Number of found documents: 111
Published from to

Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem
Vítek Karel; Dubiš Ján; Doubrava Karel
2017 - Slovak
Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.The work deals with analysis of stress of the interference fit in the transmission torque. Keywords: hrubostenná nádoba,nalisovaný spoj,lisovacia vložka,analýza mechanických vlastností; thick cylinder,pressed cylinder,pressed insert,analysis of mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem

Práca sa zaoberá analýzou namáhania násobne nalisovaného spoju pri prenose krútiaceho momentu.The work deals with analysis of stress of the interference fit in the transmission torque.

Vítek Karel; Dubiš Ján; Doubrava Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Měření akustického pole vrtule
Klesa Jan; Vincenc Kornel; Vampola Tomáš
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež bezpilotné lietadlá. Hlavným cieľom je validovať teoretické postupy odhadu hluku s praktickými meraniami najdôležitejších akustických veličín staticky operujúcich vrtúľ niekoľkých rozmerov. V úvodnej časti diplomovej práce sú spomenuté základné vzťahy lineárnej akustiky, o ktoré sa opierajú výpočtové modely. Ďalšia časť je zameraná na popis známych analytických, numerických a experimentálnych metód pri odhadovaní hluku vrtúľ. V rámci výpočtovej časti je s použitím Gutinovej metódy vykonaný odhad smerovej charakteristiky konkrétnych vrtúľ. K overeniu presnosti Gutinovej metódy bol postavený merací stand s ramenom, ktoré umožňuje horizontálny pohyb zvukového analyzátoru okolo rotujúcej vrtule, a tak spojité analyzovanie hluku. V poslednej časti sú zhodnotené odhadované a zmerané akustické veličiny a vyvodené možné postupy pri znižovaní hluku generovaného vrtuľamiThe thesis is focused on study of aeroacoustic phenomena, that is, generation of aerodynamically generated noise of conventional aircraft propellers suitable for radio controlled aircraft models and unmanned aerial vehicles. The main goal is to validate theoretical noise estimation procedures with practical measurements of the most important acoustical properties statically operating propellers of several diameters. In the first chapter, there are mentioned basic equations of linear acoustics that are fundamental for all known noise prediction methods. Next chapter is devoted to sum up generally used analytical, numerical and experimental prediction methods. Within the part of the thesis dedicated for calculations, there is used Gutin's theoretical method for estimation of directional characteristics of each propeller. To validate the method proposed by Gutin, a propeller stand with horizontally rotating holder for sound analyser was designed, which can move around the rotating propeller and thus it can continuously analyse the measured noise. The last section evaluates theoretically estimated and measured values. In addition to this, some of the possible steps towards reduction of noise generated by propeller are proposed. Keywords: aerodynamický hluk,aeroakustika,rotujúce vrtule,Gutin,smerová charakteristika akustického tlaku rotujúcej vrtul; aerodynamic noise,aeroacoustics,rotating propellers,Gutin,sound pressure directional characteristics of the rotating propeller Available in digital repository of ČVUT.
Měření akustického pole vrtule

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež ...

Klesa Jan; Vincenc Kornel; Vampola Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Optimalizace a odlehčení násady na rypadle
Vašíček Michal; Baláž Matej; Schorník Václav
2017 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá výkladom teórie metódy konečných prvkov, jej odvodením a následným všeobecným návodom pre použitie v praxi. Ďalej práca objasňuje, čo ovplyvňuje pevnosť zváraných vysokopevnostných ocelí pri časovo premenlivom zaťažení. V praktickej časti sa práca sústreďuje na určenie síl pôsobiacich na násadu a použitie týchto síl ako okrajových podmienok pre numerický výpočet pomocou metódy konečných prvkov. Nasleduje prispôsobenie plechov na násadu z nového materiálu, výpočet napätia na novej násade a výpočet stability stroja s novou násadou.This master's thesis is focused on interpretation of finite elements method theory, its deduction and subsequent general approach for use in practice. Further, the thesis examines influences of time varying loads on strength of welded high-strength steels. Practical part of thesis is focused on determining of forces loading the arm of excavator and using these forces as boundary conditions for numerical calculation using the finite elements method. The following part of thesis solves material and dimensional adjustment of sheetmetal for modified arm, calculation of stress and stability of machine with modified arm. Keywords: násada,MKP,optimalizácia,vysokopevnostná oceľ,únava,životnosť,stabilita; arm,FEM,optimization,high-strength steel,fatique,durability,stability Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace a odlehčení násady na rypadle

Táto diplomová práca sa zaoberá výkladom teórie metódy konečných prvkov, jej odvodením a následným všeobecným návodom pre použitie v praxi. Ďalej práca objasňuje, čo ovplyvňuje pevnosť zváraných ...

Vašíček Michal; Baláž Matej; Schorník Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů
Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov sledujú. Práca sa hlbšie zaoberá použitými materiálmi a ich úpravami. Porovnáva teplotnú a chemickoú odolnosť filtračných materiálov popredných výrobcov a sumarizuje ISO normy ohľadom priemyselnej plynovej filtrácie.The aim of this thesis is to briefly compare the differences between industrial air filtration and HVAC filtration. To outline the essential properties of materials used for industrial filtration and to take a deeper look into filter media and its treatments. Compares temperature and chemical resistances of the leading manufacturers of filter media and summarizes ISO standards related to industrial air filtration. Keywords: Priemyselná filtrácia plynov; úprava filtračného materiálu; chemická a teplotná odolnosť materiálu; ISO normy; Industrial air filtration; filter media treatments; temperature and chemical resistance of filter media; ISO standards Available in digital repository of ČVUT.
Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů

Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových ...

Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE
Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
2017 - Slovak
Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá administratívna budova a bytový dom s atraktívnymi výhľadmi na povodie Vltavy. Súčasťou návrhu je aj úprava verejných priestranstiev v okolí riešeného bloku.The diploma thesis show the possible completion of the urban block in Holešovice located near to the Libeňský bridge and two high-rise buildings. Due to the surrounding buildings and the obtions of area usage, was design an administrative and residential building with attractive views of the Vltava river. The proposal also includes the modification of public spaces around the urban block. Keywords: městský blok,bytový dům,Holešovice,administratívni budova; urban block,office building,residential building,Holešovice Available in digital repository of ČVUT.
MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE

Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia ...

Plicka Ivan; Antal Ján; Fikar Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2017

OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA
Stempel Ján; Galko Filip; Smetana Jindřich
2017 - Slovak
Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť Flagship Store Showroom pre túto firmu. Objekt slúži predovšetkým na prezentáciu značky, prezentáciu sortimentu produktov, predaj produktov, prezentáciu kolekcií a prezentáciu inštalácií vyrábaných na zákazku. Táto primárna funkcia je doplnená o priestory café-baru, miestom na rozprávanie príbehu českého sklárstva, kanceláriami pre obsluhujúci personál. Celý objekt je koncipovaný tak, aby ponúkal možnosť konania rôznych eventov ako napríklad prednášky, prezentácie, módne a designové prehliadky.asvit is an established company known throughout the world, which continues in famous tradition of Czech glassmaking and represents the good name of the Czech Republic abroad. The purpose of this diploma thesis is to design a Flagship Store Showroom for this company. The object is mainly for brand presentation, product assortment presentation, product sales, presentation of collections and presentation of custom made installations. This primary function is complemented by café-bar areas, a place for telling the story of Czech glassmaking, offices for service staff. The whole object is designed to offer the opportunity to conduct various events such as lectures, presentations, fashion and design shows. Keywords: Lasvit,showroom,svietidlá,české sklárstvo,český design; Lasvit,showroom,lights,czech glassworks,czech design Available in digital repository of ČVUT.
OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA

Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou ...

Stempel Ján; Galko Filip; Smetana Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů
Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu letového plánu. Práca je rozdelená na päť kapitol. Prvá úvodná kapitola popisuje rozdelenie bezpilotných prostriedkov do jednotlivých kategórií a opisuje historický postup vzniku UAV. Druhá časť je venovaná legislatívnym požiadavkám a obmedzeniam na území Slovenskej republiky. Tretia časť sa zaoberá optimalizáciou letového plánu, na záver ktorého je zosumarizovaný návrh na postup vytvorenia letového plánu. Štvrtá časť obsahuje základný popis postupov tvorby podnikateľského plánu. Piata - posledná časť je venovaná návrhu konkrétneho podnikateľského plánu spoločnosti, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky. Podnikateľský plán obsahuje zároveň analýzu trhu, marketingový a finančný plán.The aim of the diploma thesis is to create a business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles on territory of the Slovak Republic and to propose an optimization of a flight plan. The thesis is divided into five chapters. The first introductory chapter covers the categorization of unmanned vehicles into and describes the historical process of UAV origin. The second part is devoted to legislative requirements and restrictions on the territory of the Slovak Republic. The third part deals with the optimization of the flight plan and in conclusion summarizes the proposal for a flight plan creation process. The fourth part contains a basic description of creation processes of a business plan. The fifth part is devoted to a specific business plan for a company which plans to operate unmanned aerial vehicles. The business plan includes both market analysis and marketing and financial plan. Keywords: Podnikateľský plán; letecké bezpilotné prostriedky; letový plán UAV; stratégia plánovania podniku; Business plan; unmanned aerial vehicles; flight plan of the UAV; strategy of business planning Available in digital repository of ČVUT.
Podnikatelský plán společnosti na provozování bezpilotních letounů

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie podnikateľského plánu pre spoločnosť, ktorá plánuje prevádzkovať letecké bezpilotné prostriedky na území Slovenskej republiky a zároveň navrhnúť optimalizáciu ...

Skolilová Petra; Kovács Csaba; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy
Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia Prahy so svetom ako jeden z kľúčových vstupných zdrojov informácií. Využíva dostupné dáta o nákladoch leteckých dopravcov a aplikuje možnosti znižovania niektorých nákladov dopravcov. Cieľom tejto diplomovej práce je analýza aktuálnych diaľkových letov z Prahy operovaných nízkonákladovými leteckými spoločnosťami. V práci sú ďalej načrtnuté ďalšie možnosti ako prevádzkovať diaľkové lety nízkonákladovými dopravcami z Prahy.The diploma thesis describes the origin and development of low-cost air transport in the world. Formation of low-cost transport was closely connected to deregulation of air traffic in the US. The thesis analyzes flights from Prague to all over the world as one of the key input sources of information. It uses available data on air carrier costs and applies the possibilities of reducing certain carrier costs. The aim of this diploma thesis is to analyze current long-haul flights from Prague operated by low-cost airlines. Further possibilities are described in the work to operate long-haul flights by low-cost carriers from Prague. Keywords: nízkonákladová letecká spoločnosť; diaľkové lety; point-to-point; letisko; lietadlo.; low-cost airline; long- haul flights; point-to-point; airport; airplane. Available in digital repository of ČVUT.
Provoz LC dálkových linek nízkonákladovými leteckými společnostmi z Prahy

Diplomová práca popisuje vznik a vývoj nízkonákladovej leteckej dopravy vo svete. Vznik nízkonákladovej dopravy bol úzko spätý s dereguláciou leteckej dopravy v USA. Práca analyzuje letecké spojenia ...

Endrizalová Eva; Vraniaková Terézia; Jenčová Edina
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR
Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
2017 - Slovak
Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru voľných tratí ako pre leteckých prevádzkovateľov, tak aj pre poskytovateľov letových navigačných služieb a ohľadom na životné prostredie. Cieľom tejto diplomovej práce je popis postupnej aplikácie FRA a analýza prínosu postupnej aplikácie FRA vo vzdušnom priestore Českej republiky, kde výstup analýzy je konvertovaný do formy porovnania skrátenia letových trajektórií na všetkých využívaných priamych traťových segmentoch oproti stálym tratiam ATS, porovnania poklesu produkcie emisných plynov a cenovej efektivity leteckých prevádzkovateľov. V práci sú ďalej pojednané výhľady do budúcna tohto konceptu v rámci funkčných blokov a celoeurópskeho rozmeru.The diploma thesis describes and analyzes the application of the free route airspace in the airspace of the Czech Republic. It focuses on the basic structural framework and the important contribution of this concept of free route airspace to both air operators as well as to air navigation service providers and to the environment. The aim of this diploma thesis is to describe progressive application of FRA and analyze the contribution of gradual application of FRA in the airspace of the Czech Republic. The output of the analysis is converted into the form of comparison of the shortening of the flight paths, on all the used direct segments compared to the permanent ATS tracks, the comparison of the decrease of the emission gases production and the price Efficiency of air operators. The thesis further examines the future of this concept within functional airspace blocks and a pan-European dimension. Keywords: Vzdušný priestor; vzdušný voľných tratí; Jednotné Európske Nebo; funkčný blok vzdušného priestoru; letové navigačné služby; letové trate; priame traťové segmenty; Airspace; Free Route Airspace; Single European Sky; Functional Airspace Block; Air Navigation Service Providers; airways; direct tracks Available in digital repository of ČVUT.
Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR

Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu ...

Endrizalová Eva; Štefanko Denis; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a implementace Kalmanova filtru pro zpracování radarových dat
Havlena Vladimír; Beňo Adam; Šipoš Martin
2017 - Slovak
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Kalmanovho filtru pre spracovanie radarových dát. V práci ukážeme odvodenie rôznych modelov letu s rozlicnými modelmi merania pre korelované a nekorelované šumy. Dalej ukážeme fúziu dát z viacerých radarov a predvedieme ukážku spracovania reálnych dát.This diploma thesis describes design and implementation of Kalman Filter for radar data processing. In the thesis, we will show the derivation of the different flight models for various measurement models for correlated and uncorrelated noise. Furthermore, we will show a data-fusion for data from multiple radars, and we will demonstrate the processing of real radar data. Keywords: Kalmanův filtr; radar; zpracování dat; Kalman filter; radar; data processing Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a implementace Kalmanova filtru pro zpracování radarových dat

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou Kalmanovho filtru pre spracovanie radarových dát. V práci ukážeme odvodenie rôznych modelov letu s rozlicnými modelmi merania pre korelované a ...

Havlena Vladimír; Beňo Adam; Šipoš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases