Number of found documents: 1585
Published from to

SVĚTELNÝ DESIGN - EXTERIÉR
Karel Marian; Jirkalová Zuzana; Antoš Jakub
2018 - Czech
Projekt se snaží o vyvážení správného využití umělého osvětlení v exteriéru, požadavků člověka i okolního prostředí a přírody. Vytvořila jsem koncept osvětlovacího a navigačního systému pro veřejná prostranství, se záměrem snížit přebytečné svícení a využití běžných pouličních lamp. A to i se zachováním pocitu bezpečí.This project is trying to balance issues of proper usage of artificial light in exterior, light pollution, human and environmental aspect. I created a concept of exterior light system for public spaces to eliminate the overlighting with classic lamps, but still make people feel safe. Also this system creates visual identity of the area, mainly because of transparent concrete, making it more attractive. Keywords: Transparentní beton,osvětlení,navigace,orientace,světelné znečištění,veřejný prostor; transparent concrete,light,navigation,orientation,light pollution,public space Available at various departments of the ČVUT.
SVĚTELNÝ DESIGN - EXTERIÉR

Projekt se snaží o vyvážení správného využití umělého osvětlení v exteriéru, požadavků člověka i okolního prostředí a přírody. Vytvořila jsem koncept osvětlovacího a navigačního systému pro veřejná ...

Karel Marian; Jirkalová Zuzana; Antoš Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT
Klokočka Jiří; Lennerová Kristýna; Wahla Ivan
2018 - Czech
Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou koncepcí. Cílem této práce je použití urbanistického řešení k posílení témat moře, lodě a přístavu. Opřít se a navázat na přítomné hodnoty k posílení jádru města tudíž i celého města. Z tohoto důvodu bylo zvoleno bývalé území loděnice, které dnes tvoří brownfield v historickém centru.The subject of the thesis is to create a vision for the city. A vision represent an idea. The main source of energy for the city is the topic of sea, ship and harbor. Obviously, the city should turn to these values. The vision is represented by an urban concept. The aim of this thesis is to use urban planning to reinforce the topic of sea, ship and harbor. Lean on and build on these values to enhance the center of the city which means the entire city. For this reason the area of the former shipyard was chosen, wich today is a brownfield in the historical center. Keywords: konverze,loděnice,veřejný prostor,harmonie; conversion,shipyard public space harmony Available at various departments of the ČVUT.
VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT

Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je ...

Klokočka Jiří; Lennerová Kristýna; Wahla Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MĚSTSKÉ LÁZNĚ V TELČI
Šestáková Irena; Ondráček Ondřej; Voříšková Šárka
2018 - Czech
Záměrem diplomního projektu je revitalizace území bývalého zimního stadionu v Telči. Cílem projektu je vybudování místa pro každodenní aktivity a vzájemné setkávání všech generací obyvatel i návštěvníků této lokality. Projektu předcházel diplomní seminář, ve kterém, na základě rozsáhlých analýz, diplomant navrhl využití řešeného území pro základní uměleckou školu a městské lázně. Prostor areálu by měl sloužit veřejnosti a nabídnout další pohybové aktivity v podobě např. skateparku, pumptracku nebo street workoutu.The intention of the diploma project is to revitalize the territory of the former winter stadium in Telč. The aim of the project is to create a place for everyday activities and mutual encounters of all generations of residents and visitors to this locality. The diploma project was preceded by a seminar in which, on the basis of extensive analyses, the student designed the utilization of the area for an elementary art school and urban spa. The premises of the complex should serve the public and offer further physical activities such as a skatepark, pumptrack or street workout. Keywords: lázně,telč,veřejný prostor,koncertní sál,základní umělecká škola,škola; basic art school,baths,telc,public space,concert hall,school Available at various departments of the ČVUT.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MĚSTSKÉ LÁZNĚ V TELČI

Záměrem diplomního projektu je revitalizace území bývalého zimního stadionu v Telči. Cílem projektu je vybudování místa pro každodenní aktivity a vzájemné setkávání všech generací obyvatel i ...

Šestáková Irena; Ondráček Ondřej; Voříšková Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH
Soukenka Vladimír; Sedláčková Alžběta; Pleyer Jakub
2018 - Czech
Tato práce zpracovává komplexní návrh říčního nábřeží města Litoměřic. Cílem je zlepšit podmínky současného přístaviště, aby odpovídal úrovni brány do města a navrátit život místu, jež bylo od veřejného života oddělelno nešetrným zásahem železnice na konci 50. tých let 20. stol. Návrh přístavního objektu je uvažován v symbióze s přetvořením okolního veřejného prostoru a dalších parkových úprav.This thesis sets out to present complex design of a Letomerice's riverfront. The aim was to improve the conditions of the current dock to match the importance of a gateway to the city and to restore the life of a place that has been separated from public life by the inconsiderate construction of the railroad at the end of the 1950s. The design of the port facility is considered in symbiosis with the remodeling of the surrounding public spaces and parks. Keywords: Přístav,Přístaviště,Labe,Litoměřice,kovová síť,kovová fasáda; Port,Marina,Elbe,Litomerice,wire net,metal facade Available at various departments of the ČVUT.
ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH

Tato práce zpracovává komplexní návrh říčního nábřeží města Litoměřic. Cílem je zlepšit podmínky současného přístaviště, aby odpovídal úrovni brány do města a navrátit život místu, jež bylo od ...

Soukenka Vladimír; Sedláčková Alžběta; Pleyer Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla
Jiřina Marcel; Duda Tomáš; Šimeček Ivan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou detekcí materiálových vad na deskách z pěnového skla prostřednictvím analýzy snímků materiálu. Popsán je proces výroby pěnového skla a současný způsob kontroly kvality pracovníkem výroby. Je vysvětlen princip fungování instalované techniky pro snímání desek. Součástí práce je rešerše systémů pro detekci materiálových vad a analýza metod pro popis textur. Dále je proveden konceptuální návrh detekčního systému. Je navržen proces předzpracování snímků a aplikace pro anotaci snímků desek. Metody uvedené v rešerši jsou otestovány na reálných datech a na základě výsledků je sestaven detekční algoritmus pokrývající jednotlivé typy vad. Navržený algoritmus je implementován, ověřen na reálných datech a výsledky měření jsou diskutovány. Práce nakonec navrhuje několik způsobů, kterými by šel systém dále rozvíjet v budoucnosti. Vyvinutá aplikace byla úspěšně nasazena do produkčního prostředí.This master's thesis deals with the automatic detection of material defects on foamed insulating panels using methods of image processing. The process of foamed glass production and current approach to output quality control by a human worker is described. The description of installed hardware for image data acquisition is provided. Related systems for automatic material inspection are reviewed and an analysis of various methods for image texture description is provided. Conceptual design of foamed glass panels inspection system is presented. Acquired images of panels are described and an annotation application is developed. A suitable image preprocessing algorithm is proposed as well as methods for detection of different kinds of foamed glass defects. The final design of detection algorithm is supported by measurement of the accuracy of several methods. The proposed algorithm is implemented and the final accuracy of the inspection system is measured. The results are discussed and possible future improvements are proposed. The developed system was successfully deployed in a production environment. Keywords: vizuální kontrola výrobků,detekce materiálových vad,analýza textur,kontrola kvality,zpracování obrazu,izolační materiál z pěnového skla; visual inspection of products,material defect detection,texture analysis,quality control,image processing,foamed glass insulation panels Available at various departments of the ČVUT.
Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla

Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou detekcí materiálových vad na deskách z pěnového skla prostřednictvím analýzy snímků materiálu. Popsán je proces výroby pěnového skla a současný způsob ...

Jiřina Marcel; Duda Tomáš; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Implementace Petriho sítě v hradlovém poli
Kubátová Hana; Jakš Zbyněk; Kohlík Martin
2018 - Czech
Tato práce se zabývá metodikou převodu popisu Petriho sítí z jazyka PNML do syntetizovatelného zápisu pro programovatelná hradlová pole v jazyce VHDL. V úvodní části představí samotný koncept Petriho sítí, varianty a praktické využítí. Další část bude věnována nástrojům pro modelování Petriho sítí a jejich výhodám a nevýhodám. Následně bude vysvětlen popis v normalizovaném jazyce PNML, a poté také, jak lze sítě realizovat v programovatelných hradlových polích. Samotný převod mezi oběma formáty bude poté proveden pomocí vytvořené aplikace a předveden na zvoleném modelu Petriho sítě. V závěru práce zhodnotí funkčnost a využitelnost tohoto řešení.Primary focus of this thesis is to find a solution for converting a Petri net description in PNML language into synthesizable code for FPGA devices in VHDL language. The first part introduces a concept of Petri nets themselves, their variations and practical examples. Next part deals with available tools for modeling Petri nets and explains their positives and negatives. Third part presents the PNML standard and shows a possible method of implementing a Petri net in FPGA platform. The conversion itself will be carried out by created application and demostrated on a Petri net model example. At the end the thesis comes with a conclusion of functionality and utilization of this solution. Keywords: Petriho sítě,převod,PNML,VHDL,FPGA; Petri nets,conversion,PNML,VHDL,FPGA Available at various departments of the ČVUT.
Implementace Petriho sítě v hradlovém poli

Tato práce se zabývá metodikou převodu popisu Petriho sítí z jazyka PNML do syntetizovatelného zápisu pro programovatelná hradlová pole v jazyce VHDL. V úvodní části představí samotný koncept Petriho ...

Kubátová Hana; Jakš Zbyněk; Kohlík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Klasifikace na temporálních relačních datech
Motl Jan; Mück Petr; Surynek Pavel
2018 - Czech
Tato práce se zabývá možnostmi klasifikace temporálních dat. V práci implementuji agregační model, který je schopen pracovat s relačními daty, jejichž záznamy jsou pro určitou entitu ve vztahu n:1 pro daný čas predikce třídy a pomocí agregačních funkcí -- průměr, minimum a maximum -- agreguje hodnoty atributů na jeden záznam pro každou entitu. Dále se v práci zabývám možnostmi optimalizace použité délky historie v agregaci pro zlepšení kvality predikce z důvodu, že nedávná data mohou být relevantnější než ta starší. Závislost mezi agregací atributů zdrojových dat v určité délce historie a cílovou třídou v čase poté hodnotím pomocí měr Chi2, vzájemné informace a Cohenova Kappa po aplikaci klasifikátoru Gaussovský Naivní Bayes. Výsledné nejlepší dosažené hodnoty Kappa poté porovnávám, tam, kde to je možné, s již existujícími klasifikačními algoritmy pro časové řady -- se skrytým Markovovým modelem a algoritmem ARIMA. Nejlepší zjištěné délky historie jsou nakonec aplikovány v klasifikačním algoritmu náhodný les a zjištěn jejich efekt na úspěšnost klasifikace. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že výsledky klasifikace pomocí optimalizované délky historie na šesti z deseti testovaných datasetů dosahují lepší hodnoty Kappa v průměru o 33.57% vyšších oproti klasifikace pomocí agregace přes celou délku historie. Pro zbylé čtyři testované datasety pak nedochází k žádné výrazné změně. Agregační model dosahoval v porovnání s algoritmy ARIMA a skrytý Markovův model lepších výsledků, testy ale nebyly příliš rozsáhlé, protože většina datasetů použitých v práci neobsahuje více historických bodů ke klasifikaci pro jednu entitu a tedy nejsou přiliš vhodné pro standardní algoritmy časových řad. Závěrem práce tedy je, že agregační model ve většině případů nabízí lepší výsledky v optimalizované délce historie, než na historii celé.This thesis describes options of classification of temporal data. In this thesis I implement aggregation model, which is able to work with relational data which have attributes of certain entity in n:1 relation to the predicted classes in certain time of prediction and using aggregation functions -- average, minimum and maximum -- aggregates the values of attributes into one record for each entity. The thesis further describes the ways of optimization of used history length for prediction quality increase, because recent data might be more relevant than the older data. Then, I calculate the similarity between aggregated attribute values and the predicted class of the entity using measures Chi2, mutual information and Kappa after applying the Gaussian Naive Bayes classifier. The best obtained values of Kappa are then compared to existing time series algorithms, hidden Markov model and ARIMA, on the datasets that allow it. The best lengths of history are then used in random forest classificator to find how the optimization affects the classification success. The results of testing are that on six out of ten tested datasets the Kappa values of the classifier using the optimized lengths of history are on average 33.57% better than when using the aggregated values over the whole history. There is no significant change for the four remaining datasets. Aggregation model achieved better results in comparison to time series algorithms ARIMA and hidden Markov model, the tests weren't very extensive however, because datasets used in the thesis usually do not contain more than one classification record in time and therefore are not suitable to standard time series algorithms. The conclusion is that the aggregation model presented in this thesis in most cases achieves better results in optimized history length than on the history as a whole. Keywords: klasifikace,temporální data,relační data,vícerozměrná data,extrakce příznaků,optimalizace,historie,Chi2,vzájemná informace,Cohenovo Kappa,naivní Bayes,náhodný les; classification,temporal data,relational data,multivariete data,feature engineering,optimization,history,Chi2,mutual information,Cohen Kappa,naive Bayes,random forest Available at various departments of the ČVUT.
Klasifikace na temporálních relačních datech

Tato práce se zabývá možnostmi klasifikace temporálních dat. V práci implementuji agregační model, který je schopen pracovat s relačními daty, jejichž záznamy jsou pro určitou entitu ve vztahu n:1 pro ...

Motl Jan; Mück Petr; Surynek Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY
Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
2018 - Czech
Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování by zde by měla posílit génia loci, které se vytratilo zbouráním Denisova nádraží a výstavbou magistrály. Také by mělo nabídnout prostory pro prezentování všech etap vývoje a plánování Prahy ať už v modelech, plánech, audiovizuálně, nebo také formou přednášek a workshopů. Místo, kde se návštěvník setká s historií i budoucností hlavního města.Těšnov has a potential not only as a touristic attractive place. It is easy for orientation with quality traffic service and mainly there is the main building of the City Of Prague Museum. The new building of the Prague museum of planning should strengthen the genius loci here, which disappeared by the demise of Denis?s Railway Station and Prague highway construction. It should offer space for presenting all stages of Prague's development and planning, whether in models, plans, audiovisual or in the form of lectures and workshops. The place where a visitor meets history and future of the capital city. Keywords: muzeum,urbanismus,plánování,město,Praha; museum,urbanism,planning,city,Prague Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY

Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea ...

Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH
Soukenka Vladimír; Dvořáková Alžběta; Pleyer Jakub
2018 - Czech
Přístav v Litoměřicích měl dlouhou dobu významnou pozici jako obchodní a kulturní centrum, a posléze jako oblíbená volnočasová destinace. Po přeložení železnice na konci padesátých let dvacátého století byl však odříznut od zbytku města a postupně téměř opuštěn. Projekt si klade za cíl celkovou revitalizaci oblasti a návrh nových přístavních mol, veřejných prostranství a zázemí pro kulturu a volný čas. Součástí projektu je i řešení zeleně a promenádních tras.For a long time, the port of Liotoměřice had an essential role as a commercial and cultural center and afterwards as a beloved leisure destination. After the relocation of the railway at the end of the 50s though, it was segregated from the rest of the city and slowly abandoned. The project is focussing on a complex revitalization of the area, the design of the new piers, public spaces and buildings for cultural and leisure use. It is complimented by the design of green spaces and paths. Keywords: přístav,přístaviště,soubor,Litoměřice,Labe,pohledový beton; port,docks,pier,Litoměřice,Labe,exposed concrete Available at various departments of the ČVUT.
ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH

Přístav v Litoměřicích měl dlouhou dobu významnou pozici jako obchodní a kulturní centrum, a posléze jako oblíbená volnočasová destinace. Po přeložení železnice na konci padesátých let dvacátého ...

Soukenka Vladimír; Dvořáková Alžběta; Pleyer Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V AREÁLU VOZOVNY, PRAHA 10
Sedlák Jan; Krejčí Alexandra; Dohnal Tomáš
2018 - Czech
Předmětem projektu je transformace industriální památky bývalé vozovny Královské Vinohrady na kulturně - vzdělávací centrum obsahující muzeum MHD a vzdělávací centrum s učebnami, dílnami a knihovnou. Tato instituce má poskytnout nové vzdělávací technicky zaměřené programy pro mládež, školy a rodiče s dětmi. Dalším záměrem projektu je vytvoření nového veřejného prostoru pro místní obyvatele a návštěvníky centra.The aim of this projct is to transform an unused former tram depot in a residential part of Prague Vinohrady into a Cultural and Educational centre thath contains a Transport Museum and Educational centre with clasrooms, workshops and a library. This institution would provide new technically aimed educational programs for schools, youth and families. In addition the project creates a new public space for the local community as well as the visitors of the centre. Keywords: Vozovna,Transformace,Muzeum,Vzdělávací centrum,Vinohrady; Tram Depot,Transformation,Museum,Educational centre,Vinohrady Available at various departments of the ČVUT.
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V AREÁLU VOZOVNY, PRAHA 10

Předmětem projektu je transformace industriální památky bývalé vozovny Královské Vinohrady na kulturně - vzdělávací centrum obsahující muzeum MHD a vzdělávací centrum s učebnami, dílnami a knihovnou. ...

Sedlák Jan; Krejčí Alexandra; Dohnal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases