Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1461
Published from to

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
2010 - Czech
V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku při jmenovitém výkonu kotle. Keywords: uhlovodík aromatický polycyklický; vytápění; domácnost; odpady ze spalování; uhlí hnědé; uhlí černé; faktor emisní; emise látek znečišťujících; zařízení spalovací; látka znečišťující ovzduší; kovy těžké; POP; látka organická persistentní; polycyclic aromatic hydrocarbon; heating; household; waste from incineration; brown coal; black coal; emission factor; emission of pollutants; combustion plant; air pollutant; heavy metals; POP; persistent organic pollutant; hnědé uhlí; domácnost; vytápění Available in the Ministry of the Environment
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory

V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
2010 - Czech
V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle. Keywords: uhlovodík aromatický polycyklický; vytápění; domácnost; odpady ze spalování; uhlí hnědé; uhlí černé; faktor emisní; emise látek znečišťujících; zařízení spalovací; látka znečišťující ovzduší; kovy těžké; POP; látka organická persistentní; polycyclic aromatic hydrocarbon; heating; household; waste from incineration; brown coal; black coal; emission factor; emission of pollutants; combustion plant; air pollutant; heavy metals; POP; persistent organic pollutant; hnědé uhlí; domácnost; vytápění Available in the Ministry of the Environment
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory

V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
2010 - Czech
Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. Byly převzaty, odzkoušeny a zavedeny do rutinní praxe zásadní tzv. alternativní experimentální metody a metody získávání údajů o vlastnostech založených na výpočetních metodách. Do praxe byly zavedeny výpočetní systémy DEREK, CAESAR, TOPKAT, na nichž byla provedena validační šetření. Byla porovnána účinnost jednotlivých softwarových aplikací. Byla dokončena verifikace metody testování kožní dráždivosti na modelech EpiDerm a modelu EpiOcular, BCOP. Byla implementována metoda LLNA. Keywords: REACH; metoda testovací; bezpečnost chemikálií; software; vliv na zdraví; testování chemikálií; látka nebezpečná; látky chemické; REACH; testing method; safety of chemicals; software; effect on health; testing of chemicals; hazardous substance; chemical substances; software Available in the Ministry of the Environment
Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek

Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kořínek, Robert
2010 - Czech
Výstupem projektu je technický podklad pro programy předcházení vzniku odpadů pro ČR, který je připraven na základě návodu EK Guidelines on waste preventions programme. Je to jeden z kroků transpozice článků 1 a 4 směrnice č. 98/2008 o odpadech. Keywords: prevence vzniku odpadů; transpozice; směrnice; minimalizace odpadů; produkce odpadů; prevention of waste generation; transposition; directive; waste minimisation; waste production; předpisy Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výstupem projektu je technický podklad pro programy předcházení vzniku odpadů pro ČR, který je připraven na základě návodu EK Guidelines on waste preventions programme. Je to jeden z kroků transpozice ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kořínek, Robert
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozma, Martin; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel
2010 - Czech
Průzkum a hodnocení ekologických zátěží slouží ke shrnutí informací o konkrétních případech oblastí s ekologickou zátěží. Výzkum v oblasti PCB, případně POPs, v ekologických zátěžích a odpadech - zpracování a analýza dat, evidence PCB v ekologických zátěžích, pasportizace těchto zátěží. Keywords: vliv průmyslu na ŽP; zátěž ekologická; monitorování zátěže; látky organické persistentní; POPs; systém informační; evidence; bifenyl polychlorovaný; PCB; půda znečištěná; zátěž stará; environmental impact of industry; environmental burden; load monitoring; persistent organic pollutants; POPs; information system; registration; polychlorinated biphenyl; PCB; contaminated soil; contaminated land; bifenyly; registrace; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Průzkum a hodnocení ekologických zátěží slouží ke shrnutí informací o konkrétních případech oblastí s ekologickou zátěží. Výzkum v oblasti PCB, případně POPs, v ekologických zátěžích a odpadech - ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kozma, Martin; Martínková, Marta; Eckhardt, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
2010 - Czech
Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována mapová schémata výskytu molybden, olovo, vanad a zinek v ČR podle Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ. Výskyt zkoumaných prvků byl porovnán s výskytem podle SEKM. Byla vytvořena mapová schémata pro regiony, kde se dá předpokládat, že zvýšené koncentrace sledovaných prvků v zemědělské půdě mohou souviset s výskytem kontaminovaných míst. Keywords: Česká republika; zinek; molybden; vanad; olovo; klasifikace zátěže; evidence; kontaminace; systém informační; monitorování zátěže; půda znečištěná; zátěž stará; Czech Republic; zinc; molybdenum; vanadium; lead; load classification; registration; contamination; information system; load monitoring; contaminated soil; contaminated land; kontaminace; registrace; olovo; vanad; molybden; zinek; svědectví Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum v oblasti evidence kontaminovaných míst slouží zejména k vylepšení a zpřesnění základní centrální databáze kontaminovaných míst Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Byla zpracována ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
2010 - Czech
Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení možnosti využití kyseliny borité jako referenční látky pro provádění výluhových i kontaktních testů toxicity. Byla hodnocena nebezpečná vlastnost odpadů H13 (nyní H15) s tím výsledkem, že bude nutné upravit vyhlášku č. 376/2001 Sb. i vzhledem ke změně přístupu EU k hodnocení H13 (nyní H15). Keywords: složení odpadů; vlastnost odpadů; analýza chemická; ekotoxicita; zkouška ekotoxikologická; vzorkování odpadů; složení chemické; pokyn metodický; novela vyhlášky; hodnocení odpadů; waste composition; waste property; chemical analysis; ecotoxicity; ecotoxicological test; waste sampling; chemical composition; methodical instruction; amendment to a decree; waste assessment; odpady; složení Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
2010 - Czech
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; zpracování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
2010 - Czech
Hodnocení vyluhovacích vlastností monolitických odpadů při jejich dlouhodobém skládkování na základě výluhových testů. Je uveden přehled testů používaných v EU a provedeno jejich zhodnocení. Je uveden návrh postupu a kritérií pro přijímání monolitických odpadů na skládky. Přijímání těchto odpadů ke skládkování je třeba upravit v příslušných českých právních předpisech. Keywords: testování; předpis právní; skládkování odpadů; odpady velkorozměrné; vyluhování odpadů; analýza odpadů; odpady monolitické; testing; legal regulation; waste landfilling; bulky waste; waste leaching; waste analysis; monolithic waste; zkoušení; testování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Hodnocení vyluhovacích vlastností monolitických odpadů při jejich dlouhodobém skládkování na základě výluhových testů. Je uveden přehled testů používaných v EU a provedeno jejich zhodnocení. Je uveden ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
2010 - Czech
Výsledky za rok 2010: Zvláštnosti a odlišnosti společenstev chvostoskoků a jiných zástupců půdní mesofauny v transeptu Šumava - bavorský les údolí Dunaje pod Pasovem v rámci střední Evropy; Mnohonožky a stonožky klimaxových smrkových porostů vrcholové části NP Šumava postižených kůrovcovou kalamitou; Dlouhodobý vliv lesnického hospodaření na biodiversitu pancířníků v smrkových porostech NP Šumava. Keywords: biodiverzita; fauna půdní; humus; kůrovec; kalamita kůrovcová; les smrkový; les horský; hospodářství lesní; buk lesní; NP Šumava; biodiverzita; soil fauna; humus; bark beetle; bark beetle disaster; spruce forest; mountain forest; forest management; European beech; NP Šumava Mts.; lesní hospodářství; lesy Available in the Ministry of the Environment
Dynamika vývoje půdní fauny a dynamiky humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy

Výsledky za rok 2010: Zvláštnosti a odlišnosti společenstev chvostoskoků a jiných zástupců půdní mesofauny v transeptu Šumava - bavorský les údolí Dunaje pod Pasovem v rámci střední Evropy; Mnohonožky ...

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, České Budějovice; Rusek, Josef
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases