Number of found documents: 20122
Published from to

Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech
Sedlák Petr; Jakub Kušnír; Ševčík Martin
2021 -
Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti parazitnému signálu. Signál limitujúcich povrchových vĺn je meraný iba pri správne nastavenej meranej fáze. Pri spracovaní meraného signálu dokážeme z poklesu signálu určiť tepelnú difuzivitu, ktorá je anizotropná pri silne elasticky anizotropných materiáloch.This work investigates the possibilities of signal processing and measurements from transient grating spectroscopy on elastic anisotropic materials. We focused on improving the signal of limiting bulk waves and surface waves compared to the parasitic signal. The signal of the limiting bulk waves is only detected when the measured phase is set correctly. When we are processing the measured signal, we can find the thermal diffusivity from the signal drop. Thermal diffusivity is anisotropic in strongly elastic anisotropic materials. Keywords: elasticita; anizotropné prostredie; spracovanie signálu; spektroskopia s prechodovou mriežkou; tepelná difuzivita; elasticity; anisotropic media; signal processing; transient grating spectroscopy; thermal diffusivity Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech

Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a ...

Sedlák Petr; Jakub Kušnír; Ševčík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze
Hřebík František; Radan Dočekal; Makovský Petr
2021 -
Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben výběr oceňovacího modelu. Práce začíná problematikou burz. V další části je navázáno na problematiku finančního trhu a cenných papírů. Teoretická část je zakončena popisem akciových analýz. Praktická část začíná makroekonomickou analýzou ČR. Situace v ČR je stabilní. Práce je zakončena analýzou vybraných společností, kde je stanovena vnitřní hodnota akcie. Výsledkem práce je, že obě analyzované společnosti jsou zajímavou dendovou investiční příležitostí a jejich akcie se obchodují jako podhodnocené. Práce by měla být přínosná pro dividendově zaměřené investory.The aim of this diploma thesis is to analyze the state of selected companies listed on the Prague Stock Exchange and assess whether the share price corresponds with the fundamentals. The secondary aim is to outline investment issues. The focus is on past and future dividends paid. The work begins with a description of stock exchanges. The next part is related to the financial market and securities. The theoretical part ends with a description of stock analyzes. The practi-cal part begins with a macroeconomic analysis of the Czech Republic. The situation in the Czech Republic is stable. The work ends with an analysis of selected companies, where the intrinsic value of the share is determined. The result of the work is that both analyzed companies are interesting investment opportunities and price of their shares is currently undervalued. The work should be beneficial for dividend-oriented investors. Keywords: Fundamentální analýza; cenné papíry; makroekonomická analýza; dividendy; vnitřní hodnota; finanční trh; burzy; Fundamental analysis; securities; macroeconomic analysis; dividends; intrinsic value; financial market; stock exchanges Available in digital repository of ČVUT.
Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze

Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. ...

Hřebík František; Radan Dočekal; Makovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompetence ke zvládání zátěžových situací
Emrová Lenka; Daniela Krejsová; Kovaříková Miroslava
2021 -
Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v akademickém prostředí. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké kompe-tence jsou klíčové a jaká je jejich důležitost. Práce se zaměřuje na různé skupiny vysokých škol a roz-díly mezi nimi v chápání důležitosti kompetencí potřebných pro stresové situace. Praktická část je vedena smíšeným výzkumem, proto je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou samostatně vy-hodnoceny i okomentovány. Výsledkem bude i doporučení, jaké techniky používat, aby se student vysoké školy lépe vyrovnal s působící zátěžovou situací.The diploma thesis deals with the issue of competence of university students, its definition, and basic components. The emphasis is on the competences that the student uses and considers crucial in stress situations in the academic environment. The main aim of this thesis is to find out what competencies are key and what is their importance. The thesis focuses on different groups of uni-versities and the differences between them in their understanding of the importance of competenc-es needed for stressful situations. The practical part is guided by mixed research; therefore, it is di-vided into two main parts which are evaluated and commented separately. As a result, recommen-dations will also be made on what techniques to use to help the college student cope better with the stressful situation. Keywords: Kompetence; zátěžové situace; stres; coping; akademický stres; Competencies; stress situations; stress; coping; academic stress Available in digital repository of ČVUT.
Kompetence ke zvládání zátěžových situací

Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při ...

Emrová Lenka; Daniela Krejsová; Kovaříková Miroslava
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Prognóza segmentu stavebnictví
Štědroň Bohumír; Veronika Viltová; Procházka Jan
2021 -
Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této práci ekonomika stavebnictví, energetiky úsporné domy, modernizace stavebních postupů a robotizace a digitalizace stavebnictví. Prognózy jsou sestavovány pro předpověď dalšího vývoje těchto vybraných oblastí. Případové studie jsou využity v rámci České republiky. Provedenou prognózou je oboru stavebnictví předpovězen rychlý vývoj k digitalizaci, robotizaci a s ní související ekologizaci.The aim of this diploma thesis is to pass a general overview of the construction industry to the readers and a forecast of the construction industry as a whole, as well as selected parts of the construction industry on which this paper focuses. The main focus in the field of construction in this work are the economics of construction, energy saving houses, modernization of construction procedures, robotics and digitization of construction. Forecasts are compiled to predict the further development of these selected areas. Case studies are applicated within the Czech Republic. The thesis’s forecast predicts rapid development in the field of construction industry for digitization, robotics and related greening of the whole process. Keywords: Stavebnictví; prognostika; energetická úspora; stavební odpad; ekologie; robotika; digitalizace; BIM; Construction; forecasting; energy saving; construction waste; ekology; robotics; digitization; BIM Available in digital repository of ČVUT.
Prognóza segmentu stavebnictví

Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním ...

Štědroň Bohumír; Veronika Viltová; Procházka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR
Horák Tomáš; Monika Ignačáková; Vařacha Pavel
2021 -
Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem na nákladní dopravu a vytvoření scénářů popisujících možné budoucnosti podle vývoje hybných sil.The subject of this thesis is analysis problems of cargo transportation in Czech Republic. On basis of analysis create a model of ideal cooperation between rail and road transportation, evaluation of driving forces with influence to cargo transportation and creating scenarios describing possible futures with evolution of driving forces. Keywords: železniční nákladní doprava; silniční nákladní doprava; multimodální doprava; infrastruktura; Zelená dohoda. Bílá kniha; dopravní; financování dopravy; externality; interoperabilita; model spolupráce nákladní dopravy; scénáře budoucnosti nákladní dopravy; Rail cargo transportation; road cargo transportation; multimodal transportation; infrastructure; Green Deal; White papers; transportation finance; externalities; interoperability; cargo transportation cooperation model; scenarios of the future of cargo transportation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR

Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení ...

Horák Tomáš; Monika Ignačáková; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík
Fanta Petr; Hanh Bui Thuy; Bronec Oldřich
2021 -
Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové produkci značně drahé. Software proces je o to víc příznačný v dynamickém prostředí startupu orientovaném na risk, které se snaží nereflektovat omezené zdroje na kvalitě produktu. Někteří autoři věří, že metodika zlepšení softwarového pro-cesu je příliš rigidní pro malé podniky s omezenými zdroji. Tato diplomová práce kombinuje eta-blované metody zlepšení softwarového procesu, které zajišťují metodický rámec a metriky evalu-ace, s moderními trendy softwarového vývoje – agilními metodikami tak, aby zajistila jejich apli-kaci na model startupu. Startupový model organizace, které je rovněž stoupajícím trendem softwa-rových organizací. Navíc tato práce nabízí podrobný popis kroků v procesu softwarového zlepše-ní, které může sloužit pro další implementace.Software process is an effective tool for software companies to answer to delicacies of the soft-ware production while minimizing the costly risks badly executed steps of software production result in. Especially in dynamic and risk oriented companies such as startups, who are operating in specific, limited conditions while trying not to reflect them on the product’s quality. Software process improvement a method which can provide startups with stability and process’ efficiency. Many argues that software process improvement is too rigid for small companies with limited re-sources. This thesis, however, combines established software process improvement methods, which provide framework and evaluation metrics, with modern trends in software development – agile methodology in the way it can be applied an effective application on a startup. Startup model of company as it is also an emerging, rising trend in software companies. On the top of that, this thesis provides a step by step process improvement using the aforementioned tools, which can serve as a guideline for further implementations. Keywords: Software proces; zlepšení softwarového procesu; agilní metodika; startup; Software process; software process improvement; agile; startup   Available in digital repository of ČVUT.
Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík

Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které ...

Fanta Petr; Hanh Bui Thuy; Bronec Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti
Kaiser Jiří; Natálie Kolková; Kovalová Michaela
2021 -
Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena východiska, která jsou pro analýzu procesů a navržení optimalizace. Praktická část obsahuje analýzu vybraných stávajících procesů podniku, identifikuje slabá místa a rizika, kterým navrhuje opatření a tím optimalizuje dotčené procesy. Přínosem diplomové práce je analýza stávajících procesů a návrh změn. Dále bude provedeno ekonomické hodnocení navržených změn.The aim of the thesis is to describe and analyze the existing processes in the selected company and then suggest steps to improve them. The selected company is a Czech technology and consulting IT company. The theoretical part focuses on the starting points for process analysis and optimization design. The practical part contains an analysis of selected existing processes of the company, identifies weaknesses and risks, which proposes measures and thus optimizes the affected processes. The benefit of the diploma thesis is the analysis of existing processes and the proposal of changes. Also, an economic evaluation of the proposed changes will be carried out. Keywords: Proces; procesní řízení; procesní modelování; analýza procesů; analýza rizik; optimalizace procesů; Process; process management; process modeling; process analysis; risk analysis; process optimization Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti

Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT ...

Kaiser Jiří; Natálie Kolková; Kovalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Cmorej Patrik Christian; Sandra Bulová; Janů Markéta
2021 -
Diplomová práce se zabývá přípravou na mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V teoretické části práce je v úvodu popsána legislativa a dokumentace, ze které záchranná služba při řešení mimořádných událostí vychází. Dále je zde přiblížena příprava na mimořádné události před pandemií a v době pandemie. Nejrozsáhlejší kapitolou z teoretické části je popis konkrétních postupů a doporučení při řešení mimořádné události ze strany krajského operačního střediska a výjezdových skupin na místě události. V praktické části je uvedena metodologie sběru dat pro hodnocení výsledků práce. V samotné práci bylo pro sběr dat použito dotazníkové šetření. Data byla následně analyticky zpracována. Výsledky analytického zpracování dat sloužily k přijetí či vyvrácení hypotéz. Cíle a hypotézy byly formulovány se záměrem zmapovat preference a zájem respondentů o vzdělávání v oblasti problematiky mimořádných událostí s hromadným postižením osob. V rámci nácviku řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob se na základě zjištěných poznatků z dotazníku a následných analytických šetření jeví jako nejadekvátnější způsob přípravy praktické cvičení simulace nějaké konkrétní události s použitím kulis a figurantů, na kterém se budou účastnit všechny základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), a pokud to situace vyžaduje, i ostatní složky IZS.The diploma thesis deals with the topic of preparedness for emergencies with mass injury of people from the perspective of the Emergency Medical Service of the Ústí Region. The theoretical part begins with the description of legislation and documentation that are the primary sources that give the information to the Emergency Medical Service about steps necessary to take in case of emergencies. In addition, the theoretical part contains detailed information about preparedness for emergencies before and during a pandemic. The most extended chapter from the theoretical part is the description of concrete procedures and recommendations for dealing with an emergency by regional operation center and emergency squads in the place of emergency. The practical part contains the methodology of data collection for the evaluation of the diploma thesis's results. For the purpose of data collection in the diploma thesis was used questionnaire inquiry. The data were subsequently analytically processed. Based on the data analysis the hypotheses were either confirmed or rejected. The aims and hypotheses of the thesis were formulated to map the preferences and interests of the respondents in further education in the field of emergencies with mass injury of people. Based on the results gained from the analysis of data acquired from questionnaire inquiry, practical training with a simulation of concrete emergency with the use of set-piece and the extras in which all basic units of the Integrated Rescue System (IRS) would participate appears to be the most adequate way of preparation for an emergency. If the situation required, the other units of the IRS would participate in such training as well Keywords: hromadné postižení osob; zdravotnická záchranná služba; traumatologický plán; integrovaný záchranný systém; hasičský záchranný sbor; krizové řízení; Mass injury of people; Emergency Medical Service; trauma plan; Integrated Rescue System; Fire Rescue Services; crisis management Available in digital repository of ČVUT.
Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Diplomová práce se zabývá přípravou na mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V teoretické části práce je v úvodu popsána legislativa a ...

Cmorej Patrik Christian; Sandra Bulová; Janů Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Pasivní bezpečnost autonomních vozidel
Mík Josef; Jana Stránská; Krejčí Jan
2021 -
Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ve vozidle a legislativa pasivní bezpečnosti. Součástí práce je také kapitola věnovaná biomechanickým kritériím poranění. V závěru práce je uvedena simulace vyhýbacího manévru a následného nouzového brždění.The purpose of the diploma thesis called “Passive safety of autonomous vehicles” is the design of features of passive safety in autonomous vehicles of higher degrees of autonomy. The thesis presents the degrees of autonomous vehicles, features of passive safety in the vehicles and passive safety legislation. Part of the work is also a chapter devoted to biomechanical injury criteria. The final work presents a simulation of an avoidance manoeuvre and subsequent emergency braking. Keywords: autonomní vozidla; pasivní bezpečnost; biomechanická kritéria poranění; bezpečnostní prvky ve vozidle; autonomous vehicles; passive safety; biomechanical injury criteria; safety features in cars Available in digital repository of ČVUT.
Pasivní bezpečnost autonomních vozidel

Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních ...

Mík Josef; Jana Stránská; Krejčí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dezinfekce vozu zdravotnické záchranné služby po transportu pacienta s podezřením na vybraná infekční onemocnění
Bříza Jan; Pavel Švanda; Chocholouš Ilja
2021 -
Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech dekontaminace sanitního vozu zdravotnické záchranné služby (dále jen ,,ZZS") v podmínkách hl. města Prahy po převozu pacienta s infekčním onemocněním nebo podezřením na něj. Přehled současného stavu seznamuje čtenáře nejdříve s legislativním rámcem této problematiky. Přibližuje různé způsoby dezinfekce a jejich aplikačních technik. Detailně popisuje vybraná infekční onemocnění, u kterých se předpokládá vysoké zatížení procesu dekontaminace. Pro úplnost práce a jejímu většímu přiblížení každodenní praxi, je do procesu výběru zařazeno také pět nejčastěji se vyskytujících infekčních onemocnění na území hlavního města, která spadají do systému epidemiologické bdělosti. Společně s představením ZZS a jejími specifiky v Pražském prostředí, tak tato práce poskytuje komplexní přehled nutný k orientaci v problematice převozu infekčního pacienta a následné dekontaminace sanitního vozu. Praktická část porovnává pomocí několika analytických metod různé způsoby dezinfekce sanitního vozu a soustředí se na jejich využití v podmínkách zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen ,,ZZS HMP"). Cílem je nalezení nejvhodnějšího způsobu dekontaminace, zefektivnění stávající praxe a optimalizace procesu na základě dosažených vědomostí a zkušeností. Výstupem diplomové práce je tak návrh optimalizace procesu dekontaminace sanitního vozu po převozu infekčního nebo suspektně infekčního pacienta. Díky tomuto výstupu je hlavní cíl práce naplněn a její výsledky jsou konzultovány s pracovištěm krizové připravenosti ZZS HMP.This thesis deals with different ways of decontaminating Emergency Medical Service (EMS) vehicle fleet (ALS ambulance) within Prague agglomeration after a patient with either confirmed or suspected infections disease has been transported. The thesis is later on divided into several subsections furthermore explained in the following paragraph. The overview of current situation presents certain laws closely tied to the issue at hand. Next, carefully chosen infectious diseases bringing necessary disinfection after the transport are discussed, with emphasis on five most common diseases in Prague that are also part of Infection Surveillance and Prevention system. The disinfection process and its various technics are also debated. All of the above, together with basic introduction of Prague EMS system, provides good enough foundation to grasp the topic of this work. The practical part compares numerous analytical approaches to the disinfection procedure and focuses mainly on its use in real life situations. The goal of this section is to find the most efficient and suitable way to do the disinfection based on findings presented below. Thus, the outcome of this study is a concrete optimalisation proposal. Thanks to that, the goal of this diploma thesis has been fulfilled and the results were also consulted with the emergency prepareness office tied to Prague EMS. Keywords: Dekontaminace; zdravotnická záchranná služba; dezinfekce; sanitní vůz; infekční onemocnění; multikriteriální analýza; Decontamination; Emergency Medical Service; disinfection; ALS ambulance; infectious disease; multiple-criteria decision analysis Available in digital repository of ČVUT.
Dezinfekce vozu zdravotnické záchranné služby po transportu pacienta s podezřením na vybraná infekční onemocnění

Diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech dekontaminace sanitního vozu zdravotnické záchranné služby (dále jen ,,ZZS") v podmínkách hl. města Prahy po převozu pacienta s infekčním onemocněním ...

Bříza Jan; Pavel Švanda; Chocholouš Ilja
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases