Number of found documents: 150
Published from to

Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel
Volf Přemysl; Csanda Jakub; Hromčík Martin
2018 - English
V této bakalářské práci je nejprve představen BADA model. Poté je vypracováno teoretické porovnání mezi předcházejícím modelem BADA 3 a současným modelem BADA 4. Následně je navržena architektura nového modelu pro implementaci do systému AgentFly spolu s krátkým představením samotné implementace. Poté jsou provedeny experimenty obsahující několik typů letadel na obou modelech. Trajektorie letu vypočtené pomocí BADA 4 modelu jsou pak porovnány s trajektoriemi vypočtenými předcházejícím modelem BADA 3 a s referenčními trajektoriemi letu. Nakonec jsou navržena vylepšení pro nový model BADA 4 založená na tomto zhodnocení výkonu.In this Bachelor's thesis, the Base of Aircraft Data (BADA) model is briefly introduced. Then a theoretical comparison between the previous model BADA Family 3 and the current model BADA Family 4 is drawn. Afterward, an architecture of the new model is designed to be implemented into the AgentFly system, along with the short presentation of the actual implementation. After that, experiments containing several different aircraft types are conducted on both models. Flight trajectories calculated by the BADA Family 4 model are then compared to those calculated by the previous model BADA Family 3 and to reference flight trajectories. Finally, improvements to the BADA Family 4 are proposed based on the evaluation of its performance. Keywords: AgentFly,Modelování trajektorie letadel,BADA,simulace letu; AgentFly,Aircraft trajectory modeling,BADA,simulation of the flight Available at various departments of the ČVUT.
Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel

V této bakalářské práci je nejprve představen BADA model. Poté je vypracováno teoretické porovnání mezi předcházejícím modelem BADA 3 a současným modelem BADA 4. Následně je navržena architektura ...

Volf Přemysl; Csanda Jakub; Hromčík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu
Saska Martin; Bursík Filip; Šalanský Vojtěch
2018 - English
Cílem práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit v Gazebo simulátoru a na reálném experimentu, aplikaci pro ovládání a navigovaní bezpilotních vzdušných vozidel (UAVs) v aplikaci následování neoprávněné helikoptéry létající v zakázané oblasti. Navrhnout a realizovat Android aplikaci pro ovládání a navigaci UAV pomocí umístění mobilního telefonu směrem k létajícímu cíli. Navrhnuty a experimentálně vyhodnoceny budou dvě různé metody. V první metodě, operátor udržuje neoprávněné UAV ve středu kamery mobilního telefonu, který definuje vektor pro sledování, který bude sledovat řízené UAV. V druhé metodě, bude okraj telefonu použit jako vyhledávač směru pro definovaní vektoru. Realizace dvou rozdílných rozhraní, které umožňují ovládat UAV, vybavené palubním počítačem s ROSem, mobilním telefonem v reálném čase a popsat je. Udělat ověření funkčnosti systému v Gazebu a s reálnou platformou s venkovními podmínkami. Cíl experimentu bude dostat UAV do blízkosti létajícího cíle k umožnění lokalizaci pomocí palubních kamer.The aim of the work is to design, implement, and experimentally verify in Gazebo simulator and real experiments an application for control and navigation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in an application of following an unauthorized helicopter flying in forbidden areas. Design and implement an Android application for UAV control and navigation by positioning of the mobile phone into the direction of the flying target. Two different approaches will be implemented and experimentally evaluated. In the first one, operator keeps the unauthorized UAV in the center of a mobile phone camera, which defines a vector to follow by the controlled UAV. In the second one, an edge of the mobile phone is used as a direction finder to define this vector. Implementation two different interfaces that enable to control a UAV equipped with the onboard computer with ROS (Robot Operating System) by the mobile phone in real time and describe them. Make verification of the system functionalities in Gazebo and with a real platform in outdoor conditions. The goal of the experiment will be to get the UAV into proximity of the flying target to enable its localization by onboard cameras. Keywords: UAV,ROS,Android,mobilní aplikace,outdoor navigace; UAV,ROS,Android,mobile application,outdoor navigation Available at various departments of the ČVUT.
Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu

Cílem práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit v Gazebo simulátoru a na reálném experimentu, aplikaci pro ovládání a navigovaní bezpilotních vzdušných vozidel (UAVs) v aplikaci ...

Saska Martin; Bursík Filip; Šalanský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Plánování pro systém MoleMOD
Kulich Miroslav; Brejchová Michaela; Petrš Jan
2018 - English
Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou tunely, kterými mohou prolézat roboty tvarem připomínající červy, a moduly přemisťovat. První část práce se zabývá popisem systému MoleMOD, robotů a stavebních bloků, a možnostmi jeho využití. Následuje teorie diskrétního plánování a návrh samotného algoritmu. Použit bude algoritmus pro informované prohledávání stavového prostoru, přesněji algoritmus A*, upravený pro potřeby systému MoleMOD. Poslední část je o simulátoru Gazebo, ve kterém se bude výstup algoritmu testovat. K tomu je zapotřebí vytvořit modely jednotlivých částí systému včetně jejich kinematiky.The aim of this thesis is to design a planning algorithm for the MoleMOD system that is created at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague. The system is designed to build various constructions of special modules. These modules have tunnels inside, where the worm-shaped robots can move, and shift modules. The first part deals with a description of MoleMOD system, robots and building blocks, and possibilities of its use. Then the theory of discrete planning and the design of the algorithm follow. An informed method for state-space search will be used, more precisely the A* algorithm, adapted for the MoleMOD system's needs. The last part is about the Gazebo simulator in which the algorithm output will be tested. For that, it is necessary to create models of individual parts of the system including their kinematics. Keywords: MoleMOD,plánování,aloritmus A*,simulátor Gazebo; MoleMOD,planning,A* algorithm,Gazebo simulator Available at various departments of the ČVUT.
Plánování pro systém MoleMOD

Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V ...

Kulich Miroslav; Brejchová Michaela; Petrš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Framework pro využití dat z IoT senzorů pro context-aware aplikace
Trnka Michal; Svačina Jan; Šourek Gustav
2018 - English
Bakalářská práce se zabývá vývojem efektivního frameworku umožňujícího programátorům vytvářet aplikace s vědomím kontextu, které zpracovávají data z IoT senzorů za předpokladu kratšího času pro vývoj, jednodušších programátorských konstrukcí a s využítím přístupu řízeného událostmi. Řešení umožňuje použití frameworku se širokou škálou senzorů, které posílají data samostatně, periodicky a ve vysoké frekvenci. Framework je postaven na technologii Spring Boot s použitím technik pro aspektové programování a přístupu řízeného událostmi. Integrace frameworku může probíhat s různými komunikačními technologiemi. Na základě zátěžových a statických testů je porovnáno konvenční a navrhované řešení. Všechny aspekty frameworku jsou otestovány a je dokázáno, že je efektivní v následujících doménách: kód je čitelnější, framework se časově vyrovná konvenčnímu řešení, kód je méně náchylný na chyby a vývojáři potřebují méně řádků kódu.This bachelor thesis deals with the development of an effective framework allowing programmers to create context-aware applications using IoT sensor data, easier, in shorter period of time and with event driven approach. The designed solution allows framework to be used with wide range of sensors which send data simultaneously, periodically and with high frequency. Framework is built on Spring Boot using aspect oriented and event driven programming. It can be integrated with various communication technologies. The solution is compared with a conventional approach to developing context-aware applications by conducting stress and static tests. All framework's aspects are tested, and it is proven that framework is effective in following domains: it makes the code more readable, framework is competitive in time performance, code becomes less prone to make mistakes, developers need less amount of code. Keywords: vědomí kontextu,IoT senzory,JAVA Framework,přístup řízený událostmi,reflexe; context-awereness,IoT sensors,JAVA Framework,event driven approach,reflection Available at various departments of the ČVUT.
Framework pro využití dat z IoT senzorů pro context-aware aplikace

Bakalářská práce se zabývá vývojem efektivního frameworku umožňujícího programátorům vytvářet aplikace s vědomím kontextu, které zpracovávají data z IoT senzorů za předpokladu kratšího času pro vývoj, ...

Trnka Michal; Svačina Jan; Šourek Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Plánování pohybu pro 3D objekty
Vonásek Vojtěch; Filyó Dominik; Košnar Karel
2018 - English
Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů pro plánování pohybu. Mimo to představujeme novou metodu pro expanzi stromu v algoritmu RRT, která se jmenuje RRT-sphere. Předloženy jsou experimentální výsledky a srovnání pěti implementovaných algoritmů založených na RRT.Sampling-based motion planning is a modern approach for solving a task of the navigation that arises in many scientific disciplines. This work is dedicated to an analysis and application of all relevant motion planning algorithms. Furthermore, we propose a new method for the RRT expansion called RRT-sphere. We show experimental results and comparison of five implemented RRT-based algorithms. Keywords: pohyb,cesta,plánování,RRT,vzorkování,robotika; motion,path,planning,RRT,sampling,robotics Available at various departments of the ČVUT.
Plánování pohybu pro 3D objekty

Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech ...

Vonásek Vojtěch; Filyó Dominik; Košnar Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů
Michálek Tomáš; Matouš Josef; Otta Pavel
2018 - English
Tato práce zkoumá využití akustického pole za účelem dosažení kontrolovaného dvourozměrného pohybu objektů. Byla postavena experimentální platforma s polem ultrazvukových měničů, jež umožňuje bezdotykově manipulovat s plastovou kuličkou plovoucí na vodní hladině. Pro vyvození síly se okolní pole akustického tlaku tvaruje pomocí řízení fázových posuvů jednotlivých akustických zdrojů. Tato práce obsahuje popis mechanického a elektronického návrhu, vývoje matematického modelu systému pro účely řízení a návrhu zpětnovazebního regulátoru. Uvnitř regulačního bloku se každou řídicí periodu řeší optimalizační úloha, která poskytuje sadu fázových posuvů, jež odpovídají požadované síle. Regulační systém je schopen řídit objekt po zadané trajektorii v rámci manipulačního dosahu platformy. Jak schopnost sledovat trajektorii, tak přesnost polohování byly experimentálně ověřeny a zanalyzovány.This thesis investigates the use of the acoustic field to achieve a controlled 2D motion of objects. An experimental platform containing an array of ultrasonic transducers was built, allowing for a non-contact manipulation with a plastic sphere floating on a water surface. To induce force on the sphere, the surrounding acoustic pressure field is shaped by controlling the phase shifts of the individual acoustic source elements. This work includes a description of the mechanical and electronic design of the set-up, the development of a control-oriented mathematical model of the system and the design of a feedback controller. Inside the controller block, a real-time optimization problem is solved every control period, providing a set of phase shifts corresponding to the required force. The control system is capable of steering the object of interest along a prescribed trajectory within the manipulation range of the platform. Both the trajectory tracking performance and the positioning accuracy were experimentally tested and analysed. Keywords: ultrazvuk,bezkontaktní manipulace,rozhraní kapalina-vzduch,zpětnovazební řízení,optimalizace v reálném čase; ultrasound,non-contact manipulation,air-liquid interface,feedback control,real-time optimization Available at various departments of the ČVUT.
Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů

Tato práce zkoumá využití akustického pole za účelem dosažení kontrolovaného dvourozměrného pohybu objektů. Byla postavena experimentální platforma s polem ultrazvukových měničů, jež umožňuje ...

Michálek Tomáš; Matouš Josef; Otta Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Neúplná Data a Rozhodovací Lesy v Úloze Klasifikace Šifrovaného síťového provozu
Brabec Jan; Sahula Lukáš; Svatoš Martin
2018 - English
Tato práce zkoumá problém klasifikace malware za použití klasifikátoru náhodných lesů trénovaných na datasetu získaném ze síťového provozu. Tento dataset obsahuje stovky milionů kategorizovaných záznamů, z nichž některé jsou spojené s určitým druhem malwarové infekce. Avšak zhruba polovina hodnot v datasetu chybí a s těmito chybějícími hodnotami je nutno se vypořádat, ať už před procesem klasifikace, nebo během něj. Práce ukáže několik existujících způsobů imputace chybějících dat a porovná výsledky těch, které jsou vhodné k použití s datasetem těchto rozměrů. Dále práce poskytne analýzu použitých dat se záměrem nalezení míry korelace mezi páry jednotlivých atributů a toho, za jakých podmínek jednotlivé atributy chybí.This thesis examines the problem of malware classification using the random forest classifier trained on network traffic dataset. The dataset contains hundreds of millions of labeled objects, some of which are related to malware infection. However, roughly half of the datasets values are missing and these missing values have to be handled before or during the process of classification. The thesis discusses a number of existing approaches to missing data imputation and compares the results of those that are relevant to datasets of this scale. Furthermore, this work provides an analysis of the dataset itself in order to find the correlations between pairs of features and their missingness. Keywords: malware,klasifikace,náhodné lesy,učení s učitelem,chybějící hodnoty,imputace,feature,korelace; malware,classification,random forests,supervised learning,missing values,imputation,feature,correlation Available at various departments of the ČVUT.
Neúplná Data a Rozhodovací Lesy v Úloze Klasifikace Šifrovaného síťového provozu

Tato práce zkoumá problém klasifikace malware za použití klasifikátoru náhodných lesů trénovaných na datasetu získaném ze síťového provozu. Tento dataset obsahuje stovky milionů kategorizovaných ...

Brabec Jan; Sahula Lukáš; Svatoš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu
Saska Martin; Bulander Filip; Zajačík Michal
2018 - English
Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, druhá nastavení trajektorie pomocí Google Map, poslední ja navigace v interiéru budov, pro kterou je potřeba získat přesnou mapu. Práce vychází z výzkumu pracovníku na Katedře kybernetiky skupiny multi-robotických systémů.This work aims to control unmanned helicopter with a mobile device with operating system iOS. The goal is to implement a solution, that can command helicopter in three ways. The first is Joystick Control, the second set trajectory in Google Maps and last one is indoor navigation, for which a precise map is needed. The work is based on results from Department of Cybernetics at Czech Technical University in Prague group Multi-Robotic systems. Keywords: UAV,iOS,MacOS,ROS,mobilní aplikace,indoor navigace; UAV,iOS,MacOS,ROS,mobile application,indoor navigation Available at various departments of the ČVUT.
Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu

Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První ...

Saska Martin; Bulander Filip; Zajačík Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace mobilní sítě pomocí Multi-Access Edge Computing
Plachý Jan; Nový Jakub; Kukrál Tomáš
2018 - English
Každým rokem roste počet zařízení připojených do mobilních sítí. Zároveň se zvyšují požadavky na jejich výkon a funkcionalitu, které se v současnosti blíží k technickým limitům zařízení. Jedním z možných řešení je využít Multi-Access Edge Computing, který uživatelům poskytuje výpočetní prostředky na hraně mobilní sítě, například v základnové stanici. Dále poskytuje mobilním operátorům možnost optimalizovat mobilní síť na hraně sítě. Tato práce se kromě seznámení s konceptem Multi-Access Edge Computing soustředí na jeho začlenění do emulační platformy mobilních sítí OpenAirInterface a představuje experimentální řešení implementace, včetně demonstrace funkcionality implementace.The number of devices connected to the mobile networks increases every year. At the same time, the performance and functionality requirements of the devices grow and reach the technical limits. One of the possible solutions is to employ Multi-Access Edge Computing, which provides the mobile users Computing resources at the edge of the mobile network, for example at base stations. Furthermore, it provides the mobile operators with a possibility to do mobile network optimisation at the edge of the mobile network. This thesis focuses on understanding the Multi-Access Edge Computing and its integration in the mobile networks emulation platform OpenAirInterface. The experimental implementation and demonstration of implementation functionality are presented as well. Keywords: 4G/5G mobilní sítě,LTE,Mobile-Edge Computing,Multi-Access Edge Computing,OpenAirInterface; 4G/5G mobile networks,LTE,Mobile-Edge Computing,Multi-Access Edge Computing,OpenAirInterface Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace mobilní sítě pomocí Multi-Access Edge Computing

Každým rokem roste počet zařízení připojených do mobilních sítí. Zároveň se zvyšují požadavky na jejich výkon a funkcionalitu, které se v současnosti blíží k technickým limitům zařízení. Jedním z ...

Plachý Jan; Nový Jakub; Kukrál Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace
Novák Jiří; Goldman Gil; Vondraš Jan
2018 - English
V této práci budu prozkoumávat moderní metody měření postupu fermentačních procesů v mikropivovaru. Dále budu implementovat a testovat automatické řešení na monitorování postupné akumulace ethanolu během procesu fermentace piva.This dissertation surveys the current methods of measuring the progression of micro-brewed beer fermentation processes. In addition, it describes the automatic solution I implemented to monitor the gradual accumulation of ethanol in the process of beer fermentation. Keywords: Fermentace,Ethanol,Automatizace,Měření; Fermentation,Ethanol,Automation,Measurement Available at various departments of the ČVUT.
Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace

V této práci budu prozkoumávat moderní metody měření postupu fermentačních procesů v mikropivovaru. Dále budu implementovat a testovat automatické řešení na monitorování postupné akumulace ethanolu ...

Novák Jiří; Goldman Gil; Vondraš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases