika zaměstnanosti; aktivní politika zaměstnanosti; okres Zlín; Labour market; unemployment; public employment policy; active employment policy; Zlín region Available in the UTB Library.
Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010

Předmětem bakalářské práce Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Zlín v období 2005 až 2010 je v teoretické části vymezení státní politiky zaměstnanosti České republiky a definování nástrojů aktivní ...

Koňařová, Ester; Hubáčková, Veronika; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace
Ilčíková, Markéta; Polách, Jiří; Svitáková, Bohumila
2011 - Czech
Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a strategické dokumenty. Další část podrobně rozvádí tematické Operační progra-my pro období 2007-2013 a jednotlivé programy podpory v Operačním programu Podniká-ní a inovace. Praktickou část tvoří popis administrace v OPPI a analýza výše přiznané pod-pory a proplacených prostředků v jednotlivých prioritních osách. Keywords: Evropská komise; Evropská unie; Evropský fond regionálního rozvoje; Evropský sociální fond; Oblast podpory; Operační program; Operační program Podnikání a inovace; Prioritní osa; Strukturální fond; European Commission; European Union; European Regional Development Fund; European Social Fund; Supported Area; Operational Programme; Operational Programme Enterprise and Innovation; Priority Axis; Structural Fund Available in the UTB Library.
Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace

Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a ...

Ilčíková, Markéta; Polách, Jiří; Svitáková, Bohumila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Věřitel a dlužník ve stávající právní úpravě ČR
Calaba, Vlastimil; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá postavením věřitele a dlužníka ve stávající právní úpravě ČR. V části teoretické této práce, v souladu se zadáním, se podrobněji rozebírá pojetí závazkového práva, spolu s jeho vznikem, změnou či zánikem. Závěr teoretické části pak patří možnostem zajištění pohledávky a jejího vymáhání. Cílem části praktické je pak analyzování současného stavu v konkrétní české společnosti XY s.r.o. V návaznosti na tuto analýzu jsou pak uvedeny hlavní nedostatky při vymáhání pohledávek od dlužníků a navržena možná řešení ke zlepšení jejího postavení jako věřitele. Keywords: Věřitel; dlužník; pohledávka; závazek; obligace; Creditor; debtor; obligation; contract; claim Available in the UTB Library.
Věřitel a dlužník ve stávající právní úpravě ČR

Tato bakalářská práce se zabývá postavením věřitele a dlužníka ve stávající právní úpravě ČR. V části teoretické této práce, v souladu se zadáním, se podrobněji rozebírá pojetí závazkového práva, ...

Calaba, Vlastimil; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Finanční analýza podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Hošek, Martin; Huspeninová, Kateřina; Vybíhal, Václav
2011 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků finanční analýzy a následné použití na podnik Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části je obsažen kompletní průřez finanční analýzy a popsání jednotlivých kroků a ukazatelů. Praktická část se zabývá podrobnou finanční analýzou podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice v letech 2005?2009. Na závěr této práce je provedeno hodnocení a návrh možných opatření ke zlepšení situace. Keywords: finanční analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; aktivita; Altmanův model; index IN05; ekonomická přidaná hodnota; financial analysis; liquidity; profitability; indebtedness; activity; Altman model; economic value added Available in the UTB Library.
Finanční analýza podniku Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků finanční analýzy a následné použití na podnik Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to ...

Hošek, Martin; Huspeninová, Kateřina; Vybíhal, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s.
Heclová, Dana; Zámečník, Roman; Hrazdilová Bočková, Kateřina
2011 - Czech
Tato bakalářská práce blíže vysvětluje řízení lidských zdrojů, je zaměřena na analýzu řízení lidských zdrojů. Rozebírá řízení lidských zdrojů od jeho vzniku až k dnešnímu strategickému a komplexnímu přístupu. Tato bakalářská práce také rozebírá jednotlivé části, na které lze řízení lidských zdrojů rozčlenit. Jednotlivými částmi tohoto procesu jsou stanovení cílů v oblasti řízení lidských zdrojů, jejich plánování a formování, vzdělávání, rozvoj, následné hodnocení a odměňování zaměstnanců a dále také vzájemné zaměstnanecké vztahy. Na základě literárního průzkumu je provedena analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s. Keywords: řízení lidských zdrojů; personální úsek; zaměstnanci; vzdělávání; rozvoj; motivace; hodnocení; odměňování; human resources management; personnel department; employees; education; development; motivation; appreciation; awards Available in the UTB Library.
Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti Pars nova a.s.

Tato bakalářská práce blíže vysvětluje řízení lidských zdrojů, je zaměřena na analýzu řízení lidských zdrojů. Rozebírá řízení lidských zdrojů od jeho vzniku až k dnešnímu strategickému a komplexnímu ...

Heclová, Dana; Zámečník, Roman; Hrazdilová Bočková, Kateřina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases