Number of found documents: 704
Published from to

Výkonnostní analýza programu LSU3shell
Langr Daniel; Kočička Martin; Kašpar Jiří
2019 - English
Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) pro vysoce paralelní výpočetní systémy. Cílem této práce bylo zanalyzovat výkonnové charakteristiky programu LSU3shell se zaměřením převážně na dynamickou alokaci paměti, provést rešerši metod a řešení která by mohla vést ke zlepšení výkonu a využití paměti, a provést následnou implementaci. Tento přístup se ukázal být správný, a bylo možné provést mnoho optimalizací vztahujících se k dynamické alokaci paměti. Výsledkem této práce je průměrné zrychlení LSU3shell o 41 %, což nám ušetří až 1,4 milionu core-hodin z naší alokace na superpočítači BlueWaters.Ab initio approaches to nuclear structure exploration are at the forefront of current nuclear physics research. LSU3shell is an implementation of the ab initio method called symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) optimized for distributed HPC systems. The goal of this thesis was the analysis of the LSU3shell program with focus primarily on dynamic memory allocation, research of methods that can be used to improve performance and memory usage, and their application on LSU3shell. The focus on dynamic memory allocation proved to be the right one, leading to many possible optimizations. I was able to reduce the run time by 41 % on average, thus potentially saving up to 1.4 million core-hours of our total BlueWaters allocation. Keywords: HPC,distribuované výpočetní systémy,dynamická alokace paměti,výkonová optimalizace; HPC,dynamic memory allocation,performance optimization Available in digital repository of ČVUT.
Výkonnostní analýza programu LSU3shell

Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model ...

Langr Daniel; Kočička Martin; Kašpar Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R
Máj Petr; Saska Aleš; Siek Konrad
2019 - English
Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován nativní bytecode debugger bez žádného negativního dopadu na rychlost běhu interpreteru. Byl zde také realizován nástroj pro výpis obsahu bytecode stacku. V poslední části byla implementovaná podpora pro simulování podmínečného breakpointu.First part of this thesis is about analysis and implementation of the bytecode disassembler tool for GNU-R language. The second part of the work is improving a debugging of the GNU-R bytecode subsystem by implementation of the native bytecode debugger without any negative side-effects on the language performance. During this work there was also designed and implemented the bytecode stack printer. At the last phase there was implemented a feature supporting a simulation of conditional breakpoints in the GNU-R language. Keywords: R,GNU-R,disassembler,debugger,podmínečný breakpoint; R,GNU-R,bytecode,disassembler,debugger,conditional breakpoint Available in digital repository of ČVUT.
Podpora bytecode v debuggeru pro GNU-R

Úvodní část této práce se zabývá analýzou a implementací disassembleru pro jazyk GNU-R. Druhá část práce se zabývá vylepšení debuggování bytecode subsystému GNU-R jazyka během níž byl implementován ...

Máj Petr; Saska Aleš; Siek Konrad
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi
Starosta Štěpán; Pečev Adam; Starý Jan
2019 - English
Tato prace popisuje soucasny trh s kryptomenami. Nasledne definuje atributy kryptomenovych burz, ktere jsou relevantni pro provedeni trojuhelnikove arbitraze. Na zaklade techto atributu jsou analyzovany vybrane kryptomenove burzy. Prace zaroven vymezuje klicove pozadavky dulezite pro vytvoreni aplikace, ktera stahuje data, zpracovava je a zobrazuje potencialni prilezitosti vykonani trojuhelnikove arbitraze v realnem case.This work describes present cryptocurrency market. Then it defines attributes of cryptocurrency exchanges relevant to perform triangular arbitrage. On the basis of these attributes selected cryptocurrency exchanges are analysed. The work also specifies core requirements important to building an application downloading data, processing them and displaying potential triangular arbitrage execution opportunities in real-time. Keywords: kryptomena,smenny kurz,kryptomenova burza,trojuhelnikova arbitraz,Bitcoin,aplikace v realnem case; cryptocurrency,exchange rate,cryptocurrency exchange,triangular arbitrage,Bitcoin,real-time application Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi

Tato prace popisuje soucasny trh s kryptomenami. Nasledne definuje atributy kryptomenovych burz, ktere jsou relevantni pro provedeni trojuhelnikove arbitraze. Na zaklade techto atributu jsou ...

Starosta Štěpán; Pečev Adam; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech
Gurtner Martin; Hriadel Dávid; Doleček Vít
2019 - English
Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel v produkcii. Riešenie nájdené v tejto práci je pripravené na začlenenie do konceptu Prognostiky. Potenciálne poruchy turbodúchadla so vzťahom príčina-porucha a ich frekvencia výskytu je preskúmaná v literatúre. Pokles efektivity kompresoru (napríklad z dôvodu znečistenia olejovými časticami) je porucha zvolená na analýzu v ďalších častiach diplomovej práce. Približný model poklesu efektivity kompresoru kvôli zaneseniu olejovými časticami je navrhnutý regresnou analýzou na reálnych, čistých a zanesených kompresorových máp. Na základe simulácií dieselového motora s týmto odhadnutým modelom sa zistilo, že tri príznaky vznikajú pri prítomnosti poklese efektivity kompresoru: zvýšený akčný zásah na otvorenie prívodných lopatiek v turbodúchadle s variabilnou geometriou VGT, čo vedie k zvýšeniu rýchlosti otáčania hriadeľa a k rastu teploty vzduchu na výstupe z kompresoru. Pre každý z týchto príznakov je navrhnutý indikátor buď pomocou modelu alebo hĺbkovej analýzy dát. Nakoniec sa indikátory implementujú v simulačnom prostredí motora a ich detekcia spolu s prognostikou, zahrňujúc predikciu zostávajúceho užitočného života RUL, je ohodnotená simuláciou série emisných cyklov.This work focuses on the design and implementation of the health monitoring system of a turbocharger (primarily for passenger vehicles) with the emphasis on possible deployment of the proposed algorithms in production vehicles. The solution found in the thesis is ready to be embedded in the researched concept of Prognostics and Health Management (PHM). Possible turbocharger faults with their cause/effect relations and frequency of occurrence are investigated. Compressor efficiency drop (for instance, due to oil fouling) is identified as the only fault worth of further investigation. An approximate model of compressor efficiency drop due to oil fouling is proposed by regression on the real, clean and degraded compressor map data. Based on simulations of a diesel engine with this approximate model, three symptoms are found to arise when the compressor efficiency drop is present: increased command to open vanes in Variable Geometry Turbocharger (VGT), leading to the increased shaft rotational velocity, and increased compressor outlet temperature. For each of the symptoms, an indicator is designed, either by using a model, or data mining. At last, the indicators are employed in the engine simulation environment and their detection together with prognostics performance, involving prediction of Remaining Useful Life (RUL), is evaluated by simulating a series of emission driving cycles. Keywords: turbodmychadlo,diagnostika,prognostika,regresní analýza,návrh založený na modelu; turbocharger,diagnostics,prognostics,regression analysis,model-based design Available in digital repository of ČVUT.
Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech

Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel ...

Gurtner Martin; Hriadel Dávid; Doleček Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy
Suchý Ondřej; Mitura Peter; Šimeček Ivan
2019 - English
Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, který nalézá užití kupříkladu v návrhu integrovaných obvodů, nebo počítačových a dopravných sítích. V této práci rozebereme algoritmus od Dreyfuse a Wagnera, od Ericksona, Monmy a Veinotta, a Nederlofův algoritmus, které řeší verzi tohoto problému parametrizovanou počtem terminálů, a algoritmus využívající dynamické programování a matici řezů pro parametrizaci dle stromové šířky. Pro všechny popsané algoritmy vytvoříme optimalizovanou implementaci a pro porovnání s jinými řešeními ukážeme její výsledky v soutěži PACE 2018.Given a weighted graph and a subset of its vertices called terminals, the Steiner Tree problem is to find its connected subgraph of the minimum weight, that contains all of the given terminals. This problem is widely known to be NP-hard, and has a wide range of applications in integrated circuit design, networking, transportation and more. In our thesis, we analyze Dreyfus-Wagner, Erickson-Monma-Veinott, and Nederlof algorithms for this problem parameterized by the number of vertices, and the rank-based dynamic programming algorithm for the problem parameterized by treewidth. For all of these algorithms, we provide an optimized implementation, and compare it with other solutions by submitting our results to the PACE 2018 challenge. Keywords: Steinerovy stromy,parametrizované algoritmy,optimalizace,stromová šírka,grafové algoritmy; Steiner tree,parameterized algorithms,optimization,treewidth,graph algorithms Available in digital repository of ČVUT.
Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy

Je-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý ...

Suchý Ondřej; Mitura Peter; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů
Bošanský Branislav; Mishchenko Nikita; Bureš Miroslav
2019 - English
Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů nezávislých na doménách schopných řešit a hrát různé třídy her. Zanalyzovali jsme existující řešení a zvolili vhodné technologií pro vývoj serverové aplikace, která se slouží jako adaptér pro herně-teoretickou knihovnu. Porovnali jsme různé JavaScript knihovny pro vývoj webových aplikaci a vizualizace grafického rozhraní ve webovém prohlížečů. Na základě toho jsme zvolili technologií, které použili pro vývoj klientské části. Byly implementovány aplikace na straně klienta a na straně serverů. Byli implementovány React komponenty, které umožňují vývojáři vytvářet a vizualizovat karetní, grafové a deskové hry. Byla navržena a implementována infrastruktura aplikací, která umožňuje vývojáři spravovat a přidávat nové hry a algoritmy.This master thesis deals with the task of creating a web application for demonstrating domain-independent game-playing algorithms. In this work, we got familiar with the game-theoretic library that contains a collection of domain-independent algorithms capable of solving and playing various classes of games. We reviewed and chose suitable technologies for games visualization and building a back end application that appears as an adapter for the game-theoretic library. This work contains a comparison of various JavaScript libraries for game visualization. The technology stack was selected. Client-side and server-side applications were implemented. React components that allow a developer to build and visualize card, graph, board games were implemented. Back end application infrastructure that allows a developer to manage and add new games and algorithms was designed and implemented. Keywords: gtlibrary,herně-teoretická knihovna,teorie her,Java,Javascript,webová aplikace,desková hra,karetní hra,grafová hra,vizualizace algoritmu; gtlibrary,game-theoretic library,game theory,Java,Javascript,web application,board game,card game,graph game,algorithm visualization Available in digital repository of ČVUT.
Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů

Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která ...

Bošanský Branislav; Mishchenko Nikita; Bureš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů
Rollo Milan; Nekovář František; Hurák Zdeněk
2019 - English
Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren matematickýmoter quadrokoptéry, vc. nelineárníhoclosed loop regulátoru pro rízenínáklonu a open loop regulátoru pro sledovánítrajektorie. Tento systém je testovánna trajektoriích vygenerovaných navrhovanýmplánovacím algoritmem v rámci ruznýchsouteží. Je ukázána implementacerízení a plánování trajektorie pro ROS,implementace je poté simulována SITLpomocí ROS-Gazebo.In this work, existing state of quadcopterdrone racing competitions is surveyed,both human-driven and autonomous ones,and then several optimal trajectory planningalgorhitms are compared to use inconstrains of these competitions. A mathematicalmodel of a quadcopter is created,with proposed nonlinear closed loop attitudecontroler and open loop trajectoryfollowing controler. This system is thentested on trajectories generated by theproposed optimal planning algorhitm inset of several different competitions. Implementationof the control and trajectoryplanning for ROS is shown, implementationis then simulated in SITL using ROSGazebo. Keywords: plánování trajektorie,UAV,MAV,ctyr-rotorová helikoptéra,závody dronu,ROS,Gazebo,Matlab,rízení; trajectory planning,UAV,MAV,quadcopter,drone racing,ROS,Gazebo,Matlab,control Available in digital repository of ČVUT.
Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů

Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren ...

Rollo Milan; Nekovář František; Hurák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Turistická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosti
Balata Jan; Křečková Johana Emma; Šebek Jiří
2019 - English
Diplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této problematiky jsme provedli rešerši multimodálních navigačních aplikací pro turisty a rešerši přístupů pro davový sběr dat o přístupnosti, vypracovali jsme scénáře a storyboardy možného řešení, popsali rozhraní formálně pomocí HTA včetně plánů. Dále jsme vytvořili skeče, papírový prototyp, provedli test použitelnosti a implementovali prototyp mobilní aplikace na platformě Android, na kterém jsme taktéž provedli test použitelnosti v městském prostředí. Přínosem práce jsou hlavně výsledky z obou testování a doporučení na řešení nálezů. Zajímavostí jsou rozdíly mezi nálezy při testování papírového mockupu a aplikace na platformě Android. Při testování papírového mockupu mohou být přehlédnuty zásadní nedostatky návrhu.The diploma thesis deals with the topic of crowdsourcing of the accessibility of the sidewalk network with the help of a target group of tourists visiting the city. In dealing with this issue, We have researched multimodal navigation applications for tourists and crowdsourcing of accessibility data, worked out scenarios and storyboards for a possible solution, described the interface formally using HTA, including plans. Next, We created a sketch, a paper prototype, tested usability, and implemented a mobile application prototype on the Android platform, which We also tested for usability in an urban environment. The benefits of the work are the results of both testings and recommended solutions for the key findings. Interesting differences are found between paper mockup testing and Android apps. When testing a paper mockup, the design flaws may be overlooked. Keywords: turistická navigace,davový sběr dat; tourist navigation,crowdsourcing Available in digital repository of ČVUT.
Turistická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosti

Diplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této ...

Balata Jan; Křečková Johana Emma; Šebek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin
Burget Pavel; Novák Ondřej; Kadera Petr
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno kvůli snížení objemu dat. Po snížení objemu jsou data poslána do cloudového prostředí, ve kterém jsou z nich klasifikovány robotické operace. Pro klasifikaci jsou použity metody strojového učení. Pro zpracování dat je představen modulární framework podporující průmyslovou síť PROFINET a Azure Cloud. Framework je navržen tak, aby byl snadno rozšiřitelný o jiné komunikační protokoly a cloudové platformy.This diploma thesis focuses on the development of a framework for analyzing data from industrial robotic manipulators. Data are gathered via an industrial network by a PC, where they are pre-processed. The pre-processing is done to reduce the data volume. After the reduction, data are sent to a cloud where the data are classified and a robotic operation is assigned to the measurement. Machine learning methods are applied to identify performed operations. A modular framework for processing data from industrial devices is introduced. The framework supports PROFINET industrial network and Azure Cloud, but it is designed to be easily extended to support different communication protocols and cloud platforms. Keywords: Diagnostika průmyslových robotů,výpočty na edge,výpočty v cloudu,identifikace operací,analýza dat v reálném čase; Industrial robot diagnostics,edge computing,cloud computing,operation identification,real-time data analysis Available in digital repository of ČVUT.
Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin

Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. ...

Burget Pavel; Novák Ondřej; Kadera Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí
Míkovec Zdeněk; Roch Michal; Malý Ivo
2019 - English
Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené umelou inteligencí, které prispívají nebo naopak snižují vnímání pocitu zábavy, specificky v rámci žánru budovatelských strategií. V rámci práce je provedena teoretická rešerše problematiky videoher, hraní, motivace hráce a psychologického prožitku zábavy, jsou analyzovány elementy her a možné zpusoby formální analýzy herních systému. Dále je navržena typologie her, v rámci níž je klasifikován žánr narativních simulací, který je dále analyzován výzkumnou cástí práce. Za úcelem výzkumu je vyvinut highfidelity prototyp hry Landlord, který je dále srovnáván prostrednictvím kvalitativních experimentu s existující komercní hrou Rimworld, pricemž obe hry se liší zejména v úrovni kontroly nad umelou inteligencí, která je hráci v herním svete poskytována. Výsledky experimentu jsou doporucení pro další vývoj prototypu, prípadne dalších her podobného žánru a také podkladem pro další výzkum v oblasti umelé inteligence ve hrách.This thesis focuses on the impact of artificial intelligence on the distinctive perception of fun in video-games. The main goal of this thesis is to better understand the aspects of the artificial intelligence and form of interaction of the player with entities controlled by the artificial intelligence, who either support or undermine the sensation of fun, specifically in the genre of building sim strategies. Theoretical research of games, play, motivation to play and psychological sensation of fun as well as elements of games and potential forms of analysis of game systems is realized. Additionally, a typology of games is designed and used to define a genre of narrative simulations, which is further analyzed in the research part of this thesis. For the purposes of the research, a high-fidelity prototype of the game Landlord is designed and implemented, and via qualitative experiments compared to an existing commercial game Rimworld, where both of these games are different in the level of control over the artificial intelligence provided to the player in the game world. Results of these experiments are recommendations for further development of the prototype or possibly other games in a similar genre and also a basis for additional research in the area of artificial intelligence in games. Keywords: umělá inteligence,videohry,hraní,zábava; artificial intelligence,video games,play,fun Available in digital repository of ČVUT.
Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí

Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce ...

Míkovec Zdeněk; Roch Michal; Malý Ivo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases