Number of found documents: 100
Published from to

Analýza marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s partnerskými institucemi v programu Erasmus
Náplavová, Michaela; Taraba, Pavel; Šviráková, Eva
2008 - English
V teoretické části je získána informace, která umožňuje nový pohled na propagaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dává návod jak stanovit marketingový plán při použití taktických elementů marketingové komunikace a reklamního mixu. Marketingová komunikace by měla být založena na chování a zpracování informačních potřeb určitého druhu cílové skupiny. Nejprve jsem použila v teoretické části hlavní myšlenky P. Kotlera, Chrise Filla , D.L Kurtze, ale i jiné informační prameny. Na začátek je důležité zdůraznit komunikační proces, který bych ráda zefektivnila pomocí přímého marketingu a jeho instrumentů. V analytické části je ve zkratce zmíněn zajimavý vznik programu Erasmus, v náznacích uvádím i program Sokrates (část programu Erasmus) , ale v práci se chystám zaměřit zvláště na program Erasmus, protože program Sokrates je více individualní (studenti si hledají sami možnost vyššího vzdělání - Ph. D.). Použila jsem krátký průzkum s odpověďmi Erasmus studentů, kteří studovali ve Zlíně ve školním období 2006/2007 a zimním semestru 2007, za účelem zjistit současnou kvalitu Buddy systému na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Domnívám se, že spokojenost bývalých Erasmus studentů je pro univerzitu nejlepší reklama. Hlavní průzkum vychází z odpovědí studentů, kteří ve Zlíně nikdy nestudovalia mohou být objektivní. Pokračování průzkumu nabízí nové možnosti propagačních aktivit. Vídím zde velkou šanci pro univerzitu získat nové studenty programu Erasmus a rozšířit možnosti mezinárodní spolupráce. Keywords: Klíčová slova: Reklama; propagace prodeje; přímí marketing; osobní kontakt; marketingová komunikace; komunikační proces; reklamní plán; marketingový průzkum; hypotéza; náklady na komunikaci; dotazník; program Erasmus; Keywords: The advertising; the sales promotion; the direct marketing; the personal contact; the marketing communication; the communication process; the advertising plan; the marketing research; the hypothesis; the costs of the communication; the questionnaire Available in the UTB Library.
Analýza marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s partnerskými institucemi v programu Erasmus

V teoretické části je získána informace, která umožňuje nový pohled na propagaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dává návod jak stanovit marketingový plán při použití taktických elementů ...

Náplavová, Michaela; Taraba, Pavel; Šviráková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analýza propagace vybrané destinace cestovního ruchu
Lapuníková, Helena; Juříková, Martina; Kolínková, Libuše
2008 - English
Práce s názvem "Analýza propagace vybrané destinace cestovního ruchu" nabízí pohled do světa marketingu v oblasti turismu, který aplikuje na konkrétní destinaci - Opavské Slezsko - s hlubším zaměřením na Statutární město Opavu. Za využití teoretických poznatků a sběru dat souvisejících s problematikou se dostává k samotné podstatě, jíž je analýza jed-notlivých článků komunikace oblasti a jejich efektivnost. Důležitým výstupem práce je sestavení analýzy SWOT, která pomáhá dojít k závěrům a zhodnocením předem stanovené hypotézy. Keywords: Klíčová slova: zážitkový marketing; destinace cestovního ruchu; marketingový mix; ko-munikační mix; Corporate Identity; strategický plán; SWOT analýza; Keywords: Experiential; Event Marketing; Target Location in Tourism Trade; Marketing Mix; Communication Mix; Strategic Plan; SWOT Analysis Available in the UTB Library.
Analýza propagace vybrané destinace cestovního ruchu

Práce s názvem "Analýza propagace vybrané destinace cestovního ruchu" nabízí pohled do světa marketingu v oblasti turismu, který aplikuje na konkrétní destinaci - Opavské Slezsko - s hlubším zaměřením ...

Lapuníková, Helena; Juříková, Martina; Kolínková, Libuše
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Social networking a jeho využití v marketingu
Kýr, Kamil; Loukili, Amina; Prachař, Štěpán
2008 - English
Sociální sítě se staly během svého krátkého a bouřlivého vývoje něčím naprosto přirozeným v lidském životě. Stejně jako jakékoliv jiné oblasti lidského konání, i sociální sítě nabízejí mnoho možností generování velkých zisků. Tento fakt vede vývojáře vytvářet naprosto nové niky, které by byly schopné zaujmout pozornost a interagovat s lidmi. Tato práce nabízí kom-plexní přehled prostředí sociálních sítí, jejich historii, podstatné definice a zasazení do kontex-tu. Dále nastiňuje marketingové strategie, které je nutné využít k provozování úspěšného pod-nikání v rámci sociálních sítí. Na základě teoretických znalostí je pak v teoretické části pre-zentována analýza konkrétní sociální sítě - Facebook. Tato služba se podrobuje rozboru his-torie, uživatelského rozhraní a popisu součástí. Dále je pak zkoumán dosavadní vývoj a růst, účinnost. Práce se také samozřejmě snaží navrhnout možná řešení na zlepšení a předpovědět budoucí vývoj. Keywords: sociální web; socialní sítě; e-marketing; online komunity; Facebook; MySpace; social web; social network sites; social networking; online communities Available in the UTB Library.
Social networking a jeho využití v marketingu

Sociální sítě se staly během svého krátkého a bouřlivého vývoje něčím naprosto přirozeným v lidském životě. Stejně jako jakékoliv jiné oblasti lidského konání, i sociální sítě nabízejí mnoho možností ...

Kýr, Kamil; Loukili, Amina; Prachař, Štěpán
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analýza motivačního programu "Žijte naplno"
Sedlářová, Hana; Jurášková, Olga; Juříková, Martina
2008 - English
Bakalářská práce se zabývá analýzou dealerského motivačního programu Žijte naplno spo-lečnosti T-Mobile Czech Republic. Řeší optimální nastavení motivačního programu jako vhodného a efektivního nástroje podpory prodeje dealerů, který si klade hlavní cíle, budo-vat loajalitu ke značce, a zvyšovat podíl prodaných služeb a produktů T-Mobile. Keywords: analýza; motivační program; podpora prodeje; služby a produkty; prodejce; analysis; motivation program; sales support; services and products; dealer Available in the UTB Library.
Analýza motivačního programu "Žijte naplno"

Bakalářská práce se zabývá analýzou dealerského motivačního programu Žijte naplno spo-lečnosti T-Mobile Czech Republic. Řeší optimální nastavení motivačního programu jako vhodného a efektivního ...

Sedlářová, Hana; Jurášková, Olga; Juříková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Market Analysis Based on Combination of Consumer Panel Data and On-line Polling
Hoštácky, Ondrej; Dudleston, Sally; Světlík, Jaroslav
2008 - English
Vo svojej Bakalárskej práci sa po dohode so zástupcami firmy TNS zaoberám rozšírením spektra poskytovaných informácií klientom divízie Worldpanel na základe kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Konkrétne ide o využitie a spájanie takzvaných informácií s pridanou hodnotou získavaných z internetových prieskumov (on-line polling) s dátami zo spotrebiteľských panelov, čím sa naskytne možnosť hodnotných analýz trhu. Toto predstavuje nielen pre tím Fresh Food and Alcohol divízie Worldpanel, kde som vykonával svoju profesionálnu prax, nové príležitosti v komunikácii s doterajšími klientmi a v prípadnom vyjednávaní nových kontraktov. Keywords: Analýza trhu; Marketingový výskum; on-line výskum; Report; panel zákazníkov; dotazník; Market analysis; Marketing research; on-line surveys; Consumer panels; questionnaire Available in the UTB Library.
Market Analysis Based on Combination of Consumer Panel Data and On-line Polling

Vo svojej Bakalárskej práci sa po dohode so zástupcami firmy TNS zaoberám rozšírením spektra poskytovaných informácií klientom divízie Worldpanel na základe kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych ...

Hoštácky, Ondrej; Dudleston, Sally; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Vyvoj dorucovani reportu ve firme TNS a analyza trhu syru pro rok 2008. Pripadova studie zamerena na firmu Ilchester Ltd.
Mertová, Andrea; Hogg, Tom; Šedová, Hana
2008 - English
Ve své bakalářské práci se po dohodě a konzultaci se zástupci firmy TNS zaměřuji na vý-voj a doručení KPI (Key Perfromance Indicators) reportů, na základě kterých je možné provést odbornou analýzu trhu sýru, jejíž hlavní součástí je aplikace a interpretace získa-ných dat klientům TNS Wordlpanel Fresh Food and Alcohol, kde jsem vykonávala svou profesionální praxi. Ve své práci se zabývám celou škálou vývoje a analýzy dat získaných z trhu sýru. Součástí práce je i konkrétní případová studie, která je zaměřená na význam-ného klienta Ilchester Cheese Ltd. V bakalářské práci jsou použity konkrétní data a názor-né ukázky grafů a obrázků pro lepší orientaci čtenáře v dané problematice. Keywords: marketingové informace a výzkum; předběžný výzkum; deskriptivní výzkum; předvídavý výzkum; proces marketingového výzkumu; kvalitativní výzkum; kvantitativní výzkum; pokračující panel; vzorkování; marketing information and research; exploratory research; descriptive research; casual and predictive research; market research process; qualitative research; quantitative research; continuous panel; sampling Available in the UTB Library.
Vyvoj dorucovani reportu ve firme TNS a analyza trhu syru pro rok 2008. Pripadova studie zamerena na firmu Ilchester Ltd.

Ve své bakalářské práci se po dohodě a konzultaci se zástupci firmy TNS zaměřuji na vý-voj a doručení KPI (Key Perfromance Indicators) reportů, na základě kterých je možné provést odbornou analýzu ...

Mertová, Andrea; Hogg, Tom; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Promotional campaign to launch the organisation CVS Inverness
Vybíralová, Miroslava; Smola, Mila; Šedová, Hana
2008 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na propagační aktivity charitativní organizace Council for Voluntary Services Inverness spojené s uvedením organizace na trh a tím zvýšením povědomí o organizaci v komunitě. Keywords: Propagační kampaň; marketingový komunikační mix; reklama; Třetí sektor; charitativní organizace; Promotional campaign; marketing communication mix; advertising; Third Sector; charitable organisation Available in the UTB Library.
Promotional campaign to launch the organisation CVS Inverness

Tato bakalářská práce se zaměřuje na propagační aktivity charitativní organizace Council for Voluntary Services Inverness spojené s uvedením organizace na trh a tím zvýšením povědomí o organizaci v ...

Vybíralová, Miroslava; Smola, Mila; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Komunikační plán pro zavedení nového produktu na trh firmy KABESTAV
Nováková, Veronika; Soukalová, Radomila; Jurášková, Olga
2007 - English
Cílem práce je využití teoretických poznatků z marketingu ke tvorbě komunikačního plánu pro skutečně existující společnost KABESTAV. Stavební společnost v současné době zavádí nový produkt - práci s kamenem v zahradní architektuře a za tím účelem navazuje kontakt s novým cílovým segmentem - rodinami, žijícími v rodinných domech, které společnost neznají. Tato práce dává firmě návod, jak si v této situaci poradit. Keywords: Marketing; Komunikační plán; Prodej; Reklama; Direct marketing; Rozpočet; Veletrh; Zákazník; Communication plan; Selling; Advertisement; Budget; Trade fair; Customer Available in the UTB Library.
Komunikační plán pro zavedení nového produktu na trh firmy KABESTAV

Cílem práce je využití teoretických poznatků z marketingu ke tvorbě komunikačního plánu pro skutečně existující společnost KABESTAV. Stavební společnost v současné době zavádí nový produkt - práci s ...

Nováková, Veronika; Soukalová, Radomila; Jurášková, Olga
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Nové možnosti řízení vztahů se zahraničními zákazníky firmy GSP-Hig Tech Saws, s.r.o.
Adamíčková, Iva; Gilík, Vít; Zámečník, Roman
2007 - English
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zahraničních trhů a řízení vztahů se zahraničními zákazníky. Vychází z teoretických poznatků o exportních trzích firmy GSP-High Tech Saws, s.r.o. a z managementu řízení vztahů. Dle provedené analýzy struktury zahraničních odběratelů, SWOT analýzy firmy a průzkumu spokojenosti zákazníků navrhuje řešení v oblastech řízení vztahů se zákazníky, evidence zákazníků a personálního obsazení. Keywords: Zahraniční obchod; management řízení vztahů; zahraniční zákazníci; Německo; Polsko; Turecko; analýza prodeje; SWOT analýza; průzkum spokojenosti zákazníků; Foreign trade; customer relationship management; foreign customers; Germany; Poland; Turkey; analysis of sale; SWOT analysis; survey of customer satisfaction Available in the UTB Library.
Nové možnosti řízení vztahů se zahraničními zákazníky firmy GSP-Hig Tech Saws, s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zahraničních trhů a řízení vztahů se zahraničními zákazníky. Vychází z teoretických poznatků o exportních trzích firmy GSP-High Tech Saws, s.r.o. a z ...

Adamíčková, Iva; Gilík, Vít; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

The analysis of consumer behaviour with emphasis on small stores in Huddersfield
Kovařčík, Aleš; Casserly, Damian; Světlík, Jaroslav
2007 - English
Tato práce byla vyhotovena za účelem zjištění spotřebitelského chování zákazníka v oblasti nakupování potravin. Pokouší se nalézt důvody poklesu nákupu v malých obchodech s potravinami v minulosti a předpovědět vývoj nákupů v budoucnosti. Abychom správně pochopili situaci v nákupu potravin provedli jsme tři různé druhy výzkumu. Naším hlavním cílem bylo zjištění metod nebo změn, které by mohly pomoci malým obchodům. Použitím korelační a regresní analýzy jsme vyhodnotili shromážděná data a poté vyvodili závěry. V závěru práce navrhujeme odlišení malých obchodů tak, aby dosáhly osobního přístupu k zákazníkovi a jeho věrnosti. Pokud jsou malé obchody schopny splnit požadavky uvedené výše, mohou prosperovat i v konkurenci s velkoprodejci. Keywords: spotřební chování; konkurenceschopnost; malé obchody; consumer behaviour; competitiveness; small stores Available in the UTB Library.
The analysis of consumer behaviour with emphasis on small stores in Huddersfield

Tato práce byla vyhotovena za účelem zjištění spotřebitelského chování zákazníka v oblasti nakupování potravin. Pokouší se nalézt důvody poklesu nákupu v malých obchodech s potravinami v minulosti a ...

Kovařčík, Aleš; Casserly, Damian; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases