Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 789
Published from to

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet; HHhH; histoire; fiction; postmodernisme; méta-narration; méta-textualité; écriture hybride; Laurent Binet; HHhH; history; fiction; postmodernism; metanarration; metatextuality; hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2022

Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka
Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2022 - French
The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and social media. The theoretical part is based on the definitions of foreign language didactics and teaching French as a foreign language. It describes in detail the current approaches in teaching foreign languages and competencies suggested by the Common European Framework of Reference for languages and Framework Education Programme of the Czech Republic. Then, social media are introduced theoretically. The theoretical introduction is followed by the presentation of concrete social networks and the statistics of their use. The next chapter is dedicated to communication which unifies these so far separated fields of the diploma thesis. Finally, the thesis summarizes the potential and the dangers of social media for teaching and learning French. The practical part focuses on the analysis of selected French coursebooks and enumerates the examples of online communication and social media in these teaching resources. Then, a list of educational profiles on social media is presented. This is accompanied by profiles that are not educational at first, but their content can be used for teaching and learning... Diplomová práce s názvem Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka se zaměřuje na hledání jevů, které propojují výuku francouzského jazyka a sociální média. V teoretické části se práce opírá o definice didaktiky cizích jazyků a výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Detailněji popisuje aktuální přístupy k výuce francouzštiny a kompetence definované ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a Rámcovém vzdělávacím plánu. Poté práce popisuje sociální média, uvádí konkrétní příklady jednotlivých sociálních sítí a statistiky jejich užívání. Následující kapitola je věnována komunikaci, která propojuje obě doposud oddělené oblasti. V závěru je představen potenciál a rizika sociálních médií pro výuku francouzštiny. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných učebnic francouzského jazyka a shrnuje výskyt online komunikace či sociálních médií v učebních textech. Dále nabízí výčet profilů se vzdělávacím obsahem, které se na sociálních sítích vyskytují. Ten je doplněn i o profily, které nejsou primárně vzdělávací, ale nabízí obsah využitelný pro výuku francouzštiny. Poslední kapitola praktické části práce je věnována konkrétním aktivitám, které se inspirují funkcemi sociální sítě Instagram, ale dají se využít v běžné školní třídě. KLÍČOVÁ SLOVA didaktika cizích jazyků, výuka... Keywords: didaktika cizích jazyků; výuka francouzštiny jako cizího jazyka; sociální média; sociální sítě; Instagram; online komunikace; foreign language didactics; teaching and learning French as a foreign language; social media; social networks; Instagram; online communication Available in a digital repository NRGL
Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka

The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and ...

Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Překlady současných frankofonních autorů do českého jazyka od roku 1989
Stehlíková, Sára; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2022 - French
Keywords: Literatura; román; Kanada; Karibik; 1989; Literature; novel; Canada; the Caribbean; 1989 Available in a digital repository NRGL
Překlady současných frankofonních autorů do českého jazyka od roku 1989

Stehlíková, Sára; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2022

Hmota a hniloba: studie o beztvarosti u Georgese Bataille
Rocha Tenorio, Laís; Goddard, Jean-Christophe; Wolfe, Charles T.
2021 - French
MATTER AND DECAY: A STUDY OF THE FORMLESSNESS IN GEORGES BATAILLE'S WORK Abstract: The present work proposes a reflection on the entry «Formlessness» presented by Georges Bataille in the magazine Documents, to which the writer and thinker was part of from 1929 to 1930. The interest in this entry emerged because of the «Formlessness» have a certain similarity with a specific process in nature, namely, the rot. The «Formlessness», at first, appears as an entry in Bataille's critical dictionary, revealing itself more as a «tool» than an adjective. Whereas Bataille weaves a critique of modern anthropomorphism with it, we see that this entry later becomes a notion. Therefore, in order to understand it as a notion and a tool in this analysis, it will be necessary to go through the rot and through the texts that the author will dedicate to materialism. Thus, this proposal will show that the Bataillian conception of the matter, our hypothesis, has contributed for the reflection of the «Formlessness» and of its function. Keywords: Formlessness; Materialism; Decay; Georges Bataille MATIERE ET POURRITURE: UNE ETUDE SUR L'INFORME CHEZ GEORGES BATAILLE Résumé: Le présent travail propose une réflexion sur l'entrée «Informe» présenté par Georges Bataille dans la revue Documents, à laquelle l'écrivain et penseur a fait partie de 1929 à 1930. L'intérêt pour cette entrée est surgi en raison de l'«Informe» avoir une certaine similarité avec un processus spécifique dans la nature, à savoir, la pourriture. L'«Informe», tout d'abord, apparaît dans le dictionnaire critique, se révélant plutôt comme un «outil» qu'un adjectif. Au fur et à mesure que Bataille tisse une critique de l'anthropomorphisme moderne, nous voyons aussi que cette entrée devient une notion. Toutefois, pour comprendre comment l'«Informe» se transforme un outil et une notion, sera-t-il nécessaire de passer par la pourriture et par les textes que l'auteur dédiera au matérialisme. Ainsi, ce parcours proposé par nous montrera que la conception bataillienne de la matière, notre hypothèse, a contribué pour la réflexion de l'«Informe» et de sa fonction. Mots-clés: Informe; Matérialisme; Pourriture; Georges Bataille Keywords: Informe; Matérialisme; Pourriture; Georges Bataille; Formlessness; Materialism; Decay; Georges Bataille Available in a digital repository NRGL
Hmota a hniloba: studie o beztvarosti u Georgese Bataille

MATTER AND DECAY: A STUDY OF THE FORMLESSNESS IN GEORGES BATAILLE'S WORK Abstract: The present work proposes a reflection on the entry «Formlessness» presented by Georges Bataille in the magazine ...

Rocha Tenorio, Laís; Goddard, Jean-Christophe; Wolfe, Charles T.
Univerzita Karlova, 2021

Od intuice ke kosmologii. Filosofie pohybu Henriho Bergsona
Zhang, Ziyue; Montebello, Pierre; Miquel, Paul - Antoine
2021 - French
In Bergson's philosophy, movement is not only an important notion, but Bergson's philosophy itself is presented as a thought-movement: The movement has a metaphilosophical dimension in Bergson, which shows us a movement of enlargement to the universe. Therefore, our research aims at studying Bergson's philosophy dedicated to the theme of movement. More specifically, we want to grasp this movement in its two dimensions as a double unity in « Matter and memory » : the unity of all dimensions of reality unified by movement, and the Bergsonian philosophy as a great unity. Key-words: Bergson, movement, intuition, cosmology, matter Résumé Dans la philosophie de Bergson, le mouvement n'est pas seulement une notion importante, de plus, la philosophie de Bergson elle-même est présentée comme une pensée-mouvement : le mouvement a une dimension métaphilosophique chez Bergson qui nous affiche un mouvement d'élargissement jusqu'à l'univers. Donc notre recherche prétend étudier la philosophie de Bergson dédiée au thème du mouvement. Plus particulièrement, nous voulons saisir ce mouvement dans ces deux dimensions comme une unité double dans Matière et mémoire : l'unité de toutes les dimensions du réel unifiées par le mouvement, et la philosophie bergsonienne comme une grande unité. Mots-clés : Bergson, mouvement, intuition, cosmologie, matière Keywords: Bergson; mouvement; intuition; cosmologie; matière; Bergson; movement; intuition; cosmology; matter Available in a digital repository NRGL
Od intuice ke kosmologii. Filosofie pohybu Henriho Bergsona

In Bergson's philosophy, movement is not only an important notion, but Bergson's philosophy itself is presented as a thought-movement: The movement has a metaphilosophical dimension in Bergson, which ...

Zhang, Ziyue; Montebello, Pierre; Miquel, Paul - Antoine
Univerzita Karlova, 2021

Italský novo-parmenideismus ve 20. století. Filosofie Emanuele Severina a smrt jako životní nutnost
Barbieri, Sofia; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
2021 - French
Keywords: Emanuele Severino, Neo-Parmenidism, original structure, Being, Nothingness, death. The aim of this work is to put into circulation the thought of the Italian philosopher Emanuele Severino. The Neo-Parmenidism, of which Severino is the most important representative, is an interesting voice in the Italian and European philosophical panorama nowadays and it can open a new field for philosophical research, especially in the theme of death. A definition of Neo-Parmenidism will be given and the context from which and in which it was born and developed in the XXᵉ century will be outlined. The 'original structure' will then be explained. It is the logical-conceptual knot which, according to Severino, is the true foundation, since it allows the Being to be shown in its full authenticity, that is, without contamination by nothingness. The second half of Severino's writings will also be discussed. The path to the affirmation of authentic Being through the "sunset" of being-that-is-not will be shown. Finally, we will expose how Severino manages to give a new meaning to the phenomenon of death, which no longer has to do with nothingness but only with Being, as an approach to the Glory. Mots-clé: Emanuele Severino, néo-parmenidisme, structure originelle, Être, Néant, mort. Le but de ce travail est la mise en circulation de la pensée du philosophe italien Emanuele Severino. Le néo-parménidisme, dont Severino est le plus grand représentant, est une voix intéressante dans le panorama philosophique italien et européen d'aujourd'hui et peut ouvrir un nouveau terrain à la recherche philosophique, en particulier dans la thématique de la mort. Nous nous intéresserons à donner une définition du néo-parménidisme et à esquisser le contexte à partir duquel et dans lequel il est né et s'est développé au XXᵉ siècle. Nous traiterons ensuite la "structure originelle", c'est-à-dire ce nœud logico-conceptuel qui, selon Severino, est le vrai fondement, car il permet de montrer l'être dans sa pleine authenticité, c'est-à-dire sans contamination par le néant. Nous aborderons aussi la seconde moitié des écrits de Severino, dans laquelle est théorisée et montrée la voie vers l'affirmation de l'Être authentique à travers le « coucher du soleil » de l'être-qui-n'est-pas. Enfin nous montrerons comment Severino arrive à donner un nouveau significat au phénomène de la mort, qui n'a plus à voir avec le néant mais seulement avec l'Être, en tant qu'approche à la Gloire. Keywords: Emanuele Severino; néo-parmenidisme; structure originelle; Être; Néant; mort; Emanuele Severino; Neo-Parmenidism; original structure; Being; Nothingness; death Available in a digital repository NRGL
Italský novo-parmenideismus ve 20. století. Filosofie Emanuele Severina a smrt jako životní nutnost

Keywords: Emanuele Severino, Neo-Parmenidism, original structure, Being, Nothingness, death. The aim of this work is to put into circulation the thought of the Italian philosopher Emanuele Severino. ...

Barbieri, Sofia; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2021

Radikální relační ontologie: prožitek diference nitra
Garrigue, Arthur; Klass, Tobias Nikolaus; Goddard, Jean-Christophe
2021 - French
This work unfolds Arturo Escobar's radical relational ontology in an imagined discussion with Gilbert Simondon. Questioning Escobar's academic reception in the North, we seek the answer in Escobar's own work, in his proposal of a political ontology and the pluriversal posture it underlies. In trying to grasp what radical difference means, understood as ontological excess, we come to the point of having to outline a pluriversal ethic of otherness in order to "live fearlessly the difference from within". Key words: relational-ontology; indigenous-struggles-for-the-territory ;ontological- conflicts ; otherness ; radical-otherness; anthropology ;philosophy; Arturo-Escobar; Gilbert- Simondon Ce travail déploie l'ontologie relationnelle radicale d'Arturo Escobar, dans une discussion imaginée avec Gilbert Simondon. Questionnant la réception universitaire d'Escobar au Nord, nous cherchons la réponse dans l'œuvre d'Escobar lui-même, dans sa proposition d'une ontologie politique et la posture pluriverselle qu'elle sous-tend. En tentant de saisir ce que signifie la différence radicale, comprise comme excès ontologique, nous en arrivons à devoir esquisser une éthique pluriverselle de l'altérité pour « vivre sans peur la différence de l'intérieur ». Mots clés : ontologie-relationnelle;luttes-indigènes-pour-le-territoire;conflits-ontologiques; altérité; altérité-radicale; anthropologie; philosophie; Arturo-Escobar; Gilbert-Simondon Keywords: ontologie-relationnelle;luttes-indigènes-pour-le-territoire;conflits-ontologiques;altérité; altérité-radicale;anthropologie;philosophie;Arturo-Escobar;Gilbert-Simondon; relational-ontology;indigenous-struggles-for-the-territory ;ontological-conflicts ;otherness ;radical-otherness ;anthropology ;philosophy ;Arturo-Escobar ;Gilbert-Simondon Available in a digital repository NRGL
Radikální relační ontologie: prožitek diference nitra

This work unfolds Arturo Escobar's radical relational ontology in an imagined discussion with Gilbert Simondon. Questioning Escobar's academic reception in the North, we seek the answer in Escobar's ...

Garrigue, Arthur; Klass, Tobias Nikolaus; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2021

Mýtus ve francouzské klasicistní tragédii a v próze symbolistů.
Loskot, Tomáš; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
2021 - French
This thesis deals with how a myth is approached and treated by two different literary movements, namely the classicism and the symbolism. The main aim of this thesis is to compare the shift of meaning and function of the myth in its literary renditions. The works on which we will try to demonstrate these differences are Phèdre by Jean Racine as for the classical movement, and Thésée by André Gide as for the symbolist movement. The thesis poses questions regarding the purpose of these respective literary interpretations and centres around the hypothesis that the classical work focuses on inspiring terror and pity, while the myth as treated by the symbolists seems to serve rather as a dialogue with oneself. Moreover, symbolists perceive the myth's archetypal content to be more suitable in expressing the essential, in accordance with the philosophy of Arthur Schopenhauer, while the classical period is much more preoccupied with Antiquity and follows strictly the rules as established in Aristotle's Poetics. The theoretical part of the thesis concentrates on the definition and delimitation of the keywords, as well as describing the different kinds of myths. It also gives a brief outline of the respective literary movements. The analytical part deals with what the authors wanted to express through the... Résumé práce v češtině Tato práce se zabývá fenoménem mýtu ve francouzské literatuře, jmenovitě ve francouzském klasicismu a symbolismu. Konkrétně se pak věnuje dílům Phèdre od Jeana Racina a Thésée od André Gidea. Mezi hlavní cíle práce patří analýza toho, jak představitelé těchto dvou literárních směrů používají mýtus ve svých dílech, co tím chtějí vyjádřit a proč to vůbec dělají. Dalším cílem této práce bylo porovnat, jak se tato literární verze mýtu liší od jeho původní podoby. Aby bylo možné odpovědět na tyto otázky, bylo nutné vymezit jak pojem mýtus, tak pojmy symbol, alegorie, metafora a archetyp. První kapitola se tedy věnuje definici, vymezení a struktuře mýtu v obecném slova smyslu, ale také jeho různým druhům. Prvním z těchto druhů byly mýty a náboženství lidí ze starší i z mladší doby kamenné, na kterých jsme ukázali počátky mýtu v lidské kultuře a také to, jak mýtus vypadá v praxi. Druhý z těchto druhů, které jsme zkoumali, je mýtus Řeků. Ten byl pro naši analýzu nejdůležitější, neboť jak Racine, tak Gide se ve svých dílech věnují právě řeckému typu mýtu. V této podkapitole je také popsán zlom v chápání slova mýtus - původní význam, dle kterého byl mýtus chápán jako něco veskrze pravdivého a posvátného, pozbývá své vážnosti a je vzdělanou společností napříště chápán jako něco neuvěřitelného,... Keywords: le mythe; le symbole; l'allégorie; la métaphore; l'archétype; le classicisme; le symbolisme; Jean Racine; André Gide; Thésée; Phèdre; myth; symbol; allegory; metaphor; archetype; classicism; symbolism; Jean Racine; André Gide; Thésée; Phèdre Available in a digital repository NRGL
Mýtus ve francouzské klasicistní tragédii a v próze symbolistů.

This thesis deals with how a myth is approached and treated by two different literary movements, namely the classicism and the symbolism. The main aim of this thesis is to compare the shift of meaning ...

Loskot, Tomáš; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2021

FRANCOUZSKÉ KRYPTOJAZYKY SE ZAMĚŘENÍM NA "LANGUE DES OISEAUX"
Vranková, Eliška; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
2021 - French
This bachelor thesis focuses on a sociolinguistic theme concerning the problematic of french cryptolanguages and choses la Langue des Oiseaux as a representative of cryptolanguages to analyse in more detail. The topic is described in relation to two disciplines whose principes create the basis of the chosen cryptolanguage - sociolinguistics and general linguistics. The thesis explains the exact position of the cryptolanguages in the diasystem, presents relevant social groups, describes many of the linguistic features most used for encryption, deals with the topic of slang/argot and offers a summary of the cryptolanguages, dividing them into two groups - major and minor french slang/argot representatives. There are five major representatives : largonji, louchebem, cadogan, verlan and javanais, and several minor representatives, among which we find the language of children, the language of SMS, the jargon of the professions or la Langue des Oiseaux. The last mentioned representative is dedicated an entire chapter in order to reveal its origins, the motivation for its creation and its history of use from the past to the present. The second part of the thesis is more practical, it explains the relationship between la Langue des Oiseaux and alchemy, offers a linguistic description of this hermetic... Tato bakalářská práce je zaměřená na sociolingvistické téma týkající se problematiky francouzských kryptojazyků a detailněji se v popisu věnuje Langue des Oiseaux jakožto jednoho konkrétního zástupce. Toto téma je popsáno ve vztahu ke dvěma oborům, jejichž principy tvoří základ kryptomluvy - sociolingvistika a obecná lingvistika. Bakalářská práce ukotvuje přesnou pozici kryptojazyků v diasystému francouzského jazyka, představuje sociální skupiny, kterých se užívání argotu a kryptojazyků týká, popisuje mnoho lingvistických fenoménů, které jsou nejčastěji používány pro šifrování, zabývá se otázkou argotu a nabízí přehled kryptojazyků, které rozděluje do dvou skupin - hlavní a vedlejší představitele francouzského argotu. Těch hlavních představitelů je pět : largonji, louchebem, cadogan, verlan a javanais. Mezi vedlejšími představiteli najdeme například tajný jazyk dětí, SMS jazyk, žargon profesí nebo Langue des Oiseaux, kterému je věnována celá kapitola. Tato práce odhalí jeho původ, motivaci pro jeho vznik a historii jeho užívání od minulosti po současnost. Druhá část práce je praktičtější, vysvětluje vztah mezi Langue des Oiseaux a alchymií, nabízí lingvistický popis tohoto hermetického jazyka, popisuje principy tvorby a jeho fungování a uvádí konkrétní příklady jeho rozkódování. Text práce... Keywords: diasystém francouzštiny; kryptojazyky; sociální variace; šifrování; langue des oiseaux; diasystem of french; cryptolanguages; social variation; encryption; langue des oiseaux Available in a digital repository NRGL
FRANCOUZSKÉ KRYPTOJAZYKY SE ZAMĚŘENÍM NA "LANGUE DES OISEAUX"

This bachelor thesis focuses on a sociolinguistic theme concerning the problematic of french cryptolanguages and choses la Langue des Oiseaux as a representative of cryptolanguages to analyse in more ...

Vranková, Eliška; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2021

Romantické drama Victora Huga
Benešová, Petra; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2021 - French
Keywords: romantické drama; V. Hugo; romantismus; Hernani; Ruy Blas; romantic drama; V. Hugo; Romanticism; Hernani; Ruy Blas Available in a digital repository NRGL
Romantické drama Victora Huga

Benešová, Petra; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases