Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 621353
Published from to

Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence
Ernst, Lukas; Kříž, Pavel; Karafiátová, Iva
2024 - Czech
This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while the second part delves into the renewal process and its asymp- totic properties. The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the issue from a mathematical perspective and is complemented by a simulation study. 1 Tato bakalářská práce se zaměřuje na modelování škodní frekvence, přičemž zkoumá Poissonův proces a jeho zobecnění proces obnovy. První část práce se věnuje analýze Po- issonova procesu, zatímco druhá část se zabývá procesem obnovy a jeho asymptotickými vlastnostmi. Práce má poskytnout ucelený pohled na danou problematiku z matematické perspektivy a je doplněná simulační studií. 1 Keywords: Poissonův proces|procesy obnovy; Poisson process|renewal processes Available in a digital repository NRGL
Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence

This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while ...

Ernst, Lukas; Kříž, Pavel; Karafiátová, Iva
Univerzita Karlova, 2024

Konzumace mléka a mléčných výrobků a jejich vliv na organismus žáků základních škol
Vrabcová, Anna; Fauknerová Matějčková, Jana; Boďo, Mário
2024 - Czech
The bachelor's thesis focuses on the analysis of milk and dairy products and their influence on the health of elementary school students. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part examines the composition of milk and dairy products, their classification, differences between various dairy products, storage requirements, and consumption limitations. It also explores the importance of dairy products in children's diets and their role in disease prevention. The practical part summarizes the results of a questionnaire conducted among elementary school students. The questionnaire, which included 23 questions and was distributed both in print and online form, aimed to assess students' knowledge of dairy products, their attitudes towards them, and summarize their consumption issues. The questionnaire results indicate that students have a basic understanding of dairy products, are aware of their intended consumer groups, and summarize the issues associated with their consumption. They regularly consume dairy products several times a week, with a preference for unsweetened varieties. Shrnutí Bakalářská práce se věnuje analýze mléka a mléčných výrobků a jejich vlivu na zdraví žáků základních škol. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na složení mléka a mléčných výrobků, jejich kategorizaci, rozdíly mezi jednotlivými mléčnými výrobky, požadavky na jejich skladování a limity jejich konzumace. Dále zkoumá význam mléčných výrobků ve stravě žáků a jejich roli v prevenci různých onemocnění. Praktická část shrnuje výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi žáky základních škol. Dotazník obsahoval 23 otázek a byl distribuován jak v tištěné, tak v online formě. Cílem bylo posoudit úroveň znalostí žáků o mléčných výrobcích, jejich vztah k těmto výrobkům a případné problémy spojené s jejich konzumací. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že žáci mají základní povědomí o mléčných výrobcích, vědí, komu jsou určeny a jaké zdravotní problémy jsou spojeny s jejich konzumací. Pravidelně konzumují mléčné výrobky několikrát týdně, přičemž preferují neslazené varianty. Available in a digital repository NRGL
Konzumace mléka a mléčných výrobků a jejich vliv na organismus žáků základních škol

The bachelor's thesis focuses on the analysis of milk and dairy products and their influence on the health of elementary school students. The work is divided into two parts: theoretical and practical. ...

Vrabcová, Anna; Fauknerová Matějčková, Jana; Boďo, Mário
Univerzita Karlova, 2024

Případová studie digitalizace tištěného fotbalového magazínu Football Club
Baloun, Matěj; Turková, Kateřina; Halada, Jan
2024 - Czech
The subject of the thesis is the digitisation of the Football Club magazine, which has been published as a quarterly magazine since 2017 and a web version that was launched in 2022. The digitisation process of the magazine is examined from 2017 to October 2023. The aim of this thesis is to describe the process by which the digitisation of the magazine occurred during this period. The thesis aims to examine the digitisation process in three areas. The first area is the transformation of content in the wake of digitisation. The second area is the transformation of the financing of the project. The third area is the impact of digitisation on internal processes within the editorial office. In order to achieve the objectives described above, three semi-structured interviews were conducted with key employees of Football Club magazine and its publisher NextPage Media. Furthermore, the thesis is based on publicly available information and internal data provided to the author by the publishing house NextPage Media for the purpose of writing the thesis. The thesis uses the case study research method. The thesis concludes that the key tools of the magazine's digitisation included, beyond the launch of the website, the expansion of the project's communication channels, the production of new types of content... Předmětem zkoumání diplomové práce je digitalizace magazínu Football Club, jenž od roku 2017 vycházel jako čtvrtletník a v roce 2022 byla spuštěna jeho webová verze. Proces digitalizace magazínu je zkoumán od roku 2017 do října roku 2023. Cílem práce je popsat proces, jakým k digitalizaci magazínu v uvedeném období došlo. Proces digitalizace si práce klade za cíl zkoumat ve třech oblastech. První oblastí je proměna obsahu v návaznosti na digitalizaci. Druhou oblastí je proměna financování projektu. Třetí oblastí je vliv digitalizace na interní procesy uvnitř redakce. Pro dosažení výše popsaných cílů byly provedeny tři polostrukturované rozhovory s klíčovými zaměstnanci magazínu Football Club a jeho vydavatelství NextPage Media. Dále práce vychází z veřejně dostupných informací a interních dat, které vydavatelství NextPage Media pro účely sepsání diplomové práce jejímu autorovi poskytlo. Práce je zpracována metodou případové studie. Závěr práce konstatuje, že mezi klíčové nástroje digitalizace magazínu patřilo nad rámec spuštění webové stránky taktéž rozšíření komunikačních kanálů projektu, produkce nových typů obsahů a digitalizace archivu magazínu. Dále autor práce došel k závěru, že dopad na chod redakce lze charakterizovat jako pozitivní, kdy celý proces vedl k vytvoření nových pracovních pozic... Keywords: digitalizace médií; internetizace médií; shovelware; nová média; konvergence; Football Club; media digitization; media internetization; shovelware; new media; convergence; Football Club Available in a digital repository NRGL
Případová studie digitalizace tištěného fotbalového magazínu Football Club

The subject of the thesis is the digitisation of the Football Club magazine, which has been published as a quarterly magazine since 2017 and a web version that was launched in 2022. The digitisation ...

Baloun, Matěj; Turková, Kateřina; Halada, Jan
Univerzita Karlova, 2024

První měsíc války na Ukrajině v českých médiích očima studentů: případová studie Gymnázia Písek
Havrdová, Monika; Šimková, Karolína; Wolák, Radim
2024 - Czech
The thesis deals with students' attitude towards media content about the war in Ukraine in the context of media education at the grammar school in Písek, South Bohemia. The main aim is to investigate how students perceived and interpreted media content about the war in Ukraine during the first month of the conflict, to analyse their views on the media coverage of the conflict, and to find out what role media education had in informing students about the war in Ukraine. The thesis is divided into two parts, namely theoretical and empirical, and links several important and current issues such as the Russian-Ukrainian conflict, its media coverage and media education in secondary schools in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals with the context of the issue, the role of media in reporting on war conflicts and the importance of media education and media literacy in relation to media coverage of the war in Ukraine. This is followed by the empirical part, in which qualitative research is presented. The research inquiry was conducted in the form of a case study by semi-structured interviews with 16 third-year students of a grammar school in Písek. The results provide answers to the set research questions, provide context of the topic and can be a stimulus for further discussions on... Diplomová práce se zabývá vztahem žáků k mediálním obsahům o válce na Ukrajině v souvislosti s mediální výchovou na gymnáziu v Písku, v jižních Čechách. Hlavním cílem je prozkoumat, jak studenti vnímali a interpretovali mediální obsahy o válce na Ukrajině v prvním měsíci konfliktu, analyzovat jejich názory na jeho mediální pokrytí a zjistit, jakou úlohu měla mediální výchova v informování se o válce na Ukrajině. Práce je rozdělená na dvě části, a to na teoretickou a empirickou, a propojuje několik důležitých a aktuálních témat jako rusko- ukrajinský konflikt, jeho mediální pokrytí a mediální výchovu na středních školách v Česku. Teoretická část práce se zabývá kontextem dané problematiky, rolí médií při informování o válečných konfliktech a významem mediální výchovy a mediální gramotnosti v souvislosti s mediálním pokrytím války na Ukrajině. Následuje část praktická, v jejímž rámci je představen kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření bylo provedené formou případové studie za vedení polostrukturovaných rozhovorů s 16 studenty třetích ročníků píseckého gymnázia. Výsledky přinášejí odpovědi na stanovené výzkumné otázky, propojují souvislosti daného tématu a mohou být podnětem pro další diskusi o mediální výchově a mediální gramotnosti ve školním vzdělávání. Zároveň mohou být přínosné pro další výzkumy... Keywords: Média; válka na Ukrajině; mediální výchova; mediální gramotnost; žáci; gymnázium; průřezové téma; kvalitativní výzkum; případová studie; Media; war in Ukraine; media education; media literacy; students; grammar school; cross-curricular subject; qualitative research; case study Available in a digital repository NRGL
První měsíc války na Ukrajině v českých médiích očima studentů: případová studie Gymnázia Písek

The thesis deals with students' attitude towards media content about the war in Ukraine in the context of media education at the grammar school in Písek, South Bohemia. The main aim is to investigate ...

Havrdová, Monika; Šimková, Karolína; Wolák, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Mediální obraz psychologů v ČR
Pánková, Magdaléna; Podzimek, Jan; Köpplová, Barbara
2024 - Czech
The thesis aims to comprehensively analyze and describe how psychologists and psychology as a field are presented in the Czech media. To identify themes, narratives, stereotypes, and values associated with the profession of psychology, I use the method of discourse analysis, thanks to which the social context can also be observed. At the beginning of the thesis, I introduce psychology, its different fields, and the appearance of professionals in the media. The next part of the thesis is devoted to the method and the presentation of the research model along with the results of the analysis. The sample analyzed consists of interviews with psychologists on television and radio over the past five years, which included both public and private media. It showed that even among the moderators, there is a confusion about the job description of psychologists. There is a noticeable call for a clear delineation of norm and psychopathology, along with demands for the conveyance of concrete practical advice for life that would help as large a group of listeners as possible. The shift from psychological discourse to media discourse is manifested primarily by the emphasis on clarity, attractiveness, and applicability of the message. The media discourse also works more with the emotions, stories and personal... Práce si klade za cíl komplexně zanalyzovat a popsat, jak jsou psychologové a psychologie jako obor prezentováni v českých médiích. K identifikaci témat, narativů, stereotypů a hodnot spojenými s profesí psychologie využívám metodu analýzy diskurzu, díky které lze pozorovat i sociální kontext. V úvodu práce představuji psychologii, její odlišná odvětví a vystupování odborníků v médiích. Další část práce se věnuje metodě a představení výzkumného modelu spolu s výsledky analýzy. Analyzovaný vzorek je tvořen rozhovory s psychology v tradičních médiích za posledních pět let, ve kterém byly zahrnuty veřejnoprávní i soukromá média. Ukázalo se, že i mezi moderátory panují nejasnosti o náplni práce psychologů. Znatelný je apel na jasné ohraničení normy psychického zdraví a psychopatologie, spolu s požadavky na zprostředkování konkrétních praktických rad do života, které by pomohly co největší skupině posluchačů. Posun od psychologického diskurzu k mediálnímu se projevuje především důrazem na srozumitelnost, atraktivitu a aplikovatelnost sdělení. Mediální diskurz také více pracuje s emocemi, příběhy a osobními zkušenostmi psychologů i klientů, s cílem nejen publikum informovat, ale také zaujmout. Klíčová slova psychologové, média, odborníci v médiích, analýza diskurzu, mediální obraz psychologů, tradiční média Keywords: psychologové; média; odborníci v médiích; analýza diskurzu; mediální obraz psychologů; tradiční média; psychologists; media; experts in the media; discourse analysis; media image of psychologists; traditional media Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz psychologů v ČR

The thesis aims to comprehensively analyze and describe how psychologists and psychology as a field are presented in the Czech media. To identify themes, narratives, stereotypes, and values associated ...

Pánková, Magdaléna; Podzimek, Jan; Köpplová, Barbara
Univerzita Karlova, 2024

Mapování nutriční kvality rostlinných alternativ masa na českém trhu
Dusová, Magdalena; Selinger, Eliška; Heniková, Marina
2024 - Czech
1 ABSTRACT The main objective: The goal of the thesis is to evaluate the nutritional quality of selected plant-based meat alternatives available on the Czech market, including the evaluation of the degree of their fortification with nutrients that may be deficient in people with a plant- based diet. A summary table containing basic data, nutritional values, and the composition of the individual examined products will be completed. Methods: A total of 225 plant-based meat alternatives (PBMAs) offered in several selected online stores in the Czech Republic were included in the study. PBMAs of the 1st or 2nd generation - those that mimic meat and meat products with their properties - were included. Data were collected in a summary table in Microsoft Excel. Basic data, scoring systems, nutritional data, protein-providing ingredients, raw materials, additives, and fortifying ingredients were collected. PBMAs were divided into categories according to the imitated meat product. The data were collected between December 2023 and April 2024 and were subsequently evaluated in the R programming language. Results: The set of investigated meat alternatives is not a homogeneous group in terms of nutritional values. The energy value and the amount of sugar are the only nutritional values, whose amounts do not differ with... 1 ABSTRAKT Cíl: Cílem práce je zhodnocení nutriční kvality vybraných rostlinných alternativ masa nabízených na českém trhu, včetně hodnocení míry jejich obohacení o živiny, které mohou být deficitní u lidí se stravou založenou na rostlinných potravinách. Bude vypracována souhrnná tabulka se základními údaji, výživovými hodnotami a složením jednotlivých zkoumaných produktů. Metodika: Do studie bylo zahrnuto celkem 225 rostlinných alternativ masa nabízených v několika vybraných online obchodech v České republice. Zahrnuty byly alternativy masa 1. či 2. generace, které svými vlastnostmi napodobují maso a masné produkty. Data byla sbírána do souhrnné tabulky v programu Microsoft Excel. Zaznamenány byly základní údaje, systémy skórování, výživové údaje, ingredience poskytující bílkoviny, použité suroviny, použitá aditiva a obohacující složky. Alternativy masa byly rozděleny do kategorií dle napodobovaného masného výrobku. Data byla sbírána v období od prosince 2023 do dubna 2024 a byla následně hodnocena v programovacím jazyku R. Výsledky: Soubor zkoumaných alternativ masa není homogenní skupinou co se týče výživových hodnot. Energetická hodnota a množství cukrů jsou jediné výživové hodnoty, jejichž hodnoty se v rámci jednotlivých skupin produktů neliší se statistickou významností. Pouze 17.8 % zkoumaných... Keywords: rostlinná strava; veganství; rostlinné alternativy masa; potraviny; vysoce průmyslově zpracované potraviny; plant-based diet; veganism; plant-based meat alternatives; food; highly processed food Available in a digital repository NRGL
Mapování nutriční kvality rostlinných alternativ masa na českém trhu

1 ABSTRACT The main objective: The goal of the thesis is to evaluate the nutritional quality of selected plant-based meat alternatives available on the Czech market, including the evaluation of the ...

Dusová, Magdalena; Selinger, Eliška; Heniková, Marina
Univerzita Karlova, 2024

Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti
Michalčíková, Kristýna; Reifová, Irena; Hroch, Miloš
2024 - Czech
The theoretical part of the thesis delves into the subject of gender in all the necessary dimensions for the elaboration of this work. The term is initially characterized in a broader context and further developed through gender roles and their shaping in society, including more specific terms such as masculinity and femininity, and gender stereotypes. The focus extends to relationships in connection with gender, where the influence of family relationships on development, the impact of peers, and parasocial relationships, relationships between fans and celebrities, are thoroughly examined. Additionally, there is a chapter on what is typical in fashion for men and women. The work places a central emphasis on exploring fandom, with definitions in this area. This includes an exploration of fandom itself, the perception of the term 'fan,' boy bands, and fandoms. The chapter on Harry Styles dissects his stance on gender through various statements, fashion, and the lyrics of his songs. The practical part of the thesis involves semi-structured interviews with fans, representing both women and men. Based on the results and materials, subsequent analyses are conducted. The work aims to explore how fans perceive Harry Styles' views on gender roles in society and whether they are influenced by his opinions on... Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá tématem genderu ve všech směrech, které jsou potřeba k vypracování práce. Tento pojem je nejprve charakterizován v širším kontextu a je dále rozvíjen pomocí genderových rolí, jejich formování ve společnosti a konkrétnějších termínů jako je maskulinita, feminita a také genderové stereotypy. Teoretická část se zaměřuje i na vztahy ve spojení s genderem, kde je podrobněji rozebrán vliv rodinných vztahů na vývoj, vliv vrstevníků a parasociální vztahy, což jsou vztahy mezi fanoušky a celebritami. Následuje kapitola o tom, co je v módě typické pro muže a ženy. Pro práci je stěžejní zaměřit se na fanouškovství jako takové, takže nechybí ani definice v této oblasti. Konkrétně samotné fanouškovství, vnímání pojmu fanoušek, boybandy a fandomy. Samotná kapitola o Harry Stylesovi pak rozebírá jeho postavení vůči genderu skrze různá prohlášení, módu a texty jeho písní. Praktická část práce je provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů s fanoušky v za stoupení žen i mužů z České republiky. Na základě výsledků a materiálů jsou následně analyzovány výsledky. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak vnímají fanoušci Harryho Stylese genderové role ve společnosti a zda jsou tedy ovlivněni jeho názory v této problematice. Keywords: Média; Harry Styles; gender; genderové role; fanouškovství; fandom; vliv celebrit; Media; Harry Styles; gender; gender roles; fans; fandoms; celebrity influence Available in a digital repository NRGL
Postoje fanoušků Harryho Stylese k genderovým rolím ve společnosti

The theoretical part of the thesis delves into the subject of gender in all the necessary dimensions for the elaboration of this work. The term is initially characterized in a broader context and ...

Michalčíková, Kristýna; Reifová, Irena; Hroch, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Vliv mediální komunikace na obchodní rozhodování mladých v oblasti bydlení a realit
Ročková, Veronika; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
2024 - Czech
The diploma thesis The impact of media communication on young people's customer decisions in housing and real estate, in the theoretical part, focuses on the issue of housing availability in the Czech Republic and international comparison. It offers a brief look at the development of the residential and mortgage market and briefly analyses the topic of housing in the current Czech media space. The research section focuses on the topic of housing and real estate from the perspective of young adults aged 23 to 32 currently living in Prague. It examines how often and where they meet the topic of housing in the media space and where they get information about it when needed. Data was collected through quantitative research, specifically a questionnaire survey. The results of the research show the crucial role of online media and social media in particular, both at the level of everyday encounters and at the level of information seeking. The main contribution of the thesis can be considered as targeting the research to a specific sample of young adults, who are a crucial group in the topic of the housing crisis, and linking the media topic to the practical expectations of the respondents. Diplomová práce Vliv mediální komunikace na obchodní rozhodování mladých v oblasti bydlení a realit se v teoretické části zaměřuje na základní problematiku dostupnosti bydlení v České republice a mezinárodní srovnání. Nabízí krátký pohled na vývoj rezidenčního a hypotečního trhu a stručně analyzuje téma bydlení v současném českém mediálním prostoru. Výzkumná část se zaměřuje na téma bydlení a realit z pohledu mladých dospělých ve věku 23 až 32 let aktuálně žijících v Praze. Zkoumá, jak často a kde se s tématem bydlení setkávají v mediálním prostoru, a kde se o něm v případě potřeby informují. Data byla sbírána formou kvantitativního šetření, konkrétně formou dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu ukazují zásadní roli online médií, a především sociálních sítí, a to jak na úrovni běžného setkávání, tak na úrovni vyhledávání informací. Za hlavní přínos práce lze považovat cílení výzkumu na specifický základní vzorek mladých dospělých, kteří jsou v tématu krize bydlení zásadní skupinou, a propojení mediálního tématu s praktickými očekáváními respondentů. Keywords: realitní trh; bydlení mladých; dostupnost bydlení; média; bydlení v médiích; gramotnost dostupnosti bydlení; real estate market; youth housing; housing affordability; media; housing in media; housing affordability literacy Available in a digital repository NRGL
Vliv mediální komunikace na obchodní rozhodování mladých v oblasti bydlení a realit

The diploma thesis The impact of media communication on young people's customer decisions in housing and real estate, in the theoretical part, focuses on the issue of housing availability in the Czech ...

Ročková, Veronika; Koudelková, Petra; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Život pacientů se střevní stomií
Ditrichová, Justýna; Vytejčková, Renata; Holubová, Jana
2024 - Czech
Keywords: stomie; péče Available in a digital repository NRGL
Život pacientů se střevní stomií

Ditrichová, Justýna; Vytejčková, Renata; Holubová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Mediální návyky dětí ve věku 6-8 let
Havlíčková, Anna; Háša, Marek; Šimková, Karolína
2024 - Czech
This diploma thesis explores the media habits of children aged 6-8, a developmental stage corresponding to early school age according to psychological understanding. Through the ethnographic method of guided tour, in which participants lead the researcher through their home, it is possible to examine these media habits within their natural environment. As indicated by its title, this thesis is primarily dedicated to researching media habits among children of this age group. The secondary research questions are focused on independent media engagement and contrasting daily media usage with periods of increased leisure time, such as holidays or weekends. Additionally, it examines which type of media children use and whether they use them to communicate with their peers. Finally, it explores the organization of personal space in relation to the individual media. The detailed results of this analysis uncover the content consumed on participants' devices, technical and skill-related challenges associated with media, descriptions of individual families' media usage approaches, levels of independence in media consumption, the integration of media into daily children's or family routines, and the difference in these routines compared to periods of increased leisure time. It was observed that there exists a... Diplomová práce se zabývá mediálními návyky dětí ve věku 6 - 8 let, tedy věku, který dle chápání psychologie odpovídá mladšímu školnímu věku. Prostřednictvím etnografické metody tzv. guided tour, při níž participant výzkumníka provede svou domácností, je možné tyto mediální návyky zkoumat v přirozeném prostředí participanta. Hlavní výzkumnou otázkou, kterou si výzkum dává za cíl zodpovědět, je samotný název práce, tady jaké jsou mediální návyky dětí v tomto věku. Vedlejší výzkumné otázky jsou poté zaměřeny především na samostatné užívání médií, srovnání každodenního, rutinního, užívání médií s obdobím většího množství volného času (prázdniny, víkend atd.), jaká média děti užívají a či jejich prostřednictvím komunikují s vrstevníky, v neposlední řadě rovněž na organizaci vlastního prostoru ve vztahu k jednotlivým médiím. Podrobné výsledky této analýzy poté odkrývají obsahy, které participanti konzumují na užívaných zařízeních, technické a dovedností problémy spojované s médii, popis přístupu jednotlivých rodin k užívání médií, samostatnost zacházení, zapojení médií v rutině dětí a potažmo rodiny a odlišnost této rutiny v období s větším množstvím volného času. Bylo zjištěno, že lze pozorovat rozdíl mezi mediálními návyky v období s větším množstvím volného času a v každodenním životě. Tento poznatek... Keywords: Média; mediální návyky; děti; čas u obrazovky; guided tour; Media; media habits; children; screentime; guided tour Available in a digital repository NRGL
Mediální návyky dětí ve věku 6-8 let

This diploma thesis explores the media habits of children aged 6-8, a developmental stage corresponding to early school age according to psychological understanding. Through the ethnographic method of ...

Havlíčková, Anna; Háša, Marek; Šimková, Karolína
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases