Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 505
Published from to

Systém individuálního vzdělávání ve Francii a v ČR.
Gaudníková, Karolína; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
2019 - French
Keywords: homeschooling, alternative of education, traditional school, legislation The fundamental objective of this diploma thesis is exploration and description of the homeschooling in the Czech republic and the France. At the same time, the parallel intention is the comparison of this type of education in theese two countries. We also focus not only on the theoretical arrangement of the homeschooling in the legislation of the both countries, but we also analyse the practical part of it. It is why the inseparable part of this thesis is also the analyse of the concrete practical activities and operations that each family, educating their childs at home, have to completes. From the point of view of the structure of the basic objectives, that is why this thesis is create as the analyse of the homeschooling from the theoretical and practical point of view. That is the theoretical base of the thesis. The practical part is create as the critical analyse and the evaluation of collected knowledges composing not only from the individual comparisons of the concrete themes and from the issues of the homeschooling in the Czech republic and in the France, but also from the creation of the conclusions following from the accumulated informations. The thesis states the essential differences in the majority of... Klíčová slova: domácí vzdělávání, alternativa vzdělávání, tradiční škola, legislativa Základním cílem této diplomové práce je zmapovat a charakterizovat domácí vzdělávání v České republice a ve Francii, přičemž paralelním záměrem je porovnat tento typ vzdělávání v těchto dvou zemích. Zároveň se zaměříme nejen na teoretické ukotvení domácího vzdělávání v legislativě obou zemí, ale analyzujeme i jeho praktickou část. Proto nedílnou součástí práce je i analýza konkrétních praktických aktivit a úkonů, které každá rodina, vzdělávající své děti doma, musí absolvovat. Z hlediska struktury základních cílů je proto tato práce koncipována jako analýza domácího vzdělávání z teoretického i praktického hlediska, což tvoří teoretickou základnu této práce. Praktickou část tvoří kritická analýza a hodnocení nasbíraných poznatků, skládající se nejen z jednotlivých porovnání konkrétních témat a problematik domácího vzdělávání v České republice a ve Francii, ale i z utváření závěrů vyplývajících z nashromážděných údajů. Práce konstatuje podstatné rozdíly ve většině analyzovaných témat. Rozdílné pojetí nacházíme již v samotné terminologii, dále v teoretických kapitolách, které jsou věnované například legislativnímu zakotvení tohoto způsobu vzdělávání či odlišnému nastavení podmínek pro rodiny vzdělávající své děti... Keywords: domácí vzdělávání; alternativa vzdělávání; tradiční škola; lagislativa; homeschooling; alternative to education; traditional school; legislation Available in a digital repository NRGL
Systém individuálního vzdělávání ve Francii a v ČR.

Keywords: homeschooling, alternative of education, traditional school, legislation The fundamental objective of this diploma thesis is exploration and description of the homeschooling in the Czech ...

Gaudníková, Karolína; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
Univerzita Karlova, 2019

Historie a kultura města Belfort
Podloucká, Barbora; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
2019 - French
Keywords: Belfort; historie; kultura; strategické místo; dobývání; současnost; Belfort; history; culture; strategic location; conquest; present day Available in a digital repository NRGL
Historie a kultura města Belfort

Podloucká, Barbora; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Paříž - moderní město
Jiránková, Petra; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
2019 - French
Keywords: Francie; Paříž; architektura; moderní stavby; proměna; projekt; France; Paris; architecture; construction modern; transformation; project Available in a digital repository NRGL
Paříž - moderní město

Jiránková, Petra; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Albert CAMUS a Kamel DAOUD
Štancl, Martin; Fučíková, Milena; Šarše, Vojtěch
2019 - French
The thesis analyses novels l'Étranger and Meursault, contre-enquête, which represent an example of literary dialogue reflecting problems associated with postcolonial society. The comparison of texts shows changes made by Kamel Daoud and the shifting values taking place in this transformation. Emphasis is placed on the characters, and especially on the onomastic system, to illustrate the main difference in the message of selected novels. The introduction focuses on contradictory public perception of writers and their native country, Algeria. The main part compares semantic differences of these two books. To strengthen the comparison, the word frequency analysis has been used and it showed important disproportions between both texts. The conclusion discusses the crucial role of language, which in both cases is divided into two contradictory categories that are the source of certain tension. The result of this work is an interpretation of Daoud's work, in which the possibilities of new interpretations of Camus's work also appear, partly thanks to the comparison with texts written by important postcolonial theoreticians. The issue of searching for identity, presented in the literature since time immemorial, derives from the contact of two different cultures and occupies a significant place in Daoud's... Diplomová práce analyzuje romány l'Étranger a Meursault, contre-enquête, které představují příklad literárního dialogu, jenž odráží problémy spojené s postkoloniální společností. Srovnání textů ukazuje, jakým způsobem Kamel Daoud obměňuje původní text a k jakým hodnotovým posunům při této transformaci dochází. Důraz je kladen na jednotlivé postavy, na nichž se dá nejlépe ilustrovat odlišnost poselství vybraných románů, a to mimo jiné i díky rozboru onomastických systémů. V úvodu je pozornost věnována vzájemnému vztahu Alberta Camuse a Alžírska, který se zdá být značně rozporuplný. V hlavní části se detailně popisuje zmíněný významový posun mezi oběma díly, k čemuž dopomáhá porovnání počtu výskytů klíčových slov. Závěr se soustředí na důležitou roli jazyka, jenž je v obou případech rozdělen do dvou protichůdných kategorií, jež jsou zdrojem románového napětí. Výsledkem práce je interpretace Daoudova díla, v jejímž světle se rovněž objevují možnosti nových interpretací díla Camusova, a to obzvláště díky porovnání s texty významných teoretiků postkoloniálních studií. Do popředí vystupuje téma hledání identity, jež je motivováno kontaktem dvou odlišných kultur, ke kterému dochází od pradávna, což se odráží již v klasické mytologii, na kterou ve svých dílech oba autoři odkazují. Vzájemné propojení románů... Keywords: Daoud a Camus; Meursault; contre-enquête; l'Étranger; postkoloniální literatura; transvalorizace; Camus a Alžírsko; postava Meursaulta; Daoud and Camus; Meursault; contre-enquête; l'Étranger; postcolonial literature; transvalorisation; Camus and Algeria; character of Meursault Available in a digital repository NRGL
Albert CAMUS a Kamel DAOUD

The thesis analyses novels l'Étranger and Meursault, contre-enquête, which represent an example of literary dialogue reflecting problems associated with postcolonial society. The comparison of texts ...

Štancl, Martin; Fučíková, Milena; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2019

Studie pohádek Modrovous Charlese Perraulta a Divná svatba Patricka Chamoiseaua.
Doubravská, Kateřina; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2019 - French
Keywords: Conte; Charles Perrault; La Barbe bleue; Patrick Chamoiseau; Une affaire de mariage; comparaison; Fairy tale; Charles Perrault; Bluebeard; Patrick Chamoiseau; A Little Matter of Marriage; comparison Available in a digital repository NRGL
Studie pohádek Modrovous Charlese Perraulta a Divná svatba Patricka Chamoiseaua.

Doubravská, Kateřina; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2019

Obraz otroka v kreolských pohádkách Patricka Chamoiseaua.
Svobodová, Kateřina; Fučíková, Milena; Šarše, Vojtěch
2019 - French
v anglickém jazyce The subject of this diploma thesis is the work of the francophone writer Patrick Chamoiseau. The thesis reflects especially the theme of slavery in short stories and fairy tales of this Martinique author. The diploma thesis puts Patrick Chamoiseau's work in a historical and political context as well as the personal life of the writer. The diploma thesis describes geographic and cultural particularities of the Lesser Antilles and analyzes in more detail the story The Slave Old Man and the Giant Dog and selected fairy tales. Based on this analysis, the thesis describes typical themes and language tools used by Patrick Chamoiseau. The thesis also deals with oral literature and culture of Martinique and the current problems of society are also discussed through a reflection of another work by Patrick Chamoiseuau. v českém jazyce Předmětem diplomové práce je dílo frankofonního spisovatele Patricka Chamoiseaua. Diplomová práce reflektuje zvláště tematiku otroctví v povídkách a pohádkách martinického autora. Diplomová práce zasazuje dílo Patricka Chamoiseaua do historického a politického kontextu a také osobního života spisovatele. Diplomová práce přibližuje geografické a kulturní zvláštnosti oblasti Malých Antil. Diplomová práce dále podrobněji analyzuje povídku Otrok stařec a obří pes a vybrané pohádky. Na základě této analýzy diplomová práce nabízí typická témata a jazykové prostředky užívané Patrickem Chamoiseauem. Diplomová práce se též zabývá orální literaturou a kulturou Martiniku. Diplomová práce také pojednává o současných problémech společnosti skrze reflexi dalšího díla Patricka Chamoiseuaua. Keywords: Chamoiseau; esclavage; colonisation; Petites Antilles; Martinique; négritude; créolité; antillanité; langue créole; récit; conte; narrateur; littérature orale; Chamoiseau; slavery; colonization; Lesser Antilles; Martinique; négritude; créolité; antillanité; creole language; story; fairy tale; narrator; oral literature Available in a digital repository NRGL
Obraz otroka v kreolských pohádkách Patricka Chamoiseaua.

v anglickém jazyce The subject of this diploma thesis is the work of the francophone writer Patrick Chamoiseau. The thesis reflects especially the theme of slavery in short stories and fairy tales of ...

Svobodová, Kateřina; Fučíková, Milena; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2019

L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain
HRDINOVÁ, Amálie
2019 - French
Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, Un de Baumugnes a Regain. První část této bakalářské práce představuje autora a jeho Trilogie de Pan a také popisuje prvky, které ho inspirovaly při umělecké tvorbě. Ve druhé části práce je u jednotlivých románů shrnut děj a poté následuje jeho tematický rozbor. Konkrétně jsou rozbory zaměřeny na téma člověka a přírody a definují jejich vzájemné vztahy. Práce je psána ve francouzském jazyce. Na konci obsahuje i résumé v jazyce českém. The aim of this bachelor's thesis is analysis of the relations between man and nature in the Trilogie de Pan. The author of this trilogy is a French writer of the 20th century Jean Giono. The trilogy consists of novels Colline, Un de Baumugnes and Regain. The first part of this thesis describes the life and literary production of the author, the elements that inspired him and introduces the Trilogie de Pan. In the second part of the thesis, the story of each book is summarized and then analysed. The analyses deal particularly with the motifs of the man and the nature and define the relationships between them. This bachelor's thesis is written in the French language and contains the résumé in Czech language at the end. Keywords: Jean Giono; Trilogie de Pan; Colline; Regain; Un de Baumugnes; french literature; man and nature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain

Cílem této bakalářské práce je analýza vztahů mezi člověkem a přírodou v Trilogie de Pan. Jejím autorem je francouzský spisovatel dvacátého století Jean Giono. Tato trilogie zahrnuje romány Colline, ...

HRDINOVÁ, Amálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant
KRAUSOVÁ, Markéta
2019 - French
Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), do kterého se tato díla řadí. Uvedeme prostředky typické pro tento směr a přiblížíme historický kontext. Dále přiblížíme životy a díla zmíněných spisovatelů. V práci rovněž podáme definici literární postavy a hlavně její charakteristiky. Vysvětlíme pojem parvenu, který figuruje v názvu. Hlavně se však zaměříme na analýzu postav Juliena Sorela a Georgese Duroye podle jejich původu, vzhledu, charakteru a vztahů. Nakonec oba dva porovnáme a rozhodneme, zda je můžeme nazývat výše zmíněným pojmem. The bachelor work deals with the analysis of the mains characters of novels The Red and the Black written by Stendhal and Bel-Ami by Guy de Maupassant. Firstly, we introduce a literature movement (realism) into which these two pieces of the work falls. We present the typical tools of this movement and clarify the historical context. We also present the life and work of the above mentioned authors. Furthermore, we define the character of novel and its characteristics. We explain the term parvenu which appears in title of the work. But mainly, we focus on the analysis of Julien Sorel and Georges Duroy made on the bases of their origins, appearance, character and relationships. Finally, we compare them and decide who we can call the parvenu. Keywords: Realism; character of a novel; parvenu; characteristic; novel Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siecle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant

Bakalářská práce se zabývá analýzou hlavních hrdinů, parvenus, románů Červený a černý napsaným Stendhalem a Miláček od spisovatele Guye de Maupassanta. Nejprve představíme literární směr (realismus), ...

KRAUSOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie
Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2019 - French
The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis will result in the complex characterization of this significant early romantic novel. Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně romantického románu. Keywords: Madame de Staël|preromantismus|sentimentální román|narativní analýza|monodie|stylistický rozbor|francouzská literatura; Madame de Staël|Romanticism|sentimental novel|narrative mode|monody|stylistic analysis|French literature Available in a digital repository NRGL
Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie

The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies ...

Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock
Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2019 - French
Keywords: Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Monsieur Mundstock; la traduction comparative; les Juifs; le porteur d'étoile; Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Mr. Theodore Mundstock; comparative translation; Jews; the man with yellow star Available in a digital repository NRGL
Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock

Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases